Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kingsman: První mise - 75%

Kingsman: První mise - 75%

KM
KM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sebranka nej­hor­ších tyra­nů a geni­ál­ních zlo­čin­ců se při­pra­vu­je roz­pou­tat vál­ku, jež má zahu­bit mili­o­ny lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zasta­vit je. To celé pove­de ke zro­du prv­ní nezá­vis­lé taj­né služ­by s názvem Kingsman.....

Je vel­mi snad­né mít rád fil­my Matthew Vaughna. Filmy reži­sé­ra Hvězdného pra­chu, prv­ní­ho Kick-Asse či X-Menů: První tří­dy jsou vždy plné kre­a­tiv­ních nápa­dů a půso­bí, že je točí mla­dík s ADHD, kte­rý si rád vyhrá­vá s atrak­ce­mi a při­tom doká­že pra­co­vat i s emo­ce­mi, tem­pem a cel­ko­vým mate­ri­á­lem. Posledních pár let poté Vaughn strá­vil režií dvou fil­mů ze série Kingsman a ze svě­ta Kingsmanů neo­de­šel ani u své­ho 7. celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. S tím roz­dí­lem, že mís­to kla­sic­ké troj­ky se roz­ho­dl nato­čit prequel, kte­rý se ode­hrá­vá během 1. svě­to­vé vál­ky a uka­zu­je, jak tahle nezá­vis­lá služ­ba vzni­ka­la. A půso­bí to přes­ně jako film mla­dí­ka s ADHD, kte­rý se na hodi­ně děje­pi­su nudil a his­to­rii Velké vál­ky oko­ře­nil o něja­ké to spik­nu­tí, divo­ké nápa­dy a tro­cha toho Kingsmanství. Není ovšem pře­ci jen na čase, aby šel Vaughn o dům dál?

Kingsman: První mise sku­teč­ně půso­bí jako dvou­ho­di­no­vá před­náš­ka děje­pi­su. Jen pocho­pi­tel­ně vel­mi vol­ná, při opi­so­vá­ní z ní bys­te ve škol­ním tes­tu dosta­li při­nej­lep­ším znám­ku 3. Historici budou brblat, že se sku­teč­né his­to­ric­ké figur­ky obje­vu­jí na mís­tech, kde zrov­na být nemoh­li a cho­va­jí se jinak, než doklá­da­jí docho­va­né his­to­ric­ké pra­me­ny. Jenže je to jako odsu­zo­vat Hanebné pan­char­ty kvů­li tomu, co Quentin Tarantino spáchá v jejich finá­le. Ne, takhle dale­ko Vaughn nikdy neza­jde. Jeho scé­nář, kte­rý napsal spo­leč­ně s  Karlem Gajduskem ovšem nepři­šel o divo­kost, kte­rou nabí­ze­li již před­cho­zí dva Kingsmani a ten sta­rý dob­rý Vaughn je tam pros­tě cítit. Zároveň je ovšem První mise výraz­ně dospě­lej­ší.

the kings man poster social featured
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

První Kingsmani byli film, kde byl zápo­rák v pod­sta­tě vari­a­ce na šišla­jí­cí­ho Stevea Jobse, odmě­nou za záchra­nu svě­ta byl anál­ní sex se švéd­skou prin­cez­nou a Vaughn celou dobu tak pře­ska­ko­val mezi regu­lér­ní paro­dií na bon­dov­ky a ryzí špi­o­náž­ní jízdou. Až takhle divo­ká První mise není, je ovšem zají­ma­vé sle­do­vat styč­né plo­chy, kte­ré má prá­vě s prv­ní­mi Kingsmany. Vaughn si z prv­ní­ho fil­mu bere jis­té pasá­že scé­ná­ře a jis­té z nich zce­la poz­mě­ňu­je. Scénář tak v tomhle ohle­du doká­že šoko­vat a pře­de­vším uká­že, že Vaughn sku­teč­ně neto­čí jen dal­ší por­ci téhož a tře­tí Kingsmani sku­teč­ně při­ná­ší jis­tou rede­fi­ni­ci série. Tento prequel má ke kla­sic­kým Kingsmanům nej­blíž až vylo­že­ně v posled­ní tře­ti­ně, sku­teč­ně se poté bere více váž­ně a v někte­rých momen­tech jde sku­teč­ně o vylo­že­né dra­ma. Což ovšem nezna­me­ná, že by První mise neob­sa­ho­va­la vel­mi zábav­né momen­ty a pře­de­vším tak tro­chu bizar­ní momen­ty, kdy někte­ré z nich jdou dost mož­ná ješ­tě více za hra­nu než oba před­cho­zí Kingsmani.

Zasadit zábav­ný bloc­kbus­ter do pro­stře­dí 1. svě­to­vé vál­ky není snad­né. Vaughn je při­tom pořád tak tro­chu ulič­ník, kte­rý si v jis­tých momen­tech nej­spíš sám uvě­do­mu­je, že ris­ku­je pře­chod za hra­nu dob­ré­ho vku­su a při­tom pořád zná svou míru. Vaughn ovšem sku­teč­ně doká­že opět pro­dat i ty váž­né momen­ty a dokon­ce doká­že pro­dat váž­ně fun­gu­jí­cí scé­nu v záko­pech, ze kte­ré je zou­fa­lost a strach sku­teč­ně cítit. Přitom všem Vaughn pořád nepři­šel o vizu­ál­ní nápa­dy a napří­klad jeden šer­míř­ský sou­boj se v jis­tých momen­tech ode­hrá­vá z pohle­du jako­by ved­le kor­du. Vaughn o svou pozi­ci jed­no­ho z nej­kre­a­tiv­něj­ších akč­ních reži­sé­rů sou­čas­nos­ti roz­hod­ně při­jde těž­ko.

thekingsman 3
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Retro výlet do let 1914-1918 nezkla­me v ohle­du vel­ko­le­pé výpra­vy a v jis­tých momen­tech ako­rát zamr­zí v tom ohle­du, že se Vaughn mož­ná neu­tr­žil ze řetě­zu zase tolik. Nejvýrazněji je to poznat na posta­vě Grigorijho Rasputina v podá­ní Rhyse Ifanse. Tenhle zná­mý mystik s pověs­tí sexu­ál­ní­ho ďáb­la je i díky podá­ní Rhyse Ifanse napros­to feno­me­nál­ní a výraz­nou posta­vič­kou, kdy sou­boj s ním pat­ří mezi akč­ní vrcho­ly fil­mu a před­vá­dí u Vaghnových fil­mů již zná­mou kame­ru v pohy­bu. Ifans si roli toho­hle mago­ra oči­vid­ně uží­vá a je ško­da, že sku­teč­ně nedo­stá­vá více pro­sto­ru. Ve srov­ná­ní s Matou Hari v podá­ní Valerie Pachner či Erikem Jan Hanussenem v podá­ní Daniela Brühla ovšem ješ­tě pořád není důvod si vylo­že­ně stě­žo­vat.

Bob Odenkirk se stal v roce 2021 díky fil­mu Nikdo obje­vem roku v kate­go­rii neče­ka­ný akč­ní hrdi­na a Ralph Fiennes by ho v rám­ci loň­ské­ho roku mohl ihned násle­do­vat. V posled­ních třech bon­dov­kách se z Fiennese stal M, nad­ří­ze­ný Jamese Bonda. V První misi se ovšem Ralph Fiennes jako Orlando Oxford stá­vá akč­ním hrdi­nou, kte­ré­ho by se po vzo­ru Colina Firtha z před­cho­zích dvou Kingsmanů mohl obá­vat i samot­ný agent 007. Fiennes ve váž­ných scé­nách pocho­pi­tel­ně nezkla­me a opět před­ve­de své vrchol­né herec­tví, prá­vě i v pozi­ci akč­ní­ho hrdi­ny je ovšem Fiennes parád­ní. Představitel jeho syna Conrada Harris Dickinson se poté nedo­ká­že zce­la vyrov­nat Taronu Egertonovi z před­cho­zích dvou Kingsmanů, je ovšem ve finá­le též solid­ní a pře­de­vším má k posta­vě Eggsyho sku­teč­ně dale­ko.

image 8ca5ce20
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Scénář vlast­ně doká­že před­vést spous­ty nových postav a dát jim jejich momen­ty slá­vy. Scénáře Vaughna a Gajduska při­tom doká­že novým posta­vám jiné cha­rak­te­ris­ti­ky než těm z původ­ních Kingsman fil­mů a záro­veň je sku­teč­ně divá­ko­vi pro­dat. Platí to i o Gemme Arterton v roli Polly (nej­lep­ší role Arterton od Jeníčka a Mařenky: Lovců čaro­děj­nic) i Djimonu Hounsouovi v roli Sholy, kte­rý si vět­ši­nu momen­tů kra­de pro sebe. A za zmín­ku pocho­pi­tel­ně sto­jí i Tom Hollander v troj­ro­li krá­le Jiřího V./císaře Viléma II/cara Mikuláše II., kdy ovšem ve finá­le vlast­ně Hollander nemá zase tolik pro­sto­ru, aby se ve všech třech rolích doká­zal před­vést a kaž­dé­ho z vlád­ců pro­dat tak tro­chu jiným způ­so­bem. U všech zmí­ně­ných her­ců ovšem sto­jí za zmín­ku sna­ha o cizí pří­zvuk. Ten je sice výraz­ný, přes­to i to je ovšem nej­spíš tak tro­chu záměr v oblas­ti zábav­nos­ti. Možná!

Vaughn se sku­teč­ně od his­to­rie zas tak výraz­ně neod­klá­ní a i pro­to je ta osu­do­vost o pozná­ní men­ší než v pří­pa­dě dvou před­cho­zích Kingsmanů. Vaughn si je pořád více jis­těj­ší spí­še v akč­ních scé­nách a pořád jsou v tom tak tro­chu cítit dva fil­my v jed­nom. A pořád je tak mož­ná tro­chu ško­da, že se někdo tak šikov­ný jako Vaughn již sko­ro deká­du věnu­je čis­tě jed­né a té samé sérii. Přesto ovšem Vaughn pře­ci jen dodal něco tak tro­chu jiné­ho a doká­zal poten­ci­o­nál­ně při­pra­vit půdu pro zají­ma­vá pokra­čo­vá­ní (což nazna­čí i pove­de­ná po-titulková scé­na). Potěší také men­ší odka­zy, kte­ré odka­zu­jí na před­cho­zí dva prv­ní Kingsmany a při­tom nejsou vylo­že­ně na sílu do očí bijí­cí. Mattheweu Margesonovi mimo­cho­dem ten­to­krát mís­to Henryho Jackmana se soun­d­trac­kem pomohl Dominic Lewis a i ten­to­krát se vel­mi pěk­ně poslou­chá.

the kings man
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Vaughn ani u svých tře­tích Kingsmanů neztra­til záso­bu vizu­ál­ních nápa­dů a kre­a­tiv­ní akce a dodal solid­ní akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý v rám­ci série sku­teč­ně zkou­ší něco výraz­ně jiné­ho. Ten fištrón původ­ních Kingsmanů je pře­ci jen tak tro­chu pryč a fakt, že to celé tak tro­chu půso­bí jako dva fil­my v jed­nom je těž­ké zapřít. Vaughn ovšem pořád umí pra­co­vat s akcí, humo­rem i váž­ný­mi momen­ty a ani po 15 letech zřej­mě nepři­šel o svou tvůr­čí dra­vost. Přeci jen ovšem budu rád, že chys­ta­ným Argyllem koneč­ně zku­sí (mini­mál­ně žánrem tedy ne) i něco tro­chu jiné­ho. U takhle šikov­ných šev­ců je  pře­ci jen ško­da, aby se pořád drže­li jed­no­ho kopy­ta......

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures


Podívejte se na hodnocení Kingsman: První mise na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %6. ledna 2022 Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 % Režisér, scenárista a producent Matthew Vaughn (Hvězdný prach, Kick-Ass) pojal akčně-komediální film Kingsman: První mise jako prequel k oběma svým starším snímkům Kingsman: Tajná služba […] Posted in Filmové recenze
  • Královna Alžběta: Zlatý věk8. září 2022 Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké politiky vesměs příznivé ohlasy a katapultoval do všeobecného povědomí herečku Cate Blanchett, která se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41988 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72421 KB. | 28.05.2024 - 03:41:10