Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - Předělání Kalifornie - Truckee & Zemědělská inspekce

American Truck Simulator - Předělání Kalifornie - Truckee & Zemědělská inspekce

ets
ets
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V poho­ří Sierra Nevada v sever­ní Kalifornii se nachá­zí půvab­né měs­teč­ko Truckee, kte­ré díky boha­té pří­ro­dě a lyžař­ským stře­dis­kům při­ta­hu­je návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta.

Jelikož se jed­ná o již exis­tu­jí­cí měs­to ve hře American Truck Simulator, mož­ná jste sem již něko­li­krát ces­to­va­li. Nicméně s pro­jek­tem pře­pra­co­vá­ní Kalifornie, kte­rý je v plném prou­du, náš tým usi­lov­ně pra­cu­je na tom, aby jeho okol­ní sil­nič­ní sítě a prů­mys­lo­vá odvět­ví zís­ka­ly věr­né pro­střed­ky, tex­tu­ry a roz­vr­že­ní.

Truckee je měs­to, kte­ré si hrdě zacho­vá­vá svůj his­to­ric­ký půvab díky zacho­va­lé archi­tek­tu­ře ve sty­lu staré­ho wes­ter­nu, kte­rá slou­ží jako kuli­sa okol­ních zasně­že­ných hor. V his­to­ric­kém cen­t­ru měs­ta najde­te řadu obcho­dů, umě­lec­kých gale­rií, restau­ra­cí a dal­ších zaří­ze­ní. Jak si jis­tě doká­že­te před­sta­vit, pro vět­ši­nu řidi­čů je to pří­jem­ná změ­na pro­stře­dí při pří­jez­du z ruchu západ­ní­ho pobře­ží!

Díky pře­pra­co­vá­ní Truckee najde­te mno­ho nových odvět­ví, kte­rá pod­po­ru­jí míst­ní eko­no­mi­ku; včet­ně pily a míst­ní­ho trhu, o pra­cov­ní mís­ta nebu­de­te mít při návštěvě měs­ta nou­zi. Přepracována byla také míst­ní sil­nič­ní síť a okol­ní dál­ni­ce s rea­lis­tic­kým uspo­řá­dá­ním kři­žo­va­tek, kte­ré lépe repre­zen­tu­je jejich sku­teč­ný pro­těj­šek.

Místní oby­va­te­lé, kte­ří se vyzna­jí v této oblas­ti, již vědí o Donnerském prů­smy­ku, kte­rý nabí­zí kli­ka­té sil­ni­ce, krás­né vyhlíd­ky a spous­tu pří­rod­ních krás. Ačkoli je tato sil­ni­ce pro řidi­če kami­o­nů obvykle nepří­stup­ná, je to jed­na z cest, jejíž pro­zkou­má­ní si nechce­te nechat ujít!

Řidiči vyjíž­dě­jí­cí z Truckee nebo při­jíž­dě­jí­cí z Nevady budou muset zasta­vit na sta­ni­ci země­děl­ské kon­t­ro­ly. Zatímco tyto sta­ni­ce jsou sou­čás­tí již od prv­ní fáze kali­forn­ské revi­ze, v Truckee je zastáv­ka uni­kát­ní­ho vzhle­du. Přestože jsou tyto zastáv­ky povin­né, dopo­ru­ču­je­me věno­vat chví­li času a oce­nit veli­kost a styl této sta­ni­ce.

Nemůžeme se dočkat, až si Truckee pro­hléd­ne­te na vlast­ní oči a vyu­ži­je­te jeho 4 kru­ho­vé objezdy, abys­te moh­li zno­vu a zno­vu obdi­vo­vat detai­ly. Těšíme se, že se s vámi v příš­tích pří­spěv­cích na blo­gu podě­lí­me o dal­ší aktu­a­li­za­ce vývo­je sil­nič­ní sítě a dal­ší infor­ma­ce!


foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03685 s | počet dotazů: 284 | paměť: 72236 KB. | 18.07.2024 - 16:38:40