Kritiky.cz > Recenze knih > Věci mezi lidmi a byty-romantická novela

Věci mezi lidmi a byty-romantická novela

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi nove­ly? Baví vás čte­ní s nety­pic­kým vypra­vě­čem? Kniha Věci mezi lid­mi a byty je vel­mi pří­jem­né čte­ní, kte­ré si zami­lu­je­te od prv­ní stra­ny. 

Leonard je ajťák, kte­rý pra­cu­je na své hře. Nela je seri­á­lo­vá hereč­ka a sna­ží se dostat na výslu­ní. Společně si pro­najmou byt a začnou v něm byd­let. To by neby­lo tak nety­pic­ké. Co je ale zvlášt­ní, vypra­vě­čem je prá­vě ten byt. Chlubí se svým aty­pic­kým půdo­ry­sem, i tera­sou, nemá pro­za­tím zku­še­nost s žád­ný­mi nájem­ní­ky. Je vel­mi bys­trý pozo­ro­va­tel a vší­má si všem změn, nálad, kte­ré jeho nájem­ní­ci mají. Občas se ale i naštve, vyho­dí pojist­ky nebo vypus­tí vodu. Nela a Leonard zde žijí poklid­ný život, kte­rý dělí mezi sebe a prá­ci. Postupně jim začne času na sebe ubý­vat. Do bytu si nastě­hu­jí kama­rá­da Lukáše. Díky tomu se řada věcí změ­ní. Dokáže se Nela dostat na vrchol své kari­é­ry? Jak to zvlád­ne Leonard s vývo­jem nové hry? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pojď­te se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Kniha mě napros­to nadchla a moc se mně líbi­la. Když jsem si pře­čet­la ano­ta­ci, byla jsem mož­ná tro­chu skep­tic­ká a říka­la si, co to bude za kni­hu, když hlav­ní děj celé kni­hy vyprá­ví byt. Když jsem ale pře­čet­la prv­ní kapi­to­lu, vědě­la jsem, že je to pra­vé oře­cho­vé. Velmi zají­ma­vý námět, autor kni­hy je muž, což není u těch­to roman­tic­kých kní­žek zase až tak čas­té, mě oprav­du dostal. Velmi pří­jem­né čte­ní, s humor­ným náde­chem potě­ší všech­ny roman­tic­ké duše. Netypický vypra­věč byl vel­mi pozor­ný, což se mně moc líbi­lo. Autor neo­po­mněl popsat život dneš­ních mla­dých lidí, kte­ří žijí spo­lu, bez dětí, věnu­jí se jen prá­ci a čas­to se jejich vztah postup­ně vytrá­cí, což si mys­lím, že je ško­da. Kniha má cel­kem 22 kapi­tol, na začát­ku je pro­log, je ukon­če­na epi­lo­gem a má 216 stran.

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh o lás­ce, tou­ze něče­ho dosáh­nout? Neváhejte a pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní. Autor David Budai tuto nove­lu napsal jako svou prvo­ti­nu a mys­lím si, že se veli­ce poved­la.

Ukázka z kni­hy:

V tom oka­mži­ku se roz­běh­la, zdlou­ha­vá byro­kra­tic­ká maši­né­rie plná potvr­ze­ní, razí­tek, pod­pi­sů, kopí­ro­vá­ní, posí­lá­ní, schůzek a volá­ní. Kdo to zažil, ten chá­pe, a s těmi, kte­ré to tepr­ve čeká, už nyní hlu­bo­ce sou­cí­tím.

Pokud se vám totiž v ban­ce líně nepo­va­lu­jí šes­ti­míst­né sumy peněz, je poří­ze­ní nové­ho bytu v Praze na hypo­té­ku poně­kud nevděč­ná, stre­su­jí­cí a mnoh­dy až poni­žu­jí­cí zku­še­nost. Trochu jako když byt pod­stu­pu­je kom­plet­ní reno­va­ci. Sice zís­ká­te novou moder­ní fasádu, ale před­tím vás pro­ša­cu­jí na dřeň, pro­vr­ta­jí, obrou­sí, str­ha­jí a nako­nec vám úpl­ně změ­ní vaši dosa­vad­ní exis­ten­ci. Zpětně vidě­no to nebý­vá až tak dra­ma­tic­ké, ale v samot­ném prů­bě­hu je celá pro­cedu­ra nepo­chyb­ně bolest­ná a stre­su­jí­cí.

Leonard s Nelou se vším bro­di­li nad­mí­ru sta­teč­ně, ale prvot­ní roz­ho­do­vá­ní jed­no­du­ché neby­lo. Měli úspo­ry, Leonard ze své­ho stá­lé­ho zaměst­ná­ní v her­ním stu­diu a Nela nedáv­no obdr­že­la hono­rá­ře a tři zahra­nič­ní role v seri­á­lech a rekla­mě, tak­že dali dohro­ma­dy vět­ši­nu z pěti­ny mé kup­ní ceny v hoto­vos­ti poža­do­va­né ban­kov­ní­mi regu­le­mi. Znamenalo to, ale, že na to pad­nou veš­ke­ré jejich rezer­vy. Uvědomovali si, že kdy­by se sta­lo coko­liv nepří­jem­né­ho, moh­li by se dostat do finanč­ních pro­blé­mů.

O mla­dých lidech se někdy říká, že žijí bez­sta­rost­ně ze dne na den, ale v oka­mži­ku, kdy si na sebe uši­jí bič v podo­bě tři­ce­ti­le­té hypo­té­ky, mno­ho z té bez­sta­rost­nos­ti bleskurych­le vyprchá.

Několik slov auto­ro­vi:

David Budai (1988) se naro­dil v Ostravě a vystu­do­val žur­na­lis­ti­ku. Prošel něko­li­ka medi­ál­ní­mi domy, zís­kal krát­kou zku­še­nost jako úřed­ník v Evropském par­la­men­tu a napo­sle­dy půso­bil jako redak­tor domá­cí­ho zpra­vo­daj­ství. Poté ode­šel na vol­nou nohu, aby se mohl více věno­vat vlast­ní­mu psa­ní. Novela Věci mezi lid­mi a byty je jeho lite­rár­ní prvo­ti­nou.

Autor: David Budai

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 216

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-249-5229-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,37971 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72086 KB. | 24.04.2024 - 02:20:20