Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Čelisti - Písečné pláže, modré moře a zářivé nebe vítají návštěvníky rekreačního města Amity

Čelisti - Písečné pláže, modré moře a zářivé nebe vítají návštěvníky rekreačního města Amity

celisti
celisti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdo netu­ší, že pod hla­di­nou někde čeká obrov­ský bílý žra­lok. Brzy si nalez­ne prv­ní oběť, poslé­ze dal­ší a dal­ší. Zástupci měs­ta se zpr­vu vše sna­ží uta­jit, nako­nec s napě­tím čeka­jí, až se obje­ví někdo, kdo obrov­ské­ho žra­lo­ka zabi­je. Na moře vyplou­va­jí tři muži, ich­ty­o­log Hooper (Richard Dreyfuss), lovec žra­lo­ků Quint (Robert Shaw) a šéf míst­ní poli­cie Brody (Roy Scheider), aby zku­si­li své štěs­tí...

Steven Spielberg je jed­ním z těch tvůr­ců u kte­rých se vrchol­né sním­ky vybí­ra­jí těž­ko, pro­to­že mají těch totál­ních fil­mo­vých pecek něko­lik. Jeden ze svých vrchol­ných sním­ků nicmé­ně Štefan Spielbergů nato­čil ješ­tě v době, kdy byl více­mé­ně nezná­mý reži­sér, jenž měl za sebou v rám­ci celo­ve­čer­ních fil­mů pou­ze Sugarlandský expres. Čelisti teh­dy bylo jejím dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem a po vzo­ru George Lucase se Star Wars o 2 roky poz­dě­ji Steven Spielberg navždy svý­mi Čelistmi změ­nil kla­sic­ké fun­go­vá­ní Hollywoodu a vytvo­řil v pod­sta­tě prv­ní fil­mo­vý novo­do­bý bloc­kbus­ter.

Čelisti mož­ná vznik­li poz­dě­ji než tře­ba Sněhurka a sedm trpas­lí­ků, Jih pro­ti seve­ru, Ben Hur nebo prv­ní Bondovky, přes­to prá­vě ony vyme­zi­li nové pod­mín­ky pro­to co to vlast­ně zna­me­ná být bloc­kbus­ter. Vznikli nové pod­mín­ky pro fil­mo­vý mar­ke­ting, vznik­lo nové vní­má­ní fil­mo­vých před­mě­tů spo­je­ných s pro­de­jem fil­mu a nej­vět­ší fil­my se zača­li uvá­dět v létě. Zároveň je Steven Spielberg spo­leč­ně s Georgem Lucasem, Francisem Fordem Coppolou, Martinem Scorsesem nebo Brianem De Palmou zaza­řen do kolon­ky reži­sé­rů Nového Hollywoodu a jed­ná se prá­vě o kate­go­rii poz­dě­ji vel­mi vliv­ných a zásad­ních fil­ma­řů, kte­ří se prá­vem vyslou­ži­li tak pres­tiž­ní­ho posta­ve­ní a pře­de­vším uzná­ní. Bavíme se pořád ale o roce 1975, kdy se Steven Spielberg nemohl spo­leh­nout na svou pověst a někte­ří her­ci doslo­va odmít­li se v tom­to fil­mu obje­vit prá­vě kvů­li tomu, že se obá­va­li, že půjde o pře­hléd­nu­tel­ný sní­mek nezku­še­né­ho reži­sé­ra (poz­dě­ji zača­lo pla­tit, že je nemož­né, aby kdo­ko­liv odmí­tl roli ve Spielbergově fil­mu). Navíc se natá­če­ní potý­ka­lo se samý­mi pro­blémy, kdy se musel Spielberg vypo­řá­dat s nespousta­nou sílou v podo­bě her­ce Roberta Shawa, fak­tem, že při natá­če­ní na vodě se kame­ry čas­to namo­či­li a pře­de­vším fak­tem, že se mecha­nic­ký žra­lok Bruce porou­chal. A prá­vě tahle náho­da je ukáz­kou geni­ál­ní tvůr­čí impro­vi­za­ce, kte­rá z Čelisti udě­lá ten vrchol své­ho žán­ru jakým je vní­ma­ná dnes.

Spielbergova původ­ní vize podá­ní úto­ku žra­lo­ka napa­da­jí­cí­ho měs­teč­ko Amity nespo­čí­va­la v tri­ku „ nej­ví­ce se bojí­me toho co nevi­dí­me“, ale kvů­li fak­tu, že mecha­nic­ký žra­lok nefun­go­val se vsa­di­lo prá­vě na toto. A i díky tomu má Čelisti dodnes parád­ní atmo­sfé­ru, kde se oprav­du žra­lok Bruce neob­je­ví kaž­dou minu­tu a díky tomu zde fun­gu­je jas­né kouz­lo prá­ce s atmo­sfé­rou a oprav­do­vou husi­nou. Útoky žra­lo­ka jsou tak sní­má­ny vět­ši­nou z jeho pohle­du, my vidí­me pou­ze krvá­ce­jí­cí lidi a jis­té pohy­by ve vodě. Většinu času ale ne samot­né­ho Bruce. Už zde se tak před­sta­vi­la Spielbergova rafi­no­va­nost a jeho vyhrá­vá­ní si s růz­ný­mi fil­mař­ský­mi aspek­ty. Spielberg se zde v jis­tých ohle­dech inspi­ro­val fil­my Alfreda Hitchocka a podob­ně jako on zde před­ve­dl, že má oprav­du doká­že vysta­vět plo­chu pro napros­to atmo­sfé­ric­ký sil­ný záži­tek. A vznik­la pros­tě a jed­no­du­še kla­si­ka!

Trojice hlav­ních hrdi­nů slo­že­na z lov­ce žra­lo­ků Quinta v podá­ní Roberta Shawa, odbor­ní­ka na žra­lo­ka Hoppera v podá­ní Richarda Dreyfusse a poli­cej­ní­ho náčel­ní­ka Brodyho v podá­ní Roy Scheidera se navzá­jem skvě­le dopl­ňu­je a jde o kon­trast zce­la roz­díl­ných osob­nos­tí, kte­ré ovšem mají stej­ný cíl- Polapit Bruce dřív než při­jde k újmě více lidí. Největší kon­trast zde lze poznat mezi Quintem a Hopperem, Brody poté slou­ží jako tako­vý pro­střed­ník, kte­rý plně nero­zu­mí ani jed­no­mu z těch­to hrdi­nů a přes­to dá tahle tro­ji­ce v závě­reč­né tře­ti­ně dohro­ma­dy jed­no z nej­lep­ších fil­mo­vých finá­le všech dob, kde vše oprav­du půso­bí jako, že je něco v sáz­ce a hlav­ní hrdi­no­vé by moh­li snad­no zemřít. I díky fak­tu, že si všich­ni tihle tři her­ci své role uží­va­jí a jsou v nich vyni­ka­jí­cí tak oprav­du jde o dal­ší, bohu­žel dnes už nepod­mín­ko­vý důkaz vyni­ka­jí­cí­ho bloc­kbus­te­ru.

Důkazem je fakt, že je ten film výbor­ný i ve chví­li, kdy žra­lok vůbec není na mís­tě dění. Pátrání po něm, vyrov­ná­vá­ní se s násled­ky žra­lo­ko­vých činů nebo rýpá­ní se v depre­siv­ních vzpo­mín­kách minu­los­ti je stej­ně tak zají­ma­vé a zábav­né a všech­no tohle dodá­vá posta­vám vět­ší hloub­ku, než kdy­by šlo o oby­čej­né lov­ce žra­lo­ků.

Kameraman Bill Butler vám sku­teč­ně dodá pocit, že vidí­te žra­lo­ko­vo love­ní z prv­ní­ho pohle­du, vyu­ží­vá u toho postu­py jako je Dolly Zoom a pře­de­vším před­vá­dí něko­lik památ­ných zábě­rů. Finální sou­pe­ře­ní ze žra­lo­kem je díky nesku­teč­ně pře­hled­né, zábav­né a napí­na­vé. Především je tu ale ten bra­vur­ní soun­d­track Johna Williamse, kte­rý polo­žil zákla­dy pro Williamsovu neu­vě­ři­tel­nou skla­da­tel­skou pověst a po Sugerlandském expre­se defi­ni­tiv­ně polo­žil zákla­dy vel­mi dlou­ho­do­bé Spielbergovy a Williamsovy koo­pe­ra­ci. Společně se stři­hač­kou Vernou Fieldsovou, kte­rá teh­dy měli v Hollywoodu vět­ší pověst než Spielberg, hod­ně zásluh bylo při­su­zo­vá­no jí a Spielberg tak musel dal­ší­mi fil­my doká­zat, proč jsou Čelisti tak úžas­né díky její­ho spek­ta­ku­lár­ní režii vznik­li násled­ně kom­plet­ní Čelisti. Dodnes jeden z vrcho­lů thrille­ro­vé­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru, kte­rá dodnes fun­gu­je napros­to skvě­le. A Robert Shaw, kte­rý o 3 poz­dě­ji zemřel se zde před­ve­dl ve své nej­slav­něj­ší roli, podob­ně jako to pla­tí i o Scheiderovi a Dreyfussovi.

Čelisti jsou pros­tě pec­ka. Sice ješ­tě exis­tu­je ješ­tě jeden cel­kem rela­tiv­ně důstoj­ný sequel a dvě vel­mi bru­tál­ně špat­ná pokra­čo­vá­ní, parád­nost té původ­ní kla­si­ky to ale ani náho­dou nepo­ško­di­lo. A osob­ně spo­leč­ně s Jurským par­kem a Schindlerovým sezna­mem řádím Čelisti do Spielbergovy TOP 3!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1975 Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Čelisti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35134 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71717 KB. | 14.07.2024 - 19:48:49