Kritiky.cz > Horory > Deadwater (2008)

Deadwater (2008)

rp 220px Deadwater FilmPoster.jpeg
rp 220px Deadwater FilmPoster.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Speciální koman­do má za úkol zjis­tit, co se sta­lo s posád­kou lodi a zaja­tým tero­ris­tou na palubě, ale mís­to toho budou muset čelit výsled­ku nacis­tic­kých expe­ri­men­tů…

Od Iráckých bře­hů vyplou­vá sta­rá ame­ric­ká váleč­ná loď, kte­rá ve svém pod­pa­lu­bí věz­ní nebez­peč­né­ho tero­ris­tu. Během plav­by však  dojde k podiv­né­mu inci­den­tu a posád­ka se odml­čí. Nervózní vlá­da vyšle k lodi spe­ci­ál­ně vycvi­če­né koman­do, kte­ré má za úkol zjis­tit co se sta­lo a zajis­tit tero­ris­tu ať už živé­ho či mrt­vé­ho. Velitel Willets neskrý­vá své roz­hoř­če­ní z nové mise, ale když se dozví, že jed­ním z čle­nů posád­ky byl i jeho syn nevá­há. Se svým týmem a dvě­ma věd­ci se dosta­nou na palu­bu lodi, ale kro­mě všu­dy pří­tom­ných mrt­vol nara­zí na něco mno­hem hor­ší­ho. V minu­los­ti byla totiž loď pou­ži­ta k trans­por­tu nacis­tic­ké­ho vojá­ka, kte­rý byl obda­řen nad­při­ro­ze­ný­mi sila­mi a jak se zdá, on pla­vi­dlo nikdy neo­pus­til…

Režie: Roel Reiné
Rok výro­by: 2008
Délka: 90. min (100. min)
Země: USA
Alternativní název: Black Ops
Hrají:
Lance Henriksen ………………..(John Willets)
Gary Stretch…………………….(Colin Willets)
Katherine Randolph ……………(Traci Leonard)
D.C. Douglas …………………..(Larry Grubman)
James Russo ……………………(Combs)
…a dal­ší

Obsah fil­mu zřej­mě nejed­no z horo­ro­vých fan­dů nalá­kal k jeho sle­do­vá­ní, ale již pře­dem upo­zor­ňu­ji, že vět­ši­na byla/bude vel­mi zkla­má­na podob­ně jako já. Horory kte­ré se točí oko­lo váleč­né téma­ti­ky mám rád, přes­to­že jen málo­kte­rý z nich oprav­du za něco sto­jí. Přitom prv­ních zhru­ba dva­cet minut vypa­da­lo doce­la slib­ně. Vždyť prvot­ní myš­len­ka nato­čit film na sta­ré váleč­né lodi s pochyb­nou minu­los­tí není vůbec na ško­du. Zvláště když se všech­no neto­čí jen kolem ber­mud­ské­ho troj­ú­hel­ní­ku. Bohužel po slib­ném roz­jez­du násle­do­va­lo obrov­ské zkla­má­ní, kte­ré neza­chrá­ni­la ani pří­tom­nost Henriksena. Tohoto her­ce mám rád, jen­že posled­ní dobou se sta­li fil­mo­vé bra­ky jeho ces­tou do pek­la. Své nej­lep­ší časy má už dáv­no za sebou a tak mu nezbý­vá, než účin­ko­vat v podob­ných odpa­dech.
Možná to nemu­se­la být tako­vá kata­stro­fa, kdy­by se tvůr­ci o něco více sna­ži­li. Především si měli pohrát více s atmo­sfé­rou, ve kte­ré se sice tu a tam obje­vi­ly znám­ky napě­tí, jen­že neschop­nost udr­žet jej del­ší dobu zapří­či­nil pád smě­rem dolů. Valná vět­ši­na vra­žed­ných scén při­tom měla cel­kem obstoj­ný roz­jezd, jen­že nic se nedo­táh­lo dokon­ce. Většina toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho se ode­hrá­lo mimo záběr kame­ry – tedy kame­ra­man a střih to sta­čil utnout dřív, než se moh­li divá­ci pořád­ně naba­žit. Těm ovšem nezby­lo nic jiné­ho než zapo­jit svou před­sta­vi­vost.
To někdy nemu­sí být na ško­du a poprav­dě postup­né roz­plé­tá­ní pří­bě­hu nabí­ze­lo něko­lik vari­ant jak při­pra­vit gran­di­óz­ní finá­le, jen­že to by to musel dostat do rukou někdo mno­hem lep­ší. Takhle to všech­no zaz­di­li a já zby­teč­ně ztra­til hodi­nu a půl své­ho živo­ta. Nezachránila to ani účast pohled­né hereč­ky Katherine Randolph, kte­rá mís­ty neho­ráz­ně pře­hrá­va­la. Tentokrát bohu­žel nemůžu pochvá­lit ani spe­ci­ál­ní efek­ty, kte­rých tu bylo jako šafrá­nu. Co mi však vadi­lo asi nej­víc, byl již zmi­ňo­va­ný střih, kte­rý z toho vše­ho dělal ješ­tě mno­hem nezá­živ­něj­ší guláš.
Tenhle kou­sek niko­mu urči­tě dopo­ru­čo­vat nebu­du a podru­hé ho vidět nepo­tře­bu­ju. Je obrov­ská ško­da nevy­u­ži­té­ho poten­ci­á­lu, kte­rý samot­ný námět beze­spo­ru měl. Kdybych měl hod­no­tit jen úvod­ní půl­ho­di­nu, tak by mé hod­no­ce­ní bylo urči­tě mno­hem vyš­ší, ale takhle budu muset dát hod­ně pod­prů­měr­né hod­no­ce­ní.


Hodnocení:
30%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14927 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71818 KB. | 18.07.2024 - 14:23:39