Kritiky.cz > Recenze knih > Kde jsi, když nejsi-bouřlivé, syrové a vášnivé vyprávění o rozchodu

Kde jsi, když nejsi-bouřlivé, syrové a vášnivé vyprávění o rozchodu

A10150F0003423 kde jsi kdyz nejsi 2d
A10150F0003423 kde jsi kdyz nejsi 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mně dostá­vá osmá kni­ha Radky Třeštíkové, na kte­rou jsem čet­la smí­še­né recen­ze. Ráda bych se s Vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek, kte­rý je více než sil­ný a oprav­du neza­po­me­nu­tel­ný. Jedná se o román o roz­cho­du, vel­mi syro­vě, s mno­ha vul­ga­ri­ta­mi vás nene­chá jen tak spát. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Děj této kni­hy vás zave­de do kla­sic­ké­ho milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku, kte­rý je tře­ba nějak vyře­šit. Hlavní hrdin­ka se roze­jde se svým man­že­lem Markem a najde si milen­ce Jakuba. O dost mlad­ší­ho muže, ješ­tě, než je ona sama. Jak to nako­nec hlav­ní hrdin­ka vyře­ší? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Kniha má cel­kem 400 stran, je roz­dě­le­na na kapi­to­ly, kte­ré nejdou posloup­ně. Na prv­ní pohled si toho nevšim­ne­te. Ani při čte­ní jsem s tím pro­blém nemě­la a vždy se začet­la a vní­ma­la děj plný­mi douš­ky. Kapitol je 13. Od Radky Třeštíkové jsem čet­la asi 3 kni­hy. Dvě se mně líbi­ly méně. Přiznám se, že jsem této kni­ze nedá­va­la pří­liš mno­ho šan­cí. Anotace mně nadchla a čte­ní ješ­tě více. Román před­čil moje oče­ká­vá­ní a je to zhru­ba měsíc, co jsem kni­hu dočet­la, a stá­le ve mně dozní­vá. Četla jsem ji oprav­du jed­ním dechem a čte­ní si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Jediné, co je malé mínus na této kni­ze jsou vul­ga­rismy. Má s nimi tro­chu pro­blém v mlu­ve­né podo­bě, natož v podo­bě psa­né. I když vím, že k někte­rým romá­nům to pros­tě pat­ří. Na autor­čin styl psa­ní si pros­tě musí­te zvyk­nout nebo se do něj zami­lo­vat hned. Zdánlivě jed­no­du­chý děj, jed­no­du­chá záplet­ka vám mož­ná udě­lá vrás­ky na čele.

Toto je pří­běh o svo­bo­dě, závis­los­ti, zba­bě­los­ti a sta­teč­nos­ti. O posluš­nos­ti, las­ka­vos­ti i lhos­tej­nos­ti. O těch nej­lep­ších a nej­hor­ších roz­hod­nu­tích, kte­ré člo­věk mnoh­dy dělá a nevi­dí na prv­ní pohled, pak až se něco sta­ne..

Pravda, kte­rou mož­ná nechce­te sly­šet, stá­le před ní zaví­rá­te oči a najed­nou při­jde chví­le a vy vidí­te mno­ho věcí jiný­ma oči­ma.

Správná pohád­ka doo­prav­dy nikdy neskon­čí.

J.R.TOLKIEN

Ukázka z kni­hy:

Pokrčím rame­ny. „Měl bys mít radost, že mám prá­ci, že se budou mít děti líp, obě­ma nám jde pře­ce o děti, na tom se snad shod­ne­me, že děti jsou na prv­ním mís­tě.“

„Jasně že shod­ne­me, my jsme doko­na­lost sama, my se shod­ne­me na všem.“

Tu iro­nii pře­jdu. „Tak aspoň že na zdra­vém jíd­le ano,“ usměju se. „A co jste děla­li potom?“

„Co je ti po tom?

Nadechnu se a vydech­nu. Klid. Nenech se vyto­čit.

Jdi zpát­ky na svo­ji znač­ku pro správ­né­ho rodi­če. „Zajímá mě, jaký měly děti pro­gram.

„Jako pod­le učeb­ni­ce, tak jak to máš ráda, hez­ky pod­le učeb­ni­ce.“

„Můžeš být kon­krét­něj­ší?“

„Můžeš jít s touhle učeb­ni­co­vou komu­ni­ka­cí už do hajzlu a mlu­vit se mnou nor­mál­ně jako moje žena, a ne něja­ký ama­tér­ský psy­cho­te­ra­peut?“ Ještě pořád jsem jeho žena a měla bych se pod­le toho cho­vat. Nevím, co mu na to mám říct, když roz­vo­do­vé papí­ry pode­psat nechce.

Nijak se k niče­mu z toho, co mu posla­la moje práv­nič­ka, dodnes nevy­já­d­řil. Nevznesl žád­ný pro­ti­ná­vrh, mlčí, dělá, že mi nic nepři­šlo, a pokaž­dé to zamlu­ví.

Několik slov u autor­ce:

Radka Třeštíková se naro­di­la a vyrůs­ta­la na Jižní Moravě, v Praze vystu­do­va­la prá­va a sedm let se jim pro­fes­ně věno­va­la. Svoji prvo­ti­nu vyda­la v roce 2014, nej­vět­ší­ho ohla­su zatím dosáh­la svou tře­tí kni­hou Bábovky, kte­rá se sta­la lite­rár­ní udá­los­tí roku 2016. Mimořádně úspěš­ný byl i násle­du­jí­cí román Osm s detek­tiv­ní záplet­kou a Veselí, ve kte­rém se hlav­ní hrdin­ka vra­cí z Prahy do Veselí nad Moravou, odkud autor­ka pochá­zí. V roce 2020 vyšla její šes­tá kni­ha Foukneš do pěny o ces­tě za vlast­ním já až na konec svě­ta.

Autorka: Radka Třeštíková

Žánr: román, čes­ká pró­za

Vydáno: 2022, Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 400

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-267-2491-9

Knihu může­te kou­pit zde

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63803 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71965 KB. | 20.07.2024 - 14:01:35