Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Forza Horizon 3

Forza Horizon 3

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy Horizon. Pokrok vývo­já­řů je vidět v kaž­dé vte­ři­ně spuš­tě­né hry.

 

V prv­ních minu­tách hry nemá­te zpří­stup­ně­né všech­ny polož­ky v menu, nezou­fej­te, byl to účel, ty se Vám ode­mknou až po dohrá­ní prv­ní­ho úseku hry. Systém hry byl zacho­ván dle před­cho­zí­ho dílu, ako­rát to bylo lépe gra­fic­ky zpra­co­vá­no a byly při­dá­ny dal­ší per­lič­ky, kte­ré hru jen hez­ky oko­ře­ni­ly.

 

K dis­po­zi­ci je toho ve hře oprav­du mno­ho a Austrálii pro­zkou­má­te skrz na skrz. Vozový park skrý­vá až 350 vozi­del svě­to­vých zna­ček a jejich mode­lů. Čím více jez­dí­te a vyhrá­vá­te, tím více aut a i lep­ších vozi­del si může­te naku­po­vat a vylep­šo­vat. Pokud Vám to zrov­na moc nejde, tvůr­ci mys­le­li i na naše uspo­ko­je­ní a někte­rá vozi­dla dostá­vá­me zdar­ma po dokon­če­ní úse­ků včet­ně vir­tu­ál­ních pení­zek tzv. XP bodů, za kte­ré si může­me kou­pit auta nebo vylep­še­ní. Ve hře nejde pou­ze o jízdu, ale musí­te také zaujmout Vaše divá­ky, za fanouš­ky dostá­vá­te také hod­no­ce­ní, tak­že hra inspi­ru­je k dal­ší­mu a dal­ší­mu hra­ní. Výzev je tu oprav­du mno­ho, tak­že je na Vás, co se bude při závo­dech zrov­na ode­hrá­vat, kde a za jakých pod­mí­nek se bude jez­dit. Prostě teď této hře velí­te Vy a bude to pod­le Vás.

 

Jste tvůr­čí typ a chce­te mít auto dle svých před­stav, fan­ta­zii se tady meze nekla­dou a tvo­ře­ním své­ho miláč­ka může­te strá­vit klid­ně i něko­lik hodin. Pak už jen opat­ře­te názvem svo­jí znač­ku a může­te vyra­zit bráz­dit Australské pro­stře­dí, kte­ré je oprav­du pře­nád­her­né, jak pří­ro­da, tak měs­ta. Trasu si také může­te nejdří­ve zma­po­vat, a to dro­nem, což je oprav­du úchvat­né. Jednu ze změn může­me zazna­me­nat při pou­lič­ních závo­dech, kte­ré se ote­ví­ra­jí až po urči­tých vyhra­ných sou­bo­jích.

 

Po gra­fic­ké strán­ce je hra oprav­du doko­na­lá a nelze oprav­du tvůr­cům nic vytknout. Hra běží sviž­ně bez jakých­ko­liv záse­ků a dlou­hé­ho čeká­ní. Ovládání hry je jed­no­du­ché a po chví­li sply­ne­te se svým vozem a nebu­de­te chtít dát ovla­dač z ruky. Po hudeb­ní strán­ce je také hra super. Systém výbě­ru hud­by dle Vašeho žán­ru, pro­střed­nic­tvím rádií je jen víta­ný krok. Pokud se Vám zda­jí sou­pe­ři v závo­dě jed­no­duš­ší nebo slo­ži­těj­ší může­te si samo­zřej­mě nasta­vit obtíž­nost dle své­ho.

 

Musím podotknout, že se jed­ná o nej­lé­pe vyda­nou závod­ní hru roku a ostat­ní stu­dia můžou jen tiše závi­dět, co nám Microsoft před­ve­dl. Svým obsa­hem hra nabí­zí nespo­čet­ně hodin zába­vy včet­ně vel­mi per­fekt­ně zpra­co­va­né­ho mul­tipla­ye­ru. Do hry Forza Horin 3 vychá­zí také DLC, kde bychom si měli vyzkou­šet nové tra­sy a jízdu v mra­zi­vém poča­sí po horách včet­ně sně­že­ní, už se nemů­že dočkat na 13.12.2016. Samozřejmě nelze opo­me­nout dal­ší balíč­ky aut, kte­ré si může­te dokou­pit, tak­že co se týká vyu­ži­tel­nos­ti hry, dává­me palec naho­ru, pro­to­že Vás hra jen tak neo­mr­zí a najde si v ní záli­bu oprav­du kaž­dý bez ohle­du na věk.

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Datum vydá­ní: 26. 9. 2016

Jazyk: ang­lic­ký

Žánr: závod­ní

Výrobce: Microsoft

Multiplayer : ano

PEGI 3

Hodnocení: 100%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82587 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72291 KB. | 18.05.2024 - 09:41:36