Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Temné tajemství a vražedné nástroje: Tajemné okno přináší napětí a strach

Temné tajemství a vražedné nástroje: Tajemné okno přináší napětí a strach

Photo © 2004 Columbia Pictures
Photo © 2004 Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © 2004 Columbia Pictures

Tajemné okno opět pat­ří k fil­mům, kte­ré slab­ší jedin­ci obvykle nevi­dí úpl­ně celé. Jsou zde scé­ny, kte­ré jsem osob­ně nemě­la ner­vy ani poslou­chat natož se na ně podí­vat. Otrlejším nátu­rám v tom­to ohle­du dopo­ru­ču­ji scé­nu, kdy Johnny Depp vyta­hu­je mrt­vo­le šrou­bo­vák z hla­vy. Očití svěd­ko­vé scé­ny tvr­dí, že stej­ně neby­lo nic moc vidět, ale ten obá­va­ný mlas­ka­vý zvuk tam prý oprav­du byl.

Photo © 2004 Columbia Pictures

Ač tomu název fil­mu nena­po­ví­dá, tak kro­mě spi­so­va­te­le Morta (Johnny Depp) nehra­je hlav­ní roli ani tak okno, jako spíš roz­lič­né nářa­dí. Lopata, vývrt­ka, šrou­bo­vák… Asi to hold k tomu­to žán­ru pat­ří. Provrtávat obě­ti tím, co je prá­vě po ruce :-). Ale o co zde tedy jde? Mort Rainey na gau­či poklid­ně pře­ží­vá svou prá­vě pro­bí­ha­jí­cí tvůr­čí kri­zi, když se u jeho dve­ří zje­ví far­mář Shooter, v titul­kách ori­gi­nál­ně zva­ný Střelec (John Turturro). Osopí se na něj, že mu ukra­dl povíd­ku prá­vě s názvem Tajemné okno. Začne mu vyhro­žo­vat a chce, aby jed­nak pře­psal konec povíd­ky, kte­rý pod­le jeho slov zka­zil, a jed­nak se při­znal, že mu povíd­ku ukra­dl.

Photo © 2004 Columbia Pictures

Mort nej­pr­ve Střelcovo vyhro­žo­vá­ní nebe­re váž­ně, ale poté, co tajem­ný far­mář začne své výhruž­ky usku­teč­ňo­vat, začí­ná se ho bát. Kromě jejich vzá­jem­né­ho kon­flik­tu v pří­bě­hu také figu­ru­je Mortova man­žel­ka Amy (Maria Bello), se kte­rou se prá­vě Mort roz­vá­dí, a její­hož sou­čas­né­ho pří­te­le Mort pode­zří­vá z ničem­nos­tí, kte­ré mu far­mář pro­vá­dí.

Photo © 2004 Columbia Pictures

Ve fil­mu je něko­lik kla­sic­kých scén, kte­ré divák sice tro­chu oče­ká­vá, ale stej­ně ho vydě­sí, když na ně ve sku­teč­nos­ti dojde. A to zvlášť, pokud jste v kině s dob­rým pro­sto­ro­vým zvu­kem. Nejasností záplet­ky a tím, že hlav­ním hrdi­nou je spi­so­va­tel, pří­běh ze začát­ku troš­ku při­po­mí­ná Bazén. Postupně ale začí­ná být jas­né, že jde do tuhé­ho, že nejde jen o něja­kou detek­tiv­ku a divák začí­ná tušit mož­né roz­luš­tě­ní. Konec moh­li tvůr­ci, vzhle­dem k před­cho­zí­mu prů­bě­hu pří­bě­hu, ješ­tě troš­ku víc zamlžit a nechat divá­ka na pochy­bách.


Podívejte se na hodnocení Tajemné okno na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86105 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71706 KB. | 14.07.2024 - 13:03:12