Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu

Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu

plakat kviff47
plakat kviff47
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Producentská spo­leč­nost Negativ, nej­vět­ší čes­ký pro­du­cent celo­ve­čer­ních fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných do kin v České repub­li­ce, zavr­šu­je nej­ú­spěš­něj­ší fes­ti­va­lo­vý rok za dobu své exis­ten­ce. Tím potvr­zu­je umě­lec­kou kva­li­tu svých fil­mů a jejich obcho­do­va­tel­nost ve svě­to­vém měřít­ku. Filmy Negativu byly za uply­nu­lý rok uve­de­ny na všech pres­tiž­ních mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech s výjim­kou Berlína. Minulý rok v září začal Negativ svou ces­tu na nej­star­ším fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách, kde byl uve­den Alois Nebel a dál bodo­val uve­de­ním fil­mů v sou­těž­ních i nesou­těž­ních sek­cích v pro­gra­mu fes­ti­va­lů v Cannes, Torontu, Sundance, Annecy, Hot Docs nebo TIFF Kids. V Karlových Varech pak bude sou­tě­žit nej­no­věj­ší celo­ve­čer­ní sní­mek Negativu Polski film a v sek­ci doku­men­tů Soukromý vesmír.

Ve spo­leč­nos­ti Negativ půso­bí v sou­čas­né době pět pro­du­cen­tů, ved­le Pavla Strnada a Petra Oukropce je to Kateřina Černá, Milan Kuchynka a Marta Dudáková. Od své­ho vzni­ku v roce 1995 uve­dl na plát­na čes­kých kin 18 celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů a 12 doku­men­tů. Řada těch­to fil­mů byla dis­tri­bu­o­vá­na i v zahra­ni­čí, napří­klad film Štěstí reži­sé­ra Bohdana Slámy, jež zakou­pi­li dis­tri­bu­to­ři do více než 25 teri­to­rií celé­ho svě­ta. Poslední Slámův film byl jako vůbec prv­ní čes­ký film uve­de­ný v sou­tě­ži ame­ric­ké­ho Sundance Film Festivalu zalo­že­né­ho Robertem Redfordem. „Pro zahra­nič­ní dis­tri­buci má účast na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech zásad­ní význam. Kvalitní film je jen zákla­dem úspě­chu - pro jeho pro­sa­ze­ní na mezi­ná­rod­ním trhu je tře­ba zís­kat zku­še­né­ho sales agen­ta a upou­tat pozor­nost dis­tri­bu­to­rů. Za tím sto­jí mno­ho let prá­ce a mezi­ná­rod­ních kon­tak­tů,“ uve­dl pro­du­cent Pavel Strnad z Negativu.

Petr Oukropec, jenž má pro­du­cent­sky na svém kon­tě napří­klad Gedeonův Návrat idi­o­ta, debu­to­val v letoš­ním roce jako reži­sér dět­ské­ho fil­mu Modrý tygr, jenž měl svě­to­vou pre­mi­é­ru v pro­gra­mu pres­tiž­ní­ho dět­ské­ho fes­ti­va­lu TIFF Kids v TorontuNa mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu dět­ských fil­mů v nor­ském Kristiansandu zís­kal Modrý tygr Cenu divá­ků pro nej­lep­ší film v hlav­ním pro­gra­mu. „Nikdy nám nebyl lhos­tej­ný divác­ký ohlas našich fil­mů. Snažíme se o pro­jek­ty, kte­ré nekon­čí pou­ze na výbě­ro­vých fes­ti­va­lech, ale mají i sil­ný dis­tri­buč­ní poten­ci­ál. Občas se poda­ří v tom­to smě­ru i zázrak a napří­klad nej­na­vště­vo­va­něj­ší­mi čes­ký­mi doku­men­ty asi na dlou­hou dobu zůsta­nou fil­my Občan Havel a Katka,“ říká Petr Oukropec.

Producenti z Negativu se kro­mě hra­ných fil­mů v posled­ních letech věnu­jí i výro­bě doku­men­tár­ních a ani­mo­va­ných fil­mů. Mezinárodní úspě­chy sla­ví s časosběr­ný­mi fil­my Heleny Třeštíkové, jež za svůj doku­ment René zís­ka­la v roce 2008 evrop­ské­ho Oscara, cenu Evropské fil­mo­vé aka­de­mie. Nový film Heleny Třeštíkové Soukromý vesmír měl svě­to­vou pre­mi­é­ru na nej­vý­znam­něj­ším fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů v Severní Americe Hot Docs. Animovaný film Michaely Pavlátové Tramvaj byl uve­den letos v Cannes a na začát­ku červ­na vyhrál hlav­ní cenu na nej­vět­ším fes­ti­va­lu ani­mo­va­né­ho fil­mu ve fran­couz­ském Annecy, kde zís­kal i cenu Mezinárodní fede­ra­ce fil­mo­vých kri­ti­ků.

Většina fil­mů Negativu vzni­ká v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci, nej­čas­tě­ji s part­ne­ry z Německa, Francie, Slovenska či Polska. Dlouholetým tuzem­ský­mi part­ne­ry Negativu jsou Česká tele­vi­ze a Státní fond pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie. „Bez jejich pod­po­ry bychom neby­li schop­ni pro­du­ko­vat umě­lec­ké fil­my. Český trh je pří­liš malý na to, aby z něj bylo mož­né zafi­nan­co­vat tako­vé­to pro­jek­ty, což pla­tí dvoj­ná­sob napří­klad pro debu­ty. Také oba naše letoš­ní sou­těž­ní fil­my vznik­ly v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí a byly pod­po­ře­ny Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie,“ vysvět­lu­je Pavel Strnad.

 

Do sou­těž­ní­ho pro­gra­mu nad­chá­ze­jí­cí roč­ní­ku fes­ti­va­lu v Karlových Varech při­ná­ší Negativ česko-polský sní­mek Marka Najbrta Polski film a Soukromý vesmír Heleny Třeštíkové. Negativ už má z kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu ve své kolek­ci něko­lik cen – přes­ně před dese­ti lety zís­kal Křišťálový gló­bus pro nej­lep­ší film Zelenkův Rok ďáb­la a v roce 2008 si Martha Issová a Jiří Mádl odnes­li herec­ké Křišťálové gló­by za svo­je role ve fil­mu Děti noci reži­sér­ky Michaely Pavlátové.

 

V sou­čas­né době Negativ dokon­ču­je kopro­dukč­ní film Zázrak reži­sé­ra Juraje Lehotského a při­pra­vu­je natá­če­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Fair play reži­sér­ky Andrey Sedláčkové.

Termíny pro­jek­cí fil­mů spo­leč­nos­ti Negativ na 47. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary:

 

Polski film (Hlavní sou­těž)

4.7.2012   20:00    Velký Sál

5.7.2012   10:30    Pupp

Soukromý vesmír (Soutěž doku­men­tár­ních fil­mů)

5.7.2012   18:30    Kino Čas

6.7.2012   10:00    Kino B

7.7.2012   21:30    Kino B

Čtyři slun­ce (České fil­my 2011-2012)

30.6.2012   17:00    Divadlo

4.7.2012   13:30    Lázně III

7.7.2012   13:30    Richmond

Modrý tygr (České fil­my 2011-2012)

30.6.2012   13:30    Lázně III

3.7.2012   13:30    Richmond

6.7.2012   16:30    Richmond

Alois Nebel + Tramvaj (České fil­my 2011-2012)

29.6.2012   18:30    Malý Sál

5.7.2012   15:30    Malý Sál


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97972 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71465 KB. | 24.06.2024 - 01:54:26