Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

image003
image003
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Král hororů Alfred Hitchcock, bude tentokrát strašit diváky v kině Aero.
Král horo­rů Alfred Hitchcock, bude ten­to­krát stra­šit divá­ky v kině Aero.

Nově zrestau­ro­va­né fil­my Alfreda Hitchcocka ve špič­ko­vé kva­li­tě 2K – Okno do dvo­ra, Vertigo a Ptáci – inspi­ro­va­ly žiž­kov­ské kino Aero k uspo­řá­dá­ní samo­stat­né pře­hlíd­ky vybra­ných fil­mů toho­to legen­dár­ní­ho mis­tra napě­tí. Během pěti dnů, od pon­dě­lí 29. úno­ra do pát­ku 4. břez­na, si v Aeru v sed­mi kul­tov­ních fil­mech při­po­me­ne­me Jamese Stewarta, Caryho Granta, Grace Kelly a dal­ší herec­ké hvězdy zvuč­ných jmen. Kromě samot­ných pro­jek­cí se divá­ci mohou těšit na lek­tor­ské úvo­dy, spe­ci­ál­ní výsta­vu pla­ká­tů ze sbír­ky Terryho ponož­ky a fil­mo­vý kvíz o tema­tic­ké ceny.

„Filmovou kla­si­ku máme v Aeru rádi. Když jsme zjis­ti­li, že něko­lik Hitchcockových fil­mů bylo nově digi­tál­ně zrestau­ro­vá­no, nemoh­li jsme to nechat být. K digi­tál­ním kopi­ím jsme při­da­li ješ­tě kla­sic­ké 35mm, tak­že fanouš­ky vytří­be­né kine­ma­to­gra­fie čeka­jí vizu­ál­ní orgie,“ dodá­vá ředi­tel­ka kina Aero Zuzana Kameníková.
Před úter­ní pro­jek­cí fil­mu Okno do dvo­ra zahá­jí Aero také pra­vi­del­ný cyk­lus fil­mo­vých kví­zů, kte­ré bude kaž­dý měsíc pořá­dat ve spo­lu­prá­ci s Civalem a Mr. Hladem z fil­mo­vé­ho por­tá­lu Moviezone. První kvíz začne v úte­rý 1. břez­na v 19 hodin v kavár­ně kina Aero a bude logic­ky zce­la zasvě­cen tvor­bě Alfreda Hitchcocka. Na pět dvo­jic až tro­jic bude čekat 20 otá­zek na reži­sé­ro­vu tvor­bu a ten nej­lep­ší tým si ze sou­tě­že odne­se balí­ček hod­not­ných fil­mo­vých cen, kte­rý bude mimo jiné zahr­no­vat reprint slav­né­ho pla­ká­tu Zdeňka Zieglera k fil­mu Psycho. Ten bude během celé pře­hlíd­ky v pro­de­ji také na poklad­ně kina. Pro účast ve fil­mo­vém kví­zu je nut­né svůj tým pře­dem zare­gis­tro­vat na info@kinoaero.cz.
Lektorské úvo­dy a výsta­va ori­gi­nál­ních fil­mo­vých pla­ká­tů

Každá z pro­jek­cí bude dopl­ně­na spe­ci­ál­ním lek­tor­ským úvo­dem od fil­mo­vých odbor­ní­ků. Pozvání na

pře­hlíd­ku při­jal fil­mo­vý his­to­rik Věroslav Hába, kte­rý ve stře­du 3. břez­na uve­de sní­mek Cizinci ve vla­ku a v pátek 4. břez­na poté film Psycho.

Filmová galan­te­rie Terryho ponož­ky při­pra­vi­la pro pře­hlíd­ku spe­ci­ál­ní výsta­vu fil­mo­vých pla­ká­tů k Hitchcockovým fil­mům. Složená bude z čes­ko­slo­ven­ských a pol­ských pla­ká­tů z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let a zbru­su nových kous­ků od stu­den­tů čes­kých vyso­kých odbor­ných škol. Jako bonus pak bude vysta­ven reprint pla­ká­tu legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho desig­né­ra Saula Basse k fil­mu Vertigo z roku 1958.

ALFRED HITCHCOCK UVÁDÍ...

pon­dě­lí, 29. úno­ra

20:30 Na sever seve­ro­zá­pad­ní lin­kou // North by Northwest (1959)

úte­rý, 1. břez­na

20:30 Okno do dvo­ra // Rear Window (1954)

stře­da, 2. břez­na

20:30 Vertigo (1958)

čtvr­tek, 3. břez­na

20:30 Ptáci // The Birds (1963)

22:45 Cizinci ve vla­ku // Strangers on a Train (1951)

pátek, 4. břez­na
20:30 Psycho (1960)

22:45 Vražda na objed­náv­ku // Dial M for Murder (1954)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56935 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72075 KB. | 19.04.2024 - 11:35:18