Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gattaca

Gattaca

n200904110043 GATTACA
n200904110043 GATTACA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GATTACAVýhodou žán­ru sci-fi je sku­teč­nost, že doká­že roze­bí­rat pří­tom­nost, při­čemž vět­ši­nou niko­ho nepo­bu­řu­je, neboť ji zasa­zu­je do rámu fik­tiv­ní budouc­nos­ti. Takovým je i popi­so­va­ný film – nabí­zí zají­ma­vý námět k nemé­ně zají­ma­vým úva­hám. 

 

 

Lidé ode­dáv­na tou­ží po doko­na­los­ti, avšak samot­ná doko­na­lost nejde přes­ně defi­no­vat. Jde o pomy­sl­ných 100%, kte­rých se nedá dosáh­nout, ale může­me se k nim co nej­víc při­blí­žit, a prá­vě míra naší úspěš­nos­ti zále­ží na mno­ha fak­to­rech.

Uma Thurman a E.HawkeLidská spo­leč­nost v neda­le­ké budouc­nos­ti, kam nás zave­de děj fil­mu, se roz­hod­la pone­chat v rov­ni­ci úspěš­nos­ti co nejmé­ně nezná­mých fak­to­rů. Na začát­ku byla vel­mi láka­vá myš­len­ka, jejíž usku­teč­ně­ní zaru­čo­va­la vyso­ká tech­no­lo­gic­ká úro­veň. Tímto spl­ni­tel­ným přá­ním bylo vytvo­ře­ní „doko­na­lé­ho člo­vě­ka“, či chcete-li - co „nej­do­ko­na­lej­ší­ho člo­vě­ka“.

Pár se roz­hod­ne mít dítě. Jde do labo­ra­to­ře, ode­vzdá vajíč­ko, sper­mie a na veče­ři je doma. Po pár dnech se vra­cí a lékař s pří­jem­ným vystu­po­vá­ním ozna­mu­je, že na zákla­dě gene­tic­kých mož­nos­tí a pre­fe­ro­va­ných vlast­nos­tí uve­de­ných párem v dotaz­ní­ku, může nastá­va­jí­cím rodi­čům nabíd­nout na vybra­nou z něko­li­ka vari­ant. Rodiče dají hla­vy do hro­ma­dy, vybe­rou pohla­ví a nej­sym­pa­tič­těj­ší kom­bi­na­ci vlast­nos­tí budou­cí­ho dítě­te. Úsměv, dal­ší úsměv, „Tady, pro­sím, pode­piš­te!“, potře­se­ní rukou a večer ješ­tě stih­nou diva­dlo.

Každou akci však násle­du­je reak­ce. Kvůli postup­né­mu nárůstu počtu „doko­na­lých“ dětí ve spo­leč­nos­ti se tato začí­ná roz­dě­lo­vat na vhod­né (valid) a nevhod­né (inva­lid). Nevhodní měli tu smůlu, že rodi­če se roz­hod­li všech­no pone­chat v moci osu­du a neza­sa­ho­vat do vlast­nos­tí, jež poto­mek dosta­ne do vín­ku, což se poz­dě­ji stá­va­lo pří­či­nou dis­kri­mi­na­ce tako­vých dětí.

Ethan HawkeZ DNA se dá vyčíst veš­ke­rá infor­ma­ce o člo­vě­ku. Právě DNA (niko­liv pohla­ví, rasa, nábo­žen­ství) ovliv­ňu­je život jedin­ce ve svě­tě fil­mu Gattaca. Když zájem­ce o prá­ci dora­zí na poho­vor, je mu ofi­ci­ál­ně či neo­fi­ci­ál­ně ode­brán vzo­rek DNA a pak už jen „Vítejte u nás!“, nebo „Ozveme se vám.“ Firmy inves­tu­jí pou­ze do zdra­vých a per­spek­tiv­ních zaměst­nan­ců s vyso­kým poten­ci­á­lem, pojiš­ťov­ny uza­ví­ra­jí smlou­vy jenom se zdra­vý­mi kli­en­ty atd. Tohle je sku­teč­ně odstra­šu­jí­cí vize budouc­nos­ti. Budoucnosti, kdy z jedi­né­ho vla­su o vás zjis­tí napros­to vše, čeho jste schop­ní, co vás po zdra­vot­ní strán­ce čeká a výsle­dek bude navíc uve­den v pro­cen­tech - takhle sku­teč­ně zjis­tí­te, jak moc se blí­ží­te 100% „doko­na­los­ti“...

Dá se vyma­nit z oko­vů gene­tic­ké segre­ga­ce? Zdánlivě nedá. Ale DNA urču­je pou­ze šan­ci, mož­nost dosáh­nout úspě­chu v urči­tém obo­ru, niko­liv vnitř­ní dis­ci­pli­no­va­nost, cha­rak­ter, odhod­lá­ní, štěs­tí... Tohle všech­no může­te ovliv­ňo­vat! Ano, bude­te muset ujít del­ší ces­tu, než „gene­tic­ké puzzle“ vašich sou­se­dů, kte­ré­mu ke stej­né­mu či lep­ší­ho výsled­ku posta­čí men­ší úsi­lí, ale pořád zále­ží na Vás, čeho chce­te dosáh­nout a zda doo­prav­dy chce­te, nebo jenom líně sní­te.

Vincent Freeman se naro­dil při­ro­ze­nou ces­tou. Těsně po poro­du mu bylo dia­gnos­ti­ko­vá­no 99% rizi­ko vzni­ku srdeč­ní cho­ro­by a maxi­mál­ní věk odhad­nut něco málo za Kristova léta. Jeho přá­ním bylo letět do vesmí­ru, ale s tako­vou dia­gnó­zou na kari­é­ru navi­gá­to­ra mohl zapo­me­nout. Nikoho neza­jí­ma­ly jeho schop­nos­ti. Špatné geny mu uza­vře­ly dve­ře ke spl­ně­ní snu. Avšak sílu lid­ské­ho ducha nelze zob­ra­zit na moni­to­ru!

Jude LawPřesně tako­vý pří­běh zpra­co­val reži­sér Andrew Niccol, na jehož kon­tě je scé­nář k dal­ší­mu zají­ma­vé­mu a nejed­no­znač­né­mu sním­ku The Truman Show, kte­rý ve svě­tě zís­kal řadu nomi­na­cí a něko­lik oce­ně­ní na MFF. Gattaca se ška­tul­ku­je jako sci- fi dra­ma. Vědecká fan­tas­ti­ka je nicmé­ně pou­hou kuli­sou k řeše­ní poměr­ně aktu­ál­ních témat. Co všech­no nám při­ne­se geno­vé inže­nýr­ství? Jak se doká­že adap­to­vat spo­leč­nost k nej­no­věj­ším výsled­kům vědec­ké­ho pokro­ku? Pozmění naše hod­no­ty? Film nabí­zí otáz­ky, niko­li odpo­vě­di, a to je, zdá se, účel. Pokud je tomu tak, spl­nil ho.

Výborné ucho­pe­ní téma­tu, reži­sé­ro­vo vede­ní zku­še­ných her­ců a kva­lit­ní prá­ce kame­ra­ma­na nám dovo­lí zapo­me­nout na svět za okny a pohrou­žit se do svě­ta Gattacy. Hodinu a půl v něm žít doká­že­me, ale chtě­li bychom v něm strá­vit - byť jen stej­nou dobu - SKUTEČNÉHO živo­ta?


Podívejte se na hodnocení Gattaca na Kinoboxu.

 • PosterNázev: Gattaca
 • Žánr: Drama / Sci-Fi / Thriller
 • Délka: 101 minut
 • USA
 • Rok: 1997
 • Režie: Andrew Niccol
 • Hrají: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Xander Berkeley, Jayne Brook, Elias Koteas, Blair Underwood, Mason Gamble, William Lee Scott, Ernest Borgnine, Tony Shalhoub, Alan Arkin, Loren Dean, Maya Rudolph, Dean Norris, Ken Marino

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Happy Death Day 2U (2019)28. října 2019 Happy Death Day 2U (2019) Konečně se vymanila z náruče smrti, ale jen na krátký okamžik. Na Tree totiž čeká další časová smyčka, tentokrát mnohem záludnější… Tree konečně dokázala porazit […] Posted in Horory
 • Marvel Studios: Legends13. října 2022 Marvel Studios: Legends 60% Posted in Krátké recenze
 • Terry Gilliam v TV - Brazil3. ledna 2004 Terry Gilliam v TV - Brazil Podobně jako ve Dvanácti opicích, i zde Gilliam umístil svůj příběh do těžko definovatelného období kolem Vánoc "někdy ve 20. století", kdy armády bezejmenných úředníčků striktně […] Posted in TV Recenze
 • Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo...8. září 2020 Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo... Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo oznámilo Hyrule Warriors: Age of Calamity, což je prequel poslední Zeldy, který se odehrává 100 let před příběhem Breath of the Wild, […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Awareness7. února 2024 Awareness Příjemné Španělské překvapení. Film má velmi originální námět. Hlavní hrdina je tzv. Promítač- má schopnost vytvářet iluze do mysli druhých a je to hodně refrešující, jeho otec je navíc […] Posted in Krátké recenze
 • Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis2. března 2019 Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis Onemocnět ve 21. letech závažnou chorobou a očekávat konec do dvou let, to není žádná výhra. S takovou prognózou je těžké rozhodovat o budoucnosti, ale je také možné se zamilovat a žít, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Gotham - A Legion of Horrible20. května 2016 Gotham - A Legion of Horrible Konec druhé série se kvapem blíží a i její předposlední díl přinesl spoustu odkazů na komiksy, spoustu návratů starých známých i příchod nových superpadouchů do Gothamu.Již od poloviny […] Posted in Kritický Klub
 • Komiks 2614. prosince 2016 Komiks 26 Posted in Komiks
 • Westworld22. dubna 2018 Westworld Westworld je americký sci-fi westernový televizní seriál vytvořený Jonathanem Nolanem a Lisou Joy pro kanál HBO. Vzniká na základě stejnojmenného filmu z roku 1973, který napsal a […] Posted in Speciály
 • Shark Week (2012)7. listopadu 2016 Shark Week (2012)  Uneste několik lidí a nechte je bojovat se žraloky. Zvrácený způsob pomsty za smrt svého syna nemyslíte?   Zhrzený boháč přezdívaný Tiburon unese osm lidí na svůj […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83446 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71637 KB. | 14.06.2024 - 00:54:37