Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump

Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump

Forrest
Forrest
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prosťáček Forrest Gump (Tom Hanks), typic­ký oby­čej­ný muž od dět­ství dělal, co se mu řeklo. Do živo­ta si tak odne­sl něko­lik pona­u­če­ní své peč­li­vé mamin­ky (Sally Field) a osvěd­če­né pra­vi­dlo, jež se mu hodí mno­ho­krát v nej­růz­něj­ších situ­a­cích: Když se dosta­neš do pro­blé­mů, utí­kej. Forrest prou­tí­ká ško­lou, jako hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu i uni­ver­zi­tou, potom peklem viet­nam­ské vál­ky a zou­fal­stvím nad nemoc­nou mat­kou. Vždycky je totiž někdo nebo něco, co po něm sku­teč­ně či obraz­ně „hází kame­ny“. Nakonec však Forrest pozná­vá, že jsou i jiná řeše­ní situ­a­cí než útěk. Svůj život spo­ju­je s kama­rád­kou ze ško­ly Jenny (Robin Wright), kte­rá pro něj zůsta­ne pro­vždyc­ky jedi­nou lás­kou, s pří­te­lem z voj­ny, čer­no­chem Bubbou (Mykelti Williamson), kte­rý dá směr jeho úva­hám o lovu kre­vet a s poru­čí­kem Taylorem (Gary Sinise), jemuž ve Vietnamu zachrá­ní život. Forrestova život­ní pouť od 50. do 80. let je kon­ci­po­va­ná jako totál­ně „beze­lstné“ vyprá­vě­ní hrdi­ny, neschop­né­ho obec­něj­ší­ho hod­no­ce­ní situ­a­ce. Forrest jako spor­to­vec i jako váleč­ný hrdi­na se setká­vá se slav­ný­mi lid­mi, kte­ré nako­nec vždyc­ky někdo zastře­lí (JFK, John Lennon). Také jeho bliž­ní umí­ra­jí, ale on sám zůstá­vá. Empiricky se dopra­co­vá­vá od impul­siv­ní­ho útě­ku před živo­tem k úva­hám o lid­ském osu­du a o Bohu. Soukromý hrdi­nův osud záro­veň posti­hu­je tři­cet let pová­leč­ných ame­ric­kých dějin...

Existuje život. Existují fil­my o živo­tě. A pak je tu Forrest Gump. Pohled na nej­lep­ší fil­my všech dob je znač­ně sub­jek­tiv­ní a ne kaž­dý s pohle­dy na dle reakč­ních sta­tis­tik nej­lep­ší fil­my všech dob nemu­sí sou­hla­sit, přes­to si ale urči­tě kaž­dý člo­věk na těch pres­tiž­ních sezna­mech najde ale­spoň jeden film, kte­rý oprav­du bere jako jed­no z těch vrchol­ných děl. Já osob­ně jako tako­vý film beru prá­vě Forresta Gumpa, kte­rý je ukáz­ko­vou pra­cí té nej­lep­ší mož­né fil­mo­vé řeči, geni­ál­ně vykon­stru­o­va­né­ho pří­bě­hu (záro­veň pla­tí, že jde o jed­nu z těch fil­mo­vých adap­ta­cí, kte­ré pře­ko­ná i původ­ní kniž­ní před­lo­hu), geni­ál­ní péče o své cha­rak­te­ry a geni­ál­ní atmo­sfé­ry, kte­rá slou­ží jako sviž­ný prů­let ame­ric­ký­mi ději­na­mi, film o dospí­vá­ní a záro­veň jako tra­gic­ká love sto­ry.

Forrest Gump spa­dá do kate­go­rie kome­di­ál­ní­ho dra­ma­tu, což je vel­mi obtíž­ná žánro­vá kom­bi­na­ce, kdy se musí odleh­če­né a váž­né momen­ty navzá­jem dopl­ňo­vat a vytvo­řit tak vtip­né momen­ty, kte­ré někdy doslo­va hra­ni­čí i s čer­ným humo­rem. Přesně tohle se fil­mu Forrest Gump daří a ten film je tak ukáz­kou nejen geni­ál­ních kome­di­ál­ních gagů s obrov­ským pře­sa­hem, ale sku­teč­ně kanó­no­vě sil­né momen­ty, kdy jed­no ucho nezů­sta­ne celé. A to ani když ten film vidí­te klid­ně po 20x.

Robert Zemeckis už teh­dy pro­ško­le­ný tri­lo­gii Návrat do budouc­nos­ti a Falešnou hrou s krá­líč­kem Rogerem opět před­ve­dl, že má kome­di­ál­ní nača­so­vá­ní, vizu­ál a pře­de­vším sil­né vyprá­vě­ní v malí­ku a život jed­no­ho ame­ric­ké­ho pros­ťáčka co má víc štěs­tí než rozu­mu pojal jako v pod­sta­tě jed­nu vel­kou pohád­ku, kde nechy­bí setká­ní s Elvisem, Johnsonem, Kennedym, Nixonem, Lennonem nebo čle­ny Black Panther Party, zúčast­ně­ní se Války ve Vietnamu, nepří­mé zapo­je­ní do pro­tes­tů pro­ti Válce ve Vietnamů nebo nepří­má pomoc k zalo­že­ní spo­leč­nos­ti Apple. Forrest Gump pros­tě pro­chá­zí zásad­ní­mi mil­ní­ky Americké his­to­rie a ani si to neu­vě­do­mu­je. Pro něj totiž hra­jí prim pou­ze jeho nej­bliž­ší a i když tenhle trou­ba díky své­mu super běhu doká­že zís­kat sti­pen­di­um a hrát za ame­ric­ký fot­ba­lo­vý tým, neje­nom pře­žít Válku ve Vietnamu ale dokon­ce zachrá­nit zde něko­lik živo­tů, hrát za svůj národ ping-pong a vydě­lat mění na lovu kre­vet tak pro něj pořád jsou srd­co­vou zále­ži­tos­tí pořád jeho mat­ka, kama­rá­di Bubba a poz­dě­ji i poru­čík Dan a pře­de­vším Jenny.

V té době prů­kop­nic­ké vyu­ži­tí archiv­ních zábě­rů tak pomoh­lo, aby Forrest „sku­teč­ně“ pro­chá­zel těmi zásad­ní­mi ději­na­mi a vytvo­řil sku­teč­ně jeden z nej­pa­měti­hod­něj­ších fil­mů všech dob. Hodně i díky herec­ké­mu výko­nu Toma Hankse, kte­rý dodnes pat­ří mezi jed­ny z nej­vět­ších herec­kých výko­nů všech dob a udě­lal z Forresta Gumpa jed­no­ho z nej­vět­ších hrdi­nů stří­br­né­ho plát­na. Především Hanksovo vokál­ní podá­ní a to spe­ci­fic­ké ztvár­ně­ní ome­ze­né­ho člo­vě­ka sku­teč­ně doka­zu­je, proč si Hanks došel pro své­ho dru­hé­ho Oscara (hned rok poté co si došel pro své­ho prv­ní­ho za Philadelphii) a proč bys­te mu toho trou­bu, co si začne poví­dat s cizí­mi lid­mi na auto­bu­so­vé zastáv­ce věři­li. Jenomže to nezna­me­ná, že by film neměl i ostat­ní her­ce, kte­ří před­vá­dí famóz­ní výko­ny, což pla­tí pře­de­vším o Gary Siniseovi, kte­rý si roli poru­čí­ka Dana nesku­teč­ně užil nebo Robin Wright v roli osu­do­vé Jenny. Forrest má Jenny sku­teč­ně rád a ona jeho vlast­ně taky, nikdy si to ale pořád­ně neu­vě­do­mí a ve finá­le tak dojde k vzá­jem­né­mu uvě­do­mně­ní, že to co Jenny chy­bě­lo měla mož­ná v pod­sta­tě celý život ved­le sebe.

Do toho časo­vé­ho prů­bě­hu se jinak vel­mi zda­ři­le zda­ři­lo zakom­po­no­vat i teh­dej­ší dobo­vost, jako pro­tes­ty pro­ti zru­še­ní Válce ve Vientamu, hip­pies nebo zčis­ta­jas­na obje­vi­vší se nemoc AIDS. Je to sku­teč­ně prak­tic­ký prů­let ame­ric­ký­mi ději­na­mi pro začá­teč­ní­ky, celý emo­ci­o­nál­ní pře­sah Forrestova život­ní­ho pří­bě­hu a pře­de­vším ta sku­teč­ná pove­de­nost sku­teč­ně vtip­ných a záro­veň důmy­sl­ných gagů ale roz­hod­ně neby­la jenom pro ame­ri­ča­ny, což doka­zu­je i fakt, že se stal Forrest Gump kul­tov­ní zále­ži­tos­tí i mimo USA.

Já osob­ně nevě­děl, co v podo­bě sle­do­vá­ní toho­to fil­mu ochut­nám a osob­ně jsem dostal jed­no­du­še pře­krás­ný lid­ský film o živo­tě jed­no­ho pros­té­ho muže, jehož srd­ce a duše má ale cenu hned lidí něko­lik. Ten film mi mazal med kolem pusy od začát­ku do kon­ce, může se pochlu­bit parád­ním soun­d­trac­kem Alana Silvestriho, nesku­teč­ně dra­ma­tur­gic­ky pove­de­ným a sviž­ným vyprá­vě­cím sty­lem, kde navíc do sebe vše ve fil­mu skvě­le zapa­dá a sku­teč­ně vytvá­ří jed­nu ve finá­le poci­to­vě smut­nou mozai­ku jed­no­ho muže, kte­rý mož­ná není tolik chyt­rý jako my, ale jeho dob­ro­ta nás sku­teč­ně pře­sa­hu­je.

Forrest Gump je doslo­va jed­ním z nej­krás­něj­ších fil­mů všech dob, kte­rý nemá dra­ma­tur­gic­ké výpad­ky, nemá po fil­mař­ské strán­ce sku­teč­ně vylo­že­ně žád­nou sla­bi­nu a prá­vem je tak brán jako jeden z vrcho­lů kine­ma­to­gra­fie, jehož geni­a­li­tu doka­zu­je i fakt, že je dodnes cito­va­nou kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. Na pokra­čo­vá­ní Forrest Gump and Co. (kniž­ní před­lo­ha stej­no­jmen­né pokra­čo­vá­ní má) z něko­li­ka důvo­du nedo­šlo, dost mož­ná je to ale dob­ře, pro­to­že tak spe­ci­fic­ké kouz­lo má málo­kte­rý film. Což doka­zu­je i fakt, že ho ten­to film neztra­til ani po mno­ha vidě­ních a nadá­le zůstá­vá jed­nou z nej­lep­ších uká­zek fil­mo­vé výro­by. Život je jako bon­bo­ni­é­ra, nikdy neví­te co ochut­ná­te. Tohohle fil­mu se ale jed­no­du­še nepře­jí­te........

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1994 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Forrest Gump na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30257 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72342 KB. | 19.05.2024 - 07:55:53