Kritiky.cz > Profily postav > Castle na zabití: Richard „Rick“ Castle

Castle na zabití: Richard „Rick“ Castle

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Richard „Rick“ Castle

„Existují tva typy lidí, co celý den pře­mýš­le­jí, jak zabít člověka....psychopati a auto­ři detektivek...já jsem ten, kte­ré­mu za to pla­tí víc.“

Richard „Rick“ Castle

Richard „Rick“ Edgar Castle, naro­ze­ný jako Richard Alexander Rogers, je autor detek­tiv­ních best­selle­rů pra­cu­jí­cí bokem jako dob­ro­vol­ný civil­ní kon­zul­tant pro 12. Okrsek a krát­ce jako sou­kro­mé očko (Private Investigator).

Ačkoli se jme­nu­je Richard, prak­tic­ky vždyc­ky je oslo­vo­ván Castle. Je jedi­ným synem Marthy Rrogers a muže zná­mé­ho jako Jackson Hunt a také otcem Alexis Castle. Je pra­cov­ním part­ne­rem a man­že­lem šéf­ky oddě­le­ní vražd, detek­ti­va Kate Beckett, tím pádem je taky par­ťá­kem obou dal­ších detek­ti­vů, Kevina Ryana a Javiera Esposita.

Osobní his­to­rie...

Richard Alexander Rodgers se naro­dil Marthě Rogersové a špi­o­no­vi zná­mé­mu jako Jackson Hunt prv­ní­ho dub­na 1969, krát­ce po půl­no­ci. Díky datu naro­ze­ní mu Martha říka­la aprí­lo­vé dítě, a na jeho naro­ze­ni­ny si s ním sed­la a sdě­li­la mu, že je ado­p­to­va­ný. Hned to vza­la zpát­ky, pro­to­že Richard to vzal váž­ně.

Protože jeho mat­ka byla spo­le­čen­sky vel­mi aktiv­ní a měla krát­kou kari­é­ru, zvy­kl si na to do té méry, že se vlast­ně on sta­ral o ní, pro­to­že vět­ši­nou se spí­še prá­vě jeho mat­ka dostá­va­la do pro­blé­mů. Krom toho měl i něko­lik chův, kte­ré na něj dohlí­že­ly - vět­ši­nou trá­vi­ly čas kou­ká­ním na tele­vi­zi, kde se pořad One Life to Live stal Richardovi inspi­ra­cí k prv­ní­mu romá­nu.

Richard nikdy nepo­znal své­ho otce a původ­ně neměl ani důvo­dy po něm pát­rat. Odůvodnil to tím, že se s otcem nikdy nese­tkal a nikdy neměl muž­skou posta­vu ve vlast­ním živo­tě (respek­ti­ve jich měl dost vzhle­dem k čas­tým vzta­hům jeho mat­ky), tak­že jeho absen­ci necí­tí jako ztrá­tu. Podle vlast­ní­ho živo­to­pi­su na webu mu mat­ka vždy o naro­ze­ni­nách jem­ně řek­la, že nemá tuše­ní, kdo je jeho otec. Rickovi to nikdy neva­di­lo, pro­to­že si mohl před­sta­vo­vat, koho chtěl.

Nicméně mu Martha také jed­nou řek­la, že noc, kdy potka­la jeho otce, byla „záži­tek na celý život“. Richarda otrá­ví spe­ku­la­ce Javiera Esposita, že jeho otec byl mezi něko­li­ka dal­ší­mi, se kte­rý­mi teh­dy spa­la, což by při­po­mí­na­lo sní­mek Mamma Mia. Kapitán Roy Montgomery si mys­lel, že Richard by mohl mít tro­chu poli­cej­ní krve někde ve svém rodokme­nu.

V dospě­los­ti zjis­tí, že je mož­né, že jeho otec mohl být u CIA, pro­to­že by to vysvět­lo­va­lo jeho zmi­ze­ní.

Richard Castle a Jackson Hunt...

Rick prav­dě­po­dob­ně strá­vil vět­ši­nu dět­ství v Městské knihov­ně New Yorku, kde se nau­čil rych­ločte­ní a zami­lo­val si kla­sic­kou lite­ra­tu­ru - hlav­ně Edgara Allana Poea, Arthura Conana Doyla a Carolyn Keene.

Jako dítě napsal něko­lik pří­bě­hů pro vlast­ní poba­ve­ní, někdy pro přá­te­le. Začínal „hrubý­mi“ thrille­ry a lite­ra­tu­rou fak­tu, ale cítil se žán­ry ome­zo­ván. Proto se vrá­til k fik­ci, kte­rá děsi­la jeho spo­lu­žá­ky dosta­teč­ně na to, aby si Richard uvě­do­mil, že je scho­pen vyvo­lá­vat emo­ce a mani­pu­lo­vat jimi - znám­ka dob­ré­ho vypra­vě­če.

Když se dostal do puber­ty, ztra­til zájem o čet­bu, čímž zača­lo jeho tvr­do­hla­vé obdo­bí. Nakonec se ale vrá­til jak ke čte­ní, tak i psa­ní.

V osmé tří­dě se zakou­kal do Sherry Ort, kte­rá mu „zlo­mi­la srd­ce, ukradla pení­ze na oběd a pak se tomu smá­la s kama­rá­dy.“

Ve 14 letech přestou­pil na Edgewyck Academy. Ze stes­ku po domo­vě a bez přá­tel se vrhl na psa­ní. Redaktor míst­ní­ho lite­rár­ní­ho časo­pi­su Damien Westlake vzal Ricka pod svá kří­d­la. Byl prv­ním člo­vě­kem, kte­rý roze­znal jeho talent, vedl ho a dodá­val mu odva­hu. Od té doby se Rick díval na své­ho kamrá­da jako na hrdi­nu. I o dese­ti­le­tí poz­dě­ji to s Richardem tro­chu otře­se, když si na tenhle pří­běh vzpo­me­ne. Castle o sobě také tvr­dí, že byl mini­mál­ně jed­nou vylou­čen z New Yorkských aka­de­mic­kých insti­tu­cí.

Během svých prv­ních let na střed­ní měl pří­tel­ky­ni Lizzie, se kte­rou se ale roze­šel.

Během prv­ní­ho roku na vyso­ké se zami­lo­val na mejda­nu do Allison, ale nikdy ji už nevi­děl, i když strá­vil zhru­ba rok sna­hou ji najít. Stále na ní čas­to mys­lí.

V jed­nom momen­tě si změ­nil své legál­ní jmé­no na Richard Edgar Castle s pro­střed­ním jmé­nem jako poctou Edgaru Allanu Poeovi.

Během vyso­ko­škol­ské psa­cí kari­é­ry trá­vil hod­ně času v hos­po­dě Old Haunt, pro­to­že její atmo­sfé­ra mu pomá­ha­la psát. V boxu toho­to pod­ni­ku napsal i prv­ní román V deš­ti kulek. Jeho fot­ka stá­le visí na míst­ní Zdi slá­vy.

Jeho prvo­ti­na byla mno­ho­krát odmít­nu­ta, než se Black Pawn nako­nec roz­ho­dl ji vydat. Brzy se sta­la best­selle­rem. Rick prav­dě­po­dob­ně roz­há­zel všech­ny pení­ze hono­rá­ře během půl roku. Dopis o prv­ním odmít­nu­tí ruko­pi­su si nechal zará­mo­vat a visí mu nad sto­lem jako při­po­mín­ka moti­va­ce.

Při psa­ní série Derricka Storma se inspi­ro­val Sohií Turnerovou, taj­nou agent­kou CIA a prv­ní múzou, kte­rou pou­žil jako základ pro posta­vu, Claru Strike. Jejich vztah začal podob­ně jako ten s Cate Beckettovou, ale nevy­dr­žel, ačko­li oba se ješ­tě svým způ­so­bem o dru­hé­ho zají­ma­jí.

Nakonec potkal Rick Ginu Cowell, svou kniž­ní agent­ku, se kte­rou ho sezná­mi­la Martha. Požádal ji o ruku během letu balo­nem v úno­ru.

Jakožto rodin­ný typ pro­ká­zal Richard vel­ký talent být otcem i synem dvě­ma význam­ným ženám své­ho živo­ta: dce­ři Alexis, kte­rá vzhle­dem ke své brz­ké dospě­los­ti fun­gu­je čas­to jako rodič pro oba, a mat­ce Marthě, kte­rou pozval, ať s nimi zůsta­ne poté, co ji pod­vá­děl její exman­žel. V sou­čas­nos­ti žijí ve vel­kém bytě na adre­se 595 Broome Street v Soho.

Castle hra­je čas­to poker s dal­ší­mi zná­mý­mi auto­ry - Jamesem Pattersonem, Stephenem J. Cannellym, Dennisem Lehanem a Michaelem Connellym. Kromě toho jsou dob­ří přá­te­lé se sta­ros­tou měs­ta, Robertem Weldonem, kte­rý mu jako fanou­šek jeho knih rád vychá­zí vstříc.

Roku 2003 byl zatčen pro výtrž­nic­tví a odpor při zatý­ká­ní. Během inci­den­tu ukra­dl nahý poli­cej­ní­ho koně (zmí­ně­no v Pilotu). Nahotu obha­jo­val tím, že bylo jaro. Díky přá­tel­ství se sta­ros­tou z pří­pa­du vybrus­lil.

Během jed­né návštěvy Sapphiru v Atlantic City Castle nedo­pat­ře­ním zapá­lil mat­ra­ci a po jeho návštěvě byly záclo­ny upatla­né mar­me­lá­dou. Vzpomíná na to jako na „vtip­nou noc“.

Postava Derricka Storma ho nako­nec zača­la nudit, tak­že své­ho hrdi­nu zabil (pocti­vě, kul­kou mezi oči), což vyús­ti­lo v nevo­li fanouš­ků. Mnoho z nich pro­hlá­si­lo, že ho mohl jen zmr­za­čit.

Osobnost...

„Záhady, vraž­dy a hazard...moje tří oblí­be­né kra­to­chví­le...“

Richard Castle

Castle je čas­to před­sta­vo­ván jako nedo­spě­lý a dětin­ský, ale vel­mi okouz­lu­jí­cí. Je zná­mým svůd­ní­kem, obvykle flir­tu­je s vět­ši­nou žen, kte­ré potká a s obli­bou se jim pode­pi­su­je do výstři­hu.

Přes úvod­ní dětin­skost uká­zal Castle během seri­á­lu znač­nou hloub­ku posta­vy a vývoj cha­rak­te­ru. Ačkoli má cit pro detai­ly a vel­mi dob­ře dává věci do sou­vis­los­tí, Kate Beckett ho musí stře­žit v momen­tech, kdy se nechá­vá uná­šet svou před­sta­vi­vos­tí, kte­ré chy­bí fak­ta.

Teprve na kon­ci sed­mé série je vyje­ven jeho původ­ní motiv, proč se stal spi­so­va­te­lem detek­ti­vek.

Vzhled...

Obecně je popsán jako „robust­ně pohled­ný“, čemuž už pro­padlo mno­ho žen. Má mod­ré oči a tma­vě hně­dé vla­sy. Většinou nosí přes koši­li sako a kabát.

Pravidelně se umis­ťu­je v hor­ních příč­kách New Yorského sezna­mu Svobodných mlá­den­ců.

Dovednosti...

Kromě sluš­ným zna­los­tem z růz­ných obo­rů uká­zal, že je vel­mi schop­ný stře­lec a umí se ubrá­nit. Dokonce pora­zil ve střel­bě Beckettovou, kdy původ­ně pra­vi­del­ně míjel, ale když se vsa­di­li, nasá­zel tři rány neo­myl­ně na střed.

Při stře­tu se séri­o­vým vra­hem Scottem Dunnem mu dokon­ce vystře­lil zbraň z ruky (pak tvr­dil, že mířil na hla­vu). Zmlátil Hala Lockwooda i Dicka Coonana, přes­to­že dru­hý na něj mířil zbra­ní - oba byli tvr­dí, tré­no­va­ní pro­fe­si­o­nál­ní vra­zi.

Jerryho Tysona stře­lil do prsou i teh­dy, když pou­ží­val Beckettovou jako živý štít. Několikrát pou­žil napros­to pro­fe­si­o­nál­ně taser, tak­že zná základ­ní poli­cej­ní výba­vu.

Krom toho umí šer­mo­vat a pra­vi­del­ně boju­je s Alexis. Mimo obra­zov­ku uká­zal, že se vyzná i v muče­ní. Když byla Alexis une­se­na, Castle vyslý­chá Douglase Stevene. Ten mu odmít­ne coko­li říct, ale poz­dě­ji sly­ší­me Stevense řvát boles­tí a Castle infor­ma­ce zís­ká.

Je vel­mi dob­rý v Texas Hold´Em Poker a s obli­bou říká, že má téměř neči­tel­nou tvář.

Vztah...

Jeho vztah s Kate Beckett začal jako divo­ké a nuce­né part­ner­ství, když se Richard roz­ho­dl, že potře­bu­je inspi­ra­ci pro Nikki Heat. Po něko­li­ka uza­vře­ných pří­pa­dech mezi nimi vznik­lo jis­té pou­to a přá­tel­ství ve sty­lu „co se škád­lí­vá, rádo se mívá“, ze kte­ré­ho si jejich oko­lí rádo dělá legra­ci. Toto přá­tel­ství se nako­nec posu­nu­lo - oba k tomu dru­hé­mu něco cíti­li, ale byli v růz­ných fázích při­zná­ní sobě samým.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Christine (1983)6. února 2015 Christine (1983) I auta dokáží žárlit! Potom se jim však raději kliďte z cesty… Arnie je ve svém okolí vnímán jako hotový outsider. Přestože je chytrý nemá moc velký úspěch u […] Posted in Horory
  • Manželské okovy - opravdu silný příběh12. listopadu 2018 Manželské okovy - opravdu silný příběh Máte rádi romány Kláry Janečkové? Chcete zažít opravdu silný příběh a trochu se i bát? Neváhejte a sáhněte po novince Manželské okovy. Rozhodně nebudete litovat.  Sofie po otcově smrti a […] Posted in Recenze knih
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […] Posted in Recenze knih
  • ...23. června 2020 ... 78. ročník Zlatých glóbů proběhne 28. 2. 2021 Posted in Krátké aktuality
  • Pán prstenů: Společenstvo Prstenu24. září 2020 Pán prstenů: Společenstvo Prstenu Hlavním hrdinou je hobit Frodo Pytlík (Elijah Wood), který se ve své vlastní domovině zvané Středozemě dostal do samotného centra bitvy mytických proporcí. Bude muset během svého putování […] Posted in Retro filmové recenze
  • JUMANJI: THE NEXT LEVEL1. července 2019 JUMANJI: THE NEXT LEVEL Dnes měl premiéru trailer na 3. díl filmové série Jumanji - JUMANJI: THE NEXT LEVEL. Hlavní čtyři role si zopakuje čtveřice herců Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black a Kevin Hart, […] Posted in Trailery
  • Titulky k American Housewife S05E02 - Psych10. listopadu 2020 Titulky k American Housewife S05E02 - Psych Z Katie se stává stíhačka vlastních i cizích dětí. O manželovi ani nemluvě. Ty vlastní doufají, že si najde nějaký životní cíl a dá jim všem prostor k žití, těm cizím taková Katie […] Posted in Titulky
  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […] Posted in Rozhovory
  • #2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka30. ledna 2021 #2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějkaVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roce 2020. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 199 […] Posted in Recenze komiksů
  • Maniac (1980)9. března 2020 Maniac (1980) Frank Zito a jeho sbírka ženských skalpů určitě stojí za vaši pozornost… New York zachvacuje panika a strach. Na Manhattanu a přilehlém okolí totiž řádí bezcitný sériový […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44661 s | počet dotazů: 285 | paměť: 71973 KB. | 25.02.2024 - 22:50:42