Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Divoká republika: Wild Republic: Die Wildnis ist in uns - 60 %

Divoká republika: Wild Republic: Die Wildnis ist in uns - 60 %

Photo © Magenta
Photo © Magenta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedná se o 8. díl­ný němec­ký seri­ál z pro­stře­dí Alp, s par­tič­kou mla­distvých delik­ven­tů, kte­ré se sna­ží jakým­si pro­gra­mem začle­nit zpát­ky do nor­mál­ní­ho živo­ta, říka­jí tomu restart. Jak už to bývá, tak to není tak jed­no­du­ché. Hned na začát­ku dojde k vraž­dě vyso­ko­hor­ské­ho prů­vod­ce a poté se samo­zřej­mě par­tič­ka delik­ven­tů vzbou­ří a zajme také svo­jí dozor­ky­ni. Dozorkyni se poda­ří na něja­kou dobu utéct je zra­ně­ná a ke vše­mu těhot­ná, což před odjez­dem taji­la. Dozorkyně Rebecca, lépe řeče­no oso­ba, kte­rá na sku­pi­nu má dohlí­žet je v nor­mál­ním živo­tě jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, a není, až tak kom­pe­tent­ní oso­bou, kte­rá by na sku­pin­ku měla dohlí­žet, jeli­kož sama má něja­ké nedo­ře­še­né pro­blémy.

Skupinka mla­distvých se sklá­dá z 8 čle­nů, kdy se postup­ně v kaž­dém díle odkrý­va­jí v krát­kých ukáz­kách z minu­los­ti jejich cha­rak­te­ry a také pře­stup­ky, kte­ré způ­so­bi­li, od drob­něj­ších pře­stup­ků, až po neú­mysl­né zabi­tí. První půl­ka dílů, je tako­vá nemast­ná, nesla­ná, ne, že by se na seri­ál neda­lo kou­kat, ale divák je tako­vý zma­te­ný, co se bude vlast­ně dít. Od dru­hé polo­vi­ny, což začí­ná 5 dílem začí­ná být seri­ál, čím dál tím napí­na­věj­ší, a i více oko­ře­ně­ný o akci. Začíná boj o pře­ži­tí sku­pi­ny mla­dých lidí, kte­ří vůbec nema­jí žád­né zku­še­nos­ti s pře­ži­tím v pří­ro­dě, respek­ti­ve v jes­ky­ni, ve kte­ré se ukrý­va­jí, aby je nevy­pát­ra­la poli­cie. Do děje se také postup­ně začí­ná zapo­jo­vat pří­tel Rebecci, kte­rý po ní začal pát­rat spo­lu s otcem jed­no­ho delik­ven­ta. Časem vyjde naje­vo, že tam vůbec nejsou sami, jeli­kož se jed­ná o nele­gál­ní sklad zbra­ní, jakési sek­ty, kte­rá si svou skrýš brá­ní, jakmi­le zjis­tí, že se jim tam někdo motá. Během pře­ží­vá­ní sku­pin­ky při­jde také o život jeden z mla­distvých delik­ven­tů, bohu­žel prá­vě syn otce, se kte­rým pát­rá po sku­pi­ně pří­tel Rebecci.

Skupinka se brzy sži­je s pří­ro­dou a zjis­tí, že tako­vý život je vlast­ně fajn a vyho­vu­je jim to. Jednotlivé posta­vy se spo­lu postup­ně sezna­mu­jí a vytvo­ří si tak i svo­je pra­vi­dla, bez kte­rých by nemoh­li fun­go­vat. Účel restar­tu se zdá, že tedy začal fun­go­vat. Bohužel, ale někte­ří z nich nejsou napra­vi­tel­ní a dva z nich jsou napros­to odliš­ní a odhod­la­ní pře­vzít vele­ní nad celou sku­pi­nou. Přítel Rebecci dál pokra­ču­je v pát­rá­ní po sku­pin­ce na vlast­ní pěst a čelí sku­pin­ce mužů, kte­rá prá­vě ukrý­vá zbra­ně v jes­ky­ni. Až v posled­ním díle vyjdou naje­vo všech­ny spo­ji­tos­ti včet­ně vyře­še­ní vraž­dy vyso­ko­hor­ské­ho prů­vod­ce. Jen mi tro­chu chy­bě­lo odkry­tí zabi­tí jed­no­ho z čle­nů sku­pi­ny, kdy jej jed­na ze sku­pi­ny udu­si­la, kvů­li zra­ně­ní, což ve sku­pi­ně netu­ší.

Na zele­né pro­stře­dí Alp a vyso­kých skal se krás­ně dívá. Seriál roz­hod­ně sto­jí za shléd­nu­tí, i s tou tro­chou nudy na začát­ku. Uvidíme, zda­li bude ješ­tě něja­ké pokra­čo­vá­ní, jeli­kož měl seri­ál ote­vře­ný konec, a jest­li se vůbec tvůr­cům pove­de, aspoň tro­chu napra­vit prvot­ní nedo­stat­ky. Jednotlivé díly jsou dlou­hé v roz­me­zí 45–56 minut, což je čas ako­rát. Jako nej­lep­ším hod­no­tím posled­ní díl, ve kte­rém akce a napě­tí roz­hod­ně nechy­bí. Herecké obsa­ze­ní je fajn a mys­lím, že posta­vy měli dob­ře při­dě­le­né jed­not­li­vé role.

Hrají: Verena Altenberger, Aaron Altaras, Emma Drogunova, Merlin Rose, Maria Dragus, Anand Batbileg, Luna Jordan, Camille Dombrowsky, Rouven David Israel, Ulrich Tukur, Béla Gabor Lenz, Franz Hartwig, Katia Fellin

Režie: Markus Goller, Lennart Ruff


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03652 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71633 KB. | 14.06.2024 - 21:23:32