Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Psí ostrov - Další animovaný unikát Wese Andersona

Psí ostrov - Další animovaný unikát Wese Andersona

PsiOstrov
PsiOstrov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti v Japonsku, kte­ré je zce­la odliš­né od sou­čas­né­ho. V hlav­ním měs­tě Megasaki vlád­ne sta­ros­ta Kobayashi, kte­rý se sna­ží jed­nat pod­le své­ho nej­lep­ší­ho míně­ní. Bohužel se ale ve měs­tě obje­ví nebez­peč­ný druh chřip­ky, kte­rý se roz­ší­ří mezi psy. Nemoc je vel­mi nebez­peč­ná, pro­to­že se může pře­nést i na lidi. Proto se sta­ros­ta roz­hod­ne pře­mís­tit všech­ny naka­že­né psy, domá­cí i tou­la­vé, do karan­té­ny na ost­rov neda­le­ko měs­ta. Ostrov dosud slou­žil jako sklád­ka odpa­dů, ale díky psům se ost­rov pře­jme­no­vá­vá na Psí ost­rov. Život psích oby­va­te­lů naru­ší po něko­li­ka měsí­cích neob­vyk­lá udá­lost. Na ost­rov se zří­tí malé leta­dél­ko s pilo­tem, kte­rým je dva­nác­ti­le­tý chla­pec. Ten se vydal na ost­rov hle­dat své­ho psí­ho kama­rá­da, a tak začí­ná pro něko­lik psů neob­vyk­lá ces­ta za Flíčkem.

Scénáře a režie fil­mu se ujal Wes Anderson, pro kte­ré­ho je to dru­hý ani­mo­va­ný film (po Fantastickém panu Foxovi) a je nomi­no­ván na něko­lik fil­mo­vých cen. Příběh chlap­ce, kte­rý hle­dá své­ho psí­ho kama­rá­da, je jas­ný všem. Od počát­ku jsou poznat jed­not­li­vé cha­rak­te­ry psích postav a lze před­po­klá­dat i jejich vývoj. Zajímavé je i to, že psi mezi sebou mlu­ví psí řečí, ang­lic­ky, a divák jim díky titul­kům rozu­mí. Ostatní posta­vy se mezi sebou doro­zu­mí­va­jí japon­sky, což není pře­klá­dá­no a divák si vše musí domýš­let, nebo hovo­ru nero­zu­mí.

Do pří­bě­hu v neče­ka­ných chví­lích zasa­hu­jí také fla­shbac­ky a dal­ší odboč­ky, kte­ré nesou­vi­sí s dějem fil­mu. Zároveň je celý film sil­ně ori­en­to­va­ný na Japonsko, jeho zvy­ky a tra­di­ce, život v Japonsku, japon­skou kul­tu­ru, apod. Na divá­ko­vi pak je, jest­li je to pro něj pozi­tiv­ní nebo nega­tiv­ní infor­ma­ce.

V něko­li­ka scé­nách mi film při­po­mněl minu­lost, ale i sou­čas­nost a budouc­nost: dik­ta­tu­ru, nesvo­bo­du lidí, apod. Naopak mezi hlav­ní­mi hrdi­ny je vidět přá­tel­ství a sna­ha jít za svým cílem za kaž­dou cenu.

Film je nevhod­ný pro děti do 12 let, což je odpo­ví­da­jí­cí. Také není pří­liš vhod­ný pro ty, kte­ří jsou pří­liš cit­li­ví na jed­ná­ní a cho­vá­ní ke psím miláč­kům. Ocení ho ale ti, kte­rým se líbí styl Wese Andersona a oče­ká­va­jí nevšed­ní ani­mo­va­ný záži­tek.


Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Psí ostrov na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49844 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72071 KB. | 25.02.2024 - 00:49:04