Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muži v černém 3 | Men in Black III [70%]

Muži v černém 3 | Men in Black III [70%]

rp men in black iii ver3.jpg
rp men in black iii ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Muži v čer­ném 3
http://www.csfd.cz/film/264588-muzi-v-cernem-3/
http://www.imdb.com/title/tt1409024/
Alternativní názvy:
Men in Black III, Muži v Čiernom 3Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 31.05.2012 Falcon
V kinech SR od: 24.05.2012 ITAFilm


Komedie / Sci-Fi / Akční | USA, 2012, 104 min


Režie: Barry Sonnenfeld
Scénář: Etan Cohen
Hudba: Danny Elfman
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady Gaga, Emma Thompson, Alice Eve, Kevin Covais, Rip Torn, Nicole Scherzinger, Mike Pyle, Justin Bieber, Tim Burton

Konečně. Fanoušci sty­lo­vých chláp­ků v čer­ném boju­jí­cí v uta­je­ní se šmejdem z vesmí­ru muse­jí zaple­sat. Po letech dokla­dů, pře­pi­sů a pře­tá­ček koneč­ně při­chá­zí do dis­tri­buce tře­tí díl pří­bě­hů vlád­ních agen­tů zalo­že­ných na komik­su Lowella Cunninghama. Dokáží agen­ti i po dese­ti letech od nepří­liš vyda­ře­né­ho dru­hé­ho dílu stá­le bavit, nebo doba jejich slá­vy pomi­nu­la a tvůr­ci si to neu­vě­do­mi­li? Když při­hléd­ne­me k roz­počtu kte­rý se kvů­li prů­ta­hům vyšpl­hal až na masi­tých 215 mili­o­nů, dou­fa­jí prav­dě­po­dob­ně v prv­ní mož­nost. Kde je ovšem prav­da se dočte­te dále. 

S Agenty J a K se setká­vá­me o deká­du poz­dě­ji než kde jsme je opus­ti­li po dru­hém díle. Oba stá­le půso­bí u přís­ně taj­né vlád­ní orga­ni­za­ce Muži v čer­ném, kte­rá má za úkol dohlí­žet na mimo­zem­skou akti­vi­tu na Zemi i mimo ní. Agenta K však co nevi­dět dostih­ne jeho vlast­ní minu­lost. V roce 1969 dopa­dl a poslal do věze­ní na povrchu Měsíce mimo­zem­ské­ho zlo­čin­ce Borise, kte­rý plá­no­val budou­cí inva­zi naší pla­ne­ty. Tomu se v sou­čas­nos­ti poda­ří ze své­ho uvěz­ně­ní po 40ti letech unik­nout a roz­hod­ne se vydat zpát­ky v čase, aby zabrá­nil své­mu pola­pe­ní a násled­né­mu uvěz­ně­ní. Aby zabrá­nil napl­ně­ní toho­to zlo­věst­né­ho plá­nu, musí se Agent J vydat za Borisem, spo­jit své síly s teh­dej­ší ver­zí Agenta K  a zasta­vit psy­cho­tic­ké­ho mimo­zemš­ťa­na před vytvo­ře­ním alter­na­tiv­ní budouc­nos­ti.     

215 mega je váž­ně dost. Zvláště pak na film, kte­rý se začal natá­čet v době, kdy byl scé­nář tři­krát pře­pi­so­ván a hoto­vá byla zhru­ba jen jed­na tře­ti­na. Tohoto fak­tu zna­lý fanou­šek pak měl oba­vy, jak bude výsled­ná zále­ži­tost vypa­dat. Naštěstí je to po do prů­mě­ru sta­hu­jí­cí dvoj­ce pře­kva­pi­vě sluš­ná návrat. Muži v čer­ném jed­no­du­še nestár­nou a kon­fron­ta­ce dvou napros­to roz­díl­ných agen­tů fun­gu­je stá­le stej­ně dob­ře, ať už v sou­čas­nos­ti nebo kon­cem šede­sá­tých let. Ústřední dvo­ji­ce, nebo tro­ji­ce chcete-li, má mezi sebou stá­le tu zábav­nou che­mii, kte­rá vzá­jem­né pro­ti­kla­dy dvou pří­mo­ča­ře odliš­ných cha­rak­te­rů výbor­ně dokres­lu­je. Josh Brolin coby mla­dá alter­na­ce Tommyho Lee Jonese jed­no­du­še šla­pe více než obstoj­ně v jeho sto­pách. S men­ším roz­dí­lem, kte­rý tvo­ří jeho ne úpl­ně zfor­mo­va­ný cha­rak­ter tak, jak jej zná­me ze sou­čas­nos­ti. Možná je jen tro­chu ško­da fakt, že mís­ty až pří­liš­ná mora­li­za­ce se zde sna­ží pře­sa­ho­vat humor­nou slož­ku, kte­rou mají fanouš­ci rádi pře­de­vším. Dobře míře­ná sklad­ba humo­ru ale dává tomu­to nedu­hu ale­spoň z čás­ti zapo­me­nout, i když toho humo­ru tady zase tolik, kolik bys­te čeka­li jed­no­du­še není. Vinu na tom nese jedi­ně scé­nář. Z načrt­nu­té pre­mi­sy se jed­no­du­še dalo vykouz­lit dale­ko více, než jen prů­měr­nou pře­hlíd­ku dob­ře míře­ných, avšak oje­di­ně­lých hlá­šek a odka­zů. 
Netřeba však být pří­liš přís­ný. Ať už tře­tí díl dosa­hu­je zábav­nos­ti jaké chce, pořád je to dale­ko lep­ší výsle­dek než jsem se odvá­žil čekat a roz­hod­ně lep­ší výsle­dek než dale­ko více nevy­vá­že­ná dvoj­ka. Jednoduše i přes výraz­né chy­by v ply­nu­los­ti, tem­pu celé­ho sním­ku a poměr­ně nevý­raz­né­ho hlav­ní­ho zápo­rá­ka, se jed­ná o zábav­nou sle­zi­nu, kte­rá jed­no­du­še potě­ší. Je fajn vidět Smithe zase po letech na plát­ně kin, o Jonesovi, i když v dale­ko men­ší míře, ani nemluvě. Sice je tro­chu ško­da, že si sní­mek vystří­lel nej­lep­ší nábo­je v hlav­ní trai­le­ro­vé kam­pa­ni, nicmé­ně jejich zábav­nost ani v repe­ti­ci neztrá­cí moc na svém kouz­le (zejmé­na část s úsmě­vem z tea­se­ru). Druhá výt­ka z mojí stra­ny je pak na adre­su zpra­co­vá­ní. Režijně je to rela­tiv­ně rutin­ní zále­ži­tost na jejíž adre­su  nelze moc říci jak klad­ná, tak ani zápor­ná slo­va. O to hor­ší je to však po stra­ně digi­tál­ních efek­tů, kte­ré jsou poně­kud hor­ší úrov­ně, než by bylo i na pomě­ry série vhod­né. Na dru­hou stra­nu klid­ný prů­běh a tu správ­nou atmo­sfé­ru udr­žu­je Danny Elfman, jehož prá­ce se svý­mi původ­ní­mi moti­vy z roku 1997 je více než pří­jem­ná  a vra­cí divá­ka zase o něko­lik let zpět.       

V koneč­ném důsled­ku tak tře­tí Muži v čer­ném nejsou tako­vá pohro­ma, jak se ze začát­ku zdá­lo. Zábavnost si muži v čer­ných oble­cích s kra­va­tou a brý­le­mi ucho­va­li i po těch letech. Vůbec je to cel­ko­vě tak fajn, že se nechá­te unést a pří­liš sní­mek neře­ší­te. Celé to ovšem fun­gu­je jen na povrchu, pro­to je dost mož­né, že se sní­mek vykou­ří tak rych­le z hla­vy, jak se do ní dostal. To je v respek­tu hlav­ně k prv­ní­mu dílu cel­kem ško­da. Nicméně kdo říká, že si nemů­že­me dát za pár měsí­ců repe­te na Blu-ray a DVD.  
Jsou zpět a v plné pol­ní. Třetí Muži v čer­ném baví více, než jsem se odvá­žil po prů­ta­zích čekat. Trio agen­tů fun­gu­je napl­no, atmo­sfé­ra také. Ačkoliv se jed­ná po režij­ní strán­ce o poměr­ně běž­nou zále­ži­tost, digi­tál­ní efek­ty by snes­ly tro­chu vět­ší péči a scé­nář má pár závaž­něj­ších pro­blé­mů, záro­veň se zde i přes pár ústup­ků mora­li­za­ci tvůr­cům poved­lo něko­lik více než tref­ných momen­tů, kte­ré trou­fám si tvr­dit pře­kro­čí samot­ný film. V cel­ku je to ale vlast­ně jen fajn let­ní odde­chov­ka pro nená­roč­né. Takže vlast­ně ide­ál­ní stav.  

Hodnocení: 70%

PS. Byl pro mě šok, že se ve fil­mu mih­la i Lady Gaga. Nejspíše jsem ji měl tro­chu pro­blém poznat mezi těmi zástu­py mimo­zemš­ťa­nů, kde se hold jed­no­du­še ztra­tí.

Koktejl :
20 % Emzák co nepo­u­ží­vá Colgate
40 % Vydařený návrat můžu v čer­ných oble­cích s naleš­tě­ný­mi kol­ty 


Podívejte se na hodnocení Muži v černém 3 na Kinoboxu.

20 % Humor
20 % Běžná ruti­na

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mátový sirup9. září 2013 Mátový sirup Suroviny: 2 šálky cukru 2 šálky vody 2 šálky nadrobno natrhaných mátových lístků Postup: Směs povařte pět minut pod pokličkou, a pak nechte 15 minut chladnout. Nalijte do tmavých […] Posted in Domácí rady
  • Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam?24. října 2018 Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam? Paní Bensonová byla velmi rázná angličtinářka, která hned jak ráno vešla do třídy, oznámila dětem, že jim opravila písemky. Všichni, dokonce i třídní lump Dennis Catwright z ní měli […] Posted in Recenze knih
  • Fallen Angels (2006)18. prosince 2012 Fallen Angels (2006) 7 padlých andělů, kteří představují smrtelné hříchy a vám divákům ukáží, sedm způsobů jak zemřít! Historie:Farní útulek pro ženy rok 1967: Mladá žena spí ve své posteli, když ji […] Posted in Horory
  • Gieokeui bam (2017)9. března 2018 Gieokeui bam (2017) Výborný mysteriózní psycho thriller, který jsem málem přehlédl, děkuji tedy LangiJ za nalákání.Zpočátku se film jeví jako všední drama, kde se rodina přestěhuje do nového baráku, ve kterém […] Posted in Krátké recenze
  • Jarní únava 34. února 2020 Jarní únava 3 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše Je těžké tomu uvěřit, ale když tvůrci filmu Jurský svět začali roku 2015 s jeho přípravami, netušili, že jejich milovaná práce se stane jedním z nejvýdělečnějších filmů všech dob. Režiséra […] Posted in Speciály
  • Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů15. ledna 2024 Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Diář Báry Nesvadbové4. září 2017 Diář Báry Nesvadbové Toužíte po diáři, který by byl tak akorát do kabelky, a přesto byste při hledání v něm nemusela používat brýle? Toužíte po diáři, jehož vazba vydrží a už v červenci nebude připomínat […] Posted in Recenze knih
  • Pod rouškou noci2. března 2017 Pod rouškou noci Film napsaný Benem Affleckem a pod taktovkou Bena Afflecka zahraný Benem Affleckem. Nebylo to špatný. Očekávanou, předvídatelnou a otravnou milostnou linku naštěstí tak nějak přehlušila […] Posted in Krátké recenze
  • Return, The (2006)3. prosince 2016 Return, The (2006) Sarah Michelle Gellar pronásleduje hrůza z dětství, které se nyní v dospělosti bude muset nedobrovolně postavit čelem… Nehoda kterou Joanna prožila v dětství jí navždy […] Posted in Horory

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86712 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72294 KB. | 23.05.2024 - 15:09:00