Kritiky.cz > Profily osob > Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter...

Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter...

Photo © Miramax Films
Photo © Miramax Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anthony Robert McMillan OBE (30. břez­na 1950 - 14. říj­na 2022), pro­fes­ně zná­mý jako Robbie Coltrane, byl skot­ský herec, komik a spi­so­va­tel. Celosvětově se pro­sla­vil jako Rubeus Hagrid ve fil­mo­vé sérii o Harrym Potterovi (2001-2011) a jako Valentin Dmitrovič Žukovskij ve fil­mech o Jamesi Bondovi Zlaté oko (1995) a Svět nesta­čí (1999). V roce 2006 mu krá­lov­na Alžběta II. udě­li­la v rám­ci novo­roč­ní­ho vyzna­me­ná­ní OBE za záslu­hy o dra­ma­tic­ké umě­ní. V roce 1990 obdr­žel Coltrane cenu Evening Standard British Film Award - Peter Sellers Award za kome­dii. V roce 2011 byl oce­něn za „mimo­řád­ný pří­nos“ fil­mu při udí­le­ní cen Britské aka­de­mie ve Skotsku.

Svoji kari­é­ru zahá­jil účin­ko­vá­ním po boku Hugha Laurieho, Stephena Frye a Emmy Thompsonové ve ske­čo­vém seri­á­lu Alfresco (1983-1984). V roce 1987 hrál po boku Thompsonové v mini­sé­rii BBC Tutti Frutti, za kte­rou zís­kal svou prv­ní nomi­na­ci na cenu Britské tele­viz­ní aka­de­mie za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon. Coltrane se poté pro­sla­vil v roli kri­mi­nál­ní­ho psy­cho­lo­ga Dr. Eddieho „Fitze“ Fitzgeralda v seri­á­lu tele­vi­ze ITV Cracker (1993-2006), za kte­rou zís­kal tři roky po sobě (1994-1996) cenu Britské aka­de­mie za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon. V roce 2006 se Coltrane umís­til na jede­nác­tém mís­tě v anke­tě tele­vi­ze ITV 50 nej­vět­ších tele­viz­ních hvězd, kte­rou voli­li divá­ci. V roce 2016 si zahrál ve čtyř­díl­ném seri­á­lu National Treasure na Channel 4 po boku Julie Waltersové, za tuto roli byl nomi­no­ván na cenu Britské tele­viz­ní aka­de­mie.

Coltrane se obje­vil ve dvou fil­mech pro spo­leč­nost Handmade Films George Harrisona: neo-noir Mona Lisa (1987) Neila Jordana s Bobem Hoskinsem a Jeptišky na útě­ku s Ericem Idlem. Objevil se také v shake­spea­rov­ské adap­ta­ci Jindřich V. (1989) Kennetha Branagha, kome­dii Let It Ride (1989), kriminálně-komediálním thrille­ru Stevena Soderbergha Ocean’s Twelve (2004), kaper­ském sním­ku Riana Johnsona Bratři Bloomovi (2008), fil­mo­vé adap­ta­ci Dickense Velká oče­ká­vá­ní (2012) Mikea Newella a živo­to­pis­ném fil­mu Effie Grayová (2014) Emmy Thompsonové. Známý byl také díky své­mu hla­so­vé­mu pro­je­vu v ani­mo­va­ných fil­mech Příběh o Despereauxovi (2008) a Brave (2012) spo­leč­nos­ti Pixar.

Raný život a vzdělání

Coltrane se naro­dil 30. břez­na 1950 ve skot­ském Rutherglenu jako Anthony Robert McMillan, syn uči­tel­ky a kla­ví­rist­ky Jean Ross Howieové a prak­tic­ké­ho léka­ře Iana Baxtera McMillana, kte­rý půso­bil také jako soud­ní poli­cej­ní lékař. Má star­ší sest­ru Annie a mlad­ší sest­ru Jane. Coltrane byl prav­nu­kem skot­ské­ho pod­ni­ka­te­le Thomase W. Howieho a synov­cem pod­ni­ka­te­le Forbese Howieho.

Své vzdě­lá­ní začal zís­ká­vat na ško­le Belmont House School v Newton Mearns, poté pře­šel na Glenalmond College, nezá­vis­lou ško­lu v Perthshire. Ačkoli poz­dě­ji popsal své zážit­ky z této ško­ly jako vel­mi nešťast­né, hrál za ragby­o­vý tým First XV, byl vedou­cím škol­ní debat­ní spo­leč­nos­ti a zís­ká­val ceny za své umě­ní. Z Glenalmondu Coltrane ode­šel na Glasgow School of Art, kde se mu posmí­va­li, že „má pří­zvuk jako princ Charles“ (čehož se rych­le zba­vil, i když ne dří­ve, než zís­kal pře­zdív­ku „Lord Fauntleroy“), a poté na Moray House College of Education (nyní sou­část Edinburské uni­ver­zi­ty) ve skot­ském Edinburghu.

Coltrane poz­dě­ji volal po záka­zu sou­kro­mých škol a býval zná­mý jako „Rudý Robbie“, pro­ti své kon­zer­va­tiv­ní výcho­vě se bou­řil anga­žo­vá­ním v Amnesty International, Greenpeace, Labouristické stra­ně a Kampani za jader­né odzbro­je­ní.

Kariéra

Coltrane se ve svých dva­ce­ti letech vrhl na herec­tví, při­jal umě­lec­ké jmé­no Coltrane (na počest jaz­zo­vé­ho saxo­fo­nis­ty Johna Coltranea) a půso­bil v diva­dle a kome­di­ích. Objevil se v prv­ní diva­del­ní insce­na­ci Johna Byrnea The Slab Boys v Traverse Theatre v Edinburghu (1978). Jeho kome­di­ál­ní schop­nos­ti mu při­nes­ly role v seri­á­lu The Comic Strip Presents (1982-2012) (v roce 1993 reží­ro­val a byl spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře epi­zo­dy „Jealousy“ pro 5. sérii) a také v kome­di­ál­ním ske­čo­vém pořa­du Alfresco (1983-1984). V roce 1984 se obje­vil ve fil­mech A Kick Up the Eighties (2. série) a Laugh??? I Nearly Paid My Licence Fee, a u obou je uve­den jako scé­náris­ta.

Coltrane pře­šel k rolím ve fil­mech jako Flash Gordon (1980), Death Watch (1980), Balham, Gateway to the South (1981), Scrubbers (1983), Krull (1983), The Supergrass (1985), Defence of the Realm (1985), Absolute Beginners (1986), Mona Lisa (1986) a obje­vil se jako „Annabelle“ ve fil­mu The Fruit Machine (1988).

V tele­vi­zi se obje­vil v seri­á­lech The Young Ones, Tutti Frutti (1987), jako Samuel Johnson v Blackadder the Third (1987) (tuto roli si poz­dě­ji zopa­ko­val v seri­óz­něj­ším Boswell and Johnson’s Tour of the Western Islands (1993)), v seri­á­lu LWT The Robbie Coltrane Special (1989) (na kte­rém se podí­lel i jako spo­lu­au­tor) a v dal­ších stand-up a sketch come­dy show. Hrál roli Falstaffa ve fil­mu Kennetha Branagha Jindřich V. (1989). S Ericem Idlem si zahrál ve fil­mu Jeptišky na útě­ku (1990) a pape­že ve fil­mu Papež musí zemřít (1991). Hrál také rádo­by sou­kro­mé­ho detek­ti­va posed­lé­ho Humphreym Bogartem v tele­viz­ním fil­mu The Bogie Man (1992).

Jeho role pokra­čo­va­ly i v 90. letech v tele­viz­ním seri­á­lu Cracker (1993-1996, v roce 2006 se vrá­til v jed­no­rá­zo­vém spe­ci­á­lu), v němž hrál soud­ní­ho psy­cho­lo­ga Dr. Edwarda „Fitze“ Fitzgeralda. Za tuto roli zís­kal tři ceny BAFTA.

Následovaly role ve vět­ších fil­mech: James Bond ve fil­mech Zlaté oko (1995) a Svět nesta­čí (1999), ved­lej­ší role ve fil­mu Z pek­la (2001) a také polo­obr Rubeus Hagrid ve fil­mech o Harrym Potterovi (2001-2011). J. K. Rowlingová, autor­ka série o Harrym Potterovi, měla Coltranea na prv­ním mís­tě své­ho sezna­mu pro roli Hagrida a na otáz­ku, koho by v této roli ráda vidě­la, jed­ním dechem odpo­vě­dě­la: „Robbieho Coltranea pro Hagrida.“

Coltrane také uvá­děl řadu doku­men­tár­ních pořa­dů pro brit­skou tele­viz­ní sta­ni­ci ITV zalo­že­ných na jeho dvo­jí váš­ni pro ces­to­vá­ní a dopra­vu. V pořa­du Coltrane in a Cadillac (1993) pře­jel Severní Ameriku z Los Angeles do New Yorku za volan­tem kab­ri­o­le­tu Cadillac Series 62 Coupe z roku 1951, což byla ces­ta dlou­há 3765 mil (6059 km), kte­rou zvlá­dl za 32 dní.

V roce 1997 Coltrane vystou­pil v sérii šes­ti pořa­dů pod názvem Coltrane’s Planes and Automobiles (Coltraneova leta­dla a auto­mo­bi­ly), v nichž vychva­lo­val před­nos­ti par­ní­ho moto­ru, die­se­lo­vé­ho moto­ru, pře­pl­ňo­va­né­ho moto­ru, moto­ru V8, dvou­takt­ní­ho moto­ru a prou­do­vé­ho moto­ru. V těch­to pořa­dech roze­bral a pře­sta­věl něko­lik moto­rů. Sám také vymon­to­val motor z auto­mo­bi­lu Trabant za 23 minut.

V září 2006 byl Coltrane zvo­len na 11. mís­tě v žeb­říč­ku 50 nej­vět­ších hvězd tele­vi­ze ITV a na šes­tém mís­tě v anke­tě 2000 dospě­lých z celé Velké Británie o „nej­slav­něj­ší­ho Skota“, a to za Lochnesskou pří­še­rou, Robertem Burnsem, Seanem Connerym, Robertem Brucem a Williamem Wallacem.

V srpnu 2007 Coltrane uvá­děl pro ITV seri­ál B-Road Britain, v němž ces­to­val z Londýna do Glasgow a ces­tou se zasta­vo­val ve měs­tech a ves­ni­cích.

Osobní život

Coltrane se 11. pro­sin­ce 1999 ože­nil s Rhonou Gemmellovou. Pár měl dvě děti: syna Spencera (nar. 1992) a dce­ru Alici (nar. 1998). Coltrane a Gemmellová se roze­šli v roce 2003 a poz­dě­ji se roz­ved­li.

Coltrane trpěl oste­o­ar­tri­ti­dou.

Během kam­pa­ně před refe­ren­dem o nezá­vis­los­ti Skotska v roce 2014 vyjá­d­řil Coltrane pod­mí­ně­nou pod­po­ru nezá­vis­los­ti, když pro­hlá­sil: „Nakonec bych rád viděl nezá­vis­lost - ale pou­ze nezá­vis­lé labou­ris­tic­ké Skotsko.“

Coltrane zemřel v nemoc­ni­ci ve skot­ském Larbertu 14. říj­na 2022, uve­dl jeho agent.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34319 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72258 KB. | 22.04.2024 - 15:40:46