Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > STAR TREK: VZPOURA

STAR TREK: VZPOURA

sti logo
sti logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky tep­lých mís­te­ček v admi­nis­tra­ti­vě Federace, aby zachra­ňo­va­li vesmír, jak jej (z fil­mů) zná­me. Nová gene­ra­ce (kapi­tán Picard atd.) nám ješ­tě neze­stár­la nato­lik, aby je bylo mož­no věro­hod­ně vyřa­dit z čin­né služ­by, tře­ba­že her­ci nám nená­pad­ně bač­ko­ro­va­tí; nicmé­ně jejich těž­ko­pád­nost stá­le ješ­tě nelze omlou­va­ti vej­min­kem. Výsledkem je pod­prů­měr­ná mizé­rie, tak­to sní­mek Vzpoura.

STAR TREK: INSURRECTION Logo STAR TREK: INSURRECTION
STAR TREK: VZPOURA
18. led­na 1999
Paramount Pictures, USA 11. pro­sin­ce 1998, dobrodružný/sci-fi, PG-13, Česko
Režie: Jonathan Frakes
Hrají: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, F. Murray Abraham, Donna Murphy, Anthony Zerbe, Gregg Henry, Daniel Hugh Kelly, Michael Welch.
Web: www.startrek.com

Posádka

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky tep­lých mís­te­ček v admi­nis­tra­ti­vě Federace, aby zachra­ňo­va­li vesmír, jak jej (z fil­mů) zná­me.
Nová gene­ra­ce (kapi­tán Picard atd.) nám ješ­tě neze­stár­la nato­lik, aby je bylo mož­no věro­hod­ně vyřa­dit z čin­né služ­by, tře­ba­že her­ci nám nená­pad­ně bač­ko­ro­va­tí; nicmé­ně jejich těž­ko­pád­nost stá­le ješ­tě nelze omlou­va­ti vej­min­kem. Výsledkem je pod­prů­měr­ná mizé­rie, tak­to sní­mek Vzpoura.

Jean-Luc Picard

Na Insurrection jsem se náram­ně těšil, byli jsme na to dva - nako­nec i zkla­má­ní bylo dvoj­ná­sob­né. Vesměs před­ví­da­tel­ný děj není pod­le mého názo­ru vůbec hoden fil­mo­vé­ho plát­na a poho­dl­ně by se vešel do hodi­ny typic­ké­ho seri­á­lo­vé­ho rám­ce -- ale ten je, saf­ra, již uza­vřen. Na spá­du fil­mu je to znát a umě­le nata­že­né pocho­dy kra­ji­nou a ničem­né scé­ny s com­man­de­rem Data doslo­va dovo­lu­jí, aby si během před­sta­ve­ní děti moh­ly odsko­čit...

Ru'afo

Když se kapi­tán Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) dozví, že com­man­der Data (Brent Spiner) třeští a pojal výzku­mý kul­tur­ní tým fede­rál­ní hvězd­né flo­ti­ly jako svá rukojmí, pokou­ší se nej­pr­ve Data zachrá­nit, neboť zeší­le­vší­mu andro­i­do­vi hro­zí, že musí být zni­čen, pokud nepů­jde opra­vit. Při vyšet­řo­vá­ní mu však Ba’ku, národ, jenž komi­se měla pozo­ro­vat, při­pad­ně vel­mi zvlášt­ní. Velmi brzy vyjde naje­vo, že řeče­ný „výzkum“ má hlub­ší moti­va­ce, než je na prv­ní pohled zřej­mé. Velitelský kolek­tiv lodi Enterprise a kapi­tán Picard se musí roz­hod­nout, zda­li neu­po­slech­nout pří­mý roz­kaz nad­ří­ze­né­ho a nebo poru­šit První direk­ti­vu Federace.

Více na Kritiky.cz
Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea O Expendables se toho namluvilo hodně, takže nemá cenu se moc rozepisovat. Přece jen, pro ty k...
Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce) Na sever, do kraje mrazu a chladu, se každé jaro vrací kulíci zlatí, aby tam vyvedli své mlad...
Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším...
Zlatý podraz - 9 ...
Mezi Supy - Unter Geiern (1964) Snímek Mezi Supy je čtvrtou mayovkou z dílny producenta Horsta Wendlandta. Původní název fil...

Omládlý Worf

Domovské pla­ne­tě Ba’ku Federace zkou­má s pomo­cí svých nových spo­jen­ců, náro­da Son’a. Ba’ku se zda­jí být pri­mi­tiv­ní rasou, číta­jí­cí cel­kem šest set lidí, žijí­cích v jedi­né ves­ni­ci na svém izo­lo­va­ném svě­tě. Picardovo emo­ci­o­nál­ní setká­ní s domo­ro­dou ženou Anij (Donna Murphy) mu pro­zra­dí, že je v nich více než prv­ní pohled pro­zra­dí -- vět­ši­na z nich je více než 300 let sta­rá.
Výzkumníci z Enterprise pozna­jí, že „kul­tur­ní prů­zkum“ je vlast­ně jenom kry­cím mané­vrem plá­nu vystě­ho­vat celý národ Ba’ku z jejich pla­ne­ty. Vůdce Son’a Ru’afo (F. Murray Abraham) hod­lá uchvá­tit svět, kte­rý je omý­ván uni­kát­ním omla­zu­jí­cím meta­fá­zic­kým záře­ním, pro sebe a své lidi, kte­ří poma­lu umí­ra­jí na dege­ne­ra­tiv­ní roz­pad tká­ně.
Picard kon­fron­tu­je své­ho nad­ří­ze­né­ho admi­rá­la Doughertyho (Antony Zerbe) se svý­mi poznatky, leč pou­ze sezná­vá, že admi­rál a jis­tá kli­ka ve vlád­ní hie­rar­chii Federace je sou­čás­tí ope­ra­ce. Konec kon­ců, Ba’ku je jen šest set, říká Dougherty. Proč mají stát v ces­tě pokro­ku? Své pře­svěd­če­ní utvr­dí přímým roz­ka­zem.
Zvolí Picard prin­ci­py pří­sa­hy hvězd­né flo­ti­le nebo posluš­nost a kari­é­ru?

Šílený Data Romance

Z kina jsme vyšli s mír­ně pro­ta­že­ný­mi obli­če­ji a já se utě­šo­val, že tře­ba do dru­hé­ho dne, jak pra­vi­del­ně nechá­vám dojem z před­sta­ve­ní dozrát, se mi v hla­vě seme­le o něco pozi­tiv­něj­ší hod­no­ce­ní. Nakonec z dru­hé­ho dne byly dva týd­ny -- už bych, saf­ra, potře­bo­val vidět zase něco sku­teč­ně dob­ré­ho, jinak se do fil­mů (a recen­zí) budu snad muset nutit!

Dojem kře­čo­vi­tos­ti postav, navždy enter­praj­zov­ským kliša­tem uli­tých do otře­pa­ných kej­klí, nevy­čichl ani po del­ší době. Supervyspělá rasa cho­va­jí­cí se jako tupý doby­tek hna­ný na poráž­ku, ducha­prázd­ná roman­ce mezi stár­nou­cím kapi­tá­nem a zacho­va­lou sta­řen­kou, zou­fa­lá neprav­dě­po­dob­nost dějo­vých obra­tů. Kvalita toho­to pří­bě­hu z řady Star Treků je hlu­bo­ko pod lať­kou nasta­ve­nou tři­ce­ti­le­tou his­to­rií. Bída a utr­pe­ní, na něž mohu dopo­ru­čit jíti nanej­výš ze stu­dij­ních důvo­dů nebo pokud dosta­ne­te líst­ky zadar­mo a potře­bu­je­te zabít čas.

Více na Kritiky.cz
Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novo...
Co mu to říká po vážení? Terminátor VS Baba Jaga / Oktagon TV / MMA / Hype 5.12.2020 ...
Před 30. lety přišel do kin Terminátor 2: Den zúčtování Terminátor 2: Soudný den (také propagován jako T2) je americký akční sci-fi film z roku 1991,...
Osamělý svobodný muž – 62 ...
Goyovy přízraky Goyovy přízraky 1.1.2007 ...

Hodnocení: SLABÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ
Convincing Data

 • Deanna Troi (Marina Sirtis) se ani po více než dese­ti letech ve služ­bě nena­u­či­la zachá­zet s paprsko­me­tem a drží jej neo­myl­ně jako pra­se kost (viz obrá­zek).
 • Jestliže První direk­ti­vou Federace je neza­sa­ho­vat do při­ro­ze­né­ho vývo­je jiných ras, pak by Picard měl pou­ze dohléd­nout, aby Federace poza­sta­vi­la svo­ji spo­lu­prá­ci s náro­dem San’a. Zbytek jsou vnitř­ní zále­ži­tos­ti a nut­no se nevmě­šo­va­ti, pra­vím. Houby. Máme to ale pruž­né prin­ci­py, pane kapi­tá­ne!
 • Kosmické lodi samo­zřej­mě duní vzdu­cho­prázd­nem, což o to. Ale ten­to­krát za sebou Enterprise nechá­vá i kou­řo­vou sto­pu jako potre­fe­ný dvoj­ploš­ník za svě­to­vé vál­ky.
 • Picard by měl vědět, že jeho prin­ci­py a boj je mar­ný. Jakmile by se vyso­ce posta­ve­ní čini­te­lo­vé ve vlá­dě Federace dozvě­dě­li o báječ­ném vli­vu pla­ne­ty na zdra­ví kaž­dé­ho stár­nou­cí­ho byro­kra­ta, posla­li by jej jed­ním škr­tem pera na dru­hý konec gala­xie a zří­di­li by v ráji ozdrav­né leto­vis­ko pro vybra­né zaslou­ži­lé pra­cov­ní­ky, na domo­rod­ce se neo­hlí­že­jí­ce, dej­te na mne...
 • Displeje a tla­čít­ka zaří­ze­ní Son’a jsou popsá­ny věro­hod­ný­mi mimo­zem­ský­mi sym­bo­ly (pís­men?), zatím­co čís­li­ce jsou arab­ské a řádo­vý základ je 10 a minu­ta má 60 sekund, ufoun neu­foun.
 • Takto může být i ufoun­ský odpo­čet pre­sen­to­ván v obvyk­lém for­má­tu, a sice RUDÝ DISPLEJ minuty:sekundy číta­jí­cí do nuly.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Star Trek VII: Generace24. října 2021 Star Trek VII: Generace Filmů staré posádky je deset. Šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […] Posted in Filmové recenze
 • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […] Posted in Filmové recenze
 • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
 • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
 • Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky?12. listopadu 2023 Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky? Vyrůstali jste na filmech z kopírovaných videokazet? Milovali jste ninjovská béčka, akční filmy s Chuckem Norrisem, Van Dammem a dalšími? Pokud bylo vaší odpovědí 2x ANO, pak si rozhodně […] Posted in Filmové recenze
 • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72291 s | počet dotazů: 286 | paměť: 70897 KB. | 29.11.2023 - 19:11:02