Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.

Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.

Terminal
Terminal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeho plá­ny však naru­ší poli­tic­ký pře­vrat v jeho rod­né zemi Krakozii. Díky pře­vra­tu se Viktor stá­vá pro ame­ric­ké imi­grač­ní úřed­ní­ky těž­kým oříš­kem. Dostává se do pato­vé situ­a­ce, na kte­rou imi­grač­ní záko­ny nepa­ma­to­va­ly. Je ozna­čen jako „nepři­ja­tel­ný“, nemů­že být vpuš­těn na úze­mí USA a tak je odká­zán na čeká­ní, až se situ­a­ce „nějak“ vyře­ší.

Ono „nějak“ pod­le letišt­ní­ho komi­sa­ře mělo spo­čí­vat v jeho útě­ku z letišt­ní haly, do kte­ré byl pro­za­tím vyká­zán. Viktor je však čest­ný člo­věk, kte­rý pros­tě počká. A tak začí­ná mís­ty smut­ný, ale spí­še vese­lý boj Viktora a letišt­ní­ho komi­sa­ře Dixona (Stanley Tucci), kte­rý si s jeho zvlášt­ním pří­pa­dem neví rady. Viktor z počát­ku neu­mí pří­liš ang­lic­ky, na vše odpo­ví­dá „yes“ a tak je jeho počá­teč­ní komu­ni­ka­ce s úřed­ní­ky prv­ní pří­le­ži­tos­tí, kdy se při fil­mu zasmát. Tom Hanks se tak nau­čil pou­ží­vat výcho­do­ev­rop­ský pří­zvuk, že mu pak jeho blíz­cí ani nero­zu­mě­li.

Další vtip­né scén­ky vzni­ka­jí, když se pod­ni­ka­vý Viktor roz­hod­ne v rám­ci tran­zit­ní haly vydě­lá­vat, aby měl na jíd­lo. Postupně si na letiš­ti nalez­ne přá­te­le a sezná­mí se snad se vše­mi zaměst­nan­ci míst­ních obcho­dů a rych­lých občer­stve­ní. Díky tomu Dixon v závě­ru nebo­ju­je jen s jed­ním nepo­ho­dl­ným návštěv­ní­kem, ale téměř s celým per­so­ná­lem včet­ně svých pod­ří­ze­ných.

V pří­bě­hu samo­zřej­mě nesmí chy­bět love sto­ry, v tom­to pří­pa­dě však vcel­ku decent­ní. Upřímný Viktor se sezná­mí s letuš­kou Amelií (Catherine Zeta-Jones), kte­rá svou samo­tu řeší nepří­liš uspo­ko­ji­vým vzta­hem se žena­tým mužem. V závě­ru se také dozví­me o zvlášt­ním poslá­ní, se kte­rým vlast­ně Viktor do New Yorku při­jel.

Po všech Spielbergových dino­sau­rech, mino­ri­ty repor­tech a vesmír­ných návštěv­ní­cích je Terminál vel­mi poklid­né, vtip­né a pří­jem­né díl­ko, kte­ré vás poba­ví. Zásluhu na tom má pře­de­vším Tom Hanks, jehož posta­va je sym­pa­tic­ky nesmě­lá a při­tom sil­ná záro­veň a jehož beze­lstné počí­ná­ní na letiš­ti je nej­vět­ším zdro­jem vese­lí. Druhý fakt, kte­rý činí film divác­ky při­taž­li­vým, je pro mno­hé atrak­tiv­ní pro­stře­dí letiš­tě nebo spí­še letišt­ní haly. Která přes­to, že vypa­dá vel­mi věro­hod­ně, je jen jed­nou obrov­skou kuli­sou, kte­rá byla posta­ve­na jen pro ten­to film.


Photo © DreamWorks SKG


Podívejte se na hodnocení Terminál na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52675 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69531 KB. | 06.12.2023 - 16:14:35