Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Asteroid City – Recenze – 60 %

Asteroid City – Recenze – 60 %

Photo © 87 Productions / Focus Features
Photo © 87 Productions / Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film reži­sé­ra a sce­náris­ty Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc) se ode­hrá­vá ve fik­tiv­ní nevad­ské poušt­ní loka­ci zva­né Asteroid City, jíž dal jmé­no blíz­ký krá­ter vznik­lý po dáv­ném dopa­du mete­o­ri­tu. Oproti názvu ale nejde ani tak o měs­teč­ko jako spíš o putov­ní mís­to tvo­ře­né výzkum­nou labo­ra­to­ří, čer­pa­cí sta­ni­cí, bis­trem, mote­lem pro turis­ty a nedo­sta­vě­ným kusem sil­nič­ní­ho nad­jez­du. Občas tudy pro­jíž­dí vlak a neda­le­ko pro­bí­ha­jí tes­ty jader­ných zbra­ní. Nejen spo­ra­dic­ká pří­tom­nost ato­mo­vých hři­bů, ale i cel­ko­vá dobo­vá sty­li­za­ce odpo­ví­dá 50. létům minu­lé­ho sto­le­tí.

Asteroid City – Recenze
Photo © 87 Productions / Focus Features

Do Asteroid City při­jíž­dí čtve­ři­ce nebý­va­le inte­li­gent­ních tee­nage­rů, aby se zde zúčast­ni­la kaž­do­roč­ní­ho slav­nost­ní­ho vyhlá­še­ní sou­tě­že nej­lep­ších škol­ních vědec­kých pro­jek­tů. Nadané stře­do­ško­lá­ky dopro­vá­zí rodi­če (nebo ale­spoň jeden rodič) a pří­pad­ně též dal­ší rodin­ní pří­sluš­ní­ci. Mezi nimi jsou i čer­s­tvě ovdo­vě­lý váleč­ný foto­graf (Jason Schwartzman) a zná­má fil­mo­vá hereč­ka (Scarlett Johansson), kte­ré sve­de dohro­ma­dy sdí­le­ná zádum­či­vost a vzá­jem­né poro­zu­mě­ní. Směsici postav růz­ných gene­ra­cí dopl­ňu­jí ved­lej­ší figur­ky úsluž­né­ho ředi­te­le mote­lu (Steve Carell), Augieho odmě­ře­né­ho tchá­na (Tom Hanks), zapá­le­né věd­ky­ně (Tilda Swinton), své­ráz­né­ho auto­me­cha­ni­ka (Matt Dillon) a dal­ších, včet­ně sku­pi­ny coun­t­ry muzi­kan­tů, škol­ní exkur­ze a něko­li­ka pří­sluš­ní­ků ame­ric­ké armá­dy.

Děj pak sestá­vá pře­de­vším z čet­ných ver­bál­ních inter­ak­cí jed­not­li­vých postav, jež se při­bliž­ně v polo­vi­ně fil­mu sta­nou svěd­ky setká­ní s mimo­zemš­ťa­nem a jsou násled­kem karan­té­ny nuce­ny setr­vat upro­střed pouš­tě déle, než původ­ně plá­no­va­ly. Příběh je to jed­no­du­chý, struk­tu­ra fil­mu je však slo­ži­těj­ší. Anekdotické udá­los­ti v Asteroid City (barev­né a širo­ko­úh­lé) jsou totiž ve sku­teč­nos­ti dějem stej­no­jmen­né diva­del­ní hry, jejíž jed­not­li­vá děj­ství roz­dě­lu­jí sní­mek do kapi­tol. Souběžně s onou hrou při­tom sle­du­je­me i pří­běh její­ho vzni­ku (čer­no­bí­lý a ve čtver­co­vém for­má­tu), dopl­ně­ný o scé­ny z diva­del­ní­ho záku­li­sí a sty­li­zo­va­ný do podo­by sta­rých tele­viz­ních pořa­dů. V této meta-rovině vystu­pu­jí zejmé­na posta­vy dra­ma­ti­ka a auto­ra Asteroid City (Edward Norton), diva­del­ní­ho reži­sé­ra (Adrien Brody) nebo vypra­vě­če, kte­rý divá­ky celým pořa­dem pro­vá­zí (Bryan Cranston). Postavy ze samot­né hry jsou zde pří­tom­ny jako her­ci a hereč­ky vede­ní uči­te­lem herec­tví (Willem Dafoe).

Asteroid City – Recenze
Photo © 87 Productions / Focus Features

 

Po fil­mech Grandhotel BudapešťFrancouzská depe­še Liberty, Kansas Evening Sun se tak Wes Anderson opět uchy­lu­je k rám­co­vé­mu vyprá­vě­ní, vyu­ží­vá jej však jinak než dopo­sud. Dění v Asteroid City jím obo­ha­cu­je o kon­text, když uka­zu­je, že stej­nou melan­cho­lií a exis­ten­ci­ál­ní úzkos­tí, kte­rou pro­je­vu­jí jeho hlav­ní akté­ři, pro­ží­va­li též tvůr­ci hry, tedy její autor a reži­sér. Neustálé pře­pí­ná­ní mezi obě­ma lini­e­mi nicmé­ně vede i k naru­šo­vá­ní ply­nu­los­ti vyprá­vě­ní, stej­ně jako dal­ší zci­zu­jí­cí prv­ky zvý­raz­ňu­jí­cí vypra­věč­ský odstup, kupří­kla­du když se obě rovi­ny jako­by omy­lem prol­nou a her­ci začnou vědo­mě vypa­dá­vat ze svých rolí a roze­bí­rat smy­sl vlast­ních moti­va­cí. Scény „ze záku­li­sí“ navíc v Andersonově podá­ní para­dox­ně půso­bí mno­hem méně rea­lis­tic­ky než bizar­ní dění v při­zna­ně umě­lém poušt­ním měs­teč­ku.

Více na Kritiky.cz
Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra Česká televize mimořádně mění program. K uctění památky legendy české i světové kinema...
V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden... V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden věnující se sérii Mass Effect lákají d...
Upgrade (odplata australského robotizovaného „Venoma“ za smrt přítelkyně) V neznámém velkoměstě v blízké budoucnosti žije ve svém malém domě šťastný manželsk...
Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „M...
Skleněný les od Cynthie Swanson Milujete-li skvělé thrillery s rozplétáním tajemné minulosti hlavních hrdinů, jež mají d...

Je osvě­žu­jí­cí, že film Asteroid City v jed­né své rovi­ně pře­destí­rá inte­lek­tu­ál­ní a k ana­lý­zám vybí­ze­jí­cí kon­cep­tu­ál­ní úva­hu pojed­ná­va­jí­cí o tvor­bě fik­ce a o vzta­hu mezi uměl­cem a jeho dílem. Tu ale snad­no pře­bí­jí rovi­na dru­há, zasa­ze­ná do nevad­ské pouš­tě, kte­rá je rea­li­zo­va­ná mno­hem důsled­ně­ji a vzhle­dem k vyšper­ko­va­né­mu vizu­ál­ní­mu poje­tí plné­mu nápa­di­tých detai­lů a hra­vých gagů i atrak­tiv­ně­ji. Podobný nesou­lad je vidět i v prá­ci s posta­va­mi, kdy je sice do popře­dí sta­vě­na dvo­ji­ce posmut­ně­lých hrdi­nů vyrov­ná­va­jí­cích se s téma­tem smr­ti a mar­nos­ti živo­ta, leč cito­vé napo­je­ní na ně zne­mož­ňu­je sna­ha vytvo­řit oko­lo nich vděč­ný zdroj humo­ru v podo­bě sil­ně kon­trast­ní­ho panop­ti­ka výstřed­ních ved­lej­ších posta­vi­ček a jejich mnoh­dy absurd­ních mikro-příběhů.

Asteroid City – Recenze
Photo © 87 Productions / Focus Features

 

Nezaměnitelný ruko­pis Wese Andersona je zřej­mý už od úvod­ních titul­ků. Pečlivě kom­po­no­va­né zábě­ry, pas­te­lo­vá retro sty­li­za­ce, nápa­di­tá mizanscé­na s drob­ný­mi vizu­ál­ní­mi vtíp­ky v prv­ním i dru­hém plá­nu, hbi­té koša­té dia­lo­gy, plejá­da slav­ných herec­kých tvá­ří i v těch nejmen­ších rolič­kách, roz­to­mi­lá výpra­va těží­cí z vidi­tel­né­ho pou­ží­vá­ní mode­lů i jem­ný mini­ma­lis­tic­ký humor pre­zen­to­va­ný s váž­nou tvá­ří, to vše je pří­tomno zce­la kon­zis­tent­ně od začát­ku do kon­ce. Krom zjev­né­ho upuš­tě­ní od nadu­ží­vá­ní stře­do­vých kom­po­zic tak změ­ny spo­čí­va­jí zejmé­na ve vyzně­ní fil­mu a v pou­ží­vá­ní nezvyk­lých žán­ro­vých pro­pri­et.

Komediální ladě­ní fil­mu totiž ten­to­krát výraz­ně ustu­pu­je mno­hem zasmu­ši­lej­ší nála­dě, jíž se oddá­va­jí jed­not­li­ví ztrá­pe­ní hrdi­no­vé řeší­cí vše­li­ja­ké osob­ní, rodin­né, vzta­ho­vé či pro­fes­ní kri­ze, čímž se Anderson v pod­sta­tě vra­cí ke koře­nům vlast­ní tvor­by. Žánrově zas popr­vé zabrousil do sci-fi, jímž vzdá­vá hold naiv­ním vědecko-fantastickým fil­mům a tele­viz­ním seri­á­lům z 50. let. Snímek mimo to obsa­hu­je napří­klad i prv­ky wes­ter­nu nebo ani­mo­va­ných gro­te­sek. V někte­rých ohle­dech je tak opro­ti před­cho­zím nedáv­ným poči­nům Wese Andersona znát v jeho sty­lu mír­ný odklon, přes­to ale reži­sér povět­ši­nou spí­še jen per­mu­tu­je vlast­ní dosa­vad­ní postu­py, než že by při­chá­zel vylo­že­ně s něčím novým.

Více na Kritiky.cz
Skopičiny kocoura Silvestra Oranžový kocourek Silvestr u žije babičky nedaleko ZOO. I když se má dobře, dostává mlíčk...
Komiks 57 ...
Osamělý svobodný muž – 96 ...
My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podo...
Devadesátkrát jinak - Může se Sophie za devadesát dnů změnit? Během posledního dne na střední škole dostane Sophie kopačky od svého přítele, protože je ...
Asteroid City – Recenze
Photo © 87 Productions / Focus Features

 

Jakožto oso­bi­tý autor­ský fil­mař je Wes Anderson stá­le věr­ný své typic­ké obra­zo­vé este­ti­ce, což je záro­veň jeho před­nos­tí i sla­bi­nou. Jeho fil­my jsou totiž na jed­nu stra­nu pořád ori­gi­nál­ní a výluč­né svým jed­not­ným sty­lem, na stra­nu dru­hou však čím dál zna­tel­ně­ji upa­da­jí do pou­hé maný­ry, kte­rá je pře­káž­kou k hlub­ší­mu pro­nik­nu­tí k posta­vám a jejich emo­cím. A prá­vě melan­cho­lic­ké posta­vy zaží­va­jí­cí magic­ky poe­tic­ké situ­a­ce nebo leh­ké záchvěvy hlu­bo­kých emo­cí býva­ly v jeho nej­lep­ších fil­mech spo­lu s výraz­nou a nápa­di­tou výtvar­nou for­mou tou nej­sil­něj­ší slož­kou.

 


Podívejte se na hodnocení Asteroid City na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53317 s | počet dotazů: 295 | paměť: 70069 KB. | 30.11.2023 - 13:05:06