Kritiky.cz > Recenze knih > Evropou s batohem na zádech

Evropou s batohem na zádech

ToulkyNahled
ToulkyNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po době covi­do­vé se poma­lu ale jis­tě opět začí­na­jí ote­ví­rat hra­ni­ce napříč kon­ti­nen­tem. Pro všech­ny milov­ní­ky ces­to­vá­ní s bato­hem na zádech při­pra­vil Alex Roddie objem­nou pří­ruč­ku s nej­krás­něj­ší­mi tre­ky Toulky Evropou.

Toulky

Objemnou kni­hu roz­hod­ně nelze brát jako prů­vod­ce s sebou do zava­za­dla, ale je nut­no ji pro­stu­do­vat v kli­du a pohod­lí domo­va a vybrat, kam se vypra­ví­te. Možností je nepo­čí­ta­ně a zále­ží na kaž­dém, co mu jeho kapsa a časo­vé mož­nos­ti dovo­lí. Pro vět­ší pře­hled­nost Roddie kni­hu roz­dě­lil do pěti oddí­lů dle geo­gra­fic­ké pří­sluš­nos­ti, tak­že může­te vybí­rat z tras v západ­ní, východ­ní, sever­ní, již­ní a nako­nec střed­ní Evropě. Na Českou repub­li­ku ve výčtu nej­krás­něj­ších túr bohu­žel mís­to nezby­lo a tak se nám jako nej­bliž­ší nabí­zí Německo nebo Slovinsko. Autor pře­kva­pi­vě neza­řa­zu­je ani naše východ­ní sou­se­dy Slováky.

Kniha nabí­zí osvěd­če­né hity, kte­ré nikdy nezkla­mou, jako jsou Plitvická jeze­ra, legen­dár­ní Kerry Way v Irsku nebo kor­sic­kou GR221. Ale najde­me zde i tre­ky, kte­ré nejsou tolik zná­mé a nabí­zí mož­nos­ti i pro zku­še­né a zces­to­va­lé. Kaňon Ordesa nebo Locharberský tra­verz voní dob­ro­druž­stvím, kte­ré ješ­tě není turis­ty tolik pro­zkou­ma­né.

Jednotlivé tra­sy autor nej­pr­ve hrubě popi­su­je včet­ně úda­jů  o dél­ce tra­sy a odha­do­va­né časo­vé a tech­nic­ké nároč­nos­ti. Následují uži­teč­né infor­ma­ce o počá­teč­ních, kon­co­vých a důle­ži­tých bodech na tra­ti, infor­ma­ce o poča­sí, mož­nos­tech uby­to­vá­ní a nemé­ně důle­ži­té info o tom, kde lze dopl­nit jíd­lo a vodu. Na závěr kaž­dé kapi­to­ly autor při­dá­vá své osob­ní postře­hy a zážit­ky z ces­ty. A samo­zřej­mě nemů­že chy­bět mapo­vá část, bez kte­ré by ten­to druh pub­li­ka­ce nebyl kom­plet­ní. Stejně jako bez obrov­ské­ho množ­ství foto­gra­fií, kte­ré z kni­hy činí vizu­ál­ně vel­mi půso­bi­vé dílo, kte­ré láká k cestám sku­teč­ným, ale v někte­rých pří­pa­dech vez­me­me za vděk i neob­lí­be­nou ces­tou prs­tem po mapě, kte­rou tato kni­ha činí pří­jem­něj­ší.

Jedna jedi­ná výt­ka by se bohu­žel našla. Netýká se obsa­hu kni­hy, netý­ká se foto­gra­fií a může se jevit jako nepod­stat­ná, ale čte­ná­ře bohu­žel od del­ší čet­by tro­chu odra­dí. Nevím, zda v důsled­ku pou­ži­tých barev pro tisk, nevhod­né­ho skla­do­vá­ní nebo dru­hu papí­ru, ale i po měsí­ci odlo­že­ní v knihov­ně, ova­ne čte­ná­ře při lis­to­vá­ní zvlášt­ní odér, o němž se bohu­žel nedá mlu­vit jako o libém a celý dojem z kni­hy malin­ko kazí.

  • Název kni­hy               Toulky Evropou
  • Autor                          Alex Roddie
  • Nakladatelství            Grada
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2021
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  328
  • ISBN/EAN                 978-80-271-3215-7

Foto: Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71880 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72284 KB. | 22.05.2024 - 16:27:04