Kritiky.cz > Recenze knih > Celý život

Celý život

CelyZivot
CelyZivot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Útlá kníž­ka, kte­rá však ve svém tex­tu doká­že obsáh­nout, jak již sám název napo­ví­dá, celý život jed­no­ho muže. Muže, kte­rý by pro spous­tu lidí asi nebyl ničím výji­meč­ný, avšak doba, kte­rou si pro­žil, uka­zu­je, jak moc se může svět kolem nás během jedi­né gene­ra­ce změ­nit.

V tom­to pří­bě­hu se čte­nář postup­ně sezna­mu­je s hlav­ní posta­vou jmé­nem Egger. Je to samo­tář­ský muž žijí­cí v malé hor­ské ves­nič­ce. Děj je z vel­ké čás­ti zasa­zen do obdo­bí před dru­hou svě­to­vou vál­kou, avšak v prů­bě­hu Eggerova živo­ta se pře­ne­se­me i do pová­leč­ných let. Můžeme tak sle­do­vat, jak se z bez­vý­znam­né ves­nič­ky sta­ne hor­ské stře­dis­ko s něko­li­ka lanov­ka­mi a lázeň­ským cen­t­rem, kde, zdá se, už není pro osa­mě­lé­ho staré­ho muže mís­to.

Ačkoliv je děj celé­ho jed­no­ho živo­ta člo­vě­ka kon­cen­t­ro­ván na rela­tiv­ně malém pro­sto­ru, máte při čet­bě pocit, že čas kolem vás se zasta­vil. Vše ply­ne tak nějak poma­lu a i extrém­ní zážit­ky hlav­ní­ho hrdi­ny jsou popi­so­vá­ny s leh­kos­tí a napros­tou samo­zřej­mos­tí. Často se vám dokon­ce bude zdát, že Egger je až lhos­tej­ný k udá­los­tem kolem sebe i ke své­mu živo­tu jako tako­vé­mu. Zůstat však u tako­vé­ho hod­no­ce­ní hlav­ní posta­vy by byla chy­ba. Je to člo­věk, kte­rý při­jí­má vše, co mu osud při­ne­se, s vel­kou dáv­kou poko­ry, což ale nezna­me­ná, že by ho to vnitř­ně nepo­zna­me­na­lo.

Kniha je z vel­ké čás­ti psa­ná ve tře­tí oso­bě a pří­mé řeči se zde dočká­te oprav­du vel­mi zříd­ka. I to by se ovšem dalo pova­žo­vat za nástroj, jak zpo­ma­lit ply­nu­tí času v celém vyprá­vě­ní. Ostatně čas a jeho účin­ky na fyzic­kou a psy­chic­kou strán­ku jed­not­liv­ce i celé spo­leč­nos­ti, je v tom­to tex­tu veli­ce zásad­ní téma. Ať už se jed­ná o bolest, kte­rou při­ná­ší nebo o milo­srd­né otu­pě­ní špat­ných vzpo­mí­nek či jde jen o pokrok v mate­ri­ál­ní oblas­ti. Vždy zastih­ne­me Eggera, jak se sna­ží s těmi­to nej­růz­něj­ší­mi změ­na­mi vypo­řá­dat, aniž by nám došlo, že se jed­ná o něco pod­stat­né­ho. A to je asi moment, kdy si čte­nář uvě­do­mí, že i jeho vlast­ní celý život se čas­to ode­hrá­vá bez vět­ší­ho povšim­nu­tí těch nej­dů­le­ži­těj­ších oka­mži­ků.

Pokud máte rádi divo­kou akci a sple­ti­tý pří­běh plný kom­pli­ko­va­ných cha­rak­te­rů, pak tato kni­ha roz­hod­ně nebu­de pro vás. Najdete zde ale dra­ma jed­no­ho zdán­li­vě neza­jí­ma­vé­ho muže, kte­ré vám dost mož­ná pomů­že odha­lit něco o vás samot­ných.

  • Autor:Robert Seethaler
  • Žánr:svě­to­vá belet­rie, nove­la
  • Nakladatelstvi:PLUS
  • Datum vydá­ní: 01.05.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00776 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71614 KB. | 14.06.2024 - 00:30:28