Kritiky.cz > Recenze knih > Automobily – slovník pro milovníky vozů

Automobily – slovník pro milovníky vozů

20240618 100141
20240618 100141
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce mě zau­ja­la na prv­ní pohled. Pojednává nejen o vete­rá­nech, nýbrž i o těch nej­no­věj­ších kous­cích a obsa­hu­je množ­ství foto­gra­fií.

Je znát, že Ing. Jiří Fiala, pub­li­cis­ta a auto­mo­bi­lo­vý his­to­rik, i Doc. RNDr. Petr Strossa, CSc., vědec­ký pra­cov­ník na Katedře infor­mač­ní­ho a zna­lost­ní­ho inže­nýr­ství VŠE v Praze, věno­va­li její pří­pra­vě vel­mi mno­ho času a auta jsou pro ně srdeč­ní zále­ži­tos­tí. Jak v před­mluvě podo­tý­ka­jí, zákla­dem byla zhru­ba tisí­cov­ka hesel, kte­ré si v 80. letech Petr začal zapi­so­vat na papí­ro­vé kar­tič­ky. Původně se zají­mal hlav­ně o „ety­mo­lo­gic­ké“ úda­je ke jmé­nům auto­mo­bi­lů, násled­ně se pak při­dal Jiří. Oba pát­ra­li po tom, z jaké­ho jazy­ka názvy pochá­zí, jak by se měly správ­ně vyslo­vo­vat i jaký mají obec­ný význam.

Autoři uvá­dě­jí tři různá pou­ži­tí slov­ní­ku, a to nale­ze­ní mož­ných význa­mů jmen aut, zjiš­tě­ní, jaké růz­né typy vyrá­bě­la urči­tá znač­ka, a vyhle­dá­ní zna­ku vybra­né znač­ky. Můžeme také najít logo, kte­ré jsme vidě­li, ale nezná­me jeho název. Já nej­čas­tě­ji pou­ží­vám prá­vě tuto vari­an­tu.

Jak tvůr­ci podo­tý­ka­jí, kaž­dý ví, že auta mají svá jmé­na. Zjednodušeně pla­tí, že kaž­dé vyrá­bí výrob­ce kon­krét­ní­ho názvu (tře­ba Ford, Škoda atd.). Výrobce vytvá­ří jeden nebo více typů, kte­ré mají kon­krét­ní ozna­če­ní. Typ se může čle­nit na něko­lik mode­lů, jejichž názvy se čás­teč­ně nebo úpl­ně liší od základ­ní­ho pojme­no­vá­ní. Kniha se sna­ží pomo­ci v ori­en­ta­ci v nepře­hled­ném moři jmen aut a uká­zat, co zna­me­na­jí. Rovněž při­ná­ší struč­né infor­ma­ce o význam­ných auto­mo­bi­lo­vých znač­kách, včet­ně popi­sů a vývo­je log. Ukrývá mno­ho těž­ko uvě­ři­tel­ných, ale prav­di­vých pří­bě­hů, a kde his­tor­ky nejsou k dis­po­zi­ci, uvá­dí základ­ní data.

Svazek se neza­bý­vá pou­ze jed­not­li­vý­mi znač­ka­mi, nýbrž i pří­jme­ní­mi zakla­da­te­lů firem.

Základem je slov­ník, dále pak 5 dodat­ků, např. Principy ozna­čo­vá­ní typů auto­mo­bi­lů v býva­lém Sovětském sva­zu, Interní typo­vé kódy vybra­ných auto­mo­bi­lek či Automobilový sport a národ­ní bar­vy. Následně jsou uve­de­na loga.

První část kni­hy má 539 stran, oddíl zamě­ře­ný na zna­ky jich má 375, což roz­hod­ně není málo. Líbí se mi zma­po­vá­ní vývo­je jed­not­li­vých log a musím pochvá­lit i to, že tato část je vytiš­tě­na barev­ně.

Pojednání obsa­hu­je mno­ho per­li­ček, mimo jiné jakou výba­vu měla spe­ci­ál­ní série vozů Aston Martin nebo jak sou­vi­se­lo logo Maserati s fon­tá­nou ze 16. sto­le­tí. Text je struč­ný, sro­zu­mi­tel­ný a obsa­hu­je vše, co obsa­ho­vat má. Celý slov­ník je pře­hled­ný a záro­veň obsáh­lý.

Kniha je vel­mi zají­ma­vá a nemě­la by chy­bět v knihov­ně žád­né­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho nad­šen­ce.

 

Autor: Jiří Fiala; Petr Strossa
Název: Automobily – jmé­na, znač­ky a zna­ky
Počet stran: 952
Rok vydá­ní: 2024
Nakladatelství: Grada
Vazba: pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
Hodnocení: 90 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1867: Diosamante - 80 %11. prosince 2018 #1867: Diosamante - 80 % Diosamante (Diosamante)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Diosamante" v roce 1992. České vydání má 104 stran a prodává se v plné ceně za 448 Kč.Knihu […] Posted in Recenze komiksů
  • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
  • Jak poznat stříbro17. května 2012 Jak poznat stříbro Možná jste si koupili něco ze stříbra z pochybného obchodu, nebo jste našli nějaký stříbrný šperk. Ať už je váš důvod pro zjištění stříbra jakýkoli, dobrou zprávou je, že stříbro skutečně […] Posted in Domácí rady
  • Rituální tance16. října 2018 Rituální tance Posted in Komiks
  • Yakhanyeongung9. května 2024 Yakhanyeongung Okay silná káva dávající jasný message STOP ŠIKANĚ!! Korejci se opět vyšvihli a natočili dost možná nejlepší seriál na téma školství a šikana a jak praví zdejších 90%, tak je to […] Posted in Krátké recenze
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Contracted: Phase II (2015)20. září 2020 Contracted: Phase II (2015) Nechráněný sex může mít občas opravdu nedozírné následky. Zvláště když se místo pohlavní choroby nakazíte agresivním virem!Samantha nakonec prohrála marný boj se svou proměnou, ztratila […] Posted in Horory
  • Veselé celoroční tvoření pro každého26. června 2020 Veselé celoroční tvoření pro každého Kdybych ji měla charakterizovat, řekla bych, že se jedná o nápaditou knihu se silným příběhem. Jan Diblíček, spoluautor kreativního časopisu a autor webových stránek, se tvořením zabývá […] Posted in Recenze knih
  • Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)30. září 2011 Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%) Na výsledek filmové adaptace dnes už téměř kultovního třídílného komiksu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlavní postavou výpravčího Aloise Nebela v zapadlé jesenické stanici Bílý Potok, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13091 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71866 KB. | 22.07.2024 - 18:52:06