Kritiky.cz > Recenze knih > Dunajský racek - skutečný příběh ženy, která se nikdy nevzdala

Dunajský racek - skutečný příběh ženy, která se nikdy nevzdala

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Vídeň? Chcete pro­žít veli­ce emo­tiv­ní pří­běh jed­né pře­mýš­li­vé ženy? Tak prá­vě vám je určen román Hany Oboda, s názvem Dunajský racek. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

V romá­nu se oci­tá­me ve Vídni na pře­lo­mu deva­te­nác­té­ho a dva­cá­té­ho sto­le­tí. Marianna je vel­mi odváž­ná žena, kte­ré nepře­je doba. Ráda by se věno­va­la jiným věcem, ale díky spo­le­čen­ským kon­ven­cím, kde musí pod­po­ro­vat své­ho muže Adolfa Landsbergera, kte­rý je maji­tel tex­til­ní továr­ny. Vyprávění sta­ré ženy, kte­rá se svým synem odje­la do Irska ve své retrospek­ti­vě sdí­lí osu­dy těch, kte­ří ji pozna­me­na­li, ty kte­ré milo­va­la a při­šla o ně. Zajímavé je líče­ní vál­ky i její­ho půso­be­ní na její rodi­nu.

Román je veli­ce čti­vý a zají­ma­vý. Miluji Vídeň, dobu o kte­ré autor­ka píše, tak­že jsem si čte­ní uži­la od začát­ku až do kon­ce. Kniha má 192 stran, je roz­dě­le­na na kapi­to­ly s leto­poč­tem a mís­tem, kde se děj ode­hrá­vá, je zakon­čen epi­lo­gem. Román je vel­mi emo­tiv­ní, plný zvra­tů a zají­ma­vých situ­a­cí. Líbilo se mně, jak hlav­ní posta­va líčí svůj osud, vzpo­mí­ná na lidi, kte­ří pro ni hod­ně zna­me­na­li, tak­též mě zau­ja­lo, jak byla Marianna odváž­ná, ale žila bohu­žel v době, kte­rá ji nepřá­la. Autorka pochá­zí z Frýdku -Místku. Její romá­ny jsem pro­za­tím nečet­la, ale po pře­čte­ní této kni­hy se těším, až si pře­čtu dal­ší její poči­ny.

Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, co nám to při­ná­ší. Román Dunajský racek ve mně bude dlou­ho dozní­vat a budu nad ním pře­mýš­let.

Ukázka z kni­hy:

Marianna se pro­chá­ze­la po vylid­ně­né pro­me­ná­dě kolem Ženevského jeze­ra, ved­la si nové ště­ně bílé­ho trpas­li­čí­ho špi­ce na vodít­ku, pod nohy a tlap­ky jim pada­lo lis­tí. Hitlerovy voj­ska už sta­či­la vpad­nout do Dánska, Norska, zaú­to­čit na Belgii, Holandsko, Francii, a jakmi­le Hitler vstou­pil do Paříže, věci vza­ly rych­lý spád. Úřední pro­ti­ži­dov­ská opat­ře­ní při­nu­ti­la sta­ti­sí­ce uprch­lí­ků, kte­ří tu našli pro­za­tím­ní pří­stře­ší, vydat se opět na ces­tu. Její rodi­na se roz­prsk­la do všech kou­tů svě­ta.

Ani nevě­dě­la, jak se léto pře­ku­li­lo do pod­zi­mu. Barvy stro­mů nabí­ra­ly tep­lé, inten­ziv­ní tóny žlu­té a oran­žo­vé, hřá­ly na duši, pří­ro­da si pořád jela svým tem­pem, ve své jis­to­tě, ve svém pra­vi­del­ném kolobě­hu, pro ni se nic nemě­ni­lo, nic si z Hitlera nedě­la­la. Mariannin vel­ký sto­ja­cí kufr však stál za dveř­mi v před­sí­ni hote­lo­vé­ho poko­je, nedo­ká­za­la ho ukli­dit z očí, při­pa­da­la si jako bez­do­mo­vec a nemě­la jis­to­tu, jest­li nebu­de muset prchat i z Lausanne, z kra­je jezer a zvl­ně­ných kop­ců, kde se mlu­ví fran­couz­sky, z měs­ta roz­lo­že­né­ho na stup­ňo­vi­tých tera­sách u Ženevského jeze­ra, podél kte­ré­ho se táh­nou nekon­čí­cí vini­ce a v jehož mod­ři se odrá­ží hory tak dlou­ho, dokud je výlet­ní pla­chet­ni­ce a lodě nezče­ří do ztra­ce­na.

Několik slov autor­ce:

Hana Oboda pochá­zí z Frýdku-Místku. Po absol­vo­vá­ní stu­dia his­to­rie a muze­o­lo­gie na Slezské uni­ver­zi­tě v Opavě půso­bi­la v Praze v růz­ných odvět­vích kul­tu­ry a ces­tov­ní­ho ruchu. Je autor­kou něko­li­ka novel a romá­nů: Tma před úsvi­tem (2011), Mušle (2015), Pravý leo­par­dí kožich (2017) a Na kon­ci svě­ta (2018).

Autor: Hana Oboda

Žánr: kla­si­ka, belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 192

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4805-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50554 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72087 KB. | 23.04.2024 - 13:48:08