Kritiky.cz > Recenze knih > Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem

Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem

107438 350 0 fit
107438 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jako malá hol­ka, co jsem se nau­či­la číst jsem kni­hu nepus­ti­la z ruky a vydr­že­lo mě to až do dospě­los­ti. Kniha je lás­ka na prv­ní pohled a také na celý život. Ta úžas­ná vůně kni­hy a obra­ce­ní strá­nek je pros­tě nepře­ko­na­tel­né. Bez nich by byl život napros­to prázd­ný a smut­ný. Generace dneš­ních dětí má jiné mož­nos­ti, co se týče vyhle­dá­vá­ní infor­ma­cí. Vše najdou na inter­ne­tu a mnoh­dy mu dáva­jí před­nost před tiš­tě­nou kni­hou, což je mys­lím ško­da. To kouz­lo hle­dá­ní a obje­vo­vá­ní v kni­hách je neza­po­me­nu­tel­né. Hana Havlínová, autor­ka novin­ky vyda­va­tel­ství Grada Chci číst jako táta s mámou vám pora­dí, jak své děti při­mět k tomu, aby se pro ně čte­ní sta­lo báječ­ným dob­ro­druž­stvím.

Příručka obsa­hu­je pou­ta­vé a zají­ma­vé čin­nos­ti, hry a akti­vi­ty, kte­ré by děti bavi­ly a záro­veň v nich pro­bou­ze­ly chuť ke čte­ní. Velice význam­ná je úlo­ha rodi­ny pro vytvá­ře­ní pozi­tiv­ní­ho vzta­hu ke kni­hám, ke čte­ní, pro­bou­zet v nich zájem o kni­hy. Spolupráce rodi­ny a ško­ly je roz­hod­ně namís­tě a spo­leč­ným zájmem by měly být urči­tě děti.

První kapi­to­la obsa­hu­je teo­re­tic­ké  infor­ma­ce o čte­nář­ství, čte­nář­ské gra­mot­nos­ti a roze­zná­vá­ní pís­men. V dal­ší kapi­to­le autor­ka nabí­zí čin­nos­ti, hry a dal­ší akti­vi­ty, s pomůc­ka­mi včet­ně pra­vi­del, vhod­né před vstu­pem do ško­ly, na začát­ku škol­ní docház­ky i v obdo­bí poz­děj­ším. Pomocí růz­ných her roz­ví­jí­te paměť, zra­ko­vé vní­má­ní, pozor­nost, aktiv­ní naslou­chá­ní a před­sta­vi­vost, slov­ní záso­bu, gra­fo­mo­to­ri­ku, logic­ké myš­le­ní, správ­né drže­ní tuž­ky  a mno­ho dal­ších doved­nos­tí. Uvedené čin­nos­ti a akti­vi­ty může­te hrát doma, ven­ku, při ces­tě autem nebo jiným doprav­ním pro­střed­kem, ve fron­tě v obcho­dě, v mís­tě, kde potře­bu­je­me zahnat nudu či si zkrá­tit čeká­ní. Rozhodně se jed­ná o aktiv­ně strá­ve­ný čas. Podnětné pro­stře­dí, správ­ný mluv­ní vzor rodi­čů, pojme­no­vá­ní věcí kolem sebe, říkan­ky s pohy­bem, bás­nič­ky, zpěv lido­vých pís­ni­ček, vyprá­vě­ní a čas­té spo­leč­né čte­ní vedou k roz­vo­ji slov­ní záso­by.

Vstup dítě­te do ško­ly před­sta­vu­je obrov­skou změ­nu v živo­tě celé rodi­ny. Končí bez­sta­rost­né obdo­bí, děti i rodi­če čeka­jí povin­nos­ti, učí se číst, prv­ní pís­men­ka, hlás­ky i sla­bi­ky. Čtení je slo­ži­tý pro­ces, jeho doved­nost ovliv­ňu­je mno­ho fak­to­rů. Tvorba aktiv­ní a pasiv­ní slov­ní záso­by je nesmír­ně důle­ži­tá. Když dítě baví číst, čte lépe, má lep­ší slov­ní záso­bu, lépe poro­zu­mí tex­tu, mít mož­nost si samo­stat­ně zvo­lit kni­hu.

Často je v sou­vis­los­ti se čte­ním zmi­ňo­vá­no hla­si­té čte­ní ver­sus poti­chu. Důležité je čte­ní s poro­zu­mě­ním tex­tu, číst si vlast­ním tem­pem a stří­dat hla­si­té i tiché čte­ní. Aktivní vztah ke kni­ze se během živo­ta mění, i potře­ba čte­ní je v prů­bě­hu živo­ta roz­díl­ná, čte­ní v dět­ství a v dospě­los­ti, či ve stá­ří. Předčtenářská gra­mot­nost se roz­ví­jí už od dob, kdy si dítě pro­hlí­ží prv­ní lepo­re­la, poslou­chá, jak jim rodi­če a pra­ro­di­če před­čí­ta­jí, či uči­tel­ky v mateř­ské ško­le, umět popsat obrá­zek, vyprá­vět pří­běh, tré­no­vat paměť a roz­ví­jet fan­ta­zii našich dětí. Čtení je důle­ži­té mít jako ritu­ál, ať už doma nebo ve škol­ce.

Kniha je urče­na pře­de­vším rodi­čům, pro­to­že vztah ke čte­ní, ke kni­hám začí­ná od počát­ku v rodi­ně. Na kon­ci pří­ruč­ky nalez­ne­te seznam pou­ži­tých zkra­tek a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Příručka mě napros­to uchvá­ti­la. Svůj pozi­tiv­ní vztah ke kni­hám se sna­žím pře­dá­vat svým synům, aktiv­ním čte­ná­řům, věřím že se mě to i daří. I když počát­ky neby­ly úpl­ně snad­né. V kni­ze jsem jako rodič i jako uči­tel­ka našla mno­ho inspi­ra­cí. Je tře­ba se neu­stá­le učit novým věcem, hle­dat inspi­ra­ce a námě­ty pro čin­nos­ti, posou­vat se dál. Díky této pub­li­ka­ci se vám to roz­hod­ně pove­de.

Několik slov na závěr. Obklopujte děti kni­ha­mi, nech­te je si samo­stat­ně vybrat, pod­po­ruj­te je ve čte­ní, sdě­luj­te si spo­leč­ně své pře­čte­né zážit­ky, choď­te s nimi do knihov­ny, kupuj­te jim kni­hy, pros­tě je veď­te ke kni­hám už od koléb­ky. Věřte, že se vám vaše sna­ha vrá­tí.

Autor: Hana Havlínová

Žánr: pří­ruč­ka pro rodi­če

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 160

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0743-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79597 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72106 KB. | 18.04.2024 - 19:05:45