Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jeden svět nestačí - poslední film slavného Q

Jeden svět nestačí - poslední film slavného Q

JedenSvet
JedenSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V síd­le MI6 došlo k aten­tá­tu na rop­né­ho mag­ná­ta Kinga (David Calder), pří­te­le M (Judi Dench) a v nebez­pe­čí se oci­tá i jeho dce­ra Elektra (Sophie Marceau). James Bond (Pierce Brosnan) je pro­to vyslán do Azerbajdžánu, aby ji ochrá­nil a záro­veň odha­lil vra­ha...

Rok 1999, 19. bon­dov­ka. Režisér Michael Apted se teh­dy cho­pil před­po­sled­ní bon­dov­ky s Piercem Brosnanem a dodal bon­dov­ku, kte­rá má výteč­né akč­ní scé­ny, v rám­ci série jed­nu z nej­lep­ších záple­tek, dvě výteč­né Bond girl a pře­de­vším uza­ví­rá jed­nu kapi­to­lu celé série. A je to dojem­né.

Ve své tře­tí bon­dov­ce Brosnan opět doká­zal, že mu tahle role nesku­teč­ně sed­ne. Jeho Bond je nadá­le ele­gant­ní, záro­veň pře­svěd­či­vý v akč­ních sek­ven­cích a opět se při­tom všem daří Brosnanova Bonda tak tro­chu polid­štit. Brosnan ve své tře­tí šta­ci nadá­le pla­tí za ide­ál­ní­ho Bonda, kte­rý výteč­ně balan­cu­je mezi váž­nou a odleh­če­nou notou a člo­věk mu snad­no věří výbor­né­ho agen­ta i svůd­ní­ka žen. Brosnan byl v téhle roli pros­tě výteč­ný.

Michael Apted se u Jeden svět nesta­čí drží sty­lu, kte­rý téhle nové éře Jamese Bonda nasta­vil Martin Campbell u Zlatého oka a násled­ně ho dodr­žel i Roger Spottiswoode u Zítřek nikdy neu­mí­rá. Apted výteč­ně zvlá­dá akci, při­čemž se nadá­le doka­zu­je, že nástup digi­tál­ních efek­tů dopo­má­há Jamesi Bondovi k vel­ko­le­pěj­ším akč­ním sek­ven­cím. A při­tom ty vel­ko­le­pé scé­ny pořád půso­bí v rám­ci mož­nos­tí uvě­ři­tel­ně (mini­mál­ně na bon­dov­ky s Rogerem Moorem se to oprav­du nechy­tá), ať už se zrov­na James Bond v lodi pro­há­ní Londýnem nebo lyžu­je za těch nej­hor­ších pod­mín­kách. Apted pros­tě akč­ní strán­ku oprav­du zvlá­dl a při­tom všem zvlá­dl dodat tu neji­de­ál­něj­ší bon­dov­ku, kte­rá krom výteč­né akce potře­bu­je i skvě­lé­ho pro­ta­go­nis­tu, při­taž­li­vé scé­ny, půvab­ný vizu­ál a pře­de­vším to pra­vé ele­gant­ní akč­ní dob­ro­druž­ství. A to vše Jeden svět nesta­čí spl­ňu­je.

Robert Carlyle je jako tero­ris­ta Renard výteč­ný anta­go­nis­ta, kte­rý fun­gu­je jako sku­teč­ná hroz­ba i díky tomu, že si sku­teč­ně rád hra­je se svý­mi ter­či a sadis­mus mu roz­hod­ně není cizí. Z toho­hle zápo­rá­ka už od prv­ní­ho nástu­pu vyza­řu­je vel­mi nepří­jem­ná aura, kte­rou Carlyle doká­že napros­to výteč­ně pro­dat. A i pro­to je Renard jed­ním z nej­vý­raz­něj­ších zápo­rá­ků v his­to­rii série.

Judi Dench je nadá­le napros­to výteč­ná jako M, při­čemž scé­nář jí ve sce­ná­ři dává výraz­něj­ší úlo­hu než pou­hé nad­ří­ze­né. Robbie Coltrane se po Zlatém oku opět vra­cí jako Valentin Zukovsky a opět je nesku­teč­ně zábav­ný. Především má ale tato bon­dov­ka dvě výteč­né Bond girl, při­čemž obě jsou výteč­né z růz­ných důvo­dů. Elektra King v podá­ní Sophie Marceau má zají­ma­vou úlo­hu, při­čemž se opět díky této posta­vě daří Bonda tro­chu polid­štit. Denise Richards zase jako Christmas Jones opět doka­zu­je, že Bond girl může být krás­ná, záro­veň ale být Bondovi sku­teč­ně důstoj­ným spo­lu­hrá­čem. A v souč­tu tak ani nesejde na tom, že James Bond opět Bond girl sve­de. Pořád se totiž tak tro­chu boří ty bari­é­ry. Tedy sku­teč­ně pou­ze do jis­té míry.

Jeden svět nesta­čí je pře­de­vším roz­luč­kou pro Desmonda Llewelyna. Tento herec ztvár­ňo­val roli Q pra­vi­del­ně již od Srdečných pozdra­vů z Ruska až do toho­to sním­ku a zemřel přes­ně měsíc po vydá­ní fil­mu. 85-letý Llewelyn tak v Jeden svět nesta­čí defi­ni­tiv­ně zakon­ču­je svo­jí dlou­hou kari­é­ru a při­tom zau­ču­je své­ho učed­ní­ka R v podá­ní Johna Cleese. Cleese zde dostá­vá mož­nost před­vést svůj kome­di­ál­ní talent (před­tím než se z něj v nad­chá­ze­jí­cí bon­dov­ce Dnes neu­mí­rej stal defi­ni­tiv­ně nový Q) a pro­ká­zat, že Monty Pythonové byli výteč­ní i po letech. Především je ale sku­teč­ně snad­né dojmout se nad tím, že Llewelyn po 36 letech defi­ni­tiv­ně skon­čil v roli Q. Po všech těch výbor­ných gad­ge­tech a výteč­né che­mii s růz­ný­mi před­sta­vi­te­li Bonda tenhle výstroj­ní důstoj­ník defi­ni­tiv­ně po více než 3 deká­dách kon­čí a je to ško­da. John Cleese i Ben Whishaw se totiž v násle­du­jí­cích bon­dov­kách moh­li sna­žit sebe­víc, nahra­dit Llewelyna je ale sku­teč­ně těž­ké.

Dalo by se snad­no nadá­vat na to, že se Jeden svět nesta­čí v rám­ci série nikam nepo­sou­vá a Apted sku­teč­ně pou­ze jen vel­mi bra­vur­ně nava­zu­je na před­cho­zí bon­dov­ky Campbella a Spottiswoodea. Jenže Jeden svět nesta­čí je ve fini­ši sku­teč­ně opět ide­ál­ní bon­dov­kou, kte­rá navíc své­ho před­chůd­ce pře­ce jen o ždi­bec str­ká do kapsy a pře­de­vším má sku­teč­ně jeden z nej­lep­ších scé­ná­řů v rám­ci série- tro­ji­ce Neal Purvis, Robert Wade a Bruce Feirstein při­šli s ide­ál­ním pří­bě­hem, kde kaž­dá posta­va dostá­vá svůj moment slá­vy a výteč­ně fun­gu­je akce, humor i váž­něj­ší momen­ty. A do toho je tam Apted, kte­rý to celé výteč­ně pře­vá­dí do audi­o­vi­zu­ál­ní podo­by. Takže v souč­tu jas­ná pec­ka, pře­de­vším prá­vě i díky tomu, že se tu Llewelyn sku­teč­ně sty­lo­vě roz­lou­čil.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1999 MGM


Podívejte se na hodnocení Jeden svět nestačí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05781 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72764 KB. | 14.07.2024 - 13:30:28