Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > The Flash: Všechny velikonoční vajíčka, kamey, odkazy na DC a vtipy

The Flash: Všechny velikonoční vajíčka, kamey, odkazy na DC a vtipy

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

The Flash je nový film zalo­že­ný na komik­so­vém super­hr­di­no­vi Barry Allenovi, kte­rý má schop­nost běhat rych­los­tí svět­la. Film je inspi­ro­ván komik­so­vou sérií Flashpoint, ve kte­ré Barry ces­tu­je zpět v čase, aby zachrá­nil svou mat­ku před smr­tí, ale způ­so­bí tím změ­ny v časo­vé ose, kte­ré mají dale­ko­sáh­lé násled­ky.

Film je plný odka­zů na DC vesmír, včet­ně jiných super­hr­di­nů, zápor­ných postav a míst. Zde je něko­lik z nich:

  •  V úvod­ní scé­ně vidí­me Barryho pra­co­vat jako kri­mi­na­lis­tic­ký vědec pro Centrální měst­skou poli­cii. Na jeho sto­le leží komiks The Flash #123 z roku 1961, kte­rý je prv­ním vystou­pe­ním Zlatého Glidera, sest­ry Captaina Colda a milen­ky Roscoe Dillon ali­as The Top.
  •  Když Barry ces­tu­je zpět v čase, vidí­me růz­né ver­ze sebe sama z jiných časo­vých linií a alter­na­tiv­ních rea­lit. Jedna z nich je Barry Allen ze seri­á­lu The Flash (2014), kte­rý je hrán Grantem Gustinem. Další je Barry Allen ze seri­á­lu Justice League (2001), kte­rý je dabo­ván Michaelem Rosenbaumem. A posled­ní je Barry Allen ze seri­á­lu Smallville (2001), kte­rý je hrán Kylem Gallnerem.
  •  Když Barry dora­zí do alter­na­tiv­ní časo­vé linie, setká se s Batmanem, kte­rý není Bruce Wayne, ale jeho otec Thomas Wayne. Tento Batman je tem­něj­ší a násil­něj­ší než obvyk­lý, pro­to­že jeho syn byl zabit při lou­pe­ži a jeho žena Martha se sta­la Jokerem. Tento Batman pou­ží­vá pis­to­le a má čer­ve­né oči. Je hrán Jeffrey Dean Morganem, kte­rý hrál Thomase Waynea ve fil­mu Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016).
  •  Dalším super­hr­di­nou, kte­ré­ho Barry potká­vá v alter­na­tiv­ní časo­vé linii, je Supergirl. Je to Kara Zor-El, bra­tran­ce Supermana a posled­ní pře­ži­vší z pla­ne­ty Krypton. Je hrá­na Sashou Calleovou, kte­rá je prv­ní latin­sko­a­me­ric­kou hereč­kou, kte­rá hra­je tuto roli. V této časo­vé linii byla Supergirl zaja­ta gene­rá­lem Zodem a drže­na jako rukojmí na jeho lodi.
  •  Dalšími posta­va­mi z DC vesmí­ru, kte­ré se obje­vu­jí ve fil­mu, jsou Cyborg (Ray Fisher), Reverse-Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), Lois Lane (Amy Adams), Alfred Pennyworth (Jeremy Irons) a Iris West (Kiersey Clemons).
  •  Když Barry a Batman navští­ví skrýš Thomase Waynea, vidí­me na stě­ně pla­kát s nápi­sem „The Red Death“. To je odkaz na komik­so­vou sérii Dark Nights: Metal (2017), ve kte­ré se Batman spo­jí se Speed Force a sta­ne se zlým spe­ed­ste­rem jmé­nem The Red Death.
  •  Když Barry a Batman hle­da­jí Cyborga, vidí­me na obra­zov­ce moni­to­ra nápis „Project Cadmus“. To je odkaz na taj­nou orga­ni­za­ci, kte­rá se zabý­vá gene­tic­ký­mi expe­ri­men­ty a vytvá­ře­ním klo­nů a hyb­ri­dů. Jedním z jejich nej­zná­měj­ších výtvo­rů je Superboy, klon Supermana a Lexe Luthora.
  •  Když Barry a Supergirl boju­jí pro­ti Zodovi a jeho voj­sku, vidí­me na poza­dí sochu Supermana, kte­rá je poško­ze­ná a má čer­ve­né oči. To je odkaz na film Man of Steel (2013), ve kte­rém Superman boju­je pro­ti Zodovi a jeho voj­sku v Metropolis. V tom­to fil­mu byla socha Supermana posta­ve­na jako pocta jeho hrdin­ství.
  •  Když Barry ces­tu­je zpět v čase, aby opra­vil časo­vou linii, vidí­me rych­lé zábě­ry z jiných fil­mů z DC vesmí­ru, jako jsou Suicide Squad (2016), Shazam! (2019), Birds of Prey (2020), Joker (2019) a The Batman (2022). To nazna­ču­je, že tyto fil­my jsou sou­čás­tí mul­ti­ver­za, kte­rý je pro­po­je­ný Speed Force.
  •  Na kon­ci fil­mu vidí­me Barryho v jeho novém kos­tý­mu, kte­rý je inspi­ro­ván komik­so­vou sérií The Flash: Rebirth (2009). Tento kos­tým má svět­lej­ší bar­vy, bílé logo s bleskem a zla­té detai­ly. Je to také prv­ní kos­tým, kte­rý si Barry sám vytvo­řil pomo­cí nano­tech­no­lo­gie.

Zdroje:
The Flash: Dark Flash expla­i­ned - Dexerto..
The Flash: The Speed Force expla­i­ned - Dexerto. .
 The Flash: Who is Supergirl? - Dexerto..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84646 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72102 KB. | 24.02.2024 - 19:27:27