Kritiky.cz > Recenze knih > Pravidla chování dětí v mateřské škole - výborná publikace pro všechny učitelky

Pravidla chování dětí v mateřské škole - výborná publikace pro všechny učitelky

133604 350 0 fit
133604 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každé dítě, ale i dospě­lý potře­bu­je mít pocit bez­pe­čí, jis­to­ty, kte­rý nám usnad­ní dodr­žo­vat pra­vi­dla po celý život. Dnešní moder­ní výcho­va pří­liš pra­vi­dlům nepře­je. Hranice děti čas­to pře­kra­ču­jí a rodi­če si s dět­mi pak neví rady. Dítě dospí­vá v urči­tém věku k tomu, že začí­ná chá­pat vzta­hy mezi lid­mi a vědo­mě se začne při­způ­so­bo­vat, respek­to­vat dru­hé a cho­vat se správ­ně. Dítě, kte­ré se cítí ohro­že­né a nejis­té, cho­vá se agre­siv­ně a čas­to nepři­mě­ře­ně. Tato pub­li­ka­ce by vám měla být vel­kým pomoc­ní­kem při tvor­bě pra­vi­del a prá­ci  s dět­mi. 

Úvodní kapi­to­la vás sezná­mí, co je naším cílem, jaká jsou klí­čo­vá slo­va, moti­vač­ní pří­běh, meto­di­ku vede­ní a růz­né akti­vi­ty a pra­cov­ní lis­ty. V kni­ze najde­te cel­kem šest pra­vi­del. Možná se vám to může zdát málo, ale je to dosta­ču­jí­cí.

Každé pra­vi­dlo je detail­ně roz­pra­co­va­né. Součástí jsou cíle, kte­rý­mi chce­me dosáh­nout, klí­čo­vá slo­va, moti­vač­ní pří­běh, meto­di­ka, dané akti­vi­ty, růz­né hry a čin­nos­ti. V pří­lo­ze nalez­ne­te pra­cov­ní lis­ty, kte­ré se týka­jí dané­ho pra­vi­dla. U kaž­dé­ho z nich vyu­ži­je­te obrá­zek usmě­va­vé­ho a zamra­če­né­ho obli­če­je. Tzn. pra­vi­dlo se usmí­vá, pra­vi­dlo se mra­čí. Co je správ­ně a co je dob­ře.

Jaká pra­vi­dla najde­te v této pub­li­ka­ci?

Především Pravidlo našich očí (očič­ko­vé), kte­ré umož­ňu­je dětem se vůči sobě cho­vat ohle­du­pl­ně, respek­to­vat dru­hé.

Druhé pra­vi­dlo je pusin­ko­vé - pra­vi­dlo naší pusy, pomo­cí něhož si dět­mi sta­no­ví­me, kdy mlu­ví­me, kdy jsme poti­chu, k čemu pusin­ka slou­ží (k jídlu, pití, mlu­ve­ní), dále jak mlu­vit poti­chu, či hla­si­tě, co bychom nemě­li vůbec říkat a jak umět požá­dat o pomoc. Třetí je Pravidlo našich uší (ouš­ko­vé pra­vi­dlo), kte­ré umož­ňu­je naslou­chat dru­hým, sly­šet pokyn a rea­go­vat na něj a také si uvě­do­mit, jak moc je sluch důle­ži­tý v našem živo­tě.

Pravidlo našich rukou a nohou je v pořa­dí již páté. Určuje nám k čemu máme ruce a nohy, jak může­me díky nim pomo­ci, či ublí­žit, ale i doběh­nout pro pomoc.

Předposlední je Pravidlo pořád­ku a čis­to­ty (koš­ťát­ko­vé a myd­lin­ko­vé pra­vi­dlo), kte­ré nám umož­ňu­je udr­žo­vat pořá­dek, čis­to­tu a hygi­e­nu.

Poslední Pravidlo bez­pe­čí je také moc důle­ži­té, jeli­kož bez­peč­nost sebe i dru­hých je v našem živo­tě nut­ná. Cítit se dob­ře doma, ve škol­ce, ve ško­le, i v prá­ci je pro nás to nej­cen­něj­ší a odví­jí se od toho úpl­ně všech­no.

Autorky uved­ly seznam pou­ži­tých zdro­jů a seznam pra­cov­ních lis­tů, kte­ré se pojí k daným pra­vi­dlům, nechy­bí i obráz­ky k pra­vi­dlům, kte­ré může­te pou­žít při prá­ci s dět­mi, při říze­ném roz­ho­vo­ru, pří­pad­ně je zala­mi­no­vat a vyvě­sit ve tří­dě.

Tato pří­ruč­ka je napros­to úžas­ná a nemě­la by chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né uči­tel­ky, vycho­va­tel­ky, ale i rodi­čů a pra­ro­di­čů. Zabývá se těmi základ­ní­mi pra­vi­dly, kte­ré bychom měli dětem vště­po­vat už od malič­ka. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s moti­vač­ním pří­bě­hem, kte­rý vám pomů­že děti nala­dit na dané pra­vi­dlo. Základním sta­veb­ním kame­nem pro to, aby vám děti pra­vi­dla dodr­žo­va­ly je nut­nost vysvět­lit jim, PROČ je nut­né je dodr­žo­vat a co vám to při­ná­ší. Také je vhod­né tyto pra­vi­dla sta­no­vit spo­leč­ně a spo­leč­ně je pojme­no­vat a vysvět­lit. Při prá­ci uči­tel­ky tuto kni­hu roz­hod­ně vyu­ži­ji. Líbí se mně její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, tak i for­mál­ní zpra­co­vá­ní. Ilustrace aka­de­mic­ké malíř­ky Martiny Fojtů jsou milé a las­ka­vé. Rozhodně nám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Velké plus dávám za obráz­ky i pra­cov­ní lis­ty, se kte­rý­mi může­te dále pra­co­vat. Také za vel­ké množ­ství námě­tů na růz­né akti­vi­ty.

Tato pub­li­ka­ce by dětem měla sti­mu­lo­vat pro­so­ci­ál­ní cho­vá­ní, tj. vědo­mě ovliv­ňo­vat své cho­vá­ní, ovlá­dat své tělo, pro­hlou­bit mezi­lid­ské vzta­hy, umět pomo­ci dru­hé­mu, respek­to­vat potře­by dru­hých.

Program Pravidla cho­vá­ní dětí v mateř­ské ško­le dopl­ňu­je pub­li­ka­ci Sociální doved­nos­ti v mateř­ské ško­le - Aktivity k mini­ma­li­za­ci nevhod­né­ho cho­vá­ní v před­škol­ním věku a posi­lo­vá­ní soci­ál­ních doved­nos­tí zamě­ře­nou na roz­voj soci­ál­ních doved­nos­tí a sebe­re­gu­la­ci cho­vá­ní u dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku.

Cílem této pub­li­ka­ce je pod­po­řit při­ro­ze­nou zví­da­vost dítě­te, jeho tvo­ři­vost, soci­ál­ní doved­nos­ti a sti­mu­lo­vat jeho emoč­ní inte­li­gen­ci v sou­la­du s nasta­ve­ním základ­ních pra­vi­del fun­go­vá­ní ve sku­pi­ně.

Z hle­dis­ka vývo­jo­vos­ti potře­bu­je kaž­dé dítě nej­pr­ve dis­ci­plí­nu ve for­mě vyme­ze­ných hra­nic své­ho cho­vá­ní, kte­rá mu dá pocit bez­pe­čí, a tepr­ve pak svo­bo­du.

Pravidla může nasta­vit peda­gog, dospě­lý, sta­no­ví sám, samy děti nebo spo­leč­ně je utvá­řet.

Autorky: Zdeňka Michalová, Alžběta Kratochvílová

Ilustrace: Martina Fojtů

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-271-3360-4

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,10082 s | počet dotazů: 8171 | paměť: 75450 KB. | 16.06.2024 - 14:54:05