Kritiky.cz > Recenze her > Family Man

Family Man

Fman2
Fman2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asi žád­ná jiná hra ve mně v posled­ní době nevy­vo­la­la tolik emo­cí, jako prá­vě tahle. A to pro­sím niko­liv nějak emoč­ně vypja­tým pří­bě­hem, ale svo­jí mecha­ni­kou. Pojďme si to ale odvy­prá­vět pěk­ně od začát­ku.

Náš pří­běh začí­ná ve chví­li, kdy vám Bobby, dlou­ho­le­tý kama­rád pochyb­né­ho cha­rak­te­ru, nabíd­ne prá­ci, při níž vám slí­bí, že se nic nemů­že poka­zit. Kolik věz­ňů by vám asi řeklo podob­nou his­tor­ku?! Jak asi tuší­te, šťast­ný konec tenhle job nemá a vy tak při­jde­te o prá­ci.

To by mož­ná neby­lo až tak zábav­né, pro­to se do hry při­ple­te ješ­tě mafie, kte­ré díky Bobbymu dlu­ží­te hod­ně moc peněz. Dostanete ale na výběr. Buď jí bude­te dluh splá­cet, ane­bo dopad­ne­te jako váš kama­rád, kte­ré­ho vel­mi zákeř­nou a dost pře­kva­pi­vou lstí pomů­že­te spro­vo­dit ze svě­ta. Mimochodem, hned vám tak hra uká­že, že o pře­kva­pe­ní tu nebu­de nou­ze.

Tak začí­ná na prv­ní pohled jed­no­du­chý pří­běh, u kte­ré­ho nám tvůr­ci sli­bu­jí ohrom­nou svo­bo­du našich roz­hod­nu­tí a něko­lik mož­ných kon­ců, kte­ré jsou závis­lé na našem postu­pu hrou. Dokázali však spl­nit svo­je sli­by?

Abych se vrá­til k začát­ku své­ho psa­ní. Ihned na počát­ku vám hra dopo­ru­čí, abys­te si při svém prv­ním hra­ní hru co nej­ví­ce uži­li a tolik nad ní nepře­mýš­le­li. Inu, tak jsem posle­chl a jal se zkou­mat kaž­dý kout a zjiš­ťo­vat, co vlast­ně mohu a co ne. Jenže jsem tak tro­chu zapo­mněl na všech­no ostat­ní, a tak mě vel­mi pře­kva­pi­la obra­zov­ka s nápi­sem, jen  mi ozna­mo­val, že moje rodi­na je nešťast­ná a hra kon­čí. Cože?!

Tím se dostá­vám k tomu, co všech­no, kro­mě zkou­má­ní živo­ta měs­teč­ka, musí­te vlast­ně dělat.

Jak jsem už zmí­nil, dlu­ží­te mafii pení­ze a ona je po vás chce zpát­ky. A to kaž­dý den a stá­le víc a víc. K vydě­lá­ní potřeb­né část­ky vám samo­zřej­mě slou­ží prá­ce, kte­ré je dost. Jako prv­ní si vyzkou­ší­te sma­že­ní bur­grů, při­čemž vám doce­la pře­kva­pi­vě šéf nabíd­ne, že pokud zákaz­ní­kům do jíd­la pliv­ne­te, dosta­ne­te něco navíc. Už tady máte samo­zřej­mě mož­nost se roz­hod­nout a tak tro­chu se pře­destí­ra­jí mož­nos­ti, kte­ré bude­te násled­ně ve hře řešit. Kromě kla­sic­ké prá­ce ale taky dosta­ne­te jed­no­rá­zo­vé úko­ly od svých spo­lu­ob­ča­nů, kte­rých je od začát­ku dosta­tek a o výběr tu není nou­ze.

Mít stan­dard­ní prá­ci je fajn, jenomže je za ní málo peněz. Takže se vám nabí­zí dru­há šan­ce, a to rov­nou od člo­vě­ka, kte­rý dohlí­ží na vaše plat­by a dokon­ce neu­stá­le hlí­dá před vaším domem. Ten vám kaž­dý den nabí­zí tzv. špi­na­vou prá­ci, což zna­me­ná buď vraž­du, ane­bo doru­če­ní taju­pl­né­ho balíč­ku. Za tu dosta­ne­te mno­hem více peněz, čímž máte čas na dal­ší akti­vi­ty. A že se vám bude hodit kaž­dá vte­ři­na, to zjis­tí­te vel­mi záhy.

Více na Kritiky.cz
Co ste hasiči ...
Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až...
Flash S03E01 - Flashpoint - oficiálny popis epizódy Už len necelé dva týždne nás čakajú do premiéry tretej série amerického komiksového seri...
Vedlejší účinky - 60 % Když se kamera zaměří na jedno z oken vysokého činžáku, čeká na diváka v poklidném byt...
Komiks 88 ...

Konečně se tedy pobav­me o tom, jaké že to emo­ce jsem poci­ťo­val. Bylo to zou­fal­ství.

Kromě vydě­lá­vá­ní peněz totiž máte dal­ší 4 povin­nos­ti. Udržovat pořá­dek v domě, udr­žet rodi­nu nehla­do­vou, šťast­nou a zdra­vou. K tomu máte na obra­zov­ce 4 uka­za­te­le, kte­ré se vel­mi rych­le zten­ču­jí a je na vás, jak se s tím vypo­řá­dá­te. Cíl je však jedi­ný. Pokud jen jeden z uka­za­te­lů kles­ne na nulu, je konec a vy začí­ná­te od posled­ní ulo­že­né pozi­ce (auto­sa­ve je naštěs­tí vel­mi čas­tým jevem). A na to vše máte pro­kla­tě málo času. Tahle povin­nost mi byla osud­nou při prv­ním hra­ní, kdy jsem se dočkal ve čtvrt hodi­ně asi 5 náh­lých kon­ců kvů­li neštěs­tí rodi­ny. To mi doda­lo do žil tolik adre­na­li­nu, až jsem se roz­ho­dl začít od začát­ku a úpl­ně jinak.

A já vám nyní řek­nu svůj postup, abys­te jed­no­du­še pocho­pi­li, jak to celé fun­gu­je.

První den mého nové­ho živo­ta. Pomáhám ukli­dit, cosi pose­kám na zahra­dě a jdu popr­vé ven. Oslovuje mě zástup­ce mafi­á­nů a říká, že chce kaž­dý den pení­ze a nabí­zí mi i služ­by pro něj. Hra mě oka­mži­tě ale upo­zor­ňu­je na dal­ší zásad­ní sou­část hry, jíž je Karma. Budu-li totiž zabí­jet, okrá­dat a mlá­tit ostat­ní, pode­pí­še se to nejen pozi­tiv­ně v mé peně­žen­ce, ale taky dost nega­tiv­ně na rodin­ném štěs­tí. A taky na nála­dě míst­ních oby­va­tel a poča­sí. Odbudu si moji prv­ní pra­cov­ní pří­le­ži­tost v bur­grár­ně, zjis­tím, jak pro­dá­vat nepo­u­ži­tel­né zbo­ží a postup­ně se sezna­mu­ji s tím, co vše musím pro rodi­nu zajis­tit, viz výše.

Hned tře­tí den se roz­hod­nu vyu­žít nájem­né vraž­dy a zjis­tit, co se vlast­ně sta­ne. Trochu se mi sní­ži­la Karma, ale jinak nic zásad­ní­ho. Udělám tedy ješ­tě tři špat­né skut­ky a zdán­li­vě nic. Jen večer se mě sna­ží okrást zlo­děj, což nevím, jest­li je důsle­dek mých činů, ane­bo náhod­ný děj, kte­rý se mi může stát kdy­ko­liv, ale to samo­zřej­mě lze zjis­tit při opa­ko­va­ném hra­ní.

Další den začí­ná pra­vé dile­ma. Syn je nemoc­ný a potře­bu­je práš­ky. Jdu je tedy kou­pit, avšak už mi nezby­dou žád­né dal­ší pení­ze na jíd­lo. Moje uka­za­te­le jsou všech­ny na půl­ce a já se musím cel­kem rych­le roz­ho­do­vat. Buď půjdu plnit úko­ly oko­lo sto­jí­cích lidí a udě­lám je šťast­něj­ší­mi, ale zase budu mít málo peněz na jíd­lo a málo času pro svo­ji rodi­nu. Mohu jít udě­lat zase něja­ký zlo­čin a sní­ží mi to Karmu, ale budu mít víc času na ženu a dítě a taky mohu poří­dit jíd­lo a dal­ší pod­půr­né pro­střed­ky v lékár­ně, kte­ré pomo­hou oka­mži­tě sní­žit potře­bu hla­du, zvý­šit štěs­tí, ane­bo potře­bu lékař­ské péče.

Více na Kritiky.cz
Radka Třeštíková: Osm Román se zdánlivě kriminální zápletkou, který se ale spíš než na vyšetřování trestnéh...
Teroristka – Recenze – 50% Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařsk...
The Cloverfield Paradox Netflixu se na letošním superbowlu podařil celkem husarský kousek. Delší dobu očekávaný ...
Zloději zelených koní Dnes představili tvůrci novinářům film, který vznikl na motivy novely Jiřího Hájíčka a od...
Doktor Strange - 2. část Podívejte se na druhou část, jak se natáčel Doktor Strange....

Ale je tu samo­zřej­mě víc vari­ant, kdy to mohu všech­no nakom­bi­no­vat, což jsem taky udě­lal. Tedy nasbí­ral jsem něja­ké mate­ri­á­ly, pro­dal je a za utr­že­né pení­ze nakou­pil kva­lit­ní jíd­lo. Mimochodem, kva­li­ta jíd­la je taky důle­ži­tá, neboť když bude­te rodi­ně dávat nale­ze­né zbyt­ky jíd­la zven­ku, nebu­dou mít sice hlad, ale zase se sní­ží jejich zdra­ví. Pak jsem v rych­los­ti spl­nil pár úko­lů pro míst­ní a vypla­til mafi­á­ny. A to byla ako­rát čas na pohád­ku. Já vám to ješ­tě neřekl? Každý večer bys­te měli být doma mezi sed­mou a osmou, pro­to­že vaše dítě vyža­du­je, abys­te ho uspa­li. Jinak vám samo­zřej­mě hro­zí vel­mi ráz­ný pokles rodin­né­ho štěs­tí.

Zkrátka a dob­ře, je tady pořád co dělat a nikdy v jed­nom dni nestih­ne­te všech­no, co bys­te chtě­li. Neustále se musí­te sna­žit a kom­bi­no­vat svo­je činy. Budete den­ně zabí­jet a plnit mafi­án­ské úko­ly? Budete boha­tí, ale zato taky skon­čí­te čas­to ve věze­ní, což nepři­dá rodin­né­mu štěs­tí, ani vaše­mu času, ani nála­dě oby­va­tel. Musíte pak tedy vyna­klá­dat hod­ně úsi­lí k tomu, abys­te vše dohna­li na lep­ší úro­veň. Jste na všech­ny hod­ný a máte běž­nou prá­ci? Skvěle, sou­se­dé jsou na vás milí, mají pro vás mož­ná lep­ší odmě­ny, na dru­hé stra­ně ale zase nemá­te čas, musí­te pra­co­vat i v noci, opět kle­sá štěs­tí a zase při­chá­zí stres s tím, zda zvlád­ne­te dru­hý den všech­no stih­nout.

Jak už jste asi pocho­pi­li, tím nej­hor­ším nepří­te­lem je pro vás čas a vzhle­dem k jeho rych­lé­mu her­ní­mu toku nesmí­te nad věc­mi moc pře­mýš­let. Prostě dělej­te, co v tu chví­li pova­žu­je­te za nej­lep­ší řeše­ní a nech­te se pře­kva­pit tím, co při­ne­sou dal­ší minu­ty. Každé roz­hod­nu­tí totiž oprav­du ovliv­ňu­je dal­ší hra­ní, při­čemž mno­ho­krát se vám sta­ne, že se to pro­je­ví až o pár dnů poz­dě­ji jako mně, kdy jsem spo­lu­pra­co­val s mafií tak dlou­ho, až jsem uklí­zel krev na zácho­dech.

Každopádně je tu něja­ký RPG sys­tém, kte­rý vaši posta­vu vylep­šu­je. Za utr­že­né body tak může­te zís­kat méně ubra­né­ho štěs­tí za prá­ci v noci, vět­ší sílu, více zdra­ví, ane­bo více peněz za špi­na­vou prá­ci. Není toho mno­ho, ale věř­te, že někte­ré z těch­to vylep­še­ní vám na vaší ces­tě pomo­hou více než dost.

Více na Kritiky.cz
J. P. Sartre - Špinavé ruce V padle Kolowrat jsem se poprvé ocitl až toto úterý, kdy jsem shlédl slavnou hru slavného auto...
Preacher - Monster Swamp Minulý díl Preachera jsem kvůli učení nestihl ohodnotit, aktuální epizodu však recenzuji dne...
#DP183: Akira #01  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Katsuhiro OtomoKresba: Katsuhiro Otomo Jeden z n...
Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neu...
Lego Star Wars: The Video Game Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv...

Ještě před závě­reč­ným hod­no­ce­ním vyzdvih­nu gra­fic­kou část, kdy vám hra asi nej­ví­ce při­po­me­ne Minecraft. Na inter­ne­tu jsem zahlé­dl, že se to mno­ha lidem nelí­bi­lo, ale co se mně týká, tak je to napros­to v poho­dě a ničím mě to neru­ši­lo. Ba nao­pak, mně je gra­fi­ka v podob­ných hrách úpl­ně jed­no, pro­to­že tady jde pře­de­vším o pří­běh a svo­bo­du vaše­ho koná­ní.

Shrnuto – Můžete ryba­řit, sma­žit bur­ge­ry, mýt auta či plnit úko­ly pro zná­mé. Nebo může­te zabí­jet a pře­ná­šet balíč­ky tajem­né­ho obsa­hu. Můžete jíd­lo kupo­vat, nachá­zet na uli­ci, ale může­te ho taky daro­vat. Můžete pra­co­vat pár hodin nebo celý den, může­te lidem pomá­hat, nebo být na ně drzý...zkrátka, může­te téměř coko­liv. Věřte ale, že vět­ši­na vašich roz­hod­nu­tí zna­me­ná, že v něčem bude­te vyni­kat, jin­de ale bude­te mít dost potí­že. Hra vás nikdy nene­chá v kli­du, a tak bude­te mát stá­le co dělat, ať už v dob­rém či zlém. Jen je ško­da, že díky neu­stá­lé­mu časo­vé­mu pre­su nemů­že­te do detai­lu zkou­mat svá roz­hod­nu­tí do detai­lu a mnoh­dy pros­tě udě­lá­te v tu danou chví­li nej­vý­hod­něj­ší věc, byť vám to někde ube­re část sta­mi­ny.

V koneč­ném důsled­ku se jed­ná o cel­kem sluš­né, napí­na­vé a mís­ty i roz­či­lo­va­cí RPG, kde sku­teč­ně auto­ři spl­ni­li to, co slí­bi­li. Míra svo­bo­dy je dosta­teč­ně veli­ká a vzhle­dem k něko­li­ka mož­ným kon­cům svá­dí k opa­ko­va­né­mu hra­ní, což osob­ně dopo­ru­ču­ji a samot­né­ho mě zají­má co se sta­ne, když se pus­tím od samot­né­ho začát­ku do role nájem­né­ho zabi­já­ka, ane­bo nao­pak, sva­té­ho člo­vě­ka. Negativy jsou urči­tě časo­vý pres a mís­ty jed­no­tvár­né úko­ny, kdy strá­ví­te něko­lik desí­tek minut v kuse dělá­ním doko­la těch samých věcí, jen abys­te zachrá­ni­li jeden či dva uka­za­te­le a hra tak náh­le neskon­či­la. Míra svo­bo­dy vašich odpo­vě­dí by taky moh­la být vět­ší, čas­to se jed­ná jen o tupé odkli­ká­ní kon­ver­za­ce a tak­též by bylo fajn, kdy­by se napří­klad vraž­dy muse­ly ode­hrá­vat na osa­mo­ce­ném mís­tě, neboť v aktu­ál­ní podo­bě je to tak, že je to úpl­ně jed­no. Okolí nijak nere­a­gu­je, samo­zřej­mě až na šeri­fa, pokud vás vidí.

Více na Kritiky.cz
Vřískot (2022) Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett se ukázali jako osvědčená dvojka ( Southbound a Krvavá Ne...
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 21 ...
MXGP 2019 Jako fotbalové a hokejové hry (FIFA i NHL) tak i motorky se vydávají každý rok. Jednou z leto...
Hotýlek na Islandu - vydejte se za polární září do země ohně a ledu.. Máte rádi cestování? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to ji spatřit polární zá...
Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o ...

Za svo­ji aktu­ál­ní cenu si ale zaslou­ží pár pro­cent navíc a roz­hod­ně moje dopo­ru­če­ní. Žádný tako­vý titul aktu­ál­ně v nabíd­ce není.

Hodnocení – 85%


 • Vývojář  - Broken Bear Games
 • Vydavatel – No More Robots

Foto: Broken Bear Games & No More Robots


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
 • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
 • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
 • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
 • Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl12. července 2022 Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl Dílo H. P. Lovecrafta již dlouhá léta inspiruje mnohé videoherní vývojáře. Můžeme vzpomenout např. na Darkwood, sérii Sunless, nebo perfektní hororovou sérii Amnesia, která svým […] Posted in Recenze her
 • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
 • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
 • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
 • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01179 s | počet dotazů: 314 | paměť: 70491 KB. | 05.12.2023 - 11:56:33