Kritiky.cz > Profily osob > Aretha Franklinová

Aretha Franklinová

Franklin
Franklin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aretha Louise Franklin (25. břez­na 1942 Memphis, Tennessee – 16. srp­na 2018 Detroit, Michigan) byla ame­ric­ká zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka a jed­na z nej­vý­znam­něj­ších tvůr­kyň sou­lo­vé hud­by. Na scé­ně se pohy­bo­va­la přes pade­sát let. Za dobu své­ho půso­be­ní se sta­la dru­hou nej­ú­spěš­něj­ší drži­tel­kou v his­to­rii cen Grammy. V roce 1987 byla Aretha Franklinová jako prv­ní žena v his­to­rii uve­de­na do rock and rollo­vé síně slá­vy. Bývá nazý­vá­na Královna sou­lu.

Životopis

Počátky kariéry

Franklin se naro­di­la 25. břez­na 1942 v Memphisu ve stá­tě Tennessee v rodi­ně bap­tis­tic­ké­ho pas­to­ra. Její otec měl 70 vyda­ných gra­mo­fo­no­vých desek s nahráv­ka­mi svých kázání.Proto také měla blíz­ko ke gospe­lu, se kte­rým také začí­na­la od malič­ka v míst­ním kos­te­le. Arethyni rodi­če si nero­zu­mě­li a v 10 letech zemře­la mat­ka na zásta­vu srd­ce. Poté násle­do­va­la čas­tá stě­ho­vá­ní.

Zkušenosti s nahrá­vá­ním měla už ve 14 letech, kdy vyda­la své úpl­ně prv­ní nahráv­ky na albu Songs of Faith u spo­leč­nos­ti JVB/Battle Records. Aretha byla ovliv­ně­na zpo­čát­ku zpě­vač­ka­mi jako jsou Mahalia Jackson nebo Clara Wardová. Zpívání muse­la zane­chat ve chví­li, kdy se ješ­tě jako tee­nager sta­la mat­kou. Při návra­tu ke zpí­vá­ní po něko­li­ka neú­spěš­ných letech u nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti Motown and RCA v roce 1966 pode­psa­la smlou­vu s Atlantic Records, u kte­ré zača­la její úspěš­ná léta.

Atlantic Records

V roce 1967 Franklinové vyšel prv­ní sin­gl u spo­leč­nos­ti Atlantic pod jmé­nem I Never Loved a Man (The Way I Love You), pře­lo­mo­vý hit, kte­rý se dostal do Top 10 Billboard Hot Charts a něko­lik týd­nů na 1. pozi­ci Billboard Charts R&B Singles Chart, a dru­há sklad­ba Do Right Woman, Do Right Man.

Její dal­ší sin­gl Respect, pochá­ze­jí­cí od Otise Reddinga, zna­me­nal pro Franklinovou vel­ký úspěch a stal se na něko­lik týd­nů čís­lem jed­na. Úspěšné bylo album I Never Loved a Man The Way I Love You, kte­ré se zača­lo mohut­ně pro­dá­vat. Dalšími hity byly Babby I Love YouChain Of Folls a A Natural Woman( You Make Me Feel), kte­ré pat­ři­ly mezi její nej­vět­ší hity.

Od 1968 násle­do­va­ly roky, kdy Aretha vyhrá­va­la téměř kaž­dým rokem ceny Grammy za nej­lep­ší R&B před­nes, tak­že poz­dě­ji se tato kate­go­rie zača­la nazý­vat kate­go­rií Arethy Franklinové. Celkem má 11 těch­to cen. Další obdo­bí bylo spo­je­né s úspěš­ný­mi hity Think, The House That Jack Built, I Say a Little Prayer, Call Me a Don’t Play That Song (You Lied).

Na kon­ci 60. let byla pozi­ce Franklinové jako jed­né z nej­lep­ších zpě­va­ček neotře­si­tel­ná. Alba byla v pro­dej­nos­ti vel­mi úspěš­ná a son­gy se pra­vi­del­ně umis­ťo­va­ly na před­ních pozi­cích. V roce 1972 se Amazing Grace stá­vá s více než 2 mili­o­ny pro­da­ných alb až do roku 1996 nej­pro­dá­va­něj­ším gospe­lo­vým albem všech dob.

Od dru­hé polo­vi­ny 70. let nástup dal­ších hudeb­ních prou­dů a pro­blémy s nahrá­va­cí spo­leč­nos­tí zapří­či­ni­ly prud­ký pokles zpě­vač­či­ny popu­la­ri­ty a dal­ší alba šla s pro­dej­nos­tí prud­ce dolů.

 1. léta

V roce 1980 Clive Davis vzal Arethu pod kří­d­la své spo­leč­nos­ti Arista Records. Singly United Together a Love All The Hurt Away — duet s Georgem Bensonem — vrá­ti­ly zpě­vač­ku do Top 10 na The Billboard R&B Singles Chart. V roce 1982 s albem Jump To It, pro­du­ko­va­ným Lutherem Vandrossem, zazna­me­ná­vá pro­dej­ní úspě­chy a vyso­ké pozi­ce na žeb­říč­ku.

 1. léta jsou pro Arethu obdo­bím zku­še­nos­tí s popu­lár­ní hud­bou a něko­li­ka úspěš­ných due­tů napří­klad s Eurythmics(píseň Sisters Are Doing It For Themselves) nebo s Georgem Michaelem (duet I Knew You Were Waiting For Me). V roce 1987 Aretha Franklinová vstou­pi­la do rock-and-rollové síně slá­vy jako prv­ní žena v his­to­rii hud­by.

V roce 1987 se zpě­vač­ka vrá­ti­la ke gospe­lu albem One Lord, One Faith, One Baptism, kte­ré však neby­lo tak úspěš­né jako album z roku 1972. Následovala alba Through The Storm z roku 1989 a What You See Is What You Sweat z roku 1991, kte­rá byla bez vět­ší­ho ohla­su.

Královna soulu

Úspěch Aretha Franklinová zazna­me­na­la v roce 1993, kdy bodo­va­la píseň Deeper Love, obje­vu­jí­cí se ve fil­mu Sestra v akci 2. V roce 1994 Franklinová při­šla s dal­ším hitem, kte­rý pro­du­ko­val Babyface, bala­dou Willing To Forgive, kte­rá bodo­va­la v ame­ric­kých hit­pa­rá­dách. V roce 1995 uspě­la s dal­ším hitem od Babyface na soun­d­trac­ku k fil­mu Waiting To Exhale, na kte­rém se podí­le­la s dal­ší­mi zpě­vač­ka­mi jako Whitney Houston, Mary J. Blige, Brandy nebo CeCe Winans.

Franklinová úspěch zopa­ko­va­la v roce 1998, kdy vyšlo hip hop sou­lo­vé album A Rose Is Still A Rose. Úvodní píseň stej­né­ho názvu pod tak­tov­kou Lauryn Hillové se sta­la dal­ším hitem. Ve stej­ném roce Franklinová vystou­pi­la s oper­ní pís­ní Nessun Dorma, kte­rou vza­la po nemoc­ném Lucianu Pavarottim. Na pře­dá­vá­ní cen Grammy tato píseň byla mezi skladba­mi nej­lé­pe hod­no­ce­ný­mi hudeb­ní­ky.

Posledními alby byly The Queen in Waiting z roku 2002, So Damn Happy z roku 2003 a Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen z roku 2007.

V lis­to­pa­du 2010 Aretha Franklinová zru­ši­la všech­ny naplá­no­va­né kon­cer­ty a veřej­ná vystou­pe­ní. Ve čtvr­tek 2. pro­sin­ce nastou­pi­la do nemoc­ni­ce na ope­ra­ci. Na rady léka­řů se na veřej­nos­ti nemě­la obje­vit mini­mál­ně do květ­na 2011. Již v led­nu 2011 v tele­fon­ním roz­ho­vo­ru pro Wendy Wlliams Show  divá­ky ujis­ti­la, že bude vystu­po­vat, že její zdra­vot­ní stav je dob­rý.

Na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu 53rd Annual Grammy Awards 13. úno­ra 2011 jí vzda­ly poctu v Special GRAMMY Tribute to the Queen of Soul zpě­vač­ky: Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Yolanda AdamsMartina McBride a Florence Welch. Aretha Franklin se cere­mo­ni­á­lu nezú­čast­ni­la.

V úte­rý 3. květ­na 2011 vyda­la na počest své pade­sá­ti­le­té hudeb­ní kari­é­ry novou des­ku s názvem „A Woman Falling Out Of Love“. Je prv­ní nahráv­kou, kte­rou Franklin vydá­vá pod vlast­ním labe­lem Aretha’s Records, nabí­zí bala­dy, blu­e­so­vé pís­ně i gospe­ly. Seznam skla­deb: How Long I’ve Waited, Sweet Sixteen, This You Should Know, U Can’t See Me, Theme From A Summer Place, The Way We Were, New Day, Put It Back Together Again, Faithful (fea­tu­ring Karen Clark-Sheard), His Eye Is On The Sparrow (Performed by Eddie Franklin), When Two Become One, My Country „Tis Of Thee (Bonus).


Detaily o článku Aretha Franklinová


Foto

Popis
English: Picture of Aretha Franklin per­for­ming at the Nokia Theater in Dallas, Texas, on April 21, 2007. Photo taken by Ryan Arrowsmith.
Datum
Zdroj https://www.flickr.com/photos/ryanarrowsmith/470200423/
Autor Ryan Arrowsmith

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ghoulies15. listopadu 2011 Ghoulies Přicházejí z pekla a s nimi i nutná dávka legrace. Své oběti nejprve rozesmějí a následně bez mrknutí oka zamordují! Když v roce 1984 přišli na obrazovky legendární Gremlins, […] Posted in Horory
 • RAFFEY CASSIDY20. května 2015 RAFFEY CASSIDY RAFFEY CASSIDY je mladá herečka s již pozoruhodnou a rychle se rozrůstající filmografií. Je nejmladší herečkou, která se ocitla v žebříčku Stars of Tomorrow magazínu Screen […] Posted in Profily osob
 • Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V...29. listopadu 2020 Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V... Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V Ubisoftu se nejdříve chtějí soustředit na chyby v singeplayeru. Posted in Krátké herní aktuality
 • Shut In (2022)7. září 2022 Shut In (2022) Zoufalá matka uvězněná ve staré spíži, musí bojovat nejen s časem, ale i nezvaným hostem, který je velkým nebezpečím pro její děti…Vyléčená narkomanka a matka dvou malých dětí […] Posted in Horory
 • Gieokeui bam (2017)9. března 2018 Gieokeui bam (2017) Výborný mysteriózní psycho thriller, který jsem málem přehlédl, děkuji tedy LangiJ za nalákání.Zpočátku se film jeví jako všední drama, kde se rodina přestěhuje do nového baráku, ve kterém […] Posted in Krátké recenze
 • Fourth Kind, The (2009)28. února 2015 Fourth Kind, The (2009) Velice nezáživný film o mimozemšťanech, který je plný konspiračních teorií a falešných autentických nahrávek. Milla Jovovich nás provede příběhem, který se údajně stal před lety […] Posted in Horory
 • Červený trpaslík - Země zaslíbená24. dubna 2022 Červený trpaslík - Země zaslíbená Red Dwarf: The Promised Land (Červený trpaslík: Země zaslíbená) je britský komediální televizní speciál z roku 2020 a jediný díl 13. sezóny britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík Ve […] Posted in Speciály
 • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
 • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
 • Marie Fredrikssonová10. prosince 2019 Marie Fredrikssonová Marie Fredrikssonová, původním jménem Gun-Marie Fredriksson (* 30. května 1958 Össjö - † 9. prosince 2019), byla švédská zpěvačka, skladatelka a pianistka. Proslula především ve skupině […] Posted in Profily osob

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40492 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72108 KB. | 25.04.2024 - 14:44:11