Kritiky.cz > Profily postav > Castle na zabití: Richard „Rick“ Castle

Castle na zabití: Richard „Rick“ Castle

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Richard „Rick“ Castle

„Existují tva typy lidí, co celý den pře­mýš­le­jí, jak zabít člověka....psychopati a auto­ři detektivek...já jsem ten, kte­ré­mu za to pla­tí víc.“

Richard „Rick“ Castle

Richard „Rick“ Edgar Castle, naro­ze­ný jako Richard Alexander Rogers, je autor detek­tiv­ních best­selle­rů pra­cu­jí­cí bokem jako dob­ro­vol­ný civil­ní kon­zul­tant pro 12. Okrsek a krát­ce jako sou­kro­mé očko (Private Investigator).

Ačkoli se jme­nu­je Richard, prak­tic­ky vždyc­ky je oslo­vo­ván Castle. Je jedi­ným synem Marthy Rrogers a muže zná­mé­ho jako Jackson Hunt a také otcem Alexis Castle. Je pra­cov­ním part­ne­rem a man­že­lem šéf­ky oddě­le­ní vražd, detek­ti­va Kate Beckett, tím pádem je taky par­ťá­kem obou dal­ších detek­ti­vů, Kevina Ryana a Javiera Esposita.

Osobní his­to­rie...

Richard Alexander Rodgers se naro­dil Marthě Rogersové a špi­o­no­vi zná­mé­mu jako Jackson Hunt prv­ní­ho dub­na 1969, krát­ce po půl­no­ci. Díky datu naro­ze­ní mu Martha říka­la aprí­lo­vé dítě, a na jeho naro­ze­ni­ny si s ním sed­la a sdě­li­la mu, že je ado­p­to­va­ný. Hned to vza­la zpát­ky, pro­to­že Richard to vzal váž­ně.

Protože jeho mat­ka byla spo­le­čen­sky vel­mi aktiv­ní a měla krát­kou kari­é­ru, zvy­kl si na to do té méry, že se vlast­ně on sta­ral o ní, pro­to­že vět­ši­nou se spí­še prá­vě jeho mat­ka dostá­va­la do pro­blé­mů. Krom toho měl i něko­lik chův, kte­ré na něj dohlí­že­ly - vět­ši­nou trá­vi­ly čas kou­ká­ním na tele­vi­zi, kde se pořad One Life to Live stal Richardovi inspi­ra­cí k prv­ní­mu romá­nu.

Richard nikdy nepo­znal své­ho otce a původ­ně neměl ani důvo­dy po něm pát­rat. Odůvodnil to tím, že se s otcem nikdy nese­tkal a nikdy neměl muž­skou posta­vu ve vlast­ním živo­tě (respek­ti­ve jich měl dost vzhle­dem k čas­tým vzta­hům jeho mat­ky), tak­že jeho absen­ci necí­tí jako ztrá­tu. Podle vlast­ní­ho živo­to­pi­su na webu mu mat­ka vždy o naro­ze­ni­nách jem­ně řek­la, že nemá tuše­ní, kdo je jeho otec. Rickovi to nikdy neva­di­lo, pro­to­že si mohl před­sta­vo­vat, koho chtěl.

Nicméně mu Martha také jed­nou řek­la, že noc, kdy potka­la jeho otce, byla „záži­tek na celý život“. Richarda otrá­ví spe­ku­la­ce Javiera Esposita, že jeho otec byl mezi něko­li­ka dal­ší­mi, se kte­rý­mi teh­dy spa­la, což by při­po­mí­na­lo sní­mek Mamma Mia. Kapitán Roy Montgomery si mys­lel, že Richard by mohl mít tro­chu poli­cej­ní krve někde ve svém rodokme­nu.

V dospě­los­ti zjis­tí, že je mož­né, že jeho otec mohl být u CIA, pro­to­že by to vysvět­lo­va­lo jeho zmi­ze­ní.

Richard Castle a Jackson Hunt...

Rick prav­dě­po­dob­ně strá­vil vět­ši­nu dět­ství v Městské knihov­ně New Yorku, kde se nau­čil rych­ločte­ní a zami­lo­val si kla­sic­kou lite­ra­tu­ru - hlav­ně Edgara Allana Poea, Arthura Conana Doyla a Carolyn Keene.

Jako dítě napsal něko­lik pří­bě­hů pro vlast­ní poba­ve­ní, někdy pro přá­te­le. Začínal „hrubý­mi“ thrille­ry a lite­ra­tu­rou fak­tu, ale cítil se žán­ry ome­zo­ván. Proto se vrá­til k fik­ci, kte­rá děsi­la jeho spo­lu­žá­ky dosta­teč­ně na to, aby si Richard uvě­do­mil, že je scho­pen vyvo­lá­vat emo­ce a mani­pu­lo­vat jimi - znám­ka dob­ré­ho vypra­vě­če.

Když se dostal do puber­ty, ztra­til zájem o čet­bu, čímž zača­lo jeho tvr­do­hla­vé obdo­bí. Nakonec se ale vrá­til jak ke čte­ní, tak i psa­ní.

V osmé tří­dě se zakou­kal do Sherry Ort, kte­rá mu „zlo­mi­la srd­ce, ukradla pení­ze na oběd a pak se tomu smá­la s kama­rá­dy.“

Ve 14 letech přestou­pil na Edgewyck Academy. Ze stes­ku po domo­vě a bez přá­tel se vrhl na psa­ní. Redaktor míst­ní­ho lite­rár­ní­ho časo­pi­su Damien Westlake vzal Ricka pod svá kří­d­la. Byl prv­ním člo­vě­kem, kte­rý roze­znal jeho talent, vedl ho a dodá­val mu odva­hu. Od té doby se Rick díval na své­ho kamrá­da jako na hrdi­nu. I o dese­ti­le­tí poz­dě­ji to s Richardem tro­chu otře­se, když si na tenhle pří­běh vzpo­me­ne. Castle o sobě také tvr­dí, že byl mini­mál­ně jed­nou vylou­čen z New Yorkských aka­de­mic­kých insti­tu­cí.

Během svých prv­ních let na střed­ní měl pří­tel­ky­ni Lizzie, se kte­rou se ale roze­šel.

Během prv­ní­ho roku na vyso­ké se zami­lo­val na mejda­nu do Allison, ale nikdy ji už nevi­děl, i když strá­vil zhru­ba rok sna­hou ji najít. Stále na ní čas­to mys­lí.

V jed­nom momen­tě si změ­nil své legál­ní jmé­no na Richard Edgar Castle s pro­střed­ním jmé­nem jako poctou Edgaru Allanu Poeovi.

Během vyso­ko­škol­ské psa­cí kari­é­ry trá­vil hod­ně času v hos­po­dě Old Haunt, pro­to­že její atmo­sfé­ra mu pomá­ha­la psát. V boxu toho­to pod­ni­ku napsal i prv­ní román V deš­ti kulek. Jeho fot­ka stá­le visí na míst­ní Zdi slá­vy.

Jeho prvo­ti­na byla mno­ho­krát odmít­nu­ta, než se Black Pawn nako­nec roz­ho­dl ji vydat. Brzy se sta­la best­selle­rem. Rick prav­dě­po­dob­ně roz­há­zel všech­ny pení­ze hono­rá­ře během půl roku. Dopis o prv­ním odmít­nu­tí ruko­pi­su si nechal zará­mo­vat a visí mu nad sto­lem jako při­po­mín­ka moti­va­ce.

Při psa­ní série Derricka Storma se inspi­ro­val Sohií Turnerovou, taj­nou agent­kou CIA a prv­ní múzou, kte­rou pou­žil jako základ pro posta­vu, Claru Strike. Jejich vztah začal podob­ně jako ten s Cate Beckettovou, ale nevy­dr­žel, ačko­li oba se ješ­tě svým způ­so­bem o dru­hé­ho zají­ma­jí.

Nakonec potkal Rick Ginu Cowell, svou kniž­ní agent­ku, se kte­rou ho sezná­mi­la Martha. Požádal ji o ruku během letu balo­nem v úno­ru.

Jakožto rodin­ný typ pro­ká­zal Richard vel­ký talent být otcem i synem dvě­ma význam­ným ženám své­ho živo­ta: dce­ři Alexis, kte­rá vzhle­dem ke své brz­ké dospě­los­ti fun­gu­je čas­to jako rodič pro oba, a mat­ce Marthě, kte­rou pozval, ať s nimi zůsta­ne poté, co ji pod­vá­děl její exman­žel. V sou­čas­nos­ti žijí ve vel­kém bytě na adre­se 595 Broome Street v Soho.

Castle hra­je čas­to poker s dal­ší­mi zná­mý­mi auto­ry - Jamesem Pattersonem, Stephenem J. Cannellym, Dennisem Lehanem a Michaelem Connellym. Kromě toho jsou dob­ří přá­te­lé se sta­ros­tou měs­ta, Robertem Weldonem, kte­rý mu jako fanou­šek jeho knih rád vychá­zí vstříc.

Roku 2003 byl zatčen pro výtrž­nic­tví a odpor při zatý­ká­ní. Během inci­den­tu ukra­dl nahý poli­cej­ní­ho koně (zmí­ně­no v Pilotu). Nahotu obha­jo­val tím, že bylo jaro. Díky přá­tel­ství se sta­ros­tou z pří­pa­du vybrus­lil.

Během jed­né návštěvy Sapphiru v Atlantic City Castle nedo­pat­ře­ním zapá­lil mat­ra­ci a po jeho návštěvě byly záclo­ny upatla­né mar­me­lá­dou. Vzpomíná na to jako na „vtip­nou noc“.

Postava Derricka Storma ho nako­nec zača­la nudit, tak­že své­ho hrdi­nu zabil (pocti­vě, kul­kou mezi oči), což vyús­ti­lo v nevo­li fanouš­ků. Mnoho z nich pro­hlá­si­lo, že ho mohl jen zmr­za­čit.

Osobnost...

„Záhady, vraž­dy a hazard...moje tří oblí­be­né kra­to­chví­le...“

Richard Castle

Castle je čas­to před­sta­vo­ván jako nedo­spě­lý a dětin­ský, ale vel­mi okouz­lu­jí­cí. Je zná­mým svůd­ní­kem, obvykle flir­tu­je s vět­ši­nou žen, kte­ré potká a s obli­bou se jim pode­pi­su­je do výstři­hu.

Přes úvod­ní dětin­skost uká­zal Castle během seri­á­lu znač­nou hloub­ku posta­vy a vývoj cha­rak­te­ru. Ačkoli má cit pro detai­ly a vel­mi dob­ře dává věci do sou­vis­los­tí, Kate Beckett ho musí stře­žit v momen­tech, kdy se nechá­vá uná­šet svou před­sta­vi­vos­tí, kte­ré chy­bí fak­ta.

Teprve na kon­ci sed­mé série je vyje­ven jeho původ­ní motiv, proč se stal spi­so­va­te­lem detek­ti­vek.

Vzhled...

Obecně je popsán jako „robust­ně pohled­ný“, čemuž už pro­padlo mno­ho žen. Má mod­ré oči a tma­vě hně­dé vla­sy. Většinou nosí přes koši­li sako a kabát.

Pravidelně se umis­ťu­je v hor­ních příč­kách New Yorského sezna­mu Svobodných mlá­den­ců.

Dovednosti...

Kromě sluš­ným zna­los­tem z růz­ných obo­rů uká­zal, že je vel­mi schop­ný stře­lec a umí se ubrá­nit. Dokonce pora­zil ve střel­bě Beckettovou, kdy původ­ně pra­vi­del­ně míjel, ale když se vsa­di­li, nasá­zel tři rány neo­myl­ně na střed.

Při stře­tu se séri­o­vým vra­hem Scottem Dunnem mu dokon­ce vystře­lil zbraň z ruky (pak tvr­dil, že mířil na hla­vu). Zmlátil Hala Lockwooda i Dicka Coonana, přes­to­že dru­hý na něj mířil zbra­ní - oba byli tvr­dí, tré­no­va­ní pro­fe­si­o­nál­ní vra­zi.

Jerryho Tysona stře­lil do prsou i teh­dy, když pou­ží­val Beckettovou jako živý štít. Několikrát pou­žil napros­to pro­fe­si­o­nál­ně taser, tak­že zná základ­ní poli­cej­ní výba­vu.

Krom toho umí šer­mo­vat a pra­vi­del­ně boju­je s Alexis. Mimo obra­zov­ku uká­zal, že se vyzná i v muče­ní. Když byla Alexis une­se­na, Castle vyslý­chá Douglase Stevene. Ten mu odmít­ne coko­li říct, ale poz­dě­ji sly­ší­me Stevense řvát boles­tí a Castle infor­ma­ce zís­ká.

Je vel­mi dob­rý v Texas Hold´Em Poker a s obli­bou říká, že má téměř neči­tel­nou tvář.

Vztah...

Jeho vztah s Kate Beckett začal jako divo­ké a nuce­né part­ner­ství, když se Richard roz­ho­dl, že potře­bu­je inspi­ra­ci pro Nikki Heat. Po něko­li­ka uza­vře­ných pří­pa­dech mezi nimi vznik­lo jis­té pou­to a přá­tel­ství ve sty­lu „co se škád­lí­vá, rádo se mívá“, ze kte­ré­ho si jejich oko­lí rádo dělá legra­ci. Toto přá­tel­ství se nako­nec posu­nu­lo - oba k tomu dru­hé­mu něco cíti­li, ale byli v růz­ných fázích při­zná­ní sobě samým.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PMN15. června 2012 Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v soutěžní sekci losangeleského filmového festivalu Los Angeles Film Festival, kde bude uveden 17. […] Posted in Články
  • Ninja Theory prezentuje Senua's Saga: Hellblade II na...11. února 2021 Ninja Theory prezentuje Senua's Saga: Hellblade II na... Ninja Theory prezentuje Senua's Saga: Hellblade II na novém obrázku. Titul postavený na technologii Unreal Engine 5 má představovat skutečný next-gen a ukázat, čeho je Xbox Series X schopný. Posted in Krátké herní aktuality
  • Aenigma (1987)22. listopadu 2011 Aenigma (1987) Ponížit svou spolužačku se nevyplácí, nikdy totiž nevíte, jak se vám pomstí! Vše začalo vymyšleným randem, které mělo pobavit zbytek spolužaček. Narafičili pro Kathy schůzku s učitelem […] Posted in Horory
  • #DP100: Snow, Glass, Apples9. října 2020 #DP100: Snow, Glass, Apples Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Neil Gaiman Kresba: Colleen Doran Nemohu ani popsat, jaký to pro mě byl pocit, když jsem následující recenzi mohl dopsat, protože jsem […] Posted in Recenze komiksů
  • Jen na skok8. září 2022 Jen na skok Obstojný a neurážející Thriller z Netflixu. Režisér Babak Anvari je pro mne celkem břídil. Jeho dva hororové zářezy jsem protrpěl ( Under the Shadow a Wounds), ale jeho třetí film je […] Posted in Krátké recenze
  • Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená23. února 2019 Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená Tvrdnutí břicha v těhotenství potká nejednu ženu. Jestliže vás tato situace vyděsila, není se čemu divit, zvlášť tehdy pokud se jedná o vaše první dítě. Kromě toho může být tvrdé břicho […] Posted in Zajímavosti
  • Halloween zabíjí (2021)16. října 2021 Halloween zabíjí (2021) Evil is not dying Tonight.Hmm no nejsem tak naštvaný jak ostatní, ale rozhodně jsem čekal více. Halloween z roku 2018 byl o level výše téměř ve všech ohledech.Když je Michael Myers na […] Posted in Krátké recenze
  • House of Usher (2009)20. listopadu 2012 House of Usher (2009) První gay horor, který jsem kdy viděl a doufám, že i poslední! Victor Reynolds přijíždí na návštěvu ke svému příteli Roderickovi Usherovi. Jeho dávný přítel ho požádal o naléhavou […] Posted in Horory
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […] Posted in Recenze knih
  • Nový trailer+ plakát k Kingsman: První miseTrailer:...21. června 2020 Nový trailer+ plakát k Kingsman: První miseTrailer:... Nový trailer+ plakát k Kingsman: První miseTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=5zdBG-iGfes Posted in Krátké aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34542 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71479 KB. | 23.06.2024 - 07:58:44