Kritiky.cz > Speciály > Rozbor potitulkových scén Captain Marvel

Rozbor potitulkových scén Captain Marvel

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Captain-Marvel-Cat-Alien-Tentacles.jpg
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Captain-Marvel-Cat-Alien-Tentacles.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Potitulkové scé­ny ve fil­mu Captain Marvel měly vel­ký dopad na budou­cí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tím­to fil­mem uza­ví­rá pří­běh budo­va­ný 11 let a až v 21. fil­mu se roz­ho­dl před­sta­vit nej­sil­něj­ší posta­vu jejich fil­mo­vé­ho vesmí­ru.

Film je preque­lem vel­ké čás­ti MCU, ode­hrá­vá se v 90. letech, Captain Marvel má při­ro­ze­ně mno­ho spo­je­ní s růz­ný­mi fil­my. Postavy agent Coulson, Ronan The Accuser, Korath se vra­ce­jí z před­cho­zích filmů.Tesseract stej­ně hra­je důle­ži­tou roli v půvo­du Carol Danversovej a dozví­dá­me se také o půvo­du futu­ris­tic­ké­ho page­ru Nicka Fury z Avengers: Infinity War. Ale jako kaž­dý fanou­šek Marvel ví, že ty nej­vět­ší tajem­ství odkrý­va­jí až poti­tul­ko­vé scé­ny.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Phil_Coulson_Spoiler_Alert.gif

První poti­tul­ko­vá scé­na začí­ná pohle­dem na Stevea Rogerse (Captain America), Natashu Romanoff(Black Widow) a Bruce Bannera (Hulk), kte­ří se díva­jí na seznam mrtvých z Thanosového lusk­nu­tím - ofi­ci­ál­ně ozna­čo­va­né jako deci­mati­on, čís­la na obra­zov­ce stá­le ros­tou. Znepokojen Steve Rogers to nazý­vá noč­ní můrou, na což mu Natasha Romanoffová odpo­ví­dá „Měla jsem i lep­ší noč­ní můry.“. Rozhovor pře­ru­ší War Machine, kte­rý ozná­mí, že ať už pager dělal coko­liv, prá­vě pře­stal. Pager je ten­týž, kte­rý dostal Fury od Captain Marvel a ten, kte­rý jsme vidě­li na kon­ci Infinity War.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Infinity-War-Captain-Marvel-beeper-e1536585150736.jpg

Skupina hrdi­nů se dívá na pager, kte­rý již nezob­ra­zu­je Hala hvězdu a bar­vy kos­tý­mu kapi­tán­ky Marvel.Bruce vysvět­lu­je, že ať už vysí­lal jaký­ko­liv sig­nál, pager pře­stal. Steve hle­dá důvod, pro­to­že si mys­lel, že „obe­šli bate­rii“. Rhodey říká, že to udě­la­li. Steve naří­dí aby ho restar­to­va­li a Bruce zasa­hu­je, pro­to­že „ani nevě­dí, co to je.“ Nat odpo­ví­dá, Fury ví, co to je a kvů­li tomu chce „vědět, kdo je na dru­hé stra­ně.“ Vtom se z čis­ta jas­na obje­ví Captain Marvel a zeptá se: „Kde je Fury?“

„Nečekaný“ pří­chod Captain Marvel těs­ně po Thanosovom lusk­nu­tím nám nazna­ču­je, že Carol sehra­je v Avengers Endgame mno­hem vět­ší roli, než jsme oče­ká­va­li. V poti­tul­ko­vej scé­ně si může­me všim­nout výraz­né změ­ny na oble­ku Captain Marvel, vypa­dá více mohut­něj­ší, je na něm vidět, že Carol posled­ních 25 let neza­há­le­la. Vidíme také, že Carol není star­ší ani o rok, vdě­čit může Kreeskej krve ve spo­je­ní s jejím schop­nost­mi. Na úkor její nepo­střeh­nu­tel­né­ho pří­jez­du na scé­nu mno­zí fanouš­ci zača­li teo­re­ti­zo­vat, zda Captain Marvel nemá schop­nost tele­por­to­vat se, pře­ce jen její schop­nos­ti pochá­ze­jí z Tesseractu, ve kte­rém se nachá­zí Kámen Prostoru (Space Stone).

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/02/Black-Widow-Steve-Rogers-Bruce-Banner-and-Rhodey-outside-Avengers-HQ-in-Endgame.jpg

Potitulková scé­na nám odpo­ví­dá na otáz­ku, kte­rou jsme se pta­li po pří­cho­du dru­hé­ho trai­le­ru , „Kdo byl odstra­něn ze zábě­ru?“. V té době by byl záběr vel­ký spo­i­ler pro film Captain Marvel. Dnes může­me s téměř jis­to­tou říci, že na zábě­ru je Captain Marvel. A otáz­ka kdo při­lé­tá na Zemi má již pou­ze dvě mož­nos­ti, buď to bude Iron Man a Nebula nebo Thor.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Captain-Marvel-Cat-Alien-Tentacles.jpg

Druhá scé­na, jak bývá u Marvelu zvy­kem, je spí­še k poba­ve­ní divá­ka. Vidíme v ní kocou­ra Goose, kte­rý začne vykaš­lávat Tesseract až se mu to nako­nec poda­ří a Tesseract se ocit­ne na fury sto­le. Tesseract sehrál v MCU význam­nou roli (a mož­ná ješ­tě sehra­je), pro­to si při­po­meň­me jeho his­to­rii.

Historie Tesseractu v MCU

V pra­dáv­ných časech, někdo pou­ži­je Kámen pro­sto­ru k vytvo­ře­ní Tesseractu, krát­ce poté se o tom dozví Odin, ten se ho zmoc­ní a ulo­ží ho do tre­zo­ru na Asgard. Toto vše se sta­lo ješ­tě před naro­ze­ním Thora a Lokiho. Později z nezná­mé­ho důvo­du Odin vez­me Tesseract na Zemi a nechá ho tam.

Tesseract nyní leží v Norském kos­te­le, kde kdy­si vzý­va­li sta­rých asgard­ské bohů. O tisí­ce let poz­dě­ji, v roce 1942 najde ten­to kos­tel Red Skull av něm Tesseract. Red Skull se dotkne Tesseractu a zmi­zí, ve fil­mu Avengers Infinity War se dozví­dá­me, že Red Skull byl Teleportované na pla­ne­tu Vormir, kde se stal stráž­cem Kamene duše.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/red-skull-infinity-war.jpeg

Captain America pad­ne s bom­bar­dé­rem do artic­ké­ho vod, kde spo­lu s Tesseractom mizí. Howardovi Starkovi se poda­ří najít Tesseract. Stark se ho sna­ží vyu­žít jako zdroj čis­té ener­gie, ale neda­ří se mu to.Proto spo­lu s Americkou armá­dou zalo­ží pro­jekt Pegasus. Základnu pro­jek­tu Pegasus jsme moh­li vidět v Captain Marvel a stej­ně v prv­ních Avenger, kde základ­na vybuch­ne. V osm­de­sá­tých letech Doktorka Wendy Lawson, Mar-Vell, pra­cu­je s Tesseractom na vytvo­ře­ní moto­ru, kte­rý by doká­zal pře­ko­nat rych­lost svět­la. Nikdo neví, že Doktorka je Kree a že na Zemi při­šla prá­vě kvů­li Tesseractu.

Když Mar-Vell umí­rá, Tesseract zůstá­vá skry­tý v jejím vesmír­ném labo­ra­to­ři. Ve fil­mu Captain Marvel se Fury a Carol zmoc­ní Tesseractu a pomo­cí kocou­ra Goose ho pro­pa­šu­jí na Zem, ten ho vykaš­le na Fury stůl a Fury ho vez­me zpět na základ­nu pro­jek­tu Pegasus. Kde ho zno­vu zkou­ma­jí a sna­ží se pomo­cí něj vytvo­řit zbra­ně, kte­ré by doká­za­ly ochrá­nit Zemi před úto­kem sho­ra.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Stark_Tower_Space_Beam.png

V roce 2012 se Tesseract zno­vu obje­vu­je na scé­ně, když se ho zmoc­ní Loki a pomo­cí něho vytvo­ří čer­ví díru, jejímž pro­střed­nic­tvím se Chitauri dosta­nou do New Yorku. Avenger Lokiho zasta­ví a Thor bere Tesseract zpět na Asgard.

Když je Asgard zni­čen, Thor před­po­klá­dá, že Tesseract byl zni­čen spo­lu s ním. Avšak během niče­ní Asgardu si Loki vši­ml Tesseract a vzal si ho před­tím, než byl spo­lu s pla­ne­tou zni­čen. Loki poz­dě­ji vymě­nil Tesseract za život své­ho bra­t­ra, a když Thanos roz­dr­til Tesseract odha­lil Kámen Prostoru a vlo­žil ho do své ruka­vi­ce.

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Thanos-adds-the-Space-Stone.gif

V sou­čas­nos­ti se Kámen pro­sto­ru nachá­zí na zni­če­né Thanosovej ruka­vi­ci. Zda sehra­je kámen dal­ší roli v pří­bě­hu se dozví­me až na pre­mi­é­ře Avengers Endgame, 25. dub­na 2019.


Tento člá­nek je čes­kým pře­kla­dem slo­ven­ské­ho člán­ku z Comicbox.eu od auto­ra Chochi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame7. prosince 2018 Avengers: Endgame Galerie z nejnovějšího traileru na film Avengers: Endgame. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat7. prosince 2018 Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat První trailer na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všechny postavy, které vyvražďování Tranose přežily - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris […] Posted in Trailery
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37973 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72190 KB. | 20.07.2024 - 20:31:30