Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Filmový James Bond slaví 60 let. Připomeňme si 10 nezapomenutelných scén s agentem 007

Filmový James Bond slaví 60 let. Připomeňme si 10 nezapomenutelných scén s agentem 007

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přesně před šede­sá­ti lety, tedy 5. říj­na léta Páně 1962, se na fil­mo­vém plát­ně popr­vé obje­vil James Bond ve sním­ku Dr. No. Během šes­ti dese­ti­le­tí se série s agen­tem 007 sta­la nej­star­ší sou­vis­le běží­cí sérií fil­mo­vé his­to­rie. Celkem se Jimmy Bond před­sta­vil v pro­za­tím pět­a­dva­ce­ti ofi­ci­ál­ních bon­dov­kách.

Co sto­jí za tak feno­me­nál­ním úspě­chem této legen­dár­ní znač­ky? Podle mého sou­du je to pře­de­vším tra­di­ce, kte­rou milu­je vět­ši­na z nás smr­tel­ní­ků. Miliony lidí po celém svě­tě jsou vždy natě­še­ny, až zase uvi­dí iko­nic­ké­ho Jimmyho popí­jet vod­ku s mar­ti­ni, pro­ná­šet oblí­be­né hláš­ky či pou­ží­vat nej­no­věj­ší tech­no­lo­gic­ké vychy­táv­ky. Je to samo­zřej­mě rov­něž ele­gan­ce a vše­stran­né nadá­ní agen­ta 007, dále móda, výstav­ní síň auto­mo­bi­lů i atrak­tiv­ní a exo­tic­ké desti­na­ce, zkrát­ka všu­dypří­tom­ný luxus.

Klíčovými ingre­di­en­ce­mi, na nichž slav­ná série sto­jí, jsou bez­po­chy­by Bond girls, iko­nic­ká hud­ba a památ­né akč­ní, humor­né, chyt­ré, napí­na­vé i celo­svě­to­vě cito­va­né scé­ny. Pojďme tedy v násle­du­jí­cích minu­tách zavzpo­mí­nat na TOP 10 momen­tů uply­nu­lých šede­sá­ti let pod­le webu Pažót.cz. Aby byl výběr co nej­pes­t­řej­ší a dosta­lo se na co nej­ví­ce fil­mů, z kaž­dé­ho sním­ku jsme vybra­li pou­ze jed­nu scé­nu.


James Bond potkává Honey Ryder za zpěvu písně Underneath The Mango Tree (Dr. No, 1962)

Když už jsem nakou­sl ty cito­va­né scé­ny, jed­na z těch nej­ci­to­va­něj­ších pochá­zí hned z prv­ní­ho fil­mu Dr. No. Moment, kdy se Ursula Andress za zpě­vu pís­ně Underneath The Mango Tree v bílých biki­nách vyno­ří na jamajské plá­ži, se zapsal do dějin kine­ma­to­gra­fie. Stejně tak i švý­car­ská hereč­ka, kte­rá se díky této scé­ně sta­la sexsym­bo­lem šede­sá­tých let.


James Bond ukáže Goldfingerovi, že podvádět se nevyplácí (Goldfinger, 1964)

Nebezpečný zlo­či­nec a mag­nát Auric Goldfinger vyzve Jimmyho Bonda na sou­boj v gol­fu, v němž se ho roz­hod­ne přelstít za pomo­ci pod­vo­du. Není divu, hra­je se o hod­ně, v sáz­ce je nemrav­ně dra­ho­cen­ná zla­tá cih­la, kte­rou James (Sean Connery) vytá­hl ze své­ho „ruksa­ku“. Nakonec to ovšem bude agent 007, kdo si geni­ál­ně povo­dí své­ho sou­pe­ře a uká­že Goldfingerovi, že pod­vá­dět se nevy­plá­cí.


„Nevíte, čí je to pohřeb?“ „Váš.“ (Žít a nechat zemřít, 1973)

Bondovky s Rogerem Moorem mají nej­po­ho­do­věj­ší atmo­sfé­ru a nej­ví­ce humor­ných momen­tů. A prá­vě tuto scé­nu pova­žu­ji za nej­lep­ší čer­no­hu­mor­nou scé­nu celé série.

Agent brit­ské taj­né služ­by se zau­je­tím při­hlí­ží v New Orleans pohřeb­ní­mu prů­vo­du, když tu k němu při­stou­pí tajem­ný chla­pík v oble­ku. Agent se po chví­li pozo­ro­vá­ní táže ono­ho chla­pí­ka, jest­li nemá poně­tí, čí je to pohřeb. V tu chví­li vytáh­ne tajem­ný cizi­nec kudlu a ráz­ně odvě­tí: „Váš.“ V moment­ně, kdy ho kuchne, už si to k němu s při­pra­ve­nou rakví štrá­du­je sku­pi­na afro­a­me­ric­kých domo­rod­ců, aby jej hne­d­le ukli­di­li z uli­ce. Poté dá trum­pe­tis­ta sig­nál a smu­teč­ní pochod se v mži­ku mění v barev­nou a setsa­kra­ment­sky sty­lo­vou šará­du.


James Bond vraždí nebožtíka (Moonraker, 1979)

Roger Moore a humor­ná scén­ka podru­hé. Ve sním­ku Moonraker si Jimmy Bond odsko­čí do Benátek, kde si neru­še­ně vychut­ná­vá pro­jížď­ku gon­do­lou, když najed­nou zbystří pro­ti­je­dou­cí pohřeb­ní loď­ku s rakví na palubě. O pár sekund poz­dě­ji se víko rakve vytu­ně­né sadou nožů ote­vře, odpo­čí­va­jí­cí nebož­tík „obživ­ne“ a poku­sí se udě­lat sku­teč­né­ho nebož­tí­ka z agen­ta 007. James Bond je ovšem jako vždy ve stře­hu, vrh­nu­tý nůž bleskurych­le posí­lá zpět a fej­ko­vé­ho umrl­ce vra­cí do jeho rakve nadob­ro. James násled­ně na své gon­do­le zapí­ná tur­bo a prchá před smrští kulek…


James Bond je jakožto plukovník Toro odhalen skutečným Torem (Chobotnička, 1983)

A do tře­ti­ce vtip­ná pří­ho­da s Rogerem Moorem. V úvod­ní scé­ně fil­mu Chobotnička si to Jimbo nakrá­čí na vojen­skou základ­nu v Latinské Americe, kde se pře­vlék­ne za plu­kov­ní­ka Tora a jde do akce. Nekalé úmys­ly s trha­vi­nou ovšem agen­to­vi 007 pře­ka­zí sku­teč­ný plu­kov­ník Toro, kte­rý ho se svou armá­dou lapí při činu. James se násled­ně kouk­ne na plu­kov­ní­ko­vu visač­ku a pro­ho­dí: „Mm, jak je svět malý, vy jste také Toro.“


James Bond bojuje o život v oblacích nad Afghánistánem (Dech života, 1987)

Zřejmě nej­lep­ší akč­ní scé­na „před­crai­gov­ských“ bon­do­vek. Obdiv tvůr­cům za to, co v osm­de­sá­tých letech, kdy počí­ta­čo­vé tri­ky v pod­sta­tě ješ­tě nee­xis­to­va­ly, sved­li nafil­mo­vat. Obzvláště když tuto scé­nu porov­ná­me kupří­kla­du s děsi­vě vypa­da­jí­cím sur­fo­vá­ním Pierce Brosnana na vlně tsuna­mi v Dnes neu­mí­rej z roku 2002. V Dechu živo­ta agent Jejího Veličenstva (ten­to­krá­te v podá­ní Timothyho Daltona) svá­dí sou­boj na život a na smrt se sovět­ským zabi­já­kem Necrosem, když oba visí na síti pod náklad­ním letou­nem.


Ultimátní parkourová honička na staveništi (Casino Royale, 2006)

Pravděpodobně nejen já jsem byl před lety ohro­men tou­to scé­nou, jež vel­ko­le­pě odšpun­to­va­la nako­nec pěti­díl­nou sérii bon­do­vek s Danielem Craigem. Pentalogii, kte­rou, a snad se mnou bude­te sou­hla­sit, může­me zařa­dit mezi to nej­lep­ší v his­to­rii akč­ní­ho žán­ru. A to stej­né může­me pro­hlá­sit i o této pasá­ži, kte­rá je jed­nou z nej­lep­ších par­kou­ro­vých nebo mož­ná přes­ně­ji free run­nin­go­vých honi­ček v ději­nách kine­ma­to­gra­fie. Jimmy tu uká­zal svou zarpu­ti­lost, vytr­va­lost, výbor­nou kon­di­ci a to, že se ho jen tak nezba­ví­te.

Muž, jenž prchá před zuři­vým bul­do­kem s čís­lem 007, je fran­couz­ský herec a zakla­da­tel free run­nin­gu Sébastien Foucan. Jeho dob­rým pří­te­lem je herec David Belle (Leito z Okrsku 13), kte­rý je pova­žo­va­ný za zakla­da­te­le prá­vě veli­ce blíz­ké dis­ci­plí­ny par­kour.


James Bond vs. Raoul Silva v londýnském metru (Skyfall, 2012)

Přestože úvod­ní akč­ní nálož v Istanbulu je rov­něž lahůd­kou, napí­na­vý hon na Raoula Silvu v lon­dýn­ském met­ru v tom­to sou­bo­ji těs­ně vítě­zí. Ďábelský psy­cho­pat Silva v podá­ní Javiera Bardema se tu v přestro­je­ní za poli­cis­tu pokou­ší sply­nout s davem a unik­nout agen­to­vi, jenž má jako vždy povo­le­ní zabí­jet. Nakonec Silva díky své­mu pro­myš­le­né­mu plá­nu Jamese pře­ci jen pře­ve­ze a jde si pro M.


Úvodní dechberoucí pasáž v Mexiku na Den mrtvých (Spectre, 2015)

Jeden z nej­pou­ta­věj­ších fil­mo­vých úvo­dů a v mých očích záro­veň i nej­lep­ší scé­na v his­to­rii bon­do­vek, kte­rá pře­ko­ná­vá i výše zmí­ně­nou z Casina Royale. Spectre má i dal­ší top momen­ty (auto­mo­bi­lo­vá honič­ka v Římě, rvač­ka ve vla­ku), ale ten­to úvod­ní kle­not před­čil vše. Atmosférická osla­va Dne mrtvých nafil­mo­va­ná na jeden záběr, James krá­če­jí­cí po řím­se za zvu­ků bon­dov­ské­ho hudeb­ní­ho moti­vu a hon na neřá­da Sciarru v pře­lid­ně­ném davu za burá­ce­ní vrtu­l­ní­ku. Nu a pak to finá­le, kdy James opět zuři­vě pře­táh­ne holí jed­no­ho ze Sciarrových posko­ků a vrh­ne se do heli­kop­té­ry za svou kořis­tí. Scéna vrcho­lí epic­ký­mi rota­ce­mi vrtu­l­ní­ku nad nej­vět­ším mexic­kým náměs­tím Plaza de la Constitución.

Pro zají­ma­vost jed­na per­lič­ka, na kte­rou jsem u pří­pra­vy toho­to člán­ku náho­dou nara­zil. Průvod Dne mrtvých se na tom­to mexic­kém náměs­tí ve sku­teč­nos­ti nikdy před­tím neko­nal. Inspirací byl před­sta­vi­te­lům měs­ta prá­vě sní­mek Spectre, po jehož uve­de­ní se roz­hod­li tuto slav­nost v roce 2016 popr­vé uspo­řá­dat za vyu­ži­tí rekvi­zit a kos­tý­mů z fil­mu. Od té doby se prů­vod koná kaž­do­roč­ně.


Adrenalinová sekvence v italském kamenném městečku (Není čas zemřít, 2021)

No Time to Die potvr­zu­je, že Craigovy bon­dov­ky mají obvykle své vrchol­né adre­na­lí­no­vé momen­ty v úvo­du. Tentokráte si to Jimbo se svý­mi pro­tiv­ní­ky roz­dá v maleb­ných ital­ských kuli­sách, kte­ré spo­leč­ně téměř zde­vas­tu­jí napadrť. Výbuch hrob­ky, impro­vi­zo­va­ný bun­gee jum­ping z mos­tu, zbě­si­lé kaska­dér­ské kous­ky na moto­cy­klu či finá­lo­vý úprk v nezni­či­tel­ném Aston Martinu. Nyní jsem si po roce tuto pasáž zopák­nul na násle­du­jí­cím videu, ale mar­ná slá­va, loň­ské­mu zážit­ku v bio­gra­fu s duni­vou a zvu­ko­vě vybrou­še­nou atmo­sfé­rou se nic nevy­rov­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19239 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72448 KB. | 22.05.2024 - 16:48:18