Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série

James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série

Bond
Bond
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad dosud nikdy jsem se do bio­gra­fu netě­šil více. Bondovka nume­ro dva­cet pět byla v mých očích jed­nou z fil­mo­vých udá­los­tí dese­ti­le­tí. A poně­vadž jsem labuž­ní­kem vel­kých pře­kva­pe­ní, za celé dva roky jsem neo­koš­to­val ani ždi­bec trai­le­ru na Není čas zemřít. I pro­to byl výsle­dek nako­nec kra­pet jiný, než jsem oče­ká­val.

Není čas zemřít nebo­li No Time to Die pře­pi­su­je his­to­rii bon­dov­ské série již od prv­ních vte­řin. Dosud nikdy jsme ve fil­mech o Jimmym Bondovi nespat­ři­li úvod­ní scé­nu odha­lu­jí­cí tragé­dii z minu­los­ti s thrille­ro­vým až horo­ro­vým náde­chem. Připadal jsem si, jako bych sle­do­val spí­še napí­na­vou sever­skou detek­tiv­ku.

Ze zasně­že­né­ho Norska se násled­ně tele­por­tu­je­me do pro­slu­ně­né Itálie, do maleb­né­ho kamen­né­ho měs­teč­ka, jehož kuli­sy tvo­ří pře­de­vším měs­ta Matera a Gravina in Puglia. Tady při­chá­zí prv­ní adre­na­lí­no­vá nálož a sou­čas­ně jed­na z nej­lep­ších akč­ních pasá­ží celé­ho fil­mu. Soupeřit s ní může snad jen akce na Kubě, kdy Jamesi Bondovi kry­je záda agent­ka CIA Paloma.

A prá­vě krás­ná, ba pří­mo okouz­lu­jí­cí Ana de Armas je jed­ním z nej­vět­ších kla­dů fil­mu. Kubánská hereč­ka si mimo­cho­dem zahrá­la s Danielem Craigem jed­nu z hlav­ních rolí už v před­loň­ském sním­ku Na nože. Tady ovšem zamr­zí její pou­ho­pou­hý něko­li­ka­mi­nu­to­vý štěk. Čekal jsem, že se poz­dě­ji na plát­no ješ­tě vrá­tí, obzvláš­tě když se o ní refe­ro­va­lo jako o jed­né z Bond girl. Želbohu se tak nesta­ne. Ale i tak pla­tí to, co řekl Palomě rov­něž samot­ný Bond, tedy, že byla napros­to úžas­ná.

Velkou pochva­lu si opět zaslou­ží i vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, jako je tomu u posled­ních bon­do­vek zvy­kem. Tentokrát se o top zábě­ry posta­ra­li reži­sér Cary Joji Fukunaga a kame­ra­man Linus Sandgren. Přesto tomu ale chy­bí něja­ký neza­po­me­nu­tel­ný vel­ko­le­pý moment, kte­ré nabí­dl před­cho­zí Spectre.

Stejně jako Spectre má i Není čas zemřít pár scé­náris­tic­kých trh­lin. Zpočátku se navíc děj tro­chu zaš­mod­r­chá­vá a začí­ná být slo­ži­tý na pocho­pe­ní, naštěs­tí ale násled­ně posta­vy v Londýně vše vysvět­lí. Co mi ovšem na pět­a­dva­cá­té bon­dov­ce oprav­du dosti chy­bě­lo, je zastou­pe­ní kla­sic­ké­ho bon­dov­ské­ho hudeb­ní­ho moti­vu.

Jinak ale 163 minut trva­jí­cí a tedy nejdel­ší film série pře­váž­nou část šla­pe veli­ce dob­ře. První dvě hodi­ny jsou vskut­ku sviž­nou podí­va­nou, zádrhel nastá­vá až ve finá­lo­vé čás­ti, kte­rá nám ser­ví­ru­je to, co už jsme v mno­ha bon­dov­kách, ale i v dal­ších akč­ních fil­mech, vidě­li nesčet­ně­krát, tedy hro­mad­nou pře­střel­ku a záchra­nu svě­ta.

V tom­to ohle­du se tedy žád­ná revo­lu­ce neko­ná. Ty oprav­do­vé, neče­ka­né a pro část divác­tva i dojem­né revo­lu­ce nabí­zí No Time to Die v živo­tě Jamese Bonda.

Závěr

Jsem spo­ko­jen, ale ne une­šen. Akce není špat­ná, ale po kous­cích ve Spectre jsem byl naml­sán více. Pokud bych měl porov­nat kupří­kla­du akč­ní mega­film loň­ské­ho roku Tenet, kte­rý měl rov­něž lehce bon­dov­ský nádech, s roz­luč­kou Daniela Craiga, jed­no­znač­ně u mě vítě­zí letoš­ní Jimmy Bond. Na tako­vé­ho Ethana Hunta a jeho posled­ní Mission: Impossible – Fallout ale Není čas nemřít zda­le­ka nemá.

Byl jsem téměř pře­svěd­čen, že po zhléd­nu­tí Není čas zemřít bude­me upra­vo­vat náš žeb­ří­ček TOP 5 bon­do­vek his­to­rie. Pětadvacátou bon­dov­ku bych ovšem den po prv­ním zhléd­nu­tí zařa­dil „až“ na pozi­ci čís­lo šest. Není ale všem dnům konec, jak se hez­ky čes­ky říká. Většina fil­mů s agen­tem 007 se mi konec­kon­ců napo­dru­hé líbi­la ješ­tě o kou­sek více. A v pří­pa­dě No Time to Die veli­ce seri­óz­ně uva­žu­ji nad tím, že bych si jej ješ­tě jed­nou zopák­nul v bio­gra­fu…

Pažótí verdikt: 75 %


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer / Nicole Dove


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78740 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72148 KB. | 22.04.2024 - 14:51:05