Kritiky.cz > Seriály > Ahsoka: první dojmy

Ahsoka: první dojmy

Photo @ Disney+
Photo @ Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano popr­vé Star Wars fanouškům před­sta­vi­la v ani­mo­va­ném fil­mu Klonové vál­ky, a ačko­liv byla zpo­čát­ku veli­ce nepo­pu­lár­ní, skr­ze 5 sérií stej­no­jmen­né­ho seri­á­lu a poslé­ze i pří­le­ži­tost­né půso­be­ní v nava­zu­jí­cím seri­á­lu Povstalci si fanouš­ky nako­nec zís­ka­la a dnes pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vy napříč celou ságou. Když byla čer­ven­ci roku 2018 ozná­me­na obno­ve­ná finál­ní řada Klonových válek a s ní i Ahsočin návrat, fanouš­ci jása­li, a stej­ně tak i když se popr­vé obje­vi­la v hra­né podo­bě v seri­á­lu Mandalorian. A prá­vě díky této popu­la­ri­tě se nyní může Ahsoka rado­vat z vlast­ní­ho hra­né­ho seri­á­lu, jehož prv­ní dvě epi­zo­dy na Disney+ při­stá­ly vče­ra (respek­ti­ve u nás  dnes v 3 hodi­ny ráno).

Ahsoka je oprav­do­vý poklad pro fanouš­ky Star Wars. Dave Filoni, pada­wan George Lucase, se kte­rým spo­lu­vy­tvo­řil seri­ál Klonové vál­ky násled­ně se více či méně podí­lel na Povstalcích, Odboji, Vadné vár­ce, Příbězích rytí­řů Jedi zde kom­bi­nu­je vše, co se za téměř 20 let u Lucasfilmu v oddě­le­ní ani­ma­ce nau­čil a ješ­tě zdo­ko­na­lu­je své schop­nos­ti coby reži­sér hra­ných seri­á­lů (zre­ží­ro­val něko­lik epi­zod MandalorianaBoby Fetta) a při­ná­ší napros­to fan­tas­tic­kou prv­ní epi­zo­du. Tón a styl nato­če­ní jsou vlast­ně jaká­si kom­bi­na­ce původ­ní tri­lo­gie, preque­lo­vé tri­lo­gie (Filoni vždy tyto dva sty­ly kom­bi­no­val mis­tr­ně), samo­zřej­mě Povstalců, a do toho tro­chu Indiana Jonese, něja­kých samu­raj­ských fil­mů a špet­ka toho wes­ter­nu. V seri­á­lu se vra­cí něko­lik hlav­ních i ved­lej­ších postav ze seri­á­lu Povstalci, a jejich pře­chod z ani­mo­va­né do hra­né podo­by nemohl být lep­ší. Mary Elizabeth Winstead jako Hera Syndulla je skvě­lá, v zele­ném make-upu mož­ná občas půso­bí zvlášt­ně, ale posta­vu ztvár­ňu­je veli­ce věr­ně před­lo­ze. Vrací se i ast­ro­mech Chopper, kte­ré­ho dabu­je sám Filoni, a zde sice nelze mlu­vit o herec­kém výko­nu, ale je ale­spoň vhod­né zmí­nit, že v „hra­né“ podo­bě fun­gu­je na výbor­nou. To samé může­me říct o dro­i­du Huyangovi, kte­ré­ho opět dabu­je David Tennant. Natasha Liu Bordizzo pře­bí­rá roli man­da­lo­ri­an­ky Sabine Wren, a z nových her­ců sta­rých postav je asi nej­lep­ší - Sabine půso­bí per­fekt­ně, úpl­ně jako ani­mo­va­ná ver­ze, a ješ­tě k tomu před­vá­dí skvě­lý herec­ký výkon. No a samo­zřej­mě se vra­cí Rosario Dawson jakož­to titul­ní hrdin­ka, a stej­ně jako ve svých před­cho­zích dvou epi­zo­dách v jiných seri­á­lech je i zde špič­ko­vá. Po Ashley Eckstein pře­vza­la roli s hrdos­tí a s umem, a půso­bí jako při­ro­ze­né pokra­čo­vá­ní sto­ic­ké a zku­še­né Ahsoka z Povstalců. Nově pří­cho­zí zápo­rá­ci jsou Baylan Skoll a Shin, a zatím o nich mno­ho neví­me, zejmé­na o tiché učed­ni­ci Shin v podá­ní Ivanny Sakhno. Oba jsou ale zatím skvě­lí, půso­bí zlo­věst­ně ale záro­veň kom­plex­ně a ne čer­no­bí­le, a hlav­ně Ray Stevenson (kte­rý nás bohu­žel tři měsí­ce před pre­mi­é­rou opus­til a jemuž je prv­ní epi­zo­dy věno­vá­na) zatím Bayalna hra­je špič­ko­vě.

Druhou epi­zo­du pak zre­ží­ro­va­la na Oscara nomi­no­va­ná Steph Green, kte­rá pra­co­va­la mimo jiné na Boba Fettovi či seri­á­lo­vých Watchmen. tato epi­zo­da je mož­ná malič­ko slab­ší, ovšem zase v ní dojde k zají­ma­vým odha­le­ním, tak­že si to tím tro­chu vyna­hra­dí. Vizuální efek­ty jsou v obou epi­zo­dách skvě­lé, zatím mož­ná nej­lep­ší ze všech hra­ných Star Wars seri­á­lů, akce šla­pe, snad jen dia­log občas tro­chu drh­ne, ale ne dost závaž­ně na to, aby tím seri­ál utr­pěl. V budouc­nu se mimo­cho­dem může­me těšit na epi­zo­dy od reži­sé­rů jako jsou Peter Ramsey (Spider-Man: Paralelní svě­ty, Mandalorian) či Rick Famuyiwa (reži­sér mno­ha oblí­be­ných epi­zod Mandaloriana).

A nyní důle­ži­tá otáz­ka: může­te se na Ahsoku dívat, když jste nevi­dě­li Klonové vál­ky a/nebo Povstalce? Podle mého názo­ru ano, pro­to­že vám pilot­ní díl struč­ně vysvět­lí vše důle­ži­té a uve­de do děje. Ovšem mož­ná si seri­ál tolik neu­ži­je­te, pro­to­že nebu­de­te mít k posta­vám a vlast­ně k celé záplet­ce až tak vel­ký vztah. Ale pokud se nechce­te před zhléd­nu­tím Ahsoky dívat na 11 sérií ani­mo­va­ných seri­á­lů (což je pocho­pi­tel­né, ovšem pokud jste vel­cí fanouš­ci Star Wars, dopo­ru­čo­val bych vám se na ně podí­vat tak jako tak, pro­to­že když se dosta­ne­te přes 2 slab­ší série Klonových válek, čeká vás veli­ce solid­ní a zábav­ná jíz­da, i když s lehce kolí­sa­vou kva­li­tou), zkus­te se ale­spoň podí­vat na epi­zo­dy pod­le toho­to sezna­mu. Podle mě je pří­liš struč­ný, ale ale­spoň vám posta­vu Ahsoky před­sta­ví a veli­ce rych­le odvy­prá­ví její pří­běh.


Podívejte se na hodnocení Ahsoka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19393 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71723 KB. | 14.07.2024 - 07:47:28