Kritiky.cz > Horory > Zlo (2012)

Zlo (2012)

rp Zlo 2012.jpg
rp Zlo 2012.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slovenské found foo­tage kte­ré urči­tě sto­jí za zvý­še­nou pozor­nost…


Trojice mla­dých fil­ma­řů našla záli­bu v natá­če­ní videí na you­tu­be, ve kte­rých se zamě­ři­li na nad­při­ro­ze­né jevy a stra­ši­del­ná mís­ta na Slovensku. Zatím sice spí­še než slá­vu sklí­ze­jí posměch, ale teď se má vše změ­nit. Kontaktoval je totiž cizí muž, kte­rý tvr­dí, že se v jeho starém domě usíd­li­lo ZLO, kte­ré zni­či­lo celou jeho rodi­nu i živo­by­tí. Jde jen o výmys­ly poma­ten­ce, nebo děsi­vou sku­teč­nost? O tom se záhy pře­svěd­čí na vlast­ní kůži a boj o holé pře­ži­tí i zacho­vá­ní zbyt­ku zdra­vé­ho rozu­mu může začít…


Režie: Peter Bebjak

Rok výro­by: 2012
Délka: 75 min
Země: Slovensko
Hrají:
Kamil Kollárik
Andrej Dúbravský
Tom Sotak
Richard Felix
Magdaléna Čaprdová
...a dal­ší


Kdyby mi ješ­tě nedáv­no někdo tvr­dil, že se slo­ven­ská fil­mo­vá tvor­ba výraz­ně posu­ne smě­rem vzhů­ru a v mno­hém před­čí i nikterak kva­lit­ní čes­kou (mys­lím hlav­ně tu novo­do­bou a hlav­ně horo­ro­vou), pokle­pal bych si (mu) na čelo a poslal ho do háje. Jenže dnes už vím, že opak je prav­dou (pro něko­ho smut­nou) a já se v krát­ké době setkal hned s něko­li­ka oprav­du sluš­ný­mi slo­ven­ský­mi fil­my, kte­ré urči­tě sto­jí za pozor­nost. No a ZLO je samo­zřej­mě jed­ním z nich.
Found foo­tage nikdy nepa­t­řil a nej­spíš ani nikdy pat­řit nebu­de mezi moje oblí­be­né sub­žán­ry, nicmé­ně ten­to­krát si v mých očích ale­spoň čás­teč­ně polep­šil. A to hlav­ně díky pří­stu­pu samot­ných tvůr­ců, kte­rým se i přes nepří­liš vel­ký roz­po­čet pod­le nato­čit doce­la sluš­nou podí­va­nou a to jen za pou­hých 11 dní. Jasně, nešlo si nevšim­nout, že si „vypůj­či­li“ ledasco z jiných a mno­hem zná­měj­ších fil­mů, ale kdo to dnes nedě­lá.
První polo­vi­na fil­mu se mi však zas až tak moc nelí­bi­la. Nejdřív jsem měl totiž k tro­ji­ci mla­dých fil­ma­řů spí­še aver­zi – jejich cho­vá­ní i kecy mi lezlo dost na ner­vy, ale zas to ale­spoň oko­ře­ni­li něja­kou tou hláš­kou, nebo „humor­nou“ situ­a­cí. To pra­vé peklo však při­chá­zí spo­leč­ně s oním mužem a jeho domem, ve kte­rém se vlast­ním při­či­ně­ním dosta­nou do pěk­né­ho malé­ru. V tu chví­li se výraz­ně obmě­ni­la atmo­sfé­ra – ta byla mimo­cho­dem až do samot­né­ho závě­ru vel­mi dob­rá a hlav­ně se pře­šlo od keců k pořád­né akci a dojde i na něko­lik leka­ček. Navíc se Peter Bebjak vytasil i s něko­li­ka oprav­du pove­de­ný­mi tri­ky, kte­ré mu můžou lecja­ké díly Paranormal Activity jen tiše závi­dět.
Takže mi nezbý­vá nic jiné­ho, než chlap­cům zatles­kat a vám ostat­ním kdo ten­to film ješ­tě nevi­dě­li jen dopo­ru­čit, abys­te to co nej­rych­le­ji napra­vi­li. Litovat urči­tě nebu­de­te!

Hodnocení:
60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37691 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72197 KB. | 18.05.2024 - 06:35:59