Kritiky.cz > Recenze her > Family Man

Family Man

Fman2
Fman2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asi žád­ná jiná hra ve mně v posled­ní době nevy­vo­la­la tolik emo­cí, jako prá­vě tahle. A to pro­sím niko­liv nějak emoč­ně vypja­tým pří­bě­hem, ale svo­jí mecha­ni­kou. Pojďme si to ale odvy­prá­vět pěk­ně od začát­ku.

Náš pří­běh začí­ná ve chví­li, kdy vám Bobby, dlou­ho­le­tý kama­rád pochyb­né­ho cha­rak­te­ru, nabíd­ne prá­ci, při níž vám slí­bí, že se nic nemů­že poka­zit. Kolik věz­ňů by vám asi řeklo podob­nou his­tor­ku?! Jak asi tuší­te, šťast­ný konec tenhle job nemá a vy tak při­jde­te o prá­ci.

To by mož­ná neby­lo až tak zábav­né, pro­to se do hry při­ple­te ješ­tě mafie, kte­ré díky Bobbymu dlu­ží­te hod­ně moc peněz. Dostanete ale na výběr. Buď jí bude­te dluh splá­cet, ane­bo dopad­ne­te jako váš kama­rád, kte­ré­ho vel­mi zákeř­nou a dost pře­kva­pi­vou lstí pomů­že­te spro­vo­dit ze svě­ta. Mimochodem, hned vám tak hra uká­že, že o pře­kva­pe­ní tu nebu­de nou­ze.

Tak začí­ná na prv­ní pohled jed­no­du­chý pří­běh, u kte­ré­ho nám tvůr­ci sli­bu­jí ohrom­nou svo­bo­du našich roz­hod­nu­tí a něko­lik mož­ných kon­ců, kte­ré jsou závis­lé na našem postu­pu hrou. Dokázali však spl­nit svo­je sli­by?

Abych se vrá­til k začát­ku své­ho psa­ní. Ihned na počát­ku vám hra dopo­ru­čí, abys­te si při svém prv­ním hra­ní hru co nej­ví­ce uži­li a tolik nad ní nepře­mýš­le­li. Inu, tak jsem posle­chl a jal se zkou­mat kaž­dý kout a zjiš­ťo­vat, co vlast­ně mohu a co ne. Jenže jsem tak tro­chu zapo­mněl na všech­no ostat­ní, a tak mě vel­mi pře­kva­pi­la obra­zov­ka s nápi­sem, jen  mi ozna­mo­val, že moje rodi­na je nešťast­ná a hra kon­čí. Cože?!

Tím se dostá­vám k tomu, co všech­no, kro­mě zkou­má­ní živo­ta měs­teč­ka, musí­te vlast­ně dělat.

Jak jsem už zmí­nil, dlu­ží­te mafii pení­ze a ona je po vás chce zpát­ky. A to kaž­dý den a stá­le víc a víc. K vydě­lá­ní potřeb­né část­ky vám samo­zřej­mě slou­ží prá­ce, kte­ré je dost. Jako prv­ní si vyzkou­ší­te sma­že­ní bur­grů, při­čemž vám doce­la pře­kva­pi­vě šéf nabíd­ne, že pokud zákaz­ní­kům do jíd­la pliv­ne­te, dosta­ne­te něco navíc. Už tady máte samo­zřej­mě mož­nost se roz­hod­nout a tak tro­chu se pře­destí­ra­jí mož­nos­ti, kte­ré bude­te násled­ně ve hře řešit. Kromě kla­sic­ké prá­ce ale taky dosta­ne­te jed­no­rá­zo­vé úko­ly od svých spo­lu­ob­ča­nů, kte­rých je od začát­ku dosta­tek a o výběr tu není nou­ze.

Mít stan­dard­ní prá­ci je fajn, jenomže je za ní málo peněz. Takže se vám nabí­zí dru­há šan­ce, a to rov­nou od člo­vě­ka, kte­rý dohlí­ží na vaše plat­by a dokon­ce neu­stá­le hlí­dá před vaším domem. Ten vám kaž­dý den nabí­zí tzv. špi­na­vou prá­ci, což zna­me­ná buď vraž­du, ane­bo doru­če­ní taju­pl­né­ho balíč­ku. Za tu dosta­ne­te mno­hem více peněz, čímž máte čas na dal­ší akti­vi­ty. A že se vám bude hodit kaž­dá vte­ři­na, to zjis­tí­te vel­mi záhy.

Konečně se tedy pobav­me o tom, jaké že to emo­ce jsem poci­ťo­val. Bylo to zou­fal­ství.

Kromě vydě­lá­vá­ní peněz totiž máte dal­ší 4 povin­nos­ti. Udržovat pořá­dek v domě, udr­žet rodi­nu nehla­do­vou, šťast­nou a zdra­vou. K tomu máte na obra­zov­ce 4 uka­za­te­le, kte­ré se vel­mi rych­le zten­ču­jí a je na vás, jak se s tím vypo­řá­dá­te. Cíl je však jedi­ný. Pokud jen jeden z uka­za­te­lů kles­ne na nulu, je konec a vy začí­ná­te od posled­ní ulo­že­né pozi­ce (auto­sa­ve je naštěs­tí vel­mi čas­tým jevem). A na to vše máte pro­kla­tě málo času. Tahle povin­nost mi byla osud­nou při prv­ním hra­ní, kdy jsem se dočkal ve čtvrt hodi­ně asi 5 náh­lých kon­ců kvů­li neštěs­tí rodi­ny. To mi doda­lo do žil tolik adre­na­li­nu, až jsem se roz­ho­dl začít od začát­ku a úpl­ně jinak.

A já vám nyní řek­nu svůj postup, abys­te jed­no­du­še pocho­pi­li, jak to celé fun­gu­je.

První den mého nové­ho živo­ta. Pomáhám ukli­dit, cosi pose­kám na zahra­dě a jdu popr­vé ven. Oslovuje mě zástup­ce mafi­á­nů a říká, že chce kaž­dý den pení­ze a nabí­zí mi i služ­by pro něj. Hra mě oka­mži­tě ale upo­zor­ňu­je na dal­ší zásad­ní sou­část hry, jíž je Karma. Budu-li totiž zabí­jet, okrá­dat a mlá­tit ostat­ní, pode­pí­še se to nejen pozi­tiv­ně v mé peně­žen­ce, ale taky dost nega­tiv­ně na rodin­ném štěs­tí. A taky na nála­dě míst­ních oby­va­tel a poča­sí. Odbudu si moji prv­ní pra­cov­ní pří­le­ži­tost v bur­grár­ně, zjis­tím, jak pro­dá­vat nepo­u­ži­tel­né zbo­ží a postup­ně se sezna­mu­ji s tím, co vše musím pro rodi­nu zajis­tit, viz výše.

Hned tře­tí den se roz­hod­nu vyu­žít nájem­né vraž­dy a zjis­tit, co se vlast­ně sta­ne. Trochu se mi sní­ži­la Karma, ale jinak nic zásad­ní­ho. Udělám tedy ješ­tě tři špat­né skut­ky a zdán­li­vě nic. Jen večer se mě sna­ží okrást zlo­děj, což nevím, jest­li je důsle­dek mých činů, ane­bo náhod­ný děj, kte­rý se mi může stát kdy­ko­liv, ale to samo­zřej­mě lze zjis­tit při opa­ko­va­ném hra­ní.

Další den začí­ná pra­vé dile­ma. Syn je nemoc­ný a potře­bu­je práš­ky. Jdu je tedy kou­pit, avšak už mi nezby­dou žád­né dal­ší pení­ze na jíd­lo. Moje uka­za­te­le jsou všech­ny na půl­ce a já se musím cel­kem rych­le roz­ho­do­vat. Buď půjdu plnit úko­ly oko­lo sto­jí­cích lidí a udě­lám je šťast­něj­ší­mi, ale zase budu mít málo peněz na jíd­lo a málo času pro svo­ji rodi­nu. Mohu jít udě­lat zase něja­ký zlo­čin a sní­ží mi to Karmu, ale budu mít víc času na ženu a dítě a taky mohu poří­dit jíd­lo a dal­ší pod­půr­né pro­střed­ky v lékár­ně, kte­ré pomo­hou oka­mži­tě sní­žit potře­bu hla­du, zvý­šit štěs­tí, ane­bo potře­bu lékař­ské péče.

Ale je tu samo­zřej­mě víc vari­ant, kdy to mohu všech­no nakom­bi­no­vat, což jsem taky udě­lal. Tedy nasbí­ral jsem něja­ké mate­ri­á­ly, pro­dal je a za utr­že­né pení­ze nakou­pil kva­lit­ní jíd­lo. Mimochodem, kva­li­ta jíd­la je taky důle­ži­tá, neboť když bude­te rodi­ně dávat nale­ze­né zbyt­ky jíd­la zven­ku, nebu­dou mít sice hlad, ale zase se sní­ží jejich zdra­ví. Pak jsem v rych­los­ti spl­nil pár úko­lů pro míst­ní a vypla­til mafi­á­ny. A to byla ako­rát čas na pohád­ku. Já vám to ješ­tě neřekl? Každý večer bys­te měli být doma mezi sed­mou a osmou, pro­to­že vaše dítě vyža­du­je, abys­te ho uspa­li. Jinak vám samo­zřej­mě hro­zí vel­mi ráz­ný pokles rodin­né­ho štěs­tí.

Zkrátka a dob­ře, je tady pořád co dělat a nikdy v jed­nom dni nestih­ne­te všech­no, co bys­te chtě­li. Neustále se musí­te sna­žit a kom­bi­no­vat svo­je činy. Budete den­ně zabí­jet a plnit mafi­án­ské úko­ly? Budete boha­tí, ale zato taky skon­čí­te čas­to ve věze­ní, což nepři­dá rodin­né­mu štěs­tí, ani vaše­mu času, ani nála­dě oby­va­tel. Musíte pak tedy vyna­klá­dat hod­ně úsi­lí k tomu, abys­te vše dohna­li na lep­ší úro­veň. Jste na všech­ny hod­ný a máte běž­nou prá­ci? Skvěle, sou­se­dé jsou na vás milí, mají pro vás mož­ná lep­ší odmě­ny, na dru­hé stra­ně ale zase nemá­te čas, musí­te pra­co­vat i v noci, opět kle­sá štěs­tí a zase při­chá­zí stres s tím, zda zvlád­ne­te dru­hý den všech­no stih­nout.

Jak už jste asi pocho­pi­li, tím nej­hor­ším nepří­te­lem je pro vás čas a vzhle­dem k jeho rych­lé­mu her­ní­mu toku nesmí­te nad věc­mi moc pře­mýš­let. Prostě dělej­te, co v tu chví­li pova­žu­je­te za nej­lep­ší řeše­ní a nech­te se pře­kva­pit tím, co při­ne­sou dal­ší minu­ty. Každé roz­hod­nu­tí totiž oprav­du ovliv­ňu­je dal­ší hra­ní, při­čemž mno­ho­krát se vám sta­ne, že se to pro­je­ví až o pár dnů poz­dě­ji jako mně, kdy jsem spo­lu­pra­co­val s mafií tak dlou­ho, až jsem uklí­zel krev na zácho­dech.

Každopádně je tu něja­ký RPG sys­tém, kte­rý vaši posta­vu vylep­šu­je. Za utr­že­né body tak může­te zís­kat méně ubra­né­ho štěs­tí za prá­ci v noci, vět­ší sílu, více zdra­ví, ane­bo více peněz za špi­na­vou prá­ci. Není toho mno­ho, ale věř­te, že někte­ré z těch­to vylep­še­ní vám na vaší ces­tě pomo­hou více než dost.

Ještě před závě­reč­ným hod­no­ce­ním vyzdvih­nu gra­fic­kou část, kdy vám hra asi nej­ví­ce při­po­me­ne Minecraft. Na inter­ne­tu jsem zahlé­dl, že se to mno­ha lidem nelí­bi­lo, ale co se mně týká, tak je to napros­to v poho­dě a ničím mě to neru­ši­lo. Ba nao­pak, mně je gra­fi­ka v podob­ných hrách úpl­ně jed­no, pro­to­že tady jde pře­de­vším o pří­běh a svo­bo­du vaše­ho koná­ní.

Shrnuto – Můžete ryba­řit, sma­žit bur­ge­ry, mýt auta či plnit úko­ly pro zná­mé. Nebo může­te zabí­jet a pře­ná­šet balíč­ky tajem­né­ho obsa­hu. Můžete jíd­lo kupo­vat, nachá­zet na uli­ci, ale může­te ho taky daro­vat. Můžete pra­co­vat pár hodin nebo celý den, může­te lidem pomá­hat, nebo být na ně drzý...zkrátka, může­te téměř coko­liv. Věřte ale, že vět­ši­na vašich roz­hod­nu­tí zna­me­ná, že v něčem bude­te vyni­kat, jin­de ale bude­te mít dost potí­že. Hra vás nikdy nene­chá v kli­du, a tak bude­te mát stá­le co dělat, ať už v dob­rém či zlém. Jen je ško­da, že díky neu­stá­lé­mu časo­vé­mu pre­su nemů­že­te do detai­lu zkou­mat svá roz­hod­nu­tí do detai­lu a mnoh­dy pros­tě udě­lá­te v tu danou chví­li nej­vý­hod­něj­ší věc, byť vám to někde ube­re část sta­mi­ny.

V koneč­ném důsled­ku se jed­ná o cel­kem sluš­né, napí­na­vé a mís­ty i roz­či­lo­va­cí RPG, kde sku­teč­ně auto­ři spl­ni­li to, co slí­bi­li. Míra svo­bo­dy je dosta­teč­ně veli­ká a vzhle­dem k něko­li­ka mož­ným kon­cům svá­dí k opa­ko­va­né­mu hra­ní, což osob­ně dopo­ru­ču­ji a samot­né­ho mě zají­má co se sta­ne, když se pus­tím od samot­né­ho začát­ku do role nájem­né­ho zabi­já­ka, ane­bo nao­pak, sva­té­ho člo­vě­ka. Negativy jsou urči­tě časo­vý pres a mís­ty jed­no­tvár­né úko­ny, kdy strá­ví­te něko­lik desí­tek minut v kuse dělá­ním doko­la těch samých věcí, jen abys­te zachrá­ni­li jeden či dva uka­za­te­le a hra tak náh­le neskon­či­la. Míra svo­bo­dy vašich odpo­vě­dí by taky moh­la být vět­ší, čas­to se jed­ná jen o tupé odkli­ká­ní kon­ver­za­ce a tak­též by bylo fajn, kdy­by se napří­klad vraž­dy muse­ly ode­hrá­vat na osa­mo­ce­ném mís­tě, neboť v aktu­ál­ní podo­bě je to tak, že je to úpl­ně jed­no. Okolí nijak nere­a­gu­je, samo­zřej­mě až na šeri­fa, pokud vás vidí.

Za svo­ji aktu­ál­ní cenu si ale zaslou­ží pár pro­cent navíc a roz­hod­ně moje dopo­ru­če­ní. Žádný tako­vý titul aktu­ál­ně v nabíd­ce není.

Hodnocení – 85%


 • Vývojář  - Broken Bear Games
 • Vydavatel – No More Robots

Foto: Broken Bear Games & No More Robots


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
 • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
 • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
 • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
 • Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl12. července 2022 Call of Cthulhu – další snaha o videoherní adaptaci Lovecraftových děl Dílo H. P. Lovecrafta již dlouhá léta inspiruje mnohé videoherní vývojáře. Můžeme vzpomenout např. na Darkwood, sérii Sunless, nebo perfektní hororovou sérii Amnesia, která svým […] Posted in Recenze her
 • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
 • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
 • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
 • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97178 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72049 KB. | 24.02.2024 - 20:18:52