Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ohnivý oceán - Příběh o 3 000 mil dlouhém závodě

Ohnivý oceán - Příběh o 3 000 mil dlouhém závodě

OhnivyOcean
OhnivyOcean
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Pokud jste pří­z­niv­ci dob­ro­druž­ných fil­mů sko­ro až wes­ter­nů, tak si Ohnivý oce­án nazý­va­ný též Hidalgo (pod­le názvu koně) roz­hod­ně nenech­te ujít. Tento film byl nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a divá­ka uchvá­tí díky své­mu neo­do­la­tel­né­mu kouz­lu pří­ro­dy, lás­ky člo­vě­ka ke koním a napí­na­vé atmo­sfé­ře celé­ho fil­mu…

    Film neo­plý­vá zrov­na nej­vět­ší­mi herec­ký­mi hvězda­mi, avšak sku­teč­ný gur­mán sta­ré dob­ré kla­si­ky si jis­tě vzpo­me­ne na jed­no­ho z nej­slav­něj­ších egypt­ských her­ců Omara Shariffa (Mackennovo zla­to, Vikingové). Mladí si vyba­ví před­sta­vi­te­le hrdin­né­ho Aragorna Vigga Mortensena, kte­rý v tom­to sním­ku stvár­ní kov­bo­je Franka Hopkinse. Dále se zde obje­ví Adam Alexi-Malleh (Lemra líná) nebo dokon­ce J.K. Simmons (Spiderman 1,2,3), tak či tak, mnoh­dy může mít vel­ký počet hvězd ve fil­mu nebla­hý dopad… A co by to byl za film, kdy­by v něm nehrá­la ale­spoň jed­na zástup­ky­ně něž­né­ho pohla­ví? V našem pří­pa­dě se v celé své krá­se obje­ví ame­ric­ká hereč­ka Elizabeth Berridge (Amadesus, Odplata- ved­lej­ší role).

 A o čem ten­to sní­mek vlast­ně vůbec pojed­ná­vá?

Frank Hopkins (Viggo Mortensen), kdy­si žijí­cí legen­da, kte­rou na ame­ric­ké půdě v koň­ské kubat­úře nikdo nepře­ko­nal je téměř na dně, plný­mi douš­ky hol­du­je alko­ho­lu a spo­lu se svým věr­ným koněm Hidalgem pra­cu­je jen jako cir­ku­so­vý šašek. Nic však netr­vá věč­ně a i na Franka se usmě­je štěs­tí, když je jako prv­ní Američan v his­to­rii pozván k účas­ti ve vyčer­pá­va­jí­cím, 3 000 mil dlou­hém závo­dě napříč drs­nou kra­ji­nou Arabské pouš­tě.

V závo­dě změ­ří své síly pro­ti obrov­ské­mu počtu Arabů, kte­rým je spo­lu se svým mustan­gem jen pro smích. Závod, během kte­ré­ho se poku­sí o nemož­né, se však sta­ne nejen zále­ži­tos­tí hrdos­ti a cti, ale také bojem o pře­ži­tí. Dokáže Frank Hopkins uspět v tak­to nároč­né zkouš­ce? Bude jeho tou­ha po vítěz­ství tak vel­ká, že by byl za ni ocho­ten polo­žit i svůj vlast­ní život? Nechte se pře­kva­pit jak to vše dopad­ne, ale věř­te mi, že ten­to film by jste si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít…

Hodnocení

Film reží­ro­val Joe Johnston, z jehož tvor­by může­te znát napří­klad také fil­my Jumanji nebo Jurský park 3. Americký reži­sér v tom­to sním­ku fan­tas­tic­ky sklou­bil lás­ku, důvtip, vychyt­ra­lost, závist, intri­ky, štěs­tí a dal­ší podob­né vlast­nos­ti a poci­ty do jed­no­ho pyt­le a výsled­kem je oprav­du vyda­ře­ný kou­sek. Je prav­da, že na fil­mu najde­te i spous­tu nedu­hů, ale věřím, že vás film nato­lik osl­ní, že si jich ani nevšim­ne­te… Co se týče hod­no­ce­ní, tak já osob­ně bych dal tako­vých 65 %.


Foto: Buena Vista Pictures Distribution


Podívejte se na hodnocení Ohnivý oceán na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67311 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71809 KB. | 29.02.2024 - 07:26:14