Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Dokumentární film „Aneta“ odhaluje nové šokující skutečnosti ve vyšetřování záhadné smrti

Dokumentární film „Aneta“ odhaluje nové šokující skutečnosti ve vyšetřování záhadné smrti

Foto: 2media.cz s.r.o.
Foto: 2media.cz s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Třiadvacetiletá Aneta zemře­la po tři­nác­ti bod­ných ranách, což čes­ká poli­cie ozna­či­la za sebe­vraž­du. To není scé­nář horo­ro­vé­ho sci-fi, ale ofi­ci­ál­ní závěr. Tento pří­pad, kte­rý se stal před dese­ti lety, pat­ří k nej­kon­tro­verz­něj­ším v moder­ní his­to­rii. Přesto bychom na něj nemě­li zapo­mí­nat. Dokumentární film „Aneta“ při­ná­ší nové a zásad­ní infor­ma­ce, kte­ré mohou pří­pad dra­ma­tic­ky změ­nit.

Režisér Jiří Sádek, kame­ra­man Tomáš Kotas, pro­du­cent Jiří Tuček a dal­ší čle­no­vé týmu se pří­pa­dem zabý­va­li pět let. Jakou roli hrá­ly milost­ný troj­ú­hel­ník, mafie, dro­gy a záhad­ný Libanonec? Co se sku­teč­ně sta­lo 20. září 2014 ráno v praž­ských Letňanech? Filmaři kvů­li zod­po­vě­ze­ní těch­to otá­zek posta­vi­li ve stu­diu přes­nou kopii mís­ta činu a pro­ved­li rekon­struk­ci za účas­ti před­ních svě­to­vých exper­tů z oblas­ti psy­cho­lo­gie, toxi­ko­lo­gie, pato­lo­gie a bio­me­cha­ni­ky. Budou jejich závě­ry sou­hla­sit s těmi, k nimž dospě­la čes­ká poli­cie?

„Původně jsme si mys­le­li, že natá­če­ní bude jed­no­duš­ší a bude trvat maxi­mál­ně dva roky. Případ byl uza­vře­ný a mate­ri­á­ly se zdá­ly jas­né, i když zvlášt­ní. Aneta byla mla­dá dív­ka, kte­rá pod­le ofi­ci­ál­ních zpráv spácha­la sebe­vraž­du tři­nác­ti bod­ný­mi rana­mi. Její mat­ka Anna tomu však nikdy nevě­ři­la a hle­da­la prav­du. Jakmile jsme se zača­li hlou­bě­ji zabý­vat pří­pa­dem, obje­vo­va­lo se stá­le více nejas­nos­tí. Tento pří­běh je tra­gic­ký a děsi­vý, pro­to­že v něm nic nedá­vá smy­sl,“ říká reži­sér a sce­náris­ta Jiří Sádek.

„Nic podob­né­ho zde ješ­tě neby­lo. Nepamatuji si žád­ný čes­ký film, kte­rý by byl tak napí­na­vý a šoku­jí­cí záro­veň,“ dodá­vá pro­du­cent Jiří Tuček ze spo­leč­nos­ti DONART Film.

Dokument „Aneta“ je před dokon­če­ním a už teď je jas­né, že během natá­če­ní se obje­vi­ly nové, šoku­jí­cí sku­teč­nos­ti, kte­ré by moh­ly vést k zno­vu­o­te­vře­ní pří­pa­du. Filmařům se poda­ři­lo navá­zat kon­takt s pod­ni­ka­te­lem liba­non­ské­ho půvo­du Ahmadem Hassanem Ibrahimem, klí­čo­vým svěd­kem, kte­rý před lety z Česka záhad­ně zmi­zel. Mezi odbor­ní­ky, kte­ří v doku­men­tu vystu­pu­jí, je pro­fe­sor Leam A. Craig, reno­mo­va­ný forenz­ní psy­cho­log z Britské psy­cho­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti, dok­tor Marc Deveaux, odbor­ník na toxi­ko­lo­gii a soud­ní lékař­ství, šéflé­kař flo­rid­ské kli­ni­ky Jay M. Radtke, kanad­ský bio­me­cha­nik Rob Parkinson a dal­ší nezá­vis­lí exper­ti..

„Přizvali jsme odbor­ní­ky z růz­ných oblas­tí z celé­ho svě­ta, včet­ně Floridy, Kanady, Francie a Velké Británie. Tito spe­ci­a­lis­té čas­to pra­cu­jí ve váleč­ných zónách a pro mezi­ná­rod­ní bez­peč­nost­ní agen­tu­ry. Náš pato­log má za sebou 3 000 pitev. Chtěli jsme mít jis­to­tu, že naše ana­lý­zy a závě­ry budou nezá­vis­lé a objek­tiv­ní. Tito odbor­ní­ci nám poskyt­li cen­né vhle­dy a pomoh­li nám pocho­pit tech­nic­ké a vědec­ké aspek­ty pří­pa­du, záro­veň upo­zor­ni­li na chy­by v původ­ním vyšet­řo­vá­ní. Jejich zku­še­nos­ti a nezá­vis­lost nám umož­ni­ly při­nést nový pohled a zajis­tit co nej­přes­něj­ší a nej­dů­klad­něj­ší doku­ment,“ vysvět­lu­je Jiří Sádek.

Případ zavraž­dě­né Anety je stá­le pod drob­no­hle­dem médií. A není divu, po dese­ti letech je stá­le plný otá­zek a nejas­nos­tí. Dočká se její mat­ka Anna Rodová a veřej­nost koneč­ně prav­dy? To se brzy dozví­me v kinech.


Zdroj: 2media.cz s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64582 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71733 KB. | 19.06.2024 - 21:48:50