Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Trójská válka

Trójská válka

Photo © Distribuzione Cinematografica Italiana
Photo © Distribuzione Cinematografica Italiana
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Italská kine­ma­to­gra­fie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šede­sá­tých letech toči­li monu­men­tál­ní fil­my, kte­ré se ode­hrá­va­ly v antic­kém svě­tě. Dnes tako­vým fil­mům říká­me „meč a san­dá­ly“. Jedním z nej­kla­sič­těj­ších san­dá­lů je bez­po­chy­by Trójská vál­ka z roku 1961.

Čtyřicet tři let před nej­vět­ším zná­sil­ně­ním Homérovy Illiady, kte­ré se drze nazý­vá Trója, a kte­ré nato­čil Wolfgang Petersen, vznik­la v Itálii nej­přes­něj­ší fil­mo­vá rekon­struk­ce vál­ky, jež se ved­la o nej­krás­něj­ší ženu všech dob.

Film je oprav­du točen s lás­kou k Homérovu dílu, dodr­žu­je pří­běh, kte­rý sle­pý bás­ník napsal a rov­něž cha­rak­ter všech postav je stej­ný jako v před­lo­ze. Ale v jed­né věci se pře­ci jen liší - dává vět­ší pro­stor Aineiovi, pra­ot­ci Římanů (jed­ná o ital­ský film a je nut­no vylí­čit své­ho pra­před­ka v nej­lep­ším svět­le).

Vedle Aineia jsou ve fil­mu hlav­ní­mi posta­va­mi pro­slu­lí acha­j­ští hrdi­no­vé Agamemnón, Odysseus, Achilleus či Aiás a pro­ti nim sto­jí illi­ón­ští obrán­ci Paris (jenž je nej­vět­ším padou­chem ve fil­mu a nemů­že niko­mu být sym­pa­tic­ký), Priamos, Kassandra a Kreusa.

Byť film vzni­kl již na počát­ku šede­sá­tých let, má vel­mi dob­ře zvlád­nu­té davo­vé scé­ny, vět­ši­na bitev vypa­dá rea­lis­tic­ky, a loka­li­ty, v nichž se sní­mek natá­čel jsou rov­něž zda­ři­le vybra­né.

Samotná Trója, posta­ve­ná z poly­sty­ré­no­vých kulis rov­něž vypa­dá krás­ně, divá­ka zaujme hlav­ně kás­ně zpra­co­va­ný oltář bohy­ně Athény, u něhož Kassandra koná řadu mod­li­teb.

K herec­ké­mu obsa­ze­ní se dá říci jed­na věc - kra­lu­je mu sva­lo­vec Steve Reeves v roli Aineia a zdat­ně mu sekun­du­je Warner Bentivegna jako pro­rad­ný Paris. Ostatní her­ci nedo­stá­va­jí tak vel­ký rostor, což je na jed­nu stra­nu ško­da, ovšem díky upo­za­dě­ní někte­rých postav může Reeves uká­zat, že není jen cho­dí­cí kopa sva­lů.

Trójská vál­ka je jed­no­znač­ně skvě­lým fil­mem, kte­rý by měl vidět kaž­dý milov­ník antic­kých epo­sů, dopo­ru­čil bych ji však i fanouškům bojo­vých fil­mů. Jedná se o polo­za­po­me­nu­tý skvost ital­ské san­dá­lo­vé tvor­by, kte­rý je neprá­vem nedo­ce­něn.

Pokud někdy dosta­ne­te chuť podí­vat se na hrdi­ny boju­jí­cí o malo­asij­ský paho­rek Hisarlik na své tele­vi­zi, note­boo­ku či smart­pho­nu, nepouš­těj­te si holly­wo­od­skou srač­ku v čele s blonďá­kem Pittem, ale ital­skou kla­si­ku, kte­rá vás uchvá­tí, vtáh­ne do děje a jen tak nepus­tí. Howgh


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jestli se rozzlobíme, budeme zlí25. srpna 2022 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (originální název filmu: ...altrimenti ci arrabbiamo!) je film režiséra Marcella Fondata z roku 1974 s Budem Spencerem a Terencem Hillem v hlavních […] Posted in Speciály
  • Fanfán Tulipán3. ledna 2023 Fanfán Tulipán Fanfán Tulipán je francouzsko-italský film režiséra Christiana-Jaquea, který byl uveden do kin v roce 1952. Tento film o pláštích a dýkách s Gérardem Philipe v hlavní roli zaznamenal v […] Posted in Speciály
  • Šimon a Matouš18. srpna 2022 Šimon a Matouš Šimon a Matouš je film z roku 1976, který režíroval Giuliano Carnimeo, ale v titulcích je uveden jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a poslední film dvojice Paul L. Smith a Michael Coby […] Posted in Speciály
  • Šimon a Matouš jedou na Riviéru10. srpna 2022 Šimon a Matouš jedou na Riviéru Šimon a Matouš jedou na Riviéru (originální název: Simone e Matteo: Un gioco da ragazzi) je italská filmová komedie z roku 1975, kterou režíroval Giuliano Carnimeo pod pseudonymem Arthur […] Posted in Speciály
  • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
  • House of the Dragon - Prostý lid (S02E06)22. července 2024 House of the Dragon - Prostý lid (S02E06) Další díl mám za sebou. Už je to zase velmi pomalé, ale tentokrát velmi záživné. Dneska jsme se dočkali dalších dvou překvapení v příběhu. Ti co čtou knihy, tak to mají možná nastudované, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51718 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71913 KB. | 22.07.2024 - 22:05:51