Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Faust - 70%

Faust - 70%

Faust
Faust
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomalým letem se sná­ší­me před brá­ny měs­ta jako z tajem­né pohád­ky. Poklidný obraz se však během krát­ké chvil­ky změ­ní v drs­ný pohled na prá­vě pro­bí­ha­jí­cí pitvu. To se dok­tor Faust sna­ží nalézt v útro­bách nebož­tí­ka lid­skou duši. Hned prv­ní zábě­ry fil­mu rus­ké­ho reži­sé­ra  Alexandra Sokurova nene­cha­jí divá­ka v kli­du.

Střídání drs­ných a poe­tic­kých zábě­rů vyu­ží­vá reži­sér čas­to a v divá­ko­vi tak míchá pře­pes­trou mozai­ku jed­not­li­vých scén a obra­zů, ve kte­rých se dějo­vá lin­ka mnoh­dy ztrá­cí a jin­de nao­pak vyno­řu­je. Faust není stra­vi­tel­né díl­ko v psa­né ver­zi a stej­ně tak obtíž­ně se divák pro­kou­sá­vá fil­mo­vou ver­zí. Sokurovův Faust není fil­mo­vou adap­ta­cí stej­no­jmen­né tragé­die Goetha v obvyk­lém smys­lu, ale výkla­dem toho, co zůstá­vá nevy­řče­no mezi řád­ky. Máme mož­nost sle­do­vat  jedi­neč­nou ver­zi  pří­bě­hu vzdě­la­né­ho člo­vě­ka s váš­ni­vým srd­cem, kte­rý se postup­ně nechá­vá ovliv­ňo­vat lichvá­řem  (Mefisto). Jestliže Faust odpo­ví­dá svým pro­je­vem i vněj­ší for­mou své lite­rár­ní před­lo­ze, pak posta­va lichvá­ře vychá­zí z Mefista  a dál dotvo­ře­na  lid­skou fan­ta­zií. Je to kre­a­tu­ra člo­vě­ka, kte­rý se neští­tí niče­ho a niko­ho. Jeho posta­va je zne­tvo­ře­ná a obli­čej doká­že odrá­žet chti­vost stej­ně jako ser­vil­nost. Pohrává si s Faustem stej­ně jako s kry­sou a ule­vit si od střev­ních potí­ží je scho­pen kde­ko­liv. Sochu mado­ny v kos­te­le oplzle oslin­tá. Lidi ani věci nema­jí pro něj  žád­nou hod­no­tu a Faust je navíc ješ­tě tak úžas­ně láka­vá kořist. Je to člo­věk vzdě­la­ný, ale tou­ží po peně­zích a po lás­ce k Markétce. Je tak lid­sky zra­ni­tel­ným a ovla­da­tel­ným.

Postava Markétky do pří­bě­hu vná­ší něhu, svět­lo i naiv­ní důvě­ři­vost. Smrt Markétky se pro­po­jí s ode­vzda­nos­tí k Faustovi. Možná to všech­no půso­bí zma­te­ně a nejas­ně, ale stej­ně tak je zma­te­ně a nejas­ně půso­bí celý film. Mnoho scén je stři­hem roz­dě­le­no na více úse­ků, kte­ré se navzá­jem pro­po­ju­jí. Sledovat dějo­vou lin­ku není snad­né a mož­ná prá­vě to bylo zámě­rem reži­sé­ra. Stejně jako Faust mar­ně hle­dá odpo­věď na své otáz­ky a tou­ží po Markétce, tak mar­ná je sna­ha divá­ka najít jas­nou linii pří­bě­hu a ori­en­to­vat se v tříš­ti výtvar­ně zají­ma­vých zábě­rů.

Film nene­chá divá­ka lhos­tej­ným a oce­ní ho spí­še ti, kdo se s dílem  J.W.Goetha setka­li na ško­lách  nebo mudru­jí nad smys­lem lid­ské­ho bytí. Pro ostat­ní se může stát fil­mem na hra­ni­ci stra­vi­tel­nos­ti a poro­zu­mě­ní. I když láka­vé jsou zábě­ry z  netra­dič­ně poja­té scé­ny  s žena­mi ve vel­ké prá­del­ně nebo milost­né vyzná­ní Fausta s Markétkou.

Na cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu má podíl hud­ba, výtvar­né pro­fe­se a vede­ní kame­ry. O hudeb­ní dopro­vod se posta­ral rus­ký skla­da­tel Andrey Sigle, kte­rý má mno­ho­le­tou zku­še­nost s fil­mo­vou hud­bou a pro Fausta slo­žil l hudeb­ní dopro­vod, kte­rý jako jem­ný pod­kres dotvá­ří jed­not­li­vé scé­ny. Historické kuli­sy se zabar­ve­ním sta­rých ole­jo­vých obra­zů  kra­jin  půso­bí spo­lu s hudeb­ním dopro­vo­dem klid­ně opro­ti hrubým scé­nám v úzkých uli­cích měs­teč­ka a v potem­ně­lých a špi­na­vých míst­nos­tech.  Drsnost a živel­nost  dokres­lu­jí zvu­ky kro­ků, zví­řat, dechu i sípě­ní, kte­ré jsou čas­to sly­šet  i během hovo­ru lidí.

Faustův pří­běh sle­do­val za kame­rou veli­ce úspěš­ný fran­couz­ský kame­ra­man Bruno Delbonnel, drži­tel oce­ně­ní European Film Award za nej­lep­ší kame­ru (Amélie z Montmartru) a tři­krát byl ten­to kame­ra­man nomi­no­ván na Oskara (Amélie z Montmartru, Příliš dlou­hé zásnu­by a Harry Potter a Princ dvo­jí krve). Ve fil­mu Faust si kame­ra­man sku­teč­ně vyhrál a nabí­zí zábě­ry od detai­lů na lid­ské tělo i přes pohle­dy do nit­ra hro­ma­dy hadrů nebo pod suk­ně pradlen. Nádherně poe­tic­ké jsou zábě­ry kra­jin, skal a ledov­ců.

Zajímavé loka­li­ty pro natá­če­ní fil­mu byly vybrá­ny i v Čechách. Točilo se na hra­dě Točník, Žebrák a v Kutné Hoře. Záběry  ledov­ce a gej­zí­ru se natá­če­ly na Islandu.

Z  herec­kých výko­nů mě zau­jal pře­de­vším před­sta­vi­tel lichvá­ře, herec a taneč­ník Anton Adasinskij (diva­dlo DEREVO). Jeho posta­va odpu­zu­je a sou­čas­ně neu­stá­le při­ta­hu­je pozor­nost divá­ka. Je to posta­va pro­pra­co­va­ná od cel­ko­vé­ho drže­ní těla a pohy­bu v pro­sto­ru až po jem­nou mimi­ku tvá­ře nebo. Fausta zahrál němec­ký herec  Johannes Zeiler s vel­kou razan­cí při vel­kém hně­vu i s citem pro jem­nost ve scé­nách s Markétkou, kte­rou hra­je Isolda Dychauk. Na tuto hereč­ku si mož­ná  divá­ci pama­tu­jí ze seri­á­lu Borgia. Ruské hereč­ce Isoldě Dychauk je tepr­ve 19 let a její fil­mo­vá hvězda str­mě stou­pá.

Film Faust není snad­no stra­vi­tel­né a zábav­né dílo pro nená­roč­né­ho divá­ka. Zpočátku sviž­né tem­po fil­mu se s postu­pu­jí­cím časem zpo­ma­lu­je a dél­ka 131 minut  je na hra­ně únos­nos­ti divác­ké pozor­nos­ti. Film je oso­bi­tě zpra­co­ván s důra­zem na výtvar­nou slož­ku. Film nato­če­ný v něm­či­ně zís­kal cenu Zlatého lva na Benátském fil­mo­vém fes­ti­va­lu 2011.


Podívejte se na hodnocení Faust na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […] Posted in Recenze knih
  • X-men - Anna Paquin je fakt kost.27. března 2006 X-men - Anna Paquin je fakt kost. Wolverine:"Klid, jsem to já!" Cyclpops:"Dokaž to!" Wolverine:"Seš debil!" Cyclops:"Storm, usmaž ho!" Magneto:"Blesk v kovové kosntrukci!A já myslel že bydlíš ve škole." Jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […] Posted in Recenze knih
  • The Seventh Da (2021)21. března 2021 The Seventh Da (2021) Guy Pearce spojí síly s účednickým knězem, aby očistili město od zla.Po dlouhé době rozhodně nevšední film na téma exorcismus, který se vydává trochu jinou cestou, což je vítané, bohužel i […] Posted in Krátké recenze
  • Invasion of the Bee Girls (1973)13. října 2012 Invasion of the Bee Girls (1973) V jednom malém městečku začnou náhle umírat muži na selhání srdce z důvodu sexuálního vyčerpání. Že by byly jejich ženy takové dračice, nebo je za tím něco jiného? Neil Agar je […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Tři mušketýři: Milady2. ledna 2024 Tři mušketýři: Milady První díl mě bavil více bohužel. Je to moc hezky natočené ( Kamerové záběry berou dech), herci hrají perfektně, akce je méně, ale když na ní dojde je opět velmi fajn, jenže jelikož jsem […] Posted in Krátké recenze
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Case 39 (2009)18. září 2017 Case 39 (2009) Ne každé dítě s andělskou tvářičkou naplní váš život štěstím a láskou… Sociální pracovnice Emily i přes svou obrovskou vytíženost dostane od svého kolegy na stůl další […] Posted in Horory
  • Umma (2022)17. února 2023 Umma (2022) Ne každá matka je vzorem pro svou dceru!Amanda žije sama se svou dospívající dcerou Chris na americkém venkově. Kvůli traumatu z dětství nepoužívají elektřinu ani elektronické […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,41655 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71665 KB. | 16.06.2024 - 05:16:49