Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeskyně - Tragédie v Thajsku měla naštěstí šťastný konec

Jeskyně - Tragédie v Thajsku měla naštěstí šťastný konec

Jeskyne
Jeskyne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je krás­ný červ­no­vý den a chlap­ci z fot­ba­lo­vé­ho týmu „Divočáci“ v Thajsku mají před sebou dal­ší den hra­ní fot­ba­lu a spor­tov­ních akti­vit. Jsou to chlap­ci mezi 11 až 17 lety a uží­va­jí si vše­ho, co jim život a tre­né­ři nabí­zí. Radují se z výle­tů, fot­ba­lu a pro­jížď­ky na kole. Jednoho dne doje­dou až k jes­kyn­ní­mu kom­ple­xu a vyda­jí se na jeho prů­zkum. Během pro­hlíd­ky při­jde ale mon­zu­no­vý déšť, kte­rý je typic­ký pro danou oblast, a díky němu začne téct do jes­ky­ně voda a zvy­šu­je se hla­di­na vody v jes­kyn­ním sys­té­mu. Chlapci se tak nemo­hou dostat stej­nou ces­tou ven a jsou nuce­ni jít dál do jes­ky­ně. Dojdou až k vyvý­še­ni­ně, kde se roz­hod­nou počkat, až voda opad­ne. Mezitím se na povrchu zjis­tí, že se chlap­ci pohřešu­jí. Začíná tak roz­sáh­lá záchran­ná akce, na kte­ré se podí­le­jí nejen Thajci, ale i lidé z celé­ho svě­ta. Zdálo by se, že vše půjde snad­no, ale v době, kdy jsou mon­zu­no­vé deš­tě, a není žád­né spo­je­ní se sku­pi­nou, je ten­to úkol obtíž­ný i pro povo­la­né odbor­ní­ky.

Scénář k fil­mu napsal Tom Waller, kte­rý je záro­veň i reži­sé­rem sním­ku. Pro nato­če­ní fil­mu to byl ide­ál­ní tvůr­ce, pro­to­že zájem o natá­če­ní sice pro­je­vi­lo něko­lik dal­ších scé­náris­tů a reži­sé­rů, ale díky thaj­ské národ­nos­ti nemu­sel Waller čekat na povo­le­ní a mohl rov­nou začít natá­čet. Pro napsá­ní scé­ná­ře ho inspi­ro­va­ly sku­teč­né udá­los­ti, kte­ré se ode­hrá­ly v Thajsku v létě roku 2018. Bohužel mu thaj­ská vlá­da zaká­za­la pří­stup k chlap­cům a jejich rodi­nám, tak­že při psa­ní scé­ná­ře mu poslou­ži­ly zprá­vy z dru­hé ruky. Při fil­mu pou­žil Waller repor­táž­ní fil­mař­ské postu­py, tak­že film má spí­še cha­rak­ter doku­men­tár­ní­ho sním­ku. Zajímavostí fil­mu je i to, že se spí­še než na zachra­ňo­va­né chlap­ce sou­stře­dí na záchra­ná­ře. Ukazuje jako skrom­né, ale záro­veň sta­teč­né posta­vy, kte­ré nevá­ha­jí nasa­dit svůj život při záchra­ně mla­dých chlap­ců.

Důležitou roli při natá­če­ní fil­mu hrá­lo i mís­to natá­če­ní. Vzhledem k tomu, že původ­ní jes­ky­ně Tham Luang byly v době natá­če­ní stá­le zato­pe­né a fil­ma­ři dosta­li povo­le­ní ke vstu­pu až po něko­li­ka měsí­cích, muse­li najít alter­na­tiv­ní a záro­veň bez­peč­né jes­kyn­ní kom­plexy, kte­ré fun­go­va­ly jako auten­tic­ké mís­to pro natá­če­ní.

Naplánování záchra­ny chlap­ců z jes­ky­ně bylo nároč­né i pro potá­pě­če a záchra­ná­ře. Aby chlap­ci svým cho­vá­ním a jed­ná­ním neo­hro­zi­li záchra­nu, byly jim indi­ko­vá­ny před trans­por­tem léky, kte­ré zajis­ti­ly, aby byli v bez­vě­do­mí a neo­hro­zi­li na ces­tě dlou­hé přes 2,6 km sebe ani samot­né zachrán­ce. Po trans­por­tu z jes­ky­ně byli chlap­ci pře­ve­ze­ni vrtu­l­ní­kem do nemoc­ni­ce, kde byla zajiš­tě­na dal­ší zdra­vot­nic­ká péče.

Režisérovi se poda­ři­lo nato­čit vel­mi zají­ma­vý a napí­na­vý film o záchra­ně sku­pi­ny lidí z obtíž­ně dostup­né­ho mís­ta. Záchranáři muse­li vyu­žít všech­ny své zku­še­nos­ti, vzá­jem­ně spo­lu­pra­co­vat a pře­ko­ná­vat rizi­ko­vé situ­a­ce, kte­ré moh­ly ohro­zit i jejich vlast­ní život. Zároveň se pro­ká­za­la nejen vel­ká soli­da­ri­ta míst­ních oby­va­tel, ale i odbor­ná pomoc z růz­ných zemí svě­ta. Bohužel i při tak­to nároč­né ope­ra­ci se uká­za­lo, jak zby­teč­ná byro­kra­cii může záchran­ný pro­ces zpo­ma­lit nebo ohro­zit.

Hodnocení: 75 %


Photo © De Warrenne Pictures


Podívejte se na hodnocení Jeskyně na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35419 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72059 KB. | 18.04.2024 - 03:05:50