Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: 1.44 Open Beta

American Truck Simulator: 1.44 Open Beta

9 02
9 02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je sesta­ve­ním ve stá­diu roz­pra­co­va­nos­ti. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, může­te při­spět nahlá­še­ním pří­pad­ných chyb, na kte­ré nara­zí­te, v pří­sluš­né sek­ci (sek­cích) naše­ho ofi­ci­ál­ní­ho fóra. Vaše zpět­ná vaz­ba a hlá­še­ní jsou pro náš tým nesmír­ně cen­né a pře­dem vám děku­je­me, že nám věnu­je­te čas a pomů­že­te nám.

Takže, bez dal­ších okol­ků se pojď­me podí­vat, co nám při­ne­se ote­vře­ná beta ver­ze 1.44!

Přepracování Kalifornie: V rám­ci této bez­plat­né aktu­a­li­za­ce pro všech­ny maji­te­le hry American Truck Simulator při­ná­ší­me dru­hou fázi pře­pra­co­vá­ní Kalifornie

. V cen­t­ru pozor­nos­ti těch­to pro­jek­tů jsou měs­ta Eureka, Ukiah, Sacramento, Redding a Truckee, kte­rá byla od zákla­du pře­sta­vě­na, spo­lu s míst­ní­mi paměti­hod­nost­mi, archi­tek­tu­rou a okol­ní sil­nič­ní sítí.

Rozloučíme se také s měs­tem San Rafael. Vzhledem k měřít­ku mapy jsme muse­li uči­nit těž­ké roz­hod­nu­tí odstra­nit měs­to z her­ní eko­no­mi­ky. Abychom vám to vyna­hra­di­li, před­sta­ví­me ve 3. fázi naše­ho pro­bí­ha­jí­cí­ho pro­jek­tu zce­la nové měs­to, kte­ré bude vět­ší a bude mít mno­hem vět­ší význam v sil­nič­ní síti Kalifornie! Tušíte, kte­ré by to moh­lo být?“

Zavedena byla také nová odpo­čí­va­dla a zastáv­ky pro kami­o­ny, ale to není vše! Najdete zde také nové pro­střed­ky, vege­ta­ci a tex­tu­ry, kte­ré dodá­va­jí oblas­ti zce­la nový vzhled. Nemůžeme se dočkat, až si ji sami pro­zkou­má­te. Vše o pře­pra­co­vá­ní si může­te pře­číst v před­cho­zích blo­gpostech, kte­ré upo­zor­ni­ly na měs­ta a dal­ší, kte­rá byla pře­pra­co­vá­na. Přečtěte si více zde.

Funkce vra­ce­ní modi­fi­ka­cí

Od zave­de­ní pod­po­ry modi­fi­ka­cí tře­tích stran v našem reži­mu kon­vo­jů se náš tým sna­ží vylep­šit zku­še­nos­ti s pod­po­rou modi­fi­ka­cí. V této aktu­a­li­za­ci se s vámi rádi podě­lí­me o novou funk­ci, kte­rá, jak dou­fá­me, ješ­tě více zlep­ší hra­tel­nost hrá­čů při hra­ní s modi­fi­ka­ce­mi.

Tuto novin­ku bychom rádi nazva­li funk­cí „Mod Refund“. Zjednodušeně řeče­no, poté, co si hráč stáh­ne modi­fi­ka­ci tře­tí stra­ny a pou­ží­vá ji na svém voze, může ji v budouc­nu chtít odstra­nit (nebo se dokon­ce může stát nekom­pa­ti­bil­ní). Tato nová funk­ce načte a roz­po­zná data z modi­fi­ka­ce, i když byla odstra­ně­na, a vrá­tí hrá­či roz­díl za her­ní měnu. Tím se odstra­ní pro­blém, kdy hrá­či po pou­ži­tí modi­fi­ka­ce při­jdou o pení­ze.

Funguje to tak, že roz­po­zná, že chy­bí něja­ká důle­ži­tá sou­část (napří­klad pod­vo­zek, motor atd.), a nahra­dí ji výcho­zí sou­čás­tí. Hráči se zob­ra­zí vyska­ko­va­cí okno s infor­ma­cí, že někte­ré díly jsou nahra­ze­ny, a dosta­nou mož­nost tuto náhra­du při­jmout nebo odmít­nout. Pokud se roz­hod­ne­te refun­da­ci odmít­nout a mís­to toho modi­fi­ka­ci zno­vu akti­vo­vat, kami­on se nyní vrá­tí do své původ­ní krá­sy, i když jste mezi­tím hru ulo­ži­li.

Ať už tedy jede­te s kama­rá­dy v kon­vo­ji s modi­fi­ka­ce­mi, nebo chce­te urči­tou modi­fi­ka­ci po pou­ži­tí odstra­nit, tato nová funk­ce se posta­rá o to, abys­te nepři­šli zkrát­ka!

Licencované vs. doda­teč­ně pro­dá­va­né mož­nos­ti úprav v uži­va­tel­ském roz­hra­ní

Hráči, kte­ří si upra­vu­jí svůj vůz nebo si pro­hlí­že­jí nové díly v gará­ži, si mohou všim­nout, že se v sezna­mu obje­vu­jí nové iko­ny. Celkem jsme při­da­li 4 nové iko­ny, kte­ré před­sta­vu­jí, o jaký typ pří­slu­šen­ství se jed­ná. Po naje­tí na ně se zob­ra­zí, zda jsou kla­si­fi­ko­vá­ny jako:

 • Tovární díl - Skladový díl pro­dá­va­ný výrob­cem (včet­ně inte­ri­é­rů)
 • Licencovaný díl - Cokoli, co je ofi­ci­ál­ně licen­co­vá­no a není vyrá­bě­no továr­nou náklad­ní­ho vozu
 • Díl pro doda­teč­ný trh - Jakékoli dal­ší pří­slu­šen­ství, kte­ré nesou­vi­sí se znač­kou.
 • Neznámý díl - Díl, kte­rý není uzná­va­ný, nebo v někte­rých pří­pa­dech úpra­va tře­tí stra­ny.

To by mělo řidi­čům pomo­ci při při­způ­so­be­ní, pokud chtě­jí zůstat v rám­ci mož­nos­tí při­způ­so­be­ní od výrob­ce, nebo si svůj vůz dále vyla­dit pomo­cí dílů z after­mar­ke­tu. Doufáme, že se vám tato malá, ale uži­teč­ná funk­ce bude líbit!

Prozkoumávání neo­zna­če­ných sil­nic

S aktu­a­li­za­cí 1.44 při­ná­ší­me do sys­té­mů ATS a ETS2 novou funk­ci; jakmi­le vje­de­te na neo­zna­če­nou sil­ni­ci, bude­te na to upo­zor­ně­ni zprá­vou v porad­ci tra­sy a pro­zkou­ma­ná sil­ni­ce se na mapě zob­ra­zí jako oran­žo­vá pře­ru­šo­va­ná čára, při­čemž nepro­zkou­ma­ná část před vámi bude zob­ra­ze­na šedě.

Na jed­né stra­ně tím zajis­tí­te, že se oka­mži­tě dozví­te, že jste našli něco zají­ma­vé­ho, a na dru­hé stra­ně, pokud se někdy roz­hod­ne­te skry­tou zónu zno­vu navští­vit, bude­te vědět, kam jít.

Znalci map, nepa­ni­kař­te! Tyto neo­zna­če­né ces­ty nepři­spí­va­jí k pro­cen­tu­ál­ní­mu podí­lu obje­vů na mapě, ale pokud na ně nara­zí­te, pří­jem­ně dopl­ní vaši GPS. Více infor­ma­cí o této nové funk­ci si může­te pře­číst zde.

Vylepšení zpět­né vaz­by síly

Tato aktu­a­li­za­ce také obsa­hu­je něko­lik nových vylep­še­ní zpět­né vaz­by síly při hra­ní ATS nebo ETS2. Tyto změ­ny byly pro­ve­de­ny s cílem před­sta­vit rea­lis­tič­těj­ší záži­tek z jízdy, kte­rý zahr­nu­je:

 • Nový efekt skří­pá­ní pře­vo­dov­ky simu­lu­jí­cí vib­ra­ce vyne­cha­né­ho pře­vo­do­vé­ho stup­ně při pou­ži­tí manu­ál­ní­ho řaze­ní.
 • Nový efekt nedo­tá­či­vé­ho pro­klu­zu simu­lu­jí­cí pro­kluz pne­u­ma­tik při nedo­tá­či­vém říze­ní vozi­dla
 • Přepracované křiv­ky posi­lo­va­če říze­ní a zvý­še­ní tla­ku efek­tu samo­stře­dě­ní pro zlep­še­ní poci­tu z říze­ní.
 • Revidovaná síla vnitř­ní­ho tře­ní posky­tu­jí­cí lep­ší zpět­nou vazbu v závis­los­ti na rych­los­ti říze­ní.

Jelikož byly aktu­a­li­zo­vá­ny funk­ce samo­stře­dě­ní a vnitř­ní­ho tře­ní, důraz­ně dopo­ru­ču­je­me zno­vu obno­vit výcho­zí nasta­ve­ní FFB.

Chytré sek­venč­ní řaze­ní

Chytré sek­venč­ní řaze­ní je nyní k dis­po­zi­ci řidi­čům náklad­ních vozi­del, pokud si jej pře­jí povo­lit pro­střed­nic­tvím mož­nos­tí. K čemu tedy slou­ží? Zjednodušeně řeče­no, při sek­venč­ním řaze­ní naho­ru nebo dolů auto­ma­tic­ky pře­řa­dí o více rych­lost­ních stup­ňů najed­nou na zákla­dě aktu­ál­ní­ho toči­vé­ho momen­tu nebo rych­los­ti.

Pro fun­go­vá­ní této funk­ce budou muset řidi­či stá­le spouš­tět pro­ces řaze­ní, ale po zpro­voz­ně­ní by měl vyža­do­vat méně vstu­pů od řidi­če.

Vnitřní hori­zon­tál­ní zámek kame­ry

Tato nová mož­nost umož­ňu­je řidi­čům náklad­ních vozi­del jedou­cím v pohle­du prv­ní oso­by (v kabi­ně) uzamknout pohled kame­ry na hori­zont, tak­že se bude pohy­bo­vat nezá­vis­le­ji na polo­ze kabi­ny.

Po zave­de­ní této nové funk­ce najdou hrá­či v mož­nos­tech posuv­ník, kte­rý urču­je fak­tor uzamče­ní; při­čemž posuv­ník vle­vo vypí­ná uzamče­ní a vpra­vo zna­me­ná nej­sil­něj­ší mož­nost uzamče­ní.

Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní

Někdy, když řídí­te vel­kou soupra­vu, může být zve­dá­ní pří­vě­su tro­chu slo­ži­té. Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní by měla řidi­čům pomo­ci odstra­nit pro­blém s při­po­je­ním k někdy pro­ble­ma­tic­kým pří­vě­sům nebo v obtíž­né oblas­ti vyzvednutí/dodání.

Řidiči nyní mohou sní­žit odpru­že­ní své­ho náklad­ní­ho vozi­dla, aby zís­ka­li správ­nou výš­ku pro při­po­je­ní pří­vě­su, aniž by jej poško­di­li. Hráči budou moci najít vstu­py pro toto nové nasta­vi­tel­né odpru­že­ní v mož­nos­tech. Jeho vstu­py jsou před­ní nahoru/dolů a zad­ní nahoru/dolů.

Zařadili jsme také novou výzvu uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá se zob­ra­zí, když mají řidi­či po něko­li­ka poku­sech pro­blémy s při­po­je­ním pří­vě­su. Doufáme, že to v budouc­nu usnad­ní vyzve­dá­vá­ní dodá­vek jaké­ko­li veli­kos­ti!

Vlastní pří­věsy se sklá­da­cí plo­ši­nou

V této aktu­a­li­za­ci s potě­še­ním před­sta­vu­je­me také zce­la nový typ vlast­ní­ho pří­vě­su - pří­věs se sklá­da­cí plo­ši­nou! Tento pří­věs je výji­meč­ný tím, že má niž­ší těžiš­tě a kom­bi­nu­je výho­dy pří­vě­sů flat­bed a low­boy, což má za násle­dek rov­nou plo­chu a vyso­kou nos­nost.

Je ide­ál­ní pro pře­pra­vu před­mě­tů a mate­ri­á­lů, jako jsou letec­ké moto­ry, rypadlo­na­kla­da­če, vyso­kozdviž­né vozí­ky a mno­ho dal­ší­ho. Také pro­to, že pada­cí palu­by jsou níz­ké, muse­li jsme spe­ci­ál­ně pro ten­to typ pří­vě­su navrh­nout nové malé pne­u­ma­ti­ky, ráf­ky, mati­ce a nábo­je.

Kromě toho, že máte k dis­po­zi­ci 3 při­způ­so­bi­tel­né typy karo­se­rie (dře­vě­ná pod­la­ha, hli­ní­ko­vá pod­la­ha, posuv­ná plach­ta) a 2 růz­né dél­ky pod­voz­ku (48ft nebo 53ft) s mož­nos­tí vol­by dvou, tří nebo čtyř náprav, zde je podrob­ný seznam vše­ho, co si bude­te moci při­způ­so­bit:

 • Přední stě­ny
 • Deflektor vět­ru
 • Výstražné pra­por­ky
 • Hliníkové boxy
 • Chromové boxy
 • Boční znač­ky
 • Zadní pra­por­ky (dlou­hý náklad, nadroz­měr­ný náklad, širo­ký náklad)
 • Zadní náraz­ní­ky
 • Blatníky

Doufáme, že se vám bude s tím­to robust­ním, spo­leh­li­vým a prak­tic­kým typem pří­vě­su dob­ře jez­dit v 1.44 aktu­a­li­za­ce.

Varianty inte­ri­é­ru mode­lu Cascadia MY2022

Mezi dal­ší­mi změ­na­mi, kte­ré v aktu­a­li­za­ci 1.44 dora­zí do hry American Truck Simulator, se obje­ví také poměr­ně malý pří­růs­tek, kte­rý je tech­nic­ky vlast­ně vět­ší, než by se moh­lo zdát. S rados­tí vám ozna­mu­je­me, že při­ná­ší­me nové mož­nos­ti inte­ri­é­ru pro náklad­ní vozy Freightliner Cascadia!

Celkem budou při­dá­ny 3 nové výba­vy inte­ri­é­ru pro Freightliner Cascadia, aby odpo­ví­da­ly tomu, co se nyní nabí­zí v reál­ném pro­vo­zu. Zcela nové výba­vy budou k dis­po­zi­ci ve všech 4 typech kabin. U ver­zí se 72″ kabi­nou jsme však udě­la­li ješ­tě dal­ší krok, pro­to­že tyto výba­vy budou obsa­ho­vat i stůl se seda­dly vza­du!

Doufáme, že se vám tyto nové mož­nos­ti inte­ri­é­ru mode­lu Cascadia budou líbit. Více infor­ma­cí o pří­cho­du těch­to nových úprav si může­te pře­číst v před­cho­zím spe­ci­a­li­zo­va­ném blo­gpo­stu zde.

Nové spe­ci­ál­ní doprav­ní tra­sy

Od nadroz­měr­né­ho nákla­du až po nároč­né tra­sy - spe­ci­ál­ní doprav­ní DLC nabí­zí hrá­čům jedi­neč­ný záži­tek z náklad­ní dopra­vy; a dnes se s vámi rádi podě­lí­me o to, že v této aktu­a­li­za­ci dora­zí na sil­ni­ce American Truck Simulator 8 nových tras.

Stejně jako jsme před­tím při­da­li do Euro Truck Simulatoru 2 nové spe­ci­ál­ní doprav­ní tra­sy, chtěl náš tým při­nést nový doda­teč­ný obsah pro naše řidi­če i v ATS! Tyto nové zakáz­ky najde­te mezi:

Lewiston do Sandpointu
Burlington do Lamaru
Burlington do Lamaru
Salina do Cedar City
Omak do Yakimy
Dalles do Salemu
Cheyenne do Rock Springs
Cheyenne do Rock Springs
Cheyenne do Rock Springs
Winnemucca do Carson City
Myslíte si, že zvlád­ne­te tuto výzvu? Podělte se s námi o své dob­ro­druž­ství s nad­měr­ným náklad­ním vozem na našich Twitteru, FacebookuInstagramu!
Changelog
Mapa
 • 2. fáze pře­pra­co­vá­ní Kalifornie
 • Připojení k hra­ni­cím pro něko­lik měst v Novém Mexiku obno­ve­no
 • Některá měs­ta v Novém Mexiku se dočka­la pře­pra­co­vá­ní sil­nič­ní sítě
 • Průzkum nezna­če­ných sil­nic
 • Opravy obec­ných chyb na mapě
Gameplay
 • Mod Refund Feature
 • Licencované vs. doda­teč­ně pro­dá­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní v pro­hlí­že­čích
 • Navýšení zpět­né vaz­by
 • Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní
 • Vnitřní vodo­rov­ný zámek kame­ry
 • Chytré sek­venč­ní řaze­ní
 • Nové spe­ci­ál­ní doprav­ní tra­sy
Vozidla
 • Nový Freightliner Cascadia 2022 Možnosti inte­ri­é­ru
 • Vlastní sklá­pě­cí pří­věsy
Takže si užij­te všech­ny novin­ky, ale neza­po­meň­te: Jedná se pou­ze o ote­vře­nou beta­ver­zi, niko­li o sta­bil­ní veřej­nou ver­zi - tak­že se může­te setkat s chy­ba­mi, nesta­bi­li­tou nebo pády. Je zce­la v pořád­ku, pokud chce­te počkat na finál­ní ver­zi. Pokud však máte zájem nám pomo­ci, abychom se k ní dosta­li rych­le­ji, oce­ní­me všech­ny vaše při­po­mín­ky na našem fóru a hlá­še­ní chyb v této sek­ci.
Prosím, podí­vej­te se na naši wiki modi­fi­ka­cí, kde najde­te podrob­nos­ti týka­jí­cí se modi­fi­ka­cí pro tuto hru.
Pokud se chce­te zúčast­nit ote­vře­né beta­ver­ze, najde­te tuto ver­zi ve vět­vi public_beta na Steamu. Přístup k ní zís­ká­te násle­du­jí­cím způ­so­bem: Klient služ­by Steam → KNIHOVNA → klik­ně­te pra­vým tla­čít­kem myši na American Truck Simulator → Vlastnosti → kar­ta Betas → public_beta → 1.44. Heslo není vyža­do­vá­no. Někdy je tře­ba restar­to­vat kli­en­ta služ­by Steam, aby se tam zob­ra­zil správ­ný název vět­ve.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97482 s | počet dotazů: 285 | paměť: 72341 KB. | 24.02.2024 - 23:26:34