Kritiky.cz >

Euro Truck Simulator 2 - Švýcarsko přepracování - alpské silnice

Velmi si váží­me pozi­tiv­ní zpět­né vaz­by, kte­rou jste nám poskyt­li po posled­ním pří­spěv­ku na blo­gu věno­va­ném pro­jek­tu Switzerland Rework. Napadlo nás, že bychom vás moh­li ješ­tě více navna­dit tím, že... Read more »

Euro Truck Simulator 2: vydána aktualizace 1.47

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru Euro Truck Simulator 2, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah,... Read more »

American Truck Simulator: Vydána aktualizace 1.47

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru American Truck Simulator, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah, kte­ré... Read more »

American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

Jsme rádi, že se s vámi může­me podě­lit o aktu­a­li­za­ci 1.45, kte­rá byla nyní vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je poměr­ně dost změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny... Read more »

American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44

S rados­tí se s vámi dělí­me o aktu­a­li­za­ci 1.44, kte­rá byla vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce je plná nových funk­cí a změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst. Rádi... Read more »

American Truck Simulator: 1.44 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je sesta­ve­ním ve... Read more »

American Truck Simulator - Model International® 9900i je tu!

Představujeme International® 9900i, ame­ric­kou dál­nič­ní iko­nu, kte­rá je zná­má pře­de­vším svým cha­rak­te­ris­tic­kým kla­sic­kým designem s dlou­hým nosem a výko­nem. Dnes s potě­še­ním ozna­mu­je­me jeho pří­chod do hry American Truck Simulator! International® 9900i... Read more »

Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg

Rakouský Salcburk je měs­to zná­mé pře­de­vším jako krás­ná kuli­sa osca­ro­vé­ho muzi­ká­lu „The Sound of Music“ a jako rodiš­tě jed­no­ho z nej­vět­ších hudeb­ních skla­da­te­lů his­to­rie, Mozarta. Jako měs­to opře­de­né tra­di­cí a obklo­pe­né pří­ro­dou... Read more »

American Truck Simulator - Kalifornie

Kalifornie má jed­ny z nej­zná­měj­ších mos­tů v his­to­rii a zná­mé po celém svě­tě; od mos­tu Golden Gate po most v záli­vu. Věděli jste ale, že stát má více než 25 000 sil­nič­ních mos­tů? V našem pro­jek­tu... Read more »

ETS 2 & ATS - 1.44 - Průzkum neoznačených cest

Zatímco u náklad­ní dopra­vy by mělo jít pře­de­vším o sna­hu dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výko­nů a řád­ně odvést prá­ci, veli­kost map našich her má ten­den­ci vyvo­lá­vat tou­hu pro­zkou­mat kaž­dý kout kaž­dé dostup­né oblas­ti. A v nad­chá­ze­jí­cí... Read more »

American Truck Simulator - Předělání Kalifornie - Truckee & Zemědělská inspekce

V poho­ří Sierra Nevada v sever­ní Kalifornii se nachá­zí půvab­né měs­teč­ko Truckee, kte­ré díky boha­té pří­ro­dě a lyžař­ským stře­dis­kům při­ta­hu­je návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta. Jelikož se jed­ná o již exis­tu­jí­cí měs­to ve hře... Read more »

Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň

V srd­ci Evropy leží Vídeň, hlav­ní měs­to Rakouska a his­to­ric­ké císař­ské měs­to. S téměř 2 mili­o­ny oby­va­tel je domo­vem pří­sluš­ní­ků mno­ha náro­dů a kul­tur. Ať už Vídeň navští­ví­te z turis­tic­kých nebo obchod­ních důvo­dů,... Read more »

Nové trasy v American Truck Simulator - Special Transport.

Od nadroz­měr­né­ho nákla­du po nároč­né tra­sy - Special Transport DLC nabí­zí hrá­čům jedi­neč­ný záži­tek z jízdy kami­o­nem; a dnes se s vámi rádi podě­lí­me o to, že v aktu­a­li­za­ci 1.44 se na sil­ni­cích American Truck... Read more »

Dnes vychází Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná...

Dnes vychá­zí Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná aktu­a­li­za­ce do hry při­dá mód NG+ a koo­pe­ra­ci Legends. Update může­te sta­ho­vat od 18:00 naše­ho času. Read more »
Stránka načtena za 3,43807 s | počet dotazů: 220 | paměť: 48109 KB. | 21.02.2024 - 17:24:12