Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Král Škorpion (The Scorpion King)

Král Škorpion (The Scorpion King)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tentokrát už žád­né nemrt­vé mrt­vo­ly v obva­zech tou­ží­cí po zno­vuzro­ze­ní! Obratným mané­vrem vytáh­li pro­du­cen­ti Mumie z hlu­bin času a zapo­mně­ní hero­ic­kou posta­vu a nato­či­li film prá­vě o ní. Co vše nabí­zí Král Škorpion a zda vůbec nabí­zí něco víc, než zabi­tí zhru­ba hodi­ny a půl živo­ta, najde­te v tex­tu!

Kdybychom chtě­li v budouc­nu nato­čit svůj vlast­ní film (před­po­klá­dej­me, že máme odpo­ví­da­jí­cí finan­ce), může­me postu­po­vat zhru­ba jako duchov­ní rodi­če Krále Škorpiona.

Nejprve se zamys­lí­me nad námě­tem. Točit něco o sou­čas­nos­ti před­po­klá­dá dob­rý scé­nář, jaký se nese­že­ne snad­no. Natáčet film pod­le his­to­ric­kých reá­lií je sice hez­ké, ale vždy se najdou šťou­ra­lo­vé, kte­ří pou­ka­zu­jí na mno­hé nesrov­na­los­ti. Proč si tedy kom­pli­ko­vat život? Nejlepší vol­bou se uka­zu­je být film z fik­tiv­ní budouc­nos­ti nebo z fik­tiv­ní minu­los­ti. A hle, máme téma! Můžeme sem totiž zakom­po­no­vat vše, co hrdlo ráčí - efekt­ní akč­ní scé­ny, tro­chu humo­ru, tro­chu mystič­na a pocho­pi­tel­ně nesmí­me pod­ce­nit výběr her­ců, aby se lidé měli, na co kou­kat (to pro pří­pad, že je omr­zí zby­tek fil­mu).

Pak věnuj­me pozor­nost pří­bě­hu. Nemusí být tolik zají­ma­vý a napí­na­vý, sta­čí zkrát­ka něja­ký pří­běh. Nejlépe, aby tam bylo pra­sta­ré pro­roc­tví, nevy­svět­li­tel­né úka­zy a celý byl zasa­zen do atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí. Například poušť je ide­ál­ní (hlav­ně kvů­li kame­ře).

Teď při­chá­zí na řadu výběr her­ců. Protože jsme si vybra­li pří­běh v Conanovském duchu, potře­bu­je­me hlav­ní­ho „sva­lou­še“. Neměl by být ošk­li­vý, ale ani pře­hna­ně hez­ký. Takový vrcho­lo­vý spor­to­vec typu The Rock nám posta­čí. Že to není herec? Ale co vás nemá! Hlavně, že umí ovlá­dat zhru­ba tři výra­zy, se kte­rý­mi si po zby­tek fil­mu s pře­hle­dem vysta­čí. Měl by umět výra­zy lehce ironický/pobavený, hod­ně nebez­peč­ný a lehce pře­kva­pe­ný. The Rock všech­ny výra­zy umí, pode­pí­še­me s ním tedy smlou­vu.

K němu potře­bu­je­me něja­kou sleč­nu, nej­lé­pe hezkou sleč­nu. Ale co máme dělat, když jsme žád­nou hezkou sleč­nu nese­hna­li? Žádný strach! Umně zvo­le­ným stři­hem a kom­bi­na­cí šatů, kdy něco odha­lí­me, něco zaha­lí­me a šikov­ný­mi zábě­ry jen na někte­ré těles­né par­tie - bude­me poma­lu vnu­co­vat divá­kům, že nema­jí věřit svým očím, ale před­sta­vě, kte­rou jim před­klá­dá­me my.

Nesmí chy­bět hlav­ní zápor­ná posta­va. Tady už oprav­du zále­ží na našem štěs­tí. Celkem vza­to zápor­nou posta­vu může hrát kdo­ko­liv, sta­čí tma­vé oble­če­ní, něja­ká zvrá­ce­ná chout­ka do vín­ku, hod­ně poslu­ho­va­čů a špat­ná pověst. Záporná posta­va nesmí tro­š­ka­řit! Když zni­čit - všech­no, když zot­ro­čit - všech­ny, když dobýt - celý svět atd. Nemůžeme zapo­mí­nat ani na ved­lej­ší posta­vy. Výkony by nemě­ly před­stih­nout ty hlav­ní, ale kva­li­ta­tiv­ně by měly zastí­nit výko­ny kom­par­zis­tů.

Když už máme spl­ně­ny všech­ny hlav­ní poža­dav­ky, zapá­t­rej­me, jest­li nám nezby­ly něja­ké rekvi­zi­ty z pře­de­šlé­ho natá­če­ní. Ano, zby­ly! Paráda! Kamera, klap­ka, jedem!

O čem Král Škorpion je?

Asi před 5.000 lety žil v jed­né dale­ké zemi pís­ků bez­o­hled­ný vla­dař Memnon. Věřil, že je před­ur­čen vlád­nout všem a v čele armá­dy pře­svěd­čo­val ohněm a mečem své opo­nen­ty o nespráv­nos­ti jejich názo­rů, pokud jde o vidě­ní budouc­nos­ti bez Memnona. Ne všich­ni čeka­li s ruka­ma v klí­ně na tvr­dou kon­fron­ta­ci. Nikdo však pro­ti tyra­no­vi neu­spěl. Začalo se šířit, že jeho kro­ky řídí tajem­ný rád­ce nada­ný nad­při­ro­ze­nou mocí. S ním je kru­to­vlád­ce takřka nepo­ra­zi­tel­ný, ví přes­ně, kde a jak ude­řit, kaž­dý útok pro­ti Memnonovi je pře­dem odsou­zen k nezda­ru.

Několik rodo­vých kme­nů se roz­hod­lo nerov­ný zápas zvrá­tit. Na výpra­vu pro­ti této taj­né zbra­ni jsou vyslá­ni elit­ní nájem­ní vra­ho­vé v čele s Mathayusem (Dwayne Johnson ali­as The Rock). Celá výpra­va ztros­ko­tá, ale nebyl by to nako­nec hlav­ní hrdi­na, aby pře­ce jenom neu­r­val kus štěs­tí v neštěs­tí. Objevil, že tajem­ným rád­cem je mla­dá věd­ma, kte­rou se mu poved­lo unést. Memnon zuří a nechá­vá Mathyause pro­ná­sle­do­vat.

Připravovat vás o dal­ší pří­běh se mi nechce ze dvou důvo­dů. Jednak se to nedě­lá, no a potom - už je vám asi i bez­tak jas­né, jak vše dopad­ne. Pokud odha­du­je­te, že se dvo­ji­ce sblí­ží, pro­ži­je něko­lik spo­leč­ných mini­dob­ro­druž­ství a po nale­ze­ní spo­jen­ců pro­ti Memnonovi všech­no vyvr­cho­lí ve finál­ní show­down, z mé stra­ny se dočká­te jen neu­r­či­té­ho ticha (občas pře­ru­še­né­ho leh­kým sotva zna­tel­ným při­ky­vo­vá­ním). 

Shrnutí

Co dodat na závěr? Asi zku­sím sta­ro­mód­ní upřím­nost. Král Škorpion nepat­ří mezi fil­my, kte­ré poklá­dám za zají­ma­vé. Neznamená to však, že, až na něho nara­zí­te, máte se mu vyhnout. Jde o poměr­ně dobrou vol­bu, když nechce­te pře­mýš­let a strá­vit hodi­nu a půl času kou­ká­ním na doce­la pove­de­nou akci.


Podívejte se na hodnocení Král Škorpion na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56853 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71511 KB. | 24.06.2024 - 06:41:13