Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Aprílový čtvrtečník

Aprílový čtvrtečník

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento týden je oprav­du nabi­tý kva­lit­ní­mi novin­ka­mi, jako by se dit­ri­bu­to­ři chtě­li na aprí­la uká­zat. Můžeme se těšit na úspěš­né pokra­čo­vá­ní němec­ké­ho „seri­á­lu“, ten­to­krát pod názvem Babičky to chtěj taky, na návrat Arnolda Schwarzeneggera ve fil­mu Guvernátor I, na sci-fi Na kole­jích čeká UFO a ani­mo­va­ný sní­mek Králíček Kiki a mrkev Miki. Asi vůbec nej­za­jí­ma­věj­ším poči­nem je díl­ko pro nás nezná­mé mada­gaskar­ské kine­ma­to­gra­fie Urulatatanengapatlala.

A prá­vě ten­to film má všech­ny před­po­kla­dy stát se hitem letoš­ní sezó­ny. Po úspě­chu na afric­kých výroč­ních cenách v Addis Abebě, kde zís­kal hlav­ní cenu Zlatého opi­čá­ka za nej­lep­ší afric­ký film a také za nej­lep­ší herec­ké výko­ny, je mož­né ho již ode dneška shléd­nout ve všech význam­něj­ších mul­ti­ki­nech. Urulatatanengapatlala je bala­dic­kým pří­bě­hem jed­né chudé mada­gaskar­ské rodi­ny, kte­rá putu­je od far­my k far­mě a zaží­vá nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství. Film oslo­ví i čes­ké­ho divá­ka pro­střed­nic­tvím nád­her­né mada­gaskar­ské pří­ro­dy a bez­pro­střed­nos­tí hlav­ních dět­ských hrdi­nů. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví také Whoopi Goldberg (Sestra v akci) a Hale Berry (Dnes neu­mí­rej). Režisér fil­mu Abulele Akwendanhoemala již při­jal nabíd­ku od Warner Brothers a chys­tá se v Hollywoodu na natá­če­ní kome­die s pra­cov­ním názvem Raz, dva, tři (When I was young).

Z Německa se u nás obje­vu­je film pod názvem Babičky to chtěj taky. Ano, jak jis­tě správ­ně hádá­te, jed­ná se o pokra­čo­vá­ní výbor­ných kome­dií Holky to chtěj taky a Kluci to chtěj taky a pořád, ve kte­rém se setká­me opět s původ­ní­mi hrdi­ny, kte­ří nám však poně­kud zestár­li. To však nezna­me­ná, že by ztra­ti­li chuť do živo­ta a už vůbec ne do sexu. Hlavní roli ztvár­ni­la nestár­nou­cí Gertruda Muschi.

Česká pro­duk­ce je v tom­to týd­nu zastou­pe­na sci-fi horo­rem Na kole­jích čeká UFO z pro­stře­dí želez­ni­ce. Hlavní hrdi­na stroj­vůd­ce Vávra je i s celou vla­ko­vou četou a ces­tu­jí­cí­mi rych­lí­ku R283 (tra­sa Čierna při Čope – Pelhřimov) une­sen nezná­mý­mi zele­ný­mi bytost­mi. Začíná se odví­jet dra­ma­tic­ký pří­běh, v němž ces­tu­jí­cí a zaměst­nan­ci ČD postup­ně mizí za dveř­mi ufon­ské labo­ra­to­ře, kde jsou podro­bo­vá­ni nehu­mán­ním tes­tům IQ, osob­nos­ti apod. Zvlášť rádi bychom upo­zor­ni­li na dia­lo­gy UFO-vědců, jejichž odbor­né roz­pra­vy nad výsled­ky tes­tů uchvá­tí nejed­no­ho jazy­kospyt­ce. Dobrým pří­kla­dem je ten­to dia­log: „Uaiaí aiáé­eo. Aeeaíoé? Eia iia eáeío.“ Již dlou­ho v žád­ném fil­mu neza­zně­la tak doko­na­le gra­ma­tic­ky čis­tá ufon­šti­na. Ve vět­ších kinech jsou na vyžá­dá­ní k dostá­ní slu­chát­ka se simul­tán­ním pře­kla­dem. (dél­ka fil­mu: 286 min)

Pro děti (a nejen pro ně) při­ná­ší svou novin­ku také stu­dio, kte­ré sklí­ze­lo úspě­chy s Mravencem Z. Do kin ten­to týden při­chá­zí Králíček Kiki a mrkev Miki. Režijně i scé­náris­tic­ky vyve­de­ný pří­běh o tram­po­tách Kikiho se zálud­nou zele­ni­nou je výbor­nou rodin­nou kome­dií, v níž si při­jdou na své i vege­ta­ri­á­ni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49523 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71582 KB. | 18.06.2024 - 11:49:37