Kritiky.cz > Profily postav > Castle: Alexis Castle

Castle: Alexis Castle

Alexis Castle
Alexis Castle
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alexis Harper Castle je jedi­nou dce­rou Richarda Castla a nevlast­ní dce­rou detek­ti­va Kate Beckettové. Hraje ji Molly C. Quinn.

Historie posta­vy...

Po roz­vo­du svých rodi­čů ji vycho­vá­val Richard, ačko­li Alexis vypa­dá, že se vždyc­ky stá­va­la tím, čím chtě­la být ona sama. Její mat­ka Meredith je čas­to navště­vu­je z Los Angeles. V jeden moment se k nim nastě­ho­va­la Martha, Rickova mat­ka, kte­rou otec pozval poté, co jí pod­vá­děl její exman­žel.

Když bylo Alexis 5 let, Castle ji nau­čil hrát laser tag. Od té doby mají tra­di­ci osob­ní­ho sou­bo­je do momen­tu, kdy jeden z nich bude mít 1000 bodů.

Navštěvovala fik­tiv­ní Marlowe Přípravku. Protože je vel­mi ambi­coz­ní a dosa­hu­je mno­ha svých cílů, vypa­dá to, že nemá téměř žád­ný kla­sic­ký hol­či­čí spo­le­čen­ský život. Na dru­hou stra­nu je po táto­vi dost na to, aby se občas dosta­la do pro­blé­mů i bez divo­kých mejda­nů. Alexis se otá­čí v koleč­ků stá­le pro­měn­né­ho roz­vr­hu škol­ních i dal­ších akti­vit: hry na hous­le, šer­mu, škol­ní­ho par­la­men­tu, roz­t­les­ká­vač­ky, něko­li­ka stá­ží (napří­klad pomoc Lanie Parish na pitev­ně) a mno­ha dal­ších.

Byla na dvou let­ních pro­gra­mech a vza­la si dosta­tek před­mě­tů na to, aby dokon­či­la střed­ní o semestr dří­ve a sko­ro odje­la stu­do­vat do Paříže, od čehož ale nako­nec upus­ti­la. Od roku 2012, kdy její 18, navště­vu­je Columbia University a pra­cu­je jako inter­nist­ka pod Lanie Parishovou z 12. Okrsku.

Osobnost...

Alexis je zjev­ně mno­hem dospě­lej­ší než oba její rodi­če - sta­ra­la se čas­to o Castla, podob­ně jako se on sta­ral o svou mat­ku). Svého otce obdi­vu­je, stej­ně jako ji občas totál­ně šoku­je. Když ji vidí­me prv­ně (Flowers on your Grave), odmít­ne na večír­ku pít, pro­to­že není plno­le­tá - ačko­li drink jí nabíd­ne prá­vě otec. Je vel­mi bys­trá, ško­la ji baví a je odhod­lá­na držet se pra­vi­del a dělat to, co je správ­né.

Castle jí čas­to přá­tel­sky radí, aby si uží­va­la své dět­ství a občas taky zlo­bi­la (tak jako on), a taky zápa­sí se sklo­nem ji pří­liš ochra­ňo­vat. Často si s otcem hra­je (šer­mu­jí, někdy se svě­tel­ný­mi meči a stří­lí již zmí­ně­ný­mi laser tagy). Skrze Alexis může Castle ven­ti­lo­vat dět­skou strán­ku své osob­nos­ti. V momen­tě, kdy Alexis z her vyros­te, čelí ovšem jak její ztrá­tě, tak ztrá­tě své­ho vlast­ní­ho mlá­dí.

Podobně Alexis boju­je s tím, že je sice dušev­ně mno­hem dál, než se od ní čeká, na dru­hou stra­nu je ale fyzic­ky a práv­ně stá­le tee­nager.

Její spo­le­čen­ský život a osob­ní pro­blémy čas­to reflek­tu­jí někte­ré pří­pa­dy, kte­ré Castle s Beckettovou řeší. Téhle syner­gie si čas­to vší­má prá­vě Castle a není výjim­kou, když mu Alexis pomů­že pří­pad vyře­šit, pro­to­že poskyt­ne jiný úhel pohle­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,99515 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71990 KB. | 21.04.2024 - 19:55:48