Kritiky.cz > Speciály > Rafťáci - ŘEKLI O FILMU

Rafťáci - ŘEKLI O FILMU

Raftaci
Raftaci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení:

Dva roze­vlá­tí puber­ťá­ci svlék­li zim­ní bun­dy, popad­li pád­la a vyda­li se do peře­jí. Pravda, jme­nu­jí se jinak a mís­to tří sexy koček se kolem nich motá rov­nou jede­náct, ale herec­ké duo Mádl & Kotek spo­leč­ně s reži­sé­rem Karlem Janákem je pro mno­hé čes­ké tee­nage­ry záru­ka úspě­chu.

„Hele, to je Karel! Ahóóóój Karléééé! Kde máš Kotkáááá?“ Údolím Vltavy, kli­ka­tí­cí se od Českého Krumlova smě­rem k Českým Budějovicím se nese roz­ja­ře­né vodác­ké volá­ní. Odráží se od skal, lesa skrý­va­jí­cí­ho zří­ce­ni­nu stře­do­vě­ké­ho hra­du Dívčí kámen i něko­li­ka sta­nů roz­trou­še­ných po tábo­řiš­ti. „Tak to vidíš, lidi si mě už začí­na­jí pama­to­vat. Na dru­hou stra­nu – jedi­nej, kdo točí na řece, jsme my,“ podo­tý­ká s iro­nic­kým úsmě­vem reži­sér Karel Janák, zatím­co lidi ze štá­bu se sna­ží pokři­ku­jí­cí vodá­ky vyex­pe­do­vat mimo záběr. Přemýšlím, co by tomu­to chla­pí­ko­vi v apart­ním klo­bouč­ku, san­dá­lech a kraťa­sech doká­za­lo z tvá­ře vyma­zat věč­ný úsměv. Natož donu­ti­lo zvý­šit hlas. A to mají Rafťáci, film, kte­rý kro­mě Janákovy spo­leč­nos­ti Cinemania pro­dukč­ně pod­po­ru­je i Nova, přes sedm­de­sát loka­cí, jež musí fil­ma­ři zvlád­nout během čty­ři­ce­ti natá­če­cích dnů. Cholerika by prav­dě­po­dob­ně sko­lil hned prv­ní den. „Voda se straš­ně blbě točí,“ pro­zra­zu­je mi Karel. „Raft neza­sta­víš na znač­ce. Pořád musíš mít k dis­po­zi­ci potá­pě­če. Vůbec se nedi­vím, že zatím žád­ný film na vodě nevzni­kl.“ Co se týče hlav­ní záplet­ky, hod­lá pro­zra­dit jen sku­teč­ně to základ­ní. Ze dvou kama­rá­dů Danyho a Filipa, je ten dru­hý jme­no­va­ný v podá­ní Jirky Mádla smo­la­řem, kte­ré­mu se neda­ří při­jít o panic­tví. Vojta Kotek se mu coby Dany sna­ží pomo­ci a tak se dosta­nou i k hol­kám z vodác­ké­ho kur­su. Bohužel se oba zami­lu­jí do stej­né dív­ky… „Jirka se jich sna­ží sba­lit víc, pod­le toho jsme vybí­ra­li i hol­ky,“ osvět­lu­je Karel poza­dí nároč­né­ho cas­tingu. „Takže budou scé­ny, jak se balí bar­bí­na, dra­či­ce, inťo­š­ka… Což se ovšem vždy tak nějak div­ně zaš­mod­r­chá.“

Scénář, kte­rý Karel napsal spo­leč­ně s Tomášem Holečkem a Janem Prušinovským je plný tra­pa­sů, komic­kých situ­a­cí vypa­da­jí­cích i znač­ně nebez­peč­ně, dív­čích půva­bů a kon­fron­ta­ce s dospě­lý­mi. Dany totiž jede řeku záro­veň se svý­mi rodi­či, kte­ří se sna­ží osvě­žit poně­kud vyčpě­lé man­žel­ství. Nutno říci, že pohled na toka­jí­cí­ho Milana Šteindlera s roze­smá­tou Veroniku

Freimannovou v rolích Danyho rodi­čů byl poslé­ze jed­ním z vrcho­lů 21.natáčecího dne.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90500 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72213 KB. | 24.04.2024 - 01:34:23