Kritiky.cz > Horory > Apollo 18 (2011)

Apollo 18 (2011)

rp Apollo 18 28201129.jpg
rp Apollo 18 28201129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak teď už víme, proč se lidé radě­ji nevrá­ti­li na Měsíc. Vesmírné found foo­tage pro fan­dy toho­to sub­žán­ru jako stvo­ře­né…


Když ame­ric­ká NASA uved­la pro­hlá­še­ní, že se mise Apollo 18, 19 a 20 ruší z náklad­ných finanč­ních důvo­dů, vypa­da­lo to, že už pěk­ně dlou­ho zno­vu lid­ská noha nevkro­čí na Měsíc – tedy hlav­ně ta ame­ric­ká. Nikdo však neměl ani tuše­ní, co za tím sku­teč­ně bylo a hlav­ně to, že jeden taj­ný start ješ­tě pro­bě­hl, samo­zřej­mě bez infor­mo­vá­ní veřej­nos­ti a dopa­dl kata­stro­fou. Tříčlenná posád­ka Apolla 18 ve slo­že­ní Nathan Walker, Ben Anderson a John Grey sku­teč­ně taj­ně odstar­to­va­la, no a zatím­co prv­ní dva jme­no­va­ní měli za úkol na Měsíci nain­sta­lo­vat zaří­ze­ní PSD-5 pro detek­ci odpa­lů mezi­kon­ti­nen­tál­ních balis­tic­kých raket z úze­mí SSSR či jiné země, Grey zůstal ve Freedom na orbi­tě. Jeho kole­go­vé se však záhy dosta­nou do pro­blé­mů, kte­ré vyús­tí v obrov­skou tragé­dii. Ukáže se totiž, že na Měsíci žije podiv­ná agre­siv­ní for­ma živo­ta a vede­ní NASA i minis­ter­stvo obra­ny o něm celou tu dobu vědě­lo…


Režie: Gonzalo López-Gallego

Rok výro­by: 2011
Délka: 86 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Warren Christie...(Ben Anderson)
Lloyd Owen...(Nathan „Nate“ Walker)
Ryan Robbins...(John Grey)
...a dal­ší


Found foo­tage sice nikdy nepa­t­řil a ani nebu­de pat­řit mezi moje oblí­be­né fil­mo­vé sub­žán­ry, ale i mezi tou zápla­vou totál­ních kra­vin nato­če­ných ruč­ní kame­rou se tu a tam obje­vil něja­ký ten oprav­du solid­ní film. Tento ovšem mezi ty nej­lep­ší roz­hod­ně pat­řit nebu­de, přes­to nemůžu říci, že by nešlo ale­spoň o prů­měr­nou podí­va­nou se zají­ma­vým obsa­hem. Už jsme tu měli found foo­tage se zom­bie i démo­nic­kou apo­ka­ly­p­sou, puto­va­li jsme za kani­ba­ly či čaro­děj­ni­cí, sle­do­va­li hro­ma­du stra­ši­del­ných domů, ale Vesmír mi na tom­to dlou­hém sezna­mu ješ­tě chy­běl.
Gonzalo López-Gallego sice zřej­mě nikdy nebu­de pat­řit mezi TOP reži­sé­ry, ale už jsem měl tu mož­nost od něj vidět pár fil­mů, tak­že jsem taky věděl, že nejde o žád­né­ho vylo­že­né­ho bří­di­la. A nezkla­mal ani ten­to­krát. S daným téma­tem si doká­zal v rám­ci svých ome­ze­ných mož­nos­tí vcel­ku pora­dit, poda­ři­lo se mu navo­dit i jakž­takž sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru a během sle­do­vá­ní toho­to fil­mu, jsem se ani moc nenu­dil. Je sice prav­da, že ta roz­tře­se­ná kame­ra, neu­stá­lé šumě­ní, bli­ká­ní a tu a tam čer­ná obra­zov­ka mi čás­teč­ně lez­li na ner­vy – ale to už je úděl vět­ši­ny found foo­tage kous­ků, tak­že žád­né pře­kva­pe­ní.
Alfou a omegou byla vět­ši­na dia­lo­gů. Zatímco někte­ré z nich byli i doce­la vtip­né (sou­kro­mé roz­ho­vo­ry čle­nů posád­ky – kupří­kla­du o žra­ní pikant­ních papri­ček a násled­né­mu pále­ní při­ro­ze­ní jed­no­ho z kos­mo­nau­tů), jiné byli mís­ty i dost otrav­né. Dokonce se dočká­me i něko­li­ka zábě­rů na mimo­zem­ské tvo­ry, kte­ří obý­va­jí Měsíc a mají podo­bu kame­nů (násled­ně jakých si cho­bot­ni­co­vých para­zi­tů podob­ným těm z Vetřelce). Škoda, že se na scé­ně neob­je­vi­li víc­krát. Rozhodně byli oži­ve­ním. No a v nepo­sled­ní řadě nesmě­lo chy­bět ani rýpnu­tí do SSSR.
Apollo 18 se svým fik­tiv­ním pří­bě­hem se sice nikdy nedo­čká tako­vých ova­cí, jako hopsá­ní Neila Armstronga v oné době kdy se pro­šel coby prv­ní člo­věk po Měsíci, ale mezi pří­z­niv­ci found foo­tage se jis­tě pár zary­tých fan­dů najde. Úplně k zaho­ze­ní ten­to film urči­tě není.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49938 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71473 KB. | 22.06.2024 - 17:25:14