Kritiky.cz > Profily osob > BRYAN CRANSTON

BRYAN CRANSTON

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

BRYAN CRANSTON zís­kal tři ceny Emmy® za sebou za vyni­ka­jí­cí muž­ský herec­ký výkon v seri­á­lu za svou roli v seri­á­lu tele­viz­ní spo­leč­nos­ti AMC „Perníkový táta“ a je tak tepr­ve dru­hým her­cem v his­to­rii, kte­rý zís­kal cenu Emmy za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon tři­krát za sebou a prv­ním tako­vým her­cem, kte­rý tyto ceny zís­kal za tele­viz­ní seri­ál. Za ztvár­ně­ní zápor­né­ho hrdi­ny v seri­á­lu Waltera Whitea zís­kal Cranston také dvě ceny Screen Actors Guild (SAG) a Zlatý Glóbus a dal­ší nomi­na­ce na ceny Emmy, Zlatý Glóbus a SAG. Společně s dal­ší­mi her­ci v seri­á­lu zís­kal cenu SAG za nej­lep­ší herec­ké obsa­ze­ní seri­á­lu a byl oce­něn Asociací tele­viz­ních kri­ti­ků.

V sou­čas­nos­ti Cranston debu­tu­je na Broadway v roli pre­zi­den­ta Lyndona B. Johnsona ve hře dra­ma­ti­ka Roberta Schenkkana, drži­te­le Pulitzerovy ceny, „All the Way“. Hra líčí rané obdo­bí pre­zi­dent­ství LBJ a jeho vzta­hy s hlav­ní­mi poli­tic­ký­mi před­sta­vi­te­li, včet­ně Martina Luthera Kinga ml., J. Edgara Hoovera a sená­to­ra Richarda Russella. Kritika nad­še­ně hod­no­ti­la Cranstona za jeho výkon v prá­vě skon­če­né vypro­da­né řadě před­sta­ve­ní v American Repertory Theatre v Cambridge ve stá­tě Massachusetts.

Na plát­nech kin nedáv­no Cranston ztvár­nil roli agen­ta CIA Jacka 0’Donnella ve fil­mu drži­te­le Oscara za nej­lep­ší film Bena Afflecka „Argo“, za kte­rý zís­kal spo­leč­ně s ostat­ní­mi her­ci cenu SAG za vyni­ka­jí­cí herec­ké obsa­ze­ní. Připravuje se natá­če­ní fil­mu Jaya Roacha „Trumbo“, ve kte­ré bude Cranston hrát hlav­ní roli Daltona Trumba, jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších holly­wo­od­ských scé­náris­tů, jehož kari­é­ra skon­či­la, když byl v roce 1940 obvi­něn ze spol­če­ní s komu­nis­ty a oci­tl tak na čer­né lis­ti­ně.

V loň­ském roce namlu­vil Cranston Vitality ve fil­mu „Madagaskar 3″ a brzy pro­půj­čí hlas jed­né z postav ve fil­mu spo­leč­nos­ti DreamWorks „Kung Fu Panda 3″. Dlouhý seznam jeho fil­mo­vých poči­nů zahr­nu­je: rema­ke fil­mu „Total Recall“ (režie Len Wiseman); „Rock of Ages“ (režie Adam Shankman); kri­ti­kou oce­ně­ný film reži­sé­ra Nicolase Windinga Refna „Formule!“, ve kte­rém dále hrá­li Ryan Gosling a Carey Mulligan. Další fil­my: „Nákaza“, „John Carter of Mars“, „Moje krás­ná uči­tel­ka“, „The

Lincoln Lawyer“, „Little Miss Sunshine“, „Seeing Other People“, „Zachraňte vojí­na Ryana“ a „To je náš hit!“.

Cranston se naro­dil v herec­ké rodi­ně a vyrůs­tal v již­ní Kalifornii. Jako herec debu­to­val ve věku osmi let v rekla­mě cha­ri­ta­tiv­ní spo­leč­nos­ti United Way. O herec­tví se začal váž­ně zají­mat až po dokon­če­ní vyso­ké ško­ly. Během výle­tu na motor­kách přes celou zemi, na kte­rý se vydal se svým bra­t­rem, se sezná­mil s ochot­nic­kým diva­dlem a začal se zají­mat o všech­no, co k diva­dlu pat­ří. Brzo začal hrát v let­ním diva­dle.

Více na Kritiky.cz
Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu Máte rádi pohádky z prostředí lesa? Chcete si čtení pořádně užít? Hledáte knihu, která...
Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začín...
Děcka proti emzákům Film je založen na základě povídky z VHS2 Slumber party Abduction a je to sympatické retro horo...
Titulky k Blindspot S05E05 - Head Games Jane při poslední akci postřelili a tým se jí pokusí pomoct. Krom toho také hledají Kurta, k...
Titulky k Blindspot S05E11 - Iunne Ennul Máme tu poslední díl páté série a tím i závěr celého seriálu **Blindspot**. Děkujeme vš...

Cranston se vrá­til do Los Angeles a brzo dostal roli v tele­viz­ním fil­mu „Love Without End“, po kte­rém pode­psal smlou­vu na seri­ál tele­vi­ze ABC „Loving“. V násle­du­jí­cím obdo­bí hrál v čet­ných tele­viz­ních pořa­dech, mimo jiné v roli Hala v sed­mi­le­tém seri­á­lu tele­vi­ze FOX „Malcolm v nesná­zích“, za kte­rou byl nomi­no­ván na Zlatý gló­bus a tři ceny Emmy; opa­ku­jí­cí se role den­tis­ty Tima Whatleye v seri­á­lu „Show Jerryho Seinfelda“; role Buzze Aldrina v oce­ňo­va­né mini­sé­rii kaná­lu HBO „Ze Země na Měsíc“; v tele­viz­ním fil­mu „I Know My First Name is Steven“.

Cranston je úspěš­ný také za kame­rou, jako reži­sér, scé­náris­ta a pro­du­cent. Získal tři nomi­na­ce na cenu Directors Guild of America (DGA), prv­ní za epi­zo­du kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu „Taková moder­ní rodin­ka“, letos dal­ší dvě za epi­zo­dy seri­á­lů „Taková moder­ní rodin­ka“ a „Perníkový táta“. Za pro­duk­ci seri­á­lu „Perníkový táta“ zís­kal ceny Emmy a Producers Guild of America Award za nej­lep­ší dra­ma­tic­ký seri­ál.

V minu­los­ti napsal pro svou man­žel­ku Robin Dearden původ­ní roman­tic­ké dra­ma „Last Chance“, kte­ré také reží­ro­val a hrál v něm. Dále reží­ro­val něko­lik epi­zod seri­á­lu „Malcolm v nesná­zích“ a kome­dii tele­viz­ní sta­ni­ce Comedy Central „Speciál Unit“. V roce 2011 byl Cranston výkon­ným pro­du­cen­tem on-line seri­á­lu por­tá­lu Atom.com „The Handlers“, ve kte­rém hrál roli Jacka Powerse, poli­ti­ka vedou­cí­ho kam­paň za zvo­le­ní do sená­tu stá­tu.

Kdykoliv je to mož­né, Cranston se i nadá­le věnu­je své­mu milo­va­né­mu diva­dlu. Mezi jeho diva­del­ní úspě­chy pat­ří role ve hrách „The God of Hell“, „Chapter Two“, „Zkrocení zlé ženy“, „A DolTs House“, „Eastern Standard“, „Wrestlers“, „Barefoot in the Park“ a „The Steven Weed Show“, za kte­rou zís­kal cenu Drama-Logue Award.

Kromě toho Cranston pro­du­ko­val osvě­to­vé DVD nazva­né KidSmartz, kte­ré má infor­mo­vat rodi­ny, jak před­chá­zet úno­sům dětí a chrá­nit je před inter­ne­to­vý­mi pre­dá­to­ry. Výnosy z pro­de­je DVD KidSmartz jsou urče­ny pro Národní cen­t­rum pro pohře­šo­va­né a zne­u­ží­va­né děti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 % Tak už je druhý díl nové sezóny mezi internetovým světem. Jako předchozí epizoda, tak se i ...
Interview with Ben Davies (Great Britain) | #IIHFWorlds 2021 ...
Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední ...
Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční...
Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného... Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného filmu Uncharted podle stejnojmenné hern...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45824 s | počet dotazů: 295 | paměť: 70014 KB. | 01.12.2023 - 23:44:52