Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník - 5. února 2004

Čtvrtečník - 5. února 2004

200402040822 21 grams
200402040822 21 grams
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V prv­ním úno­ro­vém týd­nu může­te pre­mi­é­ro­vě shléd­nout polo­a­ni­mo­va­ný a polo­hra­ný Loonney Tunes: Zpět v akci, dra­ma 21 gra­mů, Porotu a pří­běh o repor­té­r­ce jmé­nem Veronica Guerin.

21 Gramů

21 GRAMŮ je nový film od reži­sé­ra Alejandra Gonzáleze Iñárritu, nomi­no­va­né­ho na cenu aka­de­mie za film Amores perros - Láska je kur­va. Je to pří­běh nadě­je a lid­ství, nezlom­nos­ti i pře­ži­tí. V oka­mži­ku smr­ti, a nezá­le­ží na tom, zda se jí bojí­te či niko­liv, se hmot­nost vaše­ho těla sní­ží o 21 gra­mů. Je to lid­ská duše, co těch­to 21 gra­mů tvo­ří? Jsou ti, kte­ří nás pře­ži­jí, o tuto hmot­nost těž­ší?

Hlavní role ve fil­mu 21 gra­mů ztvár­ňu­jí Sean Penn (tři nomi­na­ce na Oscara) a drži­te­lé cen Benicio del Toro a Naomi Wattsová. Všem her­cům byly udě­le­ny ceny při pre­mi­é­ře fil­mu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách 2003, kde Sean Penn zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon a Benicio del Toro a Naomi Wattsová (Mulholland Drive) si odnes­li ceny pub­li­ka za nej­lep­ší muž­ský, resp. žen­ský herec­ký výkon. Univerzitní pro­fe­sor Paul Rivers (Sean Penn) a jeho man­žel­ka Mary (Charlotte Gainsbourgová) nachá­ze­jí svůj vztah na nejis­té hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí. On je smr­tel­ně nemoc­ný a čeká na transplan­ta­ci srd­ce, zatím­co ona se sna­ží díky umě­lé­mu oplod­ně­ní počít jeho vlast­ní dítě.

Cristina Pecková (Naomi Wattsová), kte­rá od doby své­ho neklid­né­ho mlá­dí již dozrá­la, je milo­va­nou star­ší sestrou Claudie (Clea DuVallová), hod­nou man­žel­kou Michaela (Danny Huston) a milu­jí­cí mat­kou dvou malých dcer. Její rodi­na vyza­řu­je nadě­ji a radost. Na mno­hem niž­ší spo­le­čen­ské i eko­no­mic­ké úrov­ni se nachá­zí býva­lý tresta­nec Jack Jordan (Benicio del Toro) a jeho žena Marianne (Melissa Leová), kte­rá nemů­že zajis­tit důstoj­né záze­mí svým dvě­ma dětem, zatím­co Jack řeší pro­blémy s obrá­ce­ním se k víře.

Tragická neho­da způ­so­bí, že se tito lidé z odliš­ných pro­stře­dí, ocit­nou v jedi­ném spo­leč­ném svě­tě. V důsled­ku toho Paul sta­ne tvá­ří v tvář své vlast­ní smr­tel­nos­ti, Cristine se stře­tá­vá s udá­lost­mi, kte­ré mohou ovliv­nit její pří­tom­ný a snad i budou­cí život a Jackova víra pod­stu­pu­je závaž­nou zkouš­ku. Pokud se komu­ko­liv z nich poda­ří zís­kat si zpět ztra­ce­nou dušev­ní rov­no­váhu, může to ostat­ní stát mno­ho. Vůle žít a instinkt nutí­cí hle­dat pod­po­ru v těž­ké situ­a­ci u jiných, zůstá­vá v jejich exis­ten­ci všu­dypří­tom­ný.

Looney Tunes: Zpět v akci

Naposledy jsme je moh­li vidět jak asis­tu­jí slav­né­mu Michaelovi Jordanovi. A jsou zde zno­vu. Králík Bugs a Kačer Duffy jako sku­teč­ní ani­má­ci, kte­ří pra­cu­jí pro stu­dio Warner Bros. A jsou vel­ké hvězdy. Bugs, samo­zřej­me vět­ší a slav­něj­ší. Proto sa Duffy Duck, kte­rý už má po krk pozor­nos­ti, kte­rou všich­ni věnu­jí jenom Bugs Bunnymu, roz­hod­ne říct Hollywoodu sbo­hem. Spojí se s Bobby Delmontem (B. Fraser) a pod­nik­ne s ním ces­tu kolem svě­ta. Cíl jejich mise? Najít báj­ný mod­rý dia­mant, kte­rý pat­ří Bobbyho otci (T. Dalton) a neztra­tit při tom náskok před Bugsem, kte­rý je jim stá­le těs­ně v patách. Kdo z nich bude prv­ní?

Porota

Neworleanská vdo­va si najme práv­ní­ka, chyt­ré­ho a čest­né­ho Wendella Rohra (Dustin Hoffman), aby zaža­lo­val zbro­jař­skou fir­mu, kte­ré dává vinu za smrt své­ho man­že­la. Terčem obža­lo­by je morál­ka tvr­dé­ho byz­ny­su. Kdokoliv si může bez potí­ží poří­dit zbraň a pou­žít ji. Soudní pro­ces při­vá­dí na scé­nu, kte­rá se stá­vá sku­teč­ným bitev­ním polem, něko­lik klí­čo­vých osob. Je to práv­ník Wendell Rohr (Dustin Hoffman), kon­zul­tant zbro­jař­ské fir­my Rankin Fitch (Hackman) a porot­ce Nick Easter (Cusack) se svou pří­tel­ky­ní Marlee (Weisz). Všichni tito lidé mají jedi­ný plán: zís­kat poro­tu a zma­ni­pu­lo­vat ji pro své cíle. Každý má jiný způ­sob, kaž­dý má jiný cíl. Ve hře je spra­ve­dl­nost a vel­ké pení­ze...

Napínavého thrille­ru ze soud­ní­ho pro­stře­dí s názvem Porota, kte­rý vzni­kl na pod­kla­dě best­selle­ru Johna Grishama (např. Firma, Případ Pelikán), se režij­ně ujal Gary Fleder. Zaujala ho neob­vyk­lá mož­nost námě­tu. Myšlenka mani­pu­la­ce, ovlá­dá­ní poro­ty a poje­tí drs­né­ho pří­bě­hu. Jde totiž o lou­pež­ný film v soud­ní síni, jde o krá­dež poro­ty.

Veronica Guerin

V polo­vi­ně 90. let minu­lé­ho sto­le­tí nepři­po­mí­nal Dublin oby­čej­né měs­to, ale spí­še váleč­nou zónu, ve kte­ré svá­dě­lo něko­lik moc­ných dro­go­vých kar­te­lů krva­vé boje o nad­vlá­du nad trhem s nar­ko­ti­ky. Jejich nej­vět­ším a nej­ne­bez­peč­něj­ším nepří­te­lem však neby­la poli­cie, ale odváž­ná novi­nář­ka Veronica Guerin (CATE BLANCHETT), kte­rá na strán­kách novin detail­ně odha­lo­va­la poza­dí ... zob­ra­zit celý text
V polo­vi­ně 90. let minu­lé­ho sto­le­tí nepři­po­mí­nal Dublin oby­čej­né měs­to, ale spí­še váleč­nou zónu, ve kte­ré svá­dě­lo něko­lik moc­ných dro­go­vých kar­te­lů krva­vé boje o nad­vlá­du nad trhem s nar­ko­ti­ky. Jejich nej­vět­ším a nej­ne­bez­peč­něj­ším nepří­te­lem však neby­la poli­cie, ale odváž­ná novi­nář­ka Veronica Guerin (CATE BLANCHETT), kte­rá na strán­kách novin detail­ně odha­lo­va­la poza­dí dro­go­vých prak­tik. Díky své­mu nezměr­né­mu úsi­lí o roz­kry­tí zlo­či­nec­ké sítě se pro oby­va­te­le Irska sta­la národ­ní hrdin­kou. Tento sil­ný a emo­ci­o­nál­ní sní­mek, kte­rý je zalo­žen na sku­teč­né udá­los­ti, nabí­zí jedi­neč­ný pohled do poza­dí jed­no­ho z důle­ži­tých aspek­tů irské­ho kon­flik­tu a záro­veň je por­trétem žur­na­list­ky, kte­rá hle­dá­ní prav­dy obě­to­va­la vše.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94938 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71737 KB. | 28.02.2024 - 12:30:13