Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > STAR TREK: VZPOURA

STAR TREK: VZPOURA

sti logo
sti logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky tep­lých mís­te­ček v admi­nis­tra­ti­vě Federace, aby zachra­ňo­va­li vesmír, jak jej (z fil­mů) zná­me. Nová gene­ra­ce (kapi­tán Picard atd.) nám ješ­tě neze­stár­la nato­lik, aby je bylo mož­no věro­hod­ně vyřa­dit z čin­né služ­by, tře­ba­že her­ci nám nená­pad­ně bač­ko­ro­va­tí; nicmé­ně jejich těž­ko­pád­nost stá­le ješ­tě nelze omlou­va­ti vej­min­kem. Výsledkem je pod­prů­měr­ná mizé­rie, tak­to sní­mek Vzpoura.

STAR TREK: INSURRECTION Logo STAR TREK: INSURRECTION
STAR TREK: VZPOURA
18. led­na 1999
Paramount Pictures, USA 11. pro­sin­ce 1998, dobrodružný/sci-fi, PG-13, Česko
Režie: Jonathan Frakes
Hrají: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, F. Murray Abraham, Donna Murphy, Anthony Zerbe, Gregg Henry, Daniel Hugh Kelly, Michael Welch.
Web: www.startrek.com

Posádka

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky tep­lých mís­te­ček v admi­nis­tra­ti­vě Federace, aby zachra­ňo­va­li vesmír, jak jej (z fil­mů) zná­me.
Nová gene­ra­ce (kapi­tán Picard atd.) nám ješ­tě neze­stár­la nato­lik, aby je bylo mož­no věro­hod­ně vyřa­dit z čin­né služ­by, tře­ba­že her­ci nám nená­pad­ně bač­ko­ro­va­tí; nicmé­ně jejich těž­ko­pád­nost stá­le ješ­tě nelze omlou­va­ti vej­min­kem. Výsledkem je pod­prů­měr­ná mizé­rie, tak­to sní­mek Vzpoura.

Jean-Luc Picard

Na Insurrection jsem se náram­ně těšil, byli jsme na to dva - nako­nec i zkla­má­ní bylo dvoj­ná­sob­né. Vesměs před­ví­da­tel­ný děj není pod­le mého názo­ru vůbec hoden fil­mo­vé­ho plát­na a poho­dl­ně by se vešel do hodi­ny typic­ké­ho seri­á­lo­vé­ho rám­ce -- ale ten je, saf­ra, již uza­vřen. Na spá­du fil­mu je to znát a umě­le nata­že­né pocho­dy kra­ji­nou a ničem­né scé­ny s com­man­de­rem Data doslo­va dovo­lu­jí, aby si během před­sta­ve­ní děti moh­ly odsko­čit...

Ru'afo

Když se kapi­tán Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) dozví, že com­man­der Data (Brent Spiner) třeští a pojal výzku­mý kul­tur­ní tým fede­rál­ní hvězd­né flo­ti­ly jako svá rukojmí, pokou­ší se nej­pr­ve Data zachrá­nit, neboť zeší­le­vší­mu andro­i­do­vi hro­zí, že musí být zni­čen, pokud nepů­jde opra­vit. Při vyšet­řo­vá­ní mu však Ba’ku, národ, jenž komi­se měla pozo­ro­vat, při­pad­ně vel­mi zvlášt­ní. Velmi brzy vyjde naje­vo, že řeče­ný „výzkum“ má hlub­ší moti­va­ce, než je na prv­ní pohled zřej­mé. Velitelský kolek­tiv lodi Enterprise a kapi­tán Picard se musí roz­hod­nout, zda­li neu­po­slech­nout pří­mý roz­kaz nad­ří­ze­né­ho a nebo poru­šit První direk­ti­vu Federace.

Omládlý Worf

Domovské pla­ne­tě Ba’ku Federace zkou­má s pomo­cí svých nových spo­jen­ců, náro­da Son’a. Ba’ku se zda­jí být pri­mi­tiv­ní rasou, číta­jí­cí cel­kem šest set lidí, žijí­cích v jedi­né ves­ni­ci na svém izo­lo­va­ném svě­tě. Picardovo emo­ci­o­nál­ní setká­ní s domo­ro­dou ženou Anij (Donna Murphy) mu pro­zra­dí, že je v nich více než prv­ní pohled pro­zra­dí -- vět­ši­na z nich je více než 300 let sta­rá.
Výzkumníci z Enterprise pozna­jí, že „kul­tur­ní prů­zkum“ je vlast­ně jenom kry­cím mané­vrem plá­nu vystě­ho­vat celý národ Ba’ku z jejich pla­ne­ty. Vůdce Son’a Ru’afo (F. Murray Abraham) hod­lá uchvá­tit svět, kte­rý je omý­ván uni­kát­ním omla­zu­jí­cím meta­fá­zic­kým záře­ním, pro sebe a své lidi, kte­ří poma­lu umí­ra­jí na dege­ne­ra­tiv­ní roz­pad tká­ně.
Picard kon­fron­tu­je své­ho nad­ří­ze­né­ho admi­rá­la Doughertyho (Antony Zerbe) se svý­mi poznatky, leč pou­ze sezná­vá, že admi­rál a jis­tá kli­ka ve vlád­ní hie­rar­chii Federace je sou­čás­tí ope­ra­ce. Konec kon­ců, Ba’ku je jen šest set, říká Dougherty. Proč mají stát v ces­tě pokro­ku? Své pře­svěd­če­ní utvr­dí přímým roz­ka­zem.
Zvolí Picard prin­ci­py pří­sa­hy hvězd­né flo­ti­le nebo posluš­nost a kari­é­ru?

Šílený Data Romance

Z kina jsme vyšli s mír­ně pro­ta­že­ný­mi obli­če­ji a já se utě­šo­val, že tře­ba do dru­hé­ho dne, jak pra­vi­del­ně nechá­vám dojem z před­sta­ve­ní dozrát, se mi v hla­vě seme­le o něco pozi­tiv­něj­ší hod­no­ce­ní. Nakonec z dru­hé­ho dne byly dva týd­ny -- už bych, saf­ra, potře­bo­val vidět zase něco sku­teč­ně dob­ré­ho, jinak se do fil­mů (a recen­zí) budu snad muset nutit!

Dojem kře­čo­vi­tos­ti postav, navždy enter­praj­zov­ským kliša­tem uli­tých do otře­pa­ných kej­klí, nevy­čichl ani po del­ší době. Supervyspělá rasa cho­va­jí­cí se jako tupý doby­tek hna­ný na poráž­ku, ducha­prázd­ná roman­ce mezi stár­nou­cím kapi­tá­nem a zacho­va­lou sta­řen­kou, zou­fa­lá neprav­dě­po­dob­nost dějo­vých obra­tů. Kvalita toho­to pří­bě­hu z řady Star Treků je hlu­bo­ko pod lať­kou nasta­ve­nou tři­ce­ti­le­tou his­to­rií. Bída a utr­pe­ní, na něž mohu dopo­ru­čit jíti nanej­výš ze stu­dij­ních důvo­dů nebo pokud dosta­ne­te líst­ky zadar­mo a potře­bu­je­te zabít čas.

Hodnocení: SLABÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ
Convincing Data

 • Deanna Troi (Marina Sirtis) se ani po více než dese­ti letech ve služ­bě nena­u­či­la zachá­zet s paprsko­me­tem a drží jej neo­myl­ně jako pra­se kost (viz obrá­zek).
 • Jestliže První direk­ti­vou Federace je neza­sa­ho­vat do při­ro­ze­né­ho vývo­je jiných ras, pak by Picard měl pou­ze dohléd­nout, aby Federace poza­sta­vi­la svo­ji spo­lu­prá­ci s náro­dem San’a. Zbytek jsou vnitř­ní zále­ži­tos­ti a nut­no se nevmě­šo­va­ti, pra­vím. Houby. Máme to ale pruž­né prin­ci­py, pane kapi­tá­ne!
 • Kosmické lodi samo­zřej­mě duní vzdu­cho­prázd­nem, což o to. Ale ten­to­krát za sebou Enterprise nechá­vá i kou­řo­vou sto­pu jako potre­fe­ný dvoj­ploš­ník za svě­to­vé vál­ky.
 • Picard by měl vědět, že jeho prin­ci­py a boj je mar­ný. Jakmile by se vyso­ce posta­ve­ní čini­te­lo­vé ve vlá­dě Federace dozvě­dě­li o báječ­ném vli­vu pla­ne­ty na zdra­ví kaž­dé­ho stár­nou­cí­ho byro­kra­ta, posla­li by jej jed­ním škr­tem pera na dru­hý konec gala­xie a zří­di­li by v ráji ozdrav­né leto­vis­ko pro vybra­né zaslou­ži­lé pra­cov­ní­ky, na domo­rod­ce se neo­hlí­že­jí­ce, dej­te na mne...
 • Displeje a tla­čít­ka zaří­ze­ní Son’a jsou popsá­ny věro­hod­ný­mi mimo­zem­ský­mi sym­bo­ly (pís­men?), zatím­co čís­li­ce jsou arab­ské a řádo­vý základ je 10 a minu­ta má 60 sekund, ufoun neu­foun.
 • Takto může být i ufoun­ský odpo­čet pre­sen­to­ván v obvyk­lém for­má­tu, a sice RUDÝ DISPLEJ minuty:sekundy číta­jí­cí do nuly.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda28. března 2024 Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda Picard (nestárnoucí Patrick Stewart) se chystá na svou poslední misi, při níž mu ještě bude asistovat W. T. Riker (Jonathan Frakes), který se mezitím stačil oženit s poradkyní Deannou Troi […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Trek VII: Generace24. října 2021 Star Trek VII: Generace Filmů staré posádky je deset. Šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva […] Posted in Retro filmové recenze
 • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […] Posted in Filmové recenze
 • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
 • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
 • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
 • Baletní kouzlo v ringu: Jak John Avildsen přivedl Rockyho k životu a přeměnil bojový tým ve taneční duo21. prosince 2023 Baletní kouzlo v ringu: Jak John Avildsen přivedl Rockyho k životu a přeměnil bojový tým ve taneční duo Když byl John Avildsen jmenován režisérem filmu Rocky (1976), nikdy neviděl boxerský zápas naživo - stejně jako skladatel Bill Conti, autor slavné skladby "Gonna Fly Now (Theme from […] Posted in Zajímavosti
 • Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky?12. listopadu 2023 Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky? Vyrůstali jste na filmech z kopírovaných videokazet? Milovali jste ninjovská béčka, akční filmy s Chuckem Norrisem, Van Dammem a dalšími? Pokud bylo vaší odpovědí 2x ANO, pak si rozhodně […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23613 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72537 KB. | 14.07.2024 - 21:53:07