Kritiky.cz > Recenze knih > Firmy, které se rozhodly být skvělé – neohroženě k úspěchu

Firmy, které se rozhodly být skvělé – neohroženě k úspěchu

034
034
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce nás uve­de do svě­ta úspěš­né­ho pod­ni­ká­ní. Začíná větou: „Budoucnost nemů­že­me před­ví­dat, může­me ji však utvá­řet.“ Tímto hes­lem se řídi­li i před­sta­vi­te­lé nej­lep­ších firem, jimž se vypla­ti­la vytr­va­lost, peč­li­vost i píle.

Zde spo­jil své síly Jim Collins, autor šes­ti knih, jichž se ve svě­tě pro­da­lo více než deset mili­o­nů, s Mortenem T. Hansenem, pro­fe­so­rem manage­men­tu na University of California v Berkeley, jenž zís­kal oce­ně­ní za mimo­řád­ný pří­nos v oblas­ti výzku­mu orga­ni­za­cí.

Základem jejich stu­die je deví­ti­le­tý pro­jekt, zahá­je­ný v Americe v roce 2002. Tou dobou se dlou­ho­do­bě ros­tou­cí trhy zhrou­ti­ly a pře­by­tek stát­ní­ho roz­počtu se změ­nil na scho­dek. Mezitím po celém svě­tě pokra­čo­va­ly tech­no­lo­gic­ké změ­ny a roz­ví­je­la se kon­ku­ren­ce. Tato situ­a­ce ved­la tvůr­ce k zamyš­le­ní nad tím, proč někte­ré fir­my v nejis­té době bohat­nou, zatím­co jiné strá­da­jí. Ty mimo­řád­ně úspěš­né auto­ři ozna­či­li jako „10X“, jeli­kož kaž­dá z nich pře­ko­na­la výkon­nost své­ho odvět­ví nejmé­ně desetkrát. Prosperita byla zkou­má­na v urči­tých obdo­bích, jež skon­či­la prá­vě v roce 2002. Podniky byly vybí­rá­ny nejen na zákla­dě výkon­nos­ti, nýbrž i extrém­nos­ti pro­stře­dí, v němž půso­bi­ly. Oba odbor­ní­ci kon­fron­to­va­li vybra­ný sou­bor 10X firem s těmi srov­ná­va­cí­mi, kte­ré byly čin­né ve stej­ném odvět­ví s vel­mi podob­ný­mi pří­le­ži­tost­mi v totož­ném časo­vé úseku, jimž se přes­to nepo­da­ři­lo dosáh­nout skvě­lých výsled­ků. Kontrast mezi nimi vedl k mno­ha zají­ma­vým zjiš­tě­ním, o něž se s námi věd­ci dělí.

Co udě­lal Steve Jobs pro obno­vu fir­my Apple? Čím pro­sla­vil Peter Lewis pojiš­ťov­nu Progressive Insurance? Na čem vysta­věl zákla­dy letec­ké spo­leč­nos­ti Southwest Airlines gene­rál­ní ředi­tel Howard Putnam? I na tyto otáz­ky zde nalez­ne­me odpo­věď.

Collins s Hansenem na odliš­ném typu cho­vá­ní polár­ní­ků Roalda Amundsena a Roberta Falcona Scotta vysvět­lu­jí důle­ži­té prin­ci­py správ­né­ho vede­ní spo­leč­nos­ti, což je vel­mi nápa­di­tý a názor­ný pří­stup. Zrovna tak k úspě­chům nej­lep­ších firem ved­la pro­duk­tiv­ní para­no­ia a empi­ric­ká kre­a­ti­vi­ta, což rov­něž podrob­ně objas­ňu­jí.

Zásadní je také prin­cip dva­ce­ti­mí­lo­vé­ho pocho­du, jenž má za násle­dek stá­lé tem­po vedou­cí k vítěz­ství. Tyto postu­py lze apli­ko­vat na oblast škol­ství, umě­ní, kul­tu­ry, soci­ál­ních slu­žeb i dal­ší odvět­ví, pou­ze je nut­né si sta­no­vit jiné uka­za­te­le výkon­nos­ti než finanč­ní zisk. Například zlep­še­ní žáků, pří­liv zájem­ců nebo vět­ší množ­ství divá­ků na před­sta­ve­ní.

Kniha obsa­hu­je mno­ho gra­fů a tabu­lek, jež usnad­ňu­jí chá­pá­ní dané pro­ble­ma­ti­ky. Známí ana­ly­ti­ci svou pozor­nost zamě­ři­li na fir­mu Stryker, nabí­ze­jí­cí chi­rur­gic­ké nástro­je, letec­kou spo­leč­nost Southwest Airlines, pojiš­ťov­nu Progressive Insurance, výrob­ce inte­gro­va­ných obvo­dů Intel, počí­ta­čo­vou fir­mu Microsoft, dis­tri­bu­to­ra zdra­vot­nic­ké tech­ni­ky Biomet a bio­tech­no­lo­gic­kou fir­mu Amgen.

Všechny stra­te­gie vede­ní spo­leč­nos­ti jsou zde sro­zu­mi­tel­ně vysvět­le­ny a text při­ná­ší mno­ho uži­teč­ných infor­ma­cí, kte­ré lze vyu­žít v pra­xi. Kromě toho musím pochvá­lit shr­nu­tí nej­dů­le­ži­těj­ších tezí na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly. Svazek při­ná­ší nový pohled na mož­nos­ti vede­ní spo­leč­nos­ti a je vhod­ný nejen pro pod­ni­ka­te­le, eko­no­my či práv­ní­ky, ale i pro ty, kte­ří se o tuto pro­ble­ma­ti­ku zají­ma­jí. Též uvá­dí mno­ho inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů lidí, kte­ří se nevzda­li, přes­to­že vše zpo­čát­ku vypa­da­lo bez­na­děj­ně. Obrat k lep­ší­mu je totiž mož­ný vždy.

  • Autoři: Jim Collins, Morten T. Hansen
  • Název: Firmy, kte­ré se roz­hod­ly být skvě­lé
  • Datum vydá­ní: 25. 05. 2021
  • ISBN: 978-80-271-3026-9
  • Formát: 167×240 mm
  • Počet stran: 304 stran
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Hodnocení: 98 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40190 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71696 KB. | 20.06.2024 - 15:18:25